Tổ chức học sinh học tập, thực hành theo cặp nhóm môn Tiếng Anh lớp 9

Thế kỷ 21 - Thế kỷ của sự bùng nổ tri thức và sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ. Đứng trước sự phát triển này, mỗi người giáo viên cần phải hoàn thành mục tiêu giáo dục đào tạo và cần có khả năng thích ứng với xu hướng phát triển của xó hội - đó là vấn đề đa dạng hoá giáo dục để đạt được mục tiêu giáo dục là : Học tri thức- Học làm việc - Học để tồn tại. Vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy là một công việc vô cùng quan trọng đối với mỗi giáo viên, việc dạy và học ngoại ngữ cũng vậy,để đạt hiệu quả cao nhất trong mục tiờu giao tiếp, nắm bắt tri thức cựng hoà nhập vào sự phỏt triển của xó hội.

Thực hiên chỉ thị số14/2001 ngày 11/6/2001 của Thủ tướng chính phủ và Nghị quyết số 40/2000 QH10 của Quốc hội về “Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”. Năm học 2009-2010 Ngành giáo dục tiếp tục chỉ đạo cho các cán bộ giáo viên giảng dạy theo chương trình đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông.

Việc đổi mới nội dung, chương trình và SGK là một nhu cầu tất yếu khách quan không những đối với ngành giáo dục mà còn phù hợp với sự phát triển của xã hội .

Cùng với các môn học khác môn Tiến Anh ở bậc THCS cũng được đổi mới nội dung, chương trình và SGK, việc đổi mới đòi hỏi phải đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn này theo đặc thù riêng của nó.

Mục tiêu của môn Tiếng Anh là nhằm hình thành và phát triển ở học sinh những kiến thức kỷ năng cơ bản về Tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động.

Để thực hiện đúng mục tiêu đào tạo và từng bước nâng cao hiệu quả dạy học, việc đổi mới phương pháp là một vấn đề cấp bách và cần thiết. Phương pháp dạy học mới là lấy học sinh làm chủ thể của hoạt động học tập, học sinh có động cơ học tập đúng đắn, đóng vai trò tích cực chủ động trong quá trình học tập. Học sinh được tham gia đúng góp kinh nghiệm hiểu biết của cá nhân mình trong quá trình học tập , học sinh được tham gia luyện tập thực hành giao tiếp có ý thức chủ định.

Để làm tốt các hoạt động trên giáo viên phải biết tổ chưc hoạt động học tập cho học sinh, tạo cơ hội cho học sinh luyện tập ngôn ngữ qua các hoạt động giao tiếp. Điều đặc biệt là giáo viên phải biết sử dụng SGK và các phương tiện hỗ trợ quỏ trỡnh dạy học như việc ứng dụng công nghệ thông tin , biết kết hợp hài hoà các phương pháp phù hợp trong một tiết học.

 

doc19 trang | Chia sẻ: lacduong21 | Lượt xem: 1036 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Tổ chức học sinh học tập, thực hành theo cặp nhóm môn Tiếng Anh lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¸ch ph¸t ©m cña tõ, c¸ch dïng cña cÊu tróc c©u ®Ó tõ ®ã cã thÓ söa lçi cho nhau. Víi yªu cÇu nµy th× viÖc häc tËp theo cÆp, nhãm gi¶i quyÕt ®­îc rÊt nhiÒu vÊn ®Ò.
Trong ®iÒu kiÖn ®å dïng d¹y häc ch­a phong phó th× viÖc gióp cho häc sinh luyÖn tËp mét c¸ch thµnh th¹o kiÕn thøc ®· häc lµ mét viÖc lµm rÊt khã ®èi víi ng­êi gi¸o viªn d¹y ngo¹i ng÷. Gi¸o viªn ph¶i gióp c¸c em luyÖn tËp c¸c kû n¨ng nge, nãi, ®äc, viÕt th«ng qua c¸c häat ®éng vµ ph­¬ng tiÖn d¹y häc.
