Sáng kiến kinh nghiệm Give the correct form of the word in brackets

Cơ sở lí luận.

 Ngày nay khi Tiếng Anh đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của nó trong trường học , thì việc nâng cao chất lượng dạy và học là vấn đề quan trọng hàng đầu .Chương trình thay sách được áp dụng hàng loạt vấn đề về phương pháp dạy học Tiếng Anh lại nảy sinh .Câu hỏi đặt ra là :

Làm thế nào để học sinh có thể lĩnh hội được toàn bộ kiến thức và sử dụng nó một cách thành thạo ?

 Chúng ta đều biết rằng học Tiếng Anh đơn thuần chỉ là học một ngôn ngữ . Muốn sử dụng thành thạo ngôn ngữ đó thì người học phải rèn luyện bốn kỹ năng cơ bản : -Nghe, - Nói , -Đọc, -Viết .

 Để đáp ứng được yêu cầu thực tế .Mỗi giáo viên cần phải tìm cho mình một phương pháp dạy học tối ưu , phù nhợp với từng đối tượng thực tế của từng học sinh để đạt kiết qủa cao đó mới là vấn đề , là mục đích mà mỗi giáo viên đang đứng lớp phải trăn trở , phải suy nghĩ . Vì vậy cải tiến phương pháp và nội dung dạy học luôn được ngành giáo dục quan tâm đúng mức.Ngành luôn động viên khuyến khích những giáo viên có những cải tiến mới về phương pháp dạy học và có những đề tài sáng kiến kinh nghiệm hay ,thiết thực áp dụng thực tế ngay cho việc dạy hoặc là cải tiến về đồ dùng dạy học .v.v .

Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc là một dạng khó,mới được làm quen ở chương trình tiếng Anh của hoc sinh hoc phổ thông trung học . Đặc biệt được sử dụng khá nhiều trong chương trình tiếng Anh lớp 9 .Để làm được bài tập dạng này đòi hỏi các em học sinh không những phải nắm chắc kiến thức ngữ pháp , kỹ năng đọc hiểu , mà còn phải tìm ra dạng thích hợp của dạng từ cho sẵn .

 Một từ có thể có nhiều dạng khác nhau ,vì vậy khi làm bài tập nếu không cẩn thận học sinh sẽ nhầm lẫn.Khi đã nắm chắc được dạng bài tập này,các em học sinh sẽ biết cách sử dụng từ trong các ngữ cảnh khác nhau, đồng thời cũng giúp các em nâng cao vốn kiến thức về từ của mình.Đó chính là lí do tôi chọn đề tài này.

 