Nh»m tÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng cña häc sinh, n©ng cao chÊt l­îng kÞp thêi víi c¸c bé m«n kh¸c. Qua theo dâi chÊt l­îng vµ c¸ch häc cña häc sinh, t«i thÊy r»ng häc sinh ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu m«n häc vµ gi¸o viªn còng khã ®iÒu chØnh trong c¸ch d¹y c¸c em häc bé m«n nµy.Qua nghiªn cøu vµ t×m ra ph­¬ng ph¸p tÝch cùc ho¸ cña m×nh lµ lµm sao ®Ó chÊt l­îng häc tËp cña häc sinh ngµy mét n©ng cao h¬n, kÕt h¬p theo dâi vµ tiÕn hµnh d¹y thö ë c¸c líp mµ t«i ®¶m nhËn t«ithÊy c¸ch häc theo cÆp, nhãm lµ mét gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m gióp häc sinh tiÕn bé nhanh, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña bé m«n. Sau ®©y lµ mmét sè gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn tèt biÖn ph¸p “Tæ chøc häc sinh häc tËp - Thùc hµnh theo cÆp, nhãm”.
A. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn
1. T¹o ra t×nh huèng phï hîp víi tõng chñ ®Ò cô thÓ, x©y dùng kÕ hoÆch ®Ó h­íng dÉn häc sinh cïng nhau lµm viÖc, cïng trao ®æi häc hái lÉn nhau
 2. CÇn linh ho¹t trong viÖc dïng SGK ®Ó h­íng dÉn häc sinh lÊy sè liÖu, tù rót ra cÊu tróc riªng cho tõng lo¹i bµi tËp thùc hµnh
3. Lµm mÉu cho häc sinh xem lµ biÖn ph¸p gióp cho häc sinh tiÕp thu nhanh nhÊt råi lµm t­¬ng tù cho bµi tËp riªng cña m×nh
4. Sö dông ®å dïng minh ho¹ ®Ó yªu cÇu nhãm, cÆp ph¶i sö dông vËt chÊt, tranh vÏ ®Ó thùc hµnh dÔ dµng. Cã nh­ thÕ c¸c em míi nhí ®­îc tõng cÊu tróc c©u, mÉu c©u vµ sÏ lµm bÊt cø cÊu tróc nµo nÕu gi¸o viªn yªu cÇu
5. T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng t×m tßi, quan s¸t s¸ng t¹o trong viÖc vËn dông kiÕn thøc cho tõng bµi häc ,tiÕt häc.
6. T¹o ®iÒu kiÖn kh«ng khÝ thÝch hîp ®Ó häc sinh tranh luËn bÊt cø tiÕt häc nµo.
7. TËn dông tèi ®a ®å dïng ë tõng cÆp, nhãm, yªu cÇu häc sinh chuÈn bÞ tranh, ®å dïng cho tõng tiÕt thùc hµnh
8. Yªu cÇu ®èi víi gi¸o viªn:
Theo dâi c¸c em thùc hµnh, nhËn xÐt tõng lçi sai nhá chØ ra cho c¸c em biÕt c¸ch ®Ó tr¸nh lÆp l¹i nh÷ng lçi mµ m×nh ®· m¾c ph¶i
Khi häc sinh luyÖn þ©p theo cÆp, nhãm gi¸o viªn ®Õn tõng cÆp –nhãm ®Ó theo dâi vµ nhËn xÐt ®Ó söa lçi kÞp thêi cho häc sinh. §èi víi nh÷ng lçi phæ biÕn, gi¸o viªn nªn ®Æt c©u hái cho c¶ líp vµ cho häc sinh tù ph¸t hiÖn ra lçi sai cña m×nh ®Ó söa vµ tr¸nh lÆp l¹i. Lµm nh­ thÕ c¸c em sÏ tr¸nh ®­îc lçi, hiÓu vµ nhí l©u. Gi¸o viªn hiÓu ®­îc tr×nh ®é c¸c ®èi t­îng, møc ®é tiÕp thu bµi cña tõng em ®Ó gi¸o viªn cã h­íng ®iÒu chØnh c¸ch d¹y cña m×nh.
Ph©n c«ng nhiÖm vô cho nhãm tr­ëng ®Ó c¸c em theo dâi gióp ®ì c¸c thµnh viªn trong nhãm cña m×nh. Gi¸o viªn ®éng viªn, khÝch lÖ kÞp thêi nh÷ng häc sinh lµm tèt nhiÖm vô cña m×nh. T¹o kh«ng khÝ phÊn khëi ®Ó c¸c em cã høng thó khi m×nh ®­îc khen. Yªu cÇu häc sinh ph¶i chuÈn bÞ tèt cho tiÕt thùc hµnh theo cÆp, nhãm
9. Yªu cÇu ®èi víi häc sinh:
§­a hÕt kh¶ n¨ng ®Ó tiÕp cËn kiÕn thøc, t¹o thµnh cho m×nh mét thãi quen thùc hµnh nhãm, cÆp ®Ó c¸c tiÕt sau khi gi¸o viªn chØ ra hiÖu b»ng tay vµ nãi c©u lÖnh (Group/Pair works) th× c¸c em tù quay ng­êi vµ thùc hiÖn mét c¸ch cã kû x¶o vµ ai vµo viÖc nÊy.
T¹o ra kh«ng khÝ ngo¹i ng÷ trong líp häc ®Ó thÊy ®­îc m«n häc ngo¹i ng÷ cã ®Æc thï riªng. X©y dùng phong c¸ch ngo¹i ng÷ cho m×nh.
Thùc hµnh theo tõng mÉu c©u ®Ó råi sau ®ã vËn dông lµm bµi tËp ë s¸ch bµi tËp , n©ng cao, viÕt c©u, viÕt ®o¹n.
Tù gi¸c thùc hµnh bÊt kú t×nh huèng nµo cña gi¸o viªn yªu cÇu. Ph¸t huy ®ång bé bèn kỹ năng Nghe – Nói - Đọc - Viết.
B. Phư¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng theo cÆp, nhãm.
1. Các bước tổ chức hoạt động theo cặp (Pair work)
a. CÆp gi÷a thÇy vµ mét trß (teacher and a student).
b. CÆp më (open pair) gi÷a hai häc sinh kh«ng ngåi gÇn kÒ nhau.
c. CÆp ®ãng (close pair ) gi÷a hai häc sinh ngåi kÒ nhau.
* 1st step. - Teacher introduces the exercise and show what questions and answers that students can give.
 *2nd step. - Ask a few students round the class to show the kind of conversation students might have.
*3nd step: - Divide the class into pairs.
*4th step: - Students work in pairs. Teacher goes more quickly round the class, checking that everyone is taking but do not try to correct mistakes. It will be better for the teacher to silently take answer note mistakes.
*5th step: - When most pairs finished, stop the activities call one by one pair.
*6th step: - Teacher remarks the activity.
2. C¸c bưíc tæ chøc mét ho¹t ®éng nhãm ( group work).
- Nhóm 1 bàn 3 học sinh
- Nhóm 2 bàn 6 hoc sinh
- Nhóm 2 đội trong lớp
*1st step: - T introduces the requirements and asks students what they have to do.
*2nd step: - T asks some students again what have to do.
*3rd step: - Divide the class into groups.
*4th step: - Sts work in groups, T. goes round to check .
*5th step: -When most groups finish, stop discussing ( Teacher asks about 2 or 3 groups to read out their predictions).
*6th step: -T. gives feed back.