doc16 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 01/03/2022 | Lượt xem: 900 | Lượt tải: 15Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Give the correct form of the word in brackets", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
năng sử dụng từ cho đúng ngữ cảnh và thể hiện đúng ý tưởng của mình là rất quan trọng .Nó đòi hỏi người học phải có vốn từ phong phú mà con hiểu biết khá sâu sắc về từ .Do vậy ,nội dung chủ yếu của đề tài là nhằm rèn luyện cho học sinh cách làm bài về phương pháp chọn từ trong ngoặc có hiệu quả .Dựa trên cơ sở đó,tôi đã phân loại và tổng hợp kiến thức cách sử dụng,lấy từ chương trình kiến thức tiếng anh lớp 8 và lớp 9 theo ba yêu cầu giải quyết như sau:
2.3.1.Yêu cầu về quy tắc sử dụng tạo từ
 Nắm được các quy tắc sử dụng tạo từ( word formation_prefix_suffix) để tìm đúng từ loạicần điền vào chỗ trống.
*Bài tập với tiền tố:
 Tiền tố trong tiếng Anh chủ yếu mang chức năng tạo nghĩa khác với nghĩa của từ gốc .
 Tiền tố +Từ gốc =Từ có nghĩa ngược lại với nghĩa của từ gốc
 Example:
 Build.rebuild
	Happy.unhappy
	Like..dislike
 *Lưu ý đối với học sinh:
+Hiểu được ý nghĩa của từng tiền tố như :The prefix “re” (again)/”un”/”dis” (none).và nghĩa của từ gốc.
+Hiểu nghĩa câu văn trước khi hình thành câu.
Example: Third time lucky! After twoattemtps,David ‘s finally passed his driving test (success)
Theo cấu trúc
 Thì “Two”.attemtps còn thiếu một tính từ vì vậ ta chuyển:
Success successful nhưng đọc nghĩa hiểu của câu văn theo văn cảnh ta phải thêm tiền tố “un” trước successful để tạo thành “unsuccessful”.
 Notice: Cũng có ngoại lệ là tiền tố chuyển từ loại mà vẫn giữ nguyên nghĩa gốc như:
	 Large →	enlarge
	 Rich	 →	enrich
Eg: she felt(courage) by the progress. She would made.
Trong ví dụ này ta điền encourage vì sau động từ liên hệ “feel” là một tính từ vị ngữ. Courage” là danh từ chúng ta phải chuyển sang động từ rồi từ động từ chuyển sang tính từ(cùng với tiền tố “en” )để hợp với nghĩa văn cảnh.
	 Courage → encourage
*Bài tập với hậu tố:
Hậu tố mang chức năng chủ yếu là chuyển từ loại ,ít khi chuyển nghĩa của từ gốc , có một số cách chuyển đổi từ như sau:
+ Động từ chuyển sang danh từ bằng cách thêm hậu tố : ion/ment.
 	Act 	→ 	action
Collect	→	collection
Punish	→	punishment
Move	→	movement
+Động từ chuyển thành tính từ chỉ nghề nghiệp thêm hậu tố: ful/able/active/ing
	Care	→	careful
Talk	→	talkative
Note → noteable
Read → reading
+Động từ chuyển thành danh từ chỉ nghề nghiệp thêm hậu tố: or/er.
Act → actor
Teach	→ 	teacher
Sail	→	sailor
Work	→	worker
+Danh từ chuyển thành tính từ bằng cách thêm hậu tố :y/less.
Milk	→	milky
Health	→	healthy
Tooth	→	toothless
Shape	→	shapeless
+Danh từ chuyển thành động từ bằng cách thêm hậu tố :ize.
Symbol	→	symbolize
Emphasis	→	emphasize
+Tính từ chuyển thành trạng từ bằng cách thêm hậu tố : ly.
Warm	→	warmly
Slow	→	slowly
+Tính từ chuyển thành danh từ bằng cách thêm hậu tố : ness
Great	→	greatness
Full	→	fullness
 Lưu ý đối với học sinh :phải đọc hiểu câu và xác định từ loại cần điền đó hậu tố thuộc loại nào .
Eg: He has won many international and news of his is spreading around the world (great).
 Ở đây “great” là một tính từ , mà chỗ cần điền là một danh từ , vì đứng sau tính từ sở hữu .Tính từ này không có danh từ tương ứng mà phải thành lập một danh từ bằng cách thêm hậu tố “ness” để hoàn thành câu với danh từ là :”greatness”.
 ♠ Dùng phương thức đánh dấu trọng âm để chuyển đổi từ loại.
Eg: They .(report) a book on rubber tree before class.	
 Ở ví dụ này ta hiểu từ “report” như sau:
 /ri’p :t/ trong âm rơi vào âm tiết thứ hai là động từ.
 /’rep :t/ trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất là danh từ.
 Do vậy ta vẫn điền là report nhưng hiểu là động từ 
2.3.2.Yêu cầu nắm được nghĩa văn cảnh của câu gốc để tìm nghĩa từ phù hợp . 
 Đối với bài tập này, yêu cầu học sinh cần dựa vào văn cảnh kĩ năng đọc hiểu để xác định từ nằm trong chỗ trống phải thuộc loại từ nào (danh từ,động từ,tính từ).Phân tích câu rồi sử dụng từ cho sẵn mà biến đổi thành loại từ mới.
Eg: 
 The professor explain his ideas with great(clear).
 Trong ví dụ này phải cần một danh từ mà đi với từ “clear”có ba danh từ liên quan.
	Clearity	=	The quality of being clear (sự rành mạch ,rõ ràng)
	Clearing	=	An open space from with trees have been cleared in a forest (mảnh đất vỡ hoang ).
	Clearance	=	An act of removing st (dọn sạch đi).
 Tong ba danh từ này chỉ có “clearity” là hợp nghĩa trong văn bản trên.
Eg:
 You shouldn’t have criticised him infont of his friends .It was extremely.of you (sensitive).
	Trong cấu trúc : “It was extremely.of you” ta thấy thiếu một tính từ vì “extremely” là một tính từ cấu tạo.
	Extremely	Sensitive	man
 Từ cho sẵn là một tính từ ,nhưng văn cảnh cho thấy việc đó làm không tế nhị vì thế phải chuyển : “sensitive”→ “insensitive”.
2.3.3.Xác định từ loại của từ nằm trong chỗ trống .
 Học thuộc chức năng của động từ , danh từ , tính từ,trạng từ ,cấu trúc ngữ pháp ,thời ,thì,câu điều kiện ,các giới từ đi sau,các thành ngữ ,các cụm từ,các loại từ khi điền.
Eg:
	Don’t you think it would be..to see your doctor? (sense)
	+Chỗ này là một tính từ (sensible) là một tính từ vị ngữ vì nó đi sau động từ liên hệ “be”.
Eg:
	The thing I hate most about unemployed is the.(boring)
	Chỗ này là một danh từ (boredom)vì nó đi ngay sau quán từ( the )
Eg:
	As a doctor she wants to.in child health (special).
	+Chỗ này là một động từ (specialise)vì nó nằm trong cấu trúc:
	Want to +V.
 Do vậy để làm một bài tập cho dạng đúng của động từ trong ngoặc học sinh phải tuân theo ba bước trên đồng thời kết hợp với kĩ năng đọc hiểu ,học thuộc từ vựng .
	☼ Practice 1.
	.Give the correct form of the word in brackets
The house looks a lot too old .It needs.(paint)
In ..with other countries in the regions Viet Nam It is still a poor country (compare)
The university will be under new.(manage).
The examination is.easy(surprise).
when he plays cards ,he is very ..he hates losing (compete).
Their . Made the trip happier ( paticipate).
They marched.along the street (proud).
The new job is a for her(promote).
Don’t believe every thing she tells you.She tells you .She tells to..(drama).
We all felt ..after the summer holidays (health).
He worked hard to..good crops from poor soil .(product).
It’s the matter for personal..(decide).
It was a nice day .The sun shone .. and the sky was..(bright_cloud).
Tom is a friend of mine .He is (friend).
He gave a special on careful driving.( emphasize).
He has a good ..of science.(know)
The lesson was so that mos of them enjoyed reading it.(interest)
An successful business needs a good .(organize)
 19. How this man is! (danger) 
20.She smiles so..,doesn’t she?(attract).
Giải đáp : Khi các em làm bài , tôi yêu cầu các em phải chỉ ra lí do tại sao lại điền từ đó.
	Key:
 Câu1: painting(mẫu câu need doing st).	
Câu2:coparison (thành ngữ).
Câu3:managerment(new =tính từ,đứng sau nó là một danh từ).
Câu4:surprisingly(easy là một tính từ,vậy từ bổ nghĩa cho nó là một trạng từ).
Câu5:competive (very:tính từ).
Câu6:participation(sau tính từ sở hữu là một danh từ).
Câu7:proudly(sau động từ là một trạng từ).
Câu8:promotion(sau quán từ là một danh từ).
Câu9:dramatize(cấu trúc tell+to inf).
Câu10:healthy(feel+tính từ).
Câu11:produce(sau to là một động từ).
Câu12:decision(sau tính từ là một danh từ).
Câu13:brightly/cloudy(sau động từ là trạng từ/sau tobe là danh từ).
Câu14:friendly(sau tobe là tính từ).
Câu15:emphasis(sau tính từ là danh từ).
Câu16:knowledge(sau tính từ là danh từ).
Câu17:interesting (sau tobe là tình từ).
Câu18:organization (sau tính từ là danh từ).
Câu19:dangerous(câu cảm thán với how).
Câu20:attractively(sau động từ là trạng từ).
	☼ Practice2.
Complete the passage below by filling in each blank with the correct form of the word in capitals in the same line .