3. C¸c lo¹i h×nh hoạt động luyÖn tËp theo cÆp( workin pair)
3.1. Héi tho¹i
Sau khi häc mét bµi ®èi tho¹i mÉu, häc sinh ®· n¾m ®ưîc cÊu tróc cña bµi vµ hiÓu ®ưîc c¸c vÊn ®Ò ng÷ ph¸p trong ®ã, gi¸o viªn cã thÓ yªu cÇu tõng cÆp häc sinh ®ãng vai bµi ®ã nhưng cã thay thÕ mét sè chi tiÕt ( vÝ dô như tªn tuæi, quª qu¸n, nghÒ nghiÖp, së thÝch, địa điểm, tình hình thời tiết) ®Ó biÕn lêi tho¹i cña hä nãi vÒ chÝnh b¶n th©n hä hoÆc vÒ nh÷ng vÊn ®Ò mµ hä quan t©m.
Example: E 9: Unit 9: Listen and read
3.2. Bµi luyÖn thay thÕ
Sau khi giíi thiÖu c¸c mÉu c©u vµ cho luyÖn tËp thÓ thËt nhanh, gi¸o viªn viÕt c¸c tõ gîi ý ®Ó thay thÕ lªn b¶ng yªu cÇu häc sinh luyÖn tËp theo cÆp. Nªn ®Ó nhiÒu chç trèng ë phÇn gîi ý ®Ó cho häc sinh ph¸t huy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña m×nh. VÝ dô viÕt lªn b¶ng:
Where will you take your friend to visit?
I will take her/ him to visit Hung Temple.
( West Lake/ Dong Xuan Market..............)
3.3. Thùc hµnh ng÷ ph¸p
 Sau khi häc sinh ®· n¾m ®ưîc vÊn ®Ò ng÷ ph¸p vµ ®· ®ưîc luyÖn tËp theo đồng thanh cả lớp ( b»ng c¸c bµi tËp nh¾c l¹i hoÆc chuyÓn ®æi), chia häc sinh thµnh tõng cÆp vµ yªu cÇu c¸c em trao ®æi víi nhau (chó ý chän c¸c chñ ®iÓm gÇn gòi, quen thuéc ). VÝ dô, nãi vÒ chÝnh b¶n th©n m×nh hoÆc nh÷ng ®iÒu cã thùc liªn quan ®Õn cuéc sèng cña chÝnh häc sinh. C¸c tõ gîi ý ë trªn b¶ng vÉn lµ lÝ tưëng cho bµi luyÖn tËp nµy
Example: Unit 2: Speak ( reported questions)
Thu said that she liked wearing blue shorts
Lan...........................................................
3.4. KiÓm tra kh«ng chÝnh thøc
 	ViÖc kiÓm tra thưêng xuyªn còng cã t¸c dông trong gi¶ng d¹y. Khi cho phÐp häc sinh cïng céng t¸c ®Ó lµm mét bµi kiÓm tra, gi¸o viªn cã thÓ khuyÕn khÝch ®ưîc viÖc häc tËp cña c¸c em v× nh÷ng häc sinh yÕu sÏ ®ưîc nh÷ng häc sinh kh¸ h¬n gióp ®ì. ThØnh tho¶ng nªn cã mét bµi kiÓm tra ng¾n cuèi giê vµ sau ®ã cho ®iÓm lu«n. Bµi kiÓm tra ®ã kh«ng cÇn ph¶i bao gåm toµn bé nh÷ng kiÕn thøc häc sinh võa häc trong bµi mµ cã thÓ tËp trung vµo bÊt cø khÝa c¹nh nµo cña viÖc sö dông ng«n ng÷. Yªu cÇu cña bµi lµm cÇn hÕt søc râ rµng, viÕt c©u mÉu lªn b¶ng vµ khèng chÕ thêi gian ®Ó luyÖn cho häc sinh kh¶ n¨ng ph¶n øng nhanh nhÑn, linh ho¹t trong viÖc sö dông ng«n ng÷. Bµi lµm xong cã thÓ ®ưîc kiÓm tra miÖng hoÆc c¸c cÆp ®èi chÐo kiÓm tra vµ chÊm bµi cho nhau.