 At a (0) (meet)held in Oxwell last Thursday evening a wide (1)(vary)of opinions was expressed on plans to build a large supermarket in the town.A(2)(direct)..of the supermarket group stated that the supermarket would benefit the (3)(inhabit)..of Oxwell as it would give people more(4)(choose).when shopping and would lead toa (5)(grow).in the number of jobs available in the town ,which has a high rate of(6)(employ).. .Athough there was an (7)(agree)on the need for new jobs,some of those present claimed that the supermarket would lead to a(8)(lose)of jobs as small shops ,(9)(able)to complete with supermarket prices,would be forced to close.The final (10)(decide)on whether or not to build the supermarket will be made next monh.
	Key:
	0.meeting	6.unemployment
	1.variety 	7.agreement
	2.director	8.loss
	3.nihabitants	 9.unable 
	4.choice/choices	10.decision
	5.growth
Practice 3 :
 Read the text below. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the space in the same line.
FIVE WAYS TO IMPROVE YOUR MEMORY
 * Pay better attention at the time. Rehearse the information (1).................. . IMMEDIATE
 afterwards, allowing (2).................... longer gaps between each INCREASE
(3) ....................... Thus, when you hear a name, say it to yourself, then say it REPEAT
again a minute later, and so on.
 * Tax your brain in a (4) ........................... of ways. One researcher found that VARY
rats (5)......................... interesting things to do had better memories than bored rats GIVE	
 * Attach meaning to memory - the more (6) .................. an event is, the better SIGNIFY 	
it will be remembered.	
 * Attach what you want to remember to something already familiar 
to you. Let’s say you need to remember ten words; start by (7) ........................ MEMORY
things that are well-known to you (8) ....................... , such as objects in your PERSON 
 house, then associate one of the words with each.
 *Have(9)........................ in your ability to remember things around you. CONFIDE	
Don’t (10) ............... your brain.	 ESTIMATE
 Key:
1. IMMEDIATELY	
2. INCREASINGLY 	
3. REPETITION 	
4 VARIETY	
5. GIVEN	
6. SIGNIFICANT	
7 MEMORIZING
8.PERSONALLY 	
9 CONFIDENCE 	
10 UNDERESTIMATE
Practice4. Supply the correct forms of the words given in brackets. 
1. We wish you both health and ....
LONG
2. ....people used to depend much on weather to grow their crops. 
AGRICULTURE
3. My mother is famous for making ....tomatoes.
SUGAR
4. Because plastic bags are very hard to...., they will cause pollution.
SOLVE
5. It’s a real bargain. However, the price doesn’t include.. costs. You have to pay later.
INSTALL
6. To be a good writer, you need to be....
IMAGINE
7. The....of a volcano can be predicted, but we usually don’t have enough time to move people out of the dangerous area. 
ERUPT
8. The manager says in order to get the job, one of the first qualities is....which many employees often take for granted.
PUNCTUAL
9. His words and behavior strongly reveals his.... background.
EDUCATE
10. Should English be a ....foreign language in Viet Nam?
COMPEL
 Key
1.longevity 	
2. Agrarian	
3. sugared	
4. dissolve	
5.installation 
6. imaginative	
7. eruption	
8. punctuality	
9. educational 
10 compulsory
Practice 5. Provide the correct form of the words given (10p):
The environment - our responsibility
 These days it is (0). impossible..... to open a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment. The earth is being (1) ............. and the future looks bad . What can each of us do ?
 We can not clean up our (2) .............. rivers and seas overnight. Nor can we stop the 
(3) .............. of plants and animals. But we can stop adding to the problem while (4)............... search for answers, and laws are passed in nature’s (5) .................... .
 It may not be easy to change your lifestyle (6) .................., but some steps are easy to take : cut down the amount of (7).............. ...you do, or use as little plastics as possible . 
It is also easy to save energy, which also reduces (8)................ bills . We must all make a personal (9)................ to work for the future of our planet if we want to (10)............... a better world for our grand - children . 
0. possible
1. threat
2. pollution
3. appear
4. science
5. defend
6. complete
7. drive
8. house
9. decide 
10. sure
 Key
1. threatened 
2. polluted
3. disappearance
4. scientists
5. defence
6. completely
7. driving
8. household
9. decision
10. ensure .
3.Kết quả thực hiện so sánh đối chứng .
	Khi chưa thực hiện đề tài này tôi cho các em làm dạng bài tập này(give the correct form of the words in bracket).
	Rất ít học sinh làm được dạng bài tập này
 Chất lượng thi khảo sát
 Số lượng
 Tỉ lệ(%)
 Giỏi
 4
 11%
 Khá
 6
 17%
 TB
 16
 44%
 Yếu
 10
 28%
 Sau khi tực hiện đề tài vẫn dạng bài tập đó,các em đã làm tốt hơn nhiều. Cụ thể như sau:
Chất lượng thi khảo sát
 Số lượng
Tỉ lệ(%)
 Giỏi
 16
 44%
 Khá
 17
 47%
 TB
 03
 9%
 Yếu
 0
 0
4.Bài học kinh nghiệm.
 Từ những tiết học cụ thể trên, tôi đã tự rút ra một số kinh nghiệm đứng lớp như sau:
 - Giáo viên coi trọng việc cung cấp kiến thức lí thuyết nhưng cũng không nên xem nhẹ việc thực hành, luyện tập trong giờ học.
 - Vận dụng nhiều cách để gợi mở, dẫn dắt giúp các em học sinh thấy cái hay, tầm quan trọng của dạng bài tập này.
 - Lấy nhiều ví dụ minh họa, để có kiến thức phong phú.
 - Và quan trọng hơn là: giáo viên phải tìm ra biện pháp để kích thích sự hứng thú của học sinh trong từng tiết học.
5.Những kiến nghị và đề nghị sau quá trình thực hiện đề tài.
	Đề nghị thường xuyên cung cấp tài liệu cho giáo viên như các loại sách nâng cao ,đồ dùng dạy học .
	Tổ chức những giờ dạy mẫu để giáo viên học hỏi kinh nghiệm giảng dạy.
	Viết sáng kiền kinh nghiệm này ,tôi không có trọng ý đưa ra những phương pháp đáng giá mà chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu,áp dụng các công cụ đánh giá học sinh vốn được sử dụng trong môn học .Sáng kiến kinh nghiệm này,tôi viết xuất phát từ kinh nghiệm giảng dạy , song do trình độ ,năng lực còn hạn chế không khỏi những nhận xét phiến diện , chủ quan .Kính đề nghị hội đồng khoa học nhận xét đánh giá để giúp tôi hoàn thiện khả năng chuyên môn của mình.
	Tôi cũng mong những sáng kiến kinh nghiệm có giá trị được sử dụng rộng rãi cho các giáo viên học hỏi.
	Xin chân thành cảm ơn!
Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm này là do tôi viết .Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.	
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐIỂM ..................................................XẾP LOẠI.................................... .............................:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SKKN TRƯỜNG 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ý kiến nhận xét đánh giá xếp loại của
 Hội đồng khoa học cơ sở
II .BÀI HỌC KINH NGHIỆM
 Từ những tiết học cụ thể trên, tôi đã tự rút ra một số kinh nghiệm đứng lớp như sau:
 - Giáo viên coi trọng việc cung cấp kiến thức lí thuyết nhưng cũng không nên xem nhẹ việc thực hành, luyện tập trong giờ học.
 - Vận dụng nhiều cách để gợi mở, dẫn dắt giúp các em học sinh thấy cái hay, tầm quan trọng của văn nghị luận, đặc biệt là của bộ môn Ngữ văn.
 - Lấy nhiều ví dụ minh họa, để có kiến thức phong phú.
 - Luôn khuyến khích các em đọc sách (đặc biệt là các sách văn học, những tác phẩm, những mẩu chuyện có liên quan đến bài học....) để tạo vốn sống phong phú, bồi dưỡng tình cảm cho các em đối với bộ môn.
 - Và quan trọng hơn là: giáo viên phải tìm ra biện pháp để kích thích sự hứng thú của học sinh trong từng tiết học.
III. KẾT LUẬN
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã học hỏi, áp dụng trong quá trình dạy học. Những quan điểm tôi đã trình bày, thực ra ai ai cũng biết, ai ai cũng làm và cũng đã đạt những kết quả tốt nhưng tôi vẫn muốn nó hoàn thiện hơn nên mạo muội viết ra. Rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp cho đề tài này của tôi được hoàn thiện hơn cũng như giúp tôi có thêm kinh nghiệm trong giảng dạy. 
Xin chân thành cảm ơn!
Ninh Sở, ngày 12 tháng 4 năm 2020
 Giáo viên thực hiện
	Lưu Tố Liên
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐIỂM ..................................................XẾP LOẠI.................................... .............................:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SKKN TRƯỜNG 
.....................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_give_the_correct_form_of_the_word_in_b.doc