3..5. Hái vµ tr¶ lêi
 	Cuèi c¸c bµi ®äc thưêng cã c¸c c©u hái. Häc sinh cã thÓ th¶o luËn t×m c©u tr¶ lêi cho c¸c c©u hái nµy theo cÆp. §Çu tiªn häc sinh lµm miÖng, sau ®ã gi¸o viªn gäi mét vµi häc sinh bÊt k× ®Ó kiÓm tra. HoÆc lµm cho ho¹t ®éng nµy phong phó b»ng c¸ch cho häc sinh th¶o luËn miÖng råi viÕt c©u tr¶ lêi ra giÊy, c¸c cÆp ®æi chÐo chÊm c¸c c©u tr¶ lêi cho nhau dưíi sù kiÓm so¸t cña gi¸o viªn.
4. Ho¹t ®éng theo nhãm (Work in group/group work)
 	Trong c¸c líp häc cña chóng ta ghÕ ngåi kh«ng thÓ di chuyÓn quanh líp häc ®ưîc v× vËy ë hoµn c¶nh nµy chØ cã thÓ yªu cÇu häc sinh bµn trªn quay xuèng bµn dưíi t¹o thµnh c¸c nhãm ®Ó luyÖn tËp. Tèt nhÊt lµ t¹o thµnh c¸c nhãm cã tõ 3 - 6 ngưêi nhưng nhiÒu khi sè lưîng häc sinh trong mçi nhãm cßn phô thuéc vµo sè häc sinh ngåi ë mçi bµn.
 	Sau khi chia nhãm xong nªn chØ ®Þnh hoÆc ®Ó thµnh viªn c¸c nhãm tù bÇu ra nhãm trëng hoÆc thư kÝ nhãm. Ngưêi nµy sÏ trùc tiÕp liªn hÖ víi gi¸o viªn khi nhãm gÆp khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña bµi tËp. §iÒu nµy sÏ gióp cho viÖc kiÓm so¸t tÊt c¶ c¸c nhãm trong líp cña gi¸o viªn nhÑ nhµng, dÔ dµng h¬n. Nªn chØ ®Þnh hoÆc hưíng dÉn nh÷ng häc sinh cã khiÕu khÈu ng÷ vµ ho¹t b¸t h¬n ®Ó lµm viÖc nµy. Nhưng ®«i khi còng cÇn thay ®æi: chän mét häc sinh kh¸ nhưng cßn rôt rÌ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho häc sinh ®ã rÌn luyÖn ®Ó trë nªn m¹nh d¹n h¬n. HoÆc còng cã thÓ ®Ó c¸c thµnh viªn trong nhãm lÇn lît lµm nhãm trưëng. §iÒu quan träng lµ c«ng viÖc nµy cÇn ph¶i lµm nhanh døt kho¸t vµ häc sinh ph¶i ®ưîc th«ng b¸o ngay ai lµ nhãm trëng cña hä ®Ó hä cã thÓ b¾t tay vµo viÖc ®ưîc, kh«ng bÞ l·ng phÝ thêi gian. ViÖc chia nhãm cã thÓ b»ng tiÕng mÑ ®Î, nÕu dïng tiÕng Anh th× trưíc hÕt ph¶i cho häc sinh lµm quen vµ hiÓu ®ưîc c¸c mÖnh lÖnh như: “ The first row, turn and face the second. The third row, turn and face the fourth please. Now work in groups ...”Nhưng với tình tình thực tế giảng dạy tại nhà trường, các nhóm bàn trong lớp tôi giảng dạy đã được phân định rõ nhóm, giáo viên chỉ còn việc phân công lại nhóm trưởng.
Example: Khi thùc hµnh hái vµ tr¶ lêi ”The ways we do to save energy”, “Nêu cách chúng ta làm để tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên ” (Unit 7- Lesson 4 English 9) th× gi¸o viªn cÇn tiÕn hµnh theo nhãm 2 đội :
T: Observe these pictures on showing machine .Tell me all the ways we do to save energy ?
and T does an example with picture 1. 
Student says: We should turn off the faucets when we don’t need.
T: 2 groups go to the board and write down the ways for all pictures.
Trong khi häc sinh thùc hµnh hái- ®¸p, gi¸o viªn ph¶i bao qu¸t vµ theo dâi líp ®Ó nhËn xÐt tõng cÆp, l¾ng nghe vµ söa lçi cho c¸c em, l­u ý nh÷ng cÆp cã häc sinh yÕu kÐm
Chia líp thµnh tõng nhãm, trong nhãm cã häc sinh kh¸, giái,trung b×nh, yÕu ®Ó c¸c em cã thÓ hái vµ trình bµy cho nhau. Nh­ vËy häc sinh nµo ch­a cã c¬ héi tr¶ lêi th× sÏ cã c¬ héi tr¶ lêi nh÷ng c©u tiÕp theo gióp cho c¸c em m¹nh d¹n ,tù tin víi møc ®é hiÓu biÕt cña m×nh vµ cã c¸ch øng xö tèt h¬n
§èi víi häc sinh yÕu cña tõng nhãm, gi¸o viªn h­íng dÉn nhãm tr­ëng- ng­êi häc tèt gióp ®ì ®Ó c¸c em cã thÓ tiÕp cËn kiÕn thøc dÔ dµng, gãp ý ®Ó gióp b¹n häc vµ c¸c em ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong viÖc häc ngo¹i ng÷
Chương III
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
So víi kÕt qu¶ ®· nªu ë thùc tr¹ng trong phÇn I, sau khi ®· nghiªn cøu vµ ¸p dông ®Ò tµi nµy t«i thÊy kÕt qu¶ cña viÖc häc nhãm, häc cÆp cã phÇn biÕn chuyÓn rõ rÖt, chÊt l­îng ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n so víi mÆt b»ng cña häc kú I vµ ®Çu n¨m. Sè häc sinh giao tiÕp ®èi tho¹i ®­îc t¨ng lªn, ®Æc biÖt sè häc sinh yÕu kÐm còng cã phÇn nµo hiÓu vµ sö dông ®­îc mét sè c©u lÖnh cña gi¸o viªn ,bËp bÑ trao ®æi víi b¹n mét sè c©u th«ng dông hµng ngµy nh­ng ®ã còng lµ dÊu hiÖu ®¸ng mõng ®èi víi c¸c em. HÇu hÕt c¸c bµi tËp thùc hµnh ë líp, ë nhµ c¸c em ®· x©y dùng vµ hoµn thiÖn kh¸ tèt vµ thu ®­îc mét l­îng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh.
B¶ng 1: KÕt qu¶ kh¶o s¸t chÊt l­îng ®Çu n¨m bé m«n Tiếng Anh 9
TT
Líp
SÜ sè
Häc l­c
Giái
Kh¸
TB
YÕu
KÐm
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
1
9A
35
4
11%
11
31%
15
44%
5
14%
0
0
2
9B
32
1
3,1%
5
15,9%
16
50%
10
31%
3
9C
30
1
3,2%
6
16,1%
11
42%
12
38,7%
Tổng
97
6
6,2%
22
22,7%
42
43,3%
27
27,8%
B¶ng 2: KÕt qu¶ cuèi n¨m bé m«n Tiếng Anh 9
TT
Líp
SÜ sè
Häc l­c
Giái
Kh¸
TB
YÕu
KÐm
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
1
9A
35
10
28,6
20
57
5
14,4
0
0
0
0
2
9B
32
3
10
20
66,7
7
23,3
0
0
0
0
3
9C
30
1
3,0
16
50
15
47
0
0
0
0
Tổng
97
10
10,3%
46
47,4%
41
42,3%
Chất lượng đạt trung bình trở lên: 100%
Học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện: 03 em
III .KÕt luËn
Th«ng qua viÖc gi¶ng d¹y trªn líp tại tr­êng THCS Trµng An, t«i thÊy rằng viÖc cho häc sinh thùc hµnh theo cÆp nhãm trong tõng tiÕt d¹y lµ mét biÖn ph¸p h÷u hiÖu vµ cÇn thiÕt ®èi víi gi¸o viªn d¹y m«n Anh V¨n. Nã trë thµnh mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc d¹y häc Ngo¹i ng÷. V× vËy b¶n th©n t«i rót ra vµ kinh nghiÖm nhá nh­ sau.
Bµi häc kinh nghiÖm nhá:
* §èi víi gi¸o viªn:
- Ph¶i lu«n lu«n gÇn gñi quan t©m ®Õn ®èi t­îng häc sinh ®Ó tõ ®ã ph¸t hiÖn ra n¨ng khiÕu häc bé m«n cña c¸c em.
- Lµ ng­êi ®ãng vai trß h­íng dÉn häc sinh trong ho¹t ®éng häc cho nªn tr¸nh h×nh thøc chiÕu lÖ.
- N¨ng ®éng s¸ng t¹o trong viÖc ph©n nhãm häc sinh thµnh nhãm cÆp đ¶m b¶o trong mét nhãm häc sinh cã c¶ häc sinh yÕu, cã häc sinh trung b×nh, cã häc sinh kh¸ vµ giái.
- CÇn nhanh nhÑn trong c¸c thao t¸c ®Ó tiÕt kiÖm tèi đa thêi gian cho mét tiÕt d¹y.
* §èi víi häc sinh:
- CÇn tù gi¸c tÝch cùc trong mäi ho¹t ®éng, tÊt c¶ c¸c häc sinh ®Òu đ­îc giao viÖc vµ ®­îc ho¹t ®éng, kh«ng giao kho¸n cho häc sinh kh¸ giái v× c¸c häc sinh ®­îc lµm nhiÒu sÏ béc lé suy nhgÜ cña m×nh qua trao ®æi häc nhãm hoÆc tranh luËn tr­íc líp häc. Qua ®ã häc sinh kh«ng nh÷ng tiÕp thu ®­îc nh÷ng kiÕn thøc mµ còn qua việc rÌn luyÖn n©ng cao n¨ng lùc t­ duy.
- M¹nh d¹n tù tin trong giao tiÕp b¹n bÌ.
Tõ thùc tÕ b¶n th©n ®ang d¹y Anh v¨n líp 9, qua häc lÝ thuyÕt còng nh­ häc hái ®ồng nghiÖp d¹y Anh v¨n tại nhà trường, t«i cã được mét sè kinh nghiÖm vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc “Tæ chøc häc sinh häc tËp thùc hµnh theo cÆp nhãm ” nh­ trªn. Kh«ng thÓ cøng nh¾c thùc hiÖn c¸c b­íc d¹y theo lÝ thuyÕt ®· häc, t«i muèn cã mét ph­¬ng ph¸p d¹y häc kÕt hîp nh÷ng g× ®· häc víi thùc tÕ gi¶ng d¹y và trình ®é häc tËp cña häc sinh phï hîp víi cuèn s¸ch khoa.
ViÖc tæ chøc häc sinh lµm bµi tËp theo cÆp hoÆc nhãm t¹o ®ưîc nhiÒu c¬ héi luyÖn tËp vµ sö dông ngo¹i ng÷ mét c¸ch s¸ng t¹o trong nh÷ng t×nh huèng gÇn víi ®êi sèng thËt cña häc sinh. H¬n thÕ n÷a, sù thay ®æi trong c¸c ho¹t ®éng häc tËp vµ kiÓu giao tiÕp gióp duy tr× ®ưîc sù tËp trung chó ý cña c¸c em. Qua c¸c ho¹t ®éng nµy häc sinh còng ý thøc h¬n ®ưîc r»ng viÖc hoµn thiÖn b¶n th©n hä cã quyÒn tù chñ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm đối víi sù tiÕn bé cña chÝnh m×nh.
 	ViÖc tæ chøc luyÖn tËp ngo¹i ng÷ theo cÆp, nhãm cßn gióp cho häc sinh b¹o d¹n h¬n trong viÖc sö dông ngo¹i ng÷. Häc sinh yÕu kÐm th­êng lo sî sÏ m¾c lçi trước mÆt thÇy c« , nhưng nÕu chØ cã c¸c b¹n cïng líp th× sù e dÌ ®ã sÏ Ýt h¬n nhiÒu, häc sinh sÏ v­ît qua ®­îc nh÷ng nh­îc ®iÓm vÒ tÝnh c¸ch cña b¶n th©n ®Ó häc tèt h¬n. Ngoµi ra häc còng cã c¬ héi ®Ó gióp ®ì , häc hái nhau nhiÒu h¬n mỗi khi các em được tham gia luyện tập. 
Nh­ vËy b­íc ®Çu cña ®Ò tµi mµ t«i ®· nghiªn cøu ®· mang l¹i kÕt qu¶ t­¬ng ®èi ®¸ng kÓ ë c¸c líp mµ t«i ®ang ®¶m nhiÖm ë tr­êng THCS Trµng An. B¶n th©n t«i đã tiÕn hµnh thùc hiÖn thành công trong tæ chuyªn m«n vµ côm chuyªn m«n qua c¸c ®ît thao gi¶ng chuyªn ®Ò ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng. Vµ t«i høa sÏ cè g¾ng thùc hiÖn ®Ò tµi nµy víi ý thøc , tr¸ch nhiÖm, nhiÖt t×nh cao, t«i tin ch¾c sÏ thu ®­îc kÕt qu¶ kh¶ quan hơn nữa.
	Trong bµi viÕt nµy t«i ch¾c chắn vẫn cßn nh÷ng khiÕm khuyÕt, ®ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ t«i tr¨n trë nhiÒu. Qua thùc tÕ ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc, kinh nghiÖm nh»m cã nh÷ng ®Þnh h­íng tèt trong chÆng ®­êng tiÕp theo cña đổi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc m«n Anh v¨n.
Cũng qua đề tài này, t«i muèn cïng ®ång nghiÖp cña m×nh th¸o gỡ nh÷ng khã kh¨n, bæ sung nh÷ng c¸i g× cßn thiÕu ®Ó có được những tiÕt d¹y luyÖn tËp thành công. Tôi rÊt mong nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång nghiÖp vµ c¸c cÊp chØ ®¹o ®Ó b¶n th©n t«i cã kinh ngiÖm chÝnh x¸c, khoa häc gióp hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña mét ng­êi gi¸o viªn.
Trµng An, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2010
 Ng­êi thùc hiÖn
 NguyÔn Hµ Ph­¬ng.
IV. TÀI LI ỆU THAM KH ẢO:
	1.Sách giáo khoa Tiếng Anh 9- NXB Giáo Dục
	2. Sách giáo viên Tiếng Anh 9- NXB Giáo Dục
	3. Sách một số vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy ở trường THCS – NXB Giáo Dục
	4.The ways of teaching English
V. MỤC LỤC:
i. PhÇn më ®Çu:
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 
2. NhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi:
3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :
4. ĐÓNG GÓP VỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN:
ii. PhÇn néi dung:
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
1. C¬ së lý luËn.
2. C¬ së thùc tiÔn:
CHƯƠNG II: NỘI DUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
A.C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn.
B. Phư¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng theo cÆp, nhãm.
1. C ác bước tổ chức hoạt động theo cặp (Pair work)
2. C¸c bưíc tæ chøc mét ho¹t ®éng nhãm (Group work).
3. C¸c lo¹i h×nh luyÖn tËp theo cÆp.
4. Ho¹t ®éng theo nhãm (Work in group/ group work)
Chương III: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
III .KÕt luËn:
IV.T ÀI LI ỆU THAM KH ẢO:
V. MỤC LỤC:
VI. NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP
1. Nhận xét của hội đồng khoa học cấp trường:
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nhận xét của HĐKH Phòng Giáo Dục & Đào tạo Huyện Đông Triều.
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Nhận xét của HĐKH cấp Tỉnh.
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docDe tai-To chuc hoc sinh hoc tap - thuc hanh theo cap nhom mon Tieng Anh lop 0.doc
Sáng Kiến Liên Quan