Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm dạy Gramma Tiếng Anh 9

1) Lý do chọn đề tài:

Nội dung của sách giáo khoa hiện nay hoàn toàn mới và khó hơn sách giáo khoa cũ, học sinh chúng ta đa số thuộc vùng nông thôn nên việc học tiếng anh nói riêng còn bị hạn chế. Hơn thế nữa trong các tiết dạy của các lớp thì “Grammar” là một trong những tiết dạy mà cả giáo viên lẫn học sinh đều cảm thấy khó. Giáo viên thấy khó trong việc mang lại hiệu quả của tiết dạy, còn học sinh thấy khó để làm sao vận dụng ngữ pháp làm bài tập tốt.

Với thực tế trên tôi nghĩ để cố gắng dạy tốt được bộ sách mới, giúp học sinh cảm thấy thích thú học và có thể vận dụng ngữ pháp để phát triển kĩ năng nói và viết. Chính vì thế tôi đã chọn đề tài trên.

2) Mục đích nghiên cứu:

- Xuất phát từ mục tiêu đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bộ môn.

- Nhằm khắc sâu kiến thức, giúp học sinh hiểu bài gây sự hứng thú ham học, tiết học thêm sinh động hấp dẫn.

 

doc10 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 2663 | Lượt tải: 8Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Kinh nghiệm dạy Gramma Tiếng Anh 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Céng hßa x· héi chđ nghÜa viƯt nam
 §éc lËp -Tù do- H¹nh phĩc
 §Ị tµi s¸ng kiÕn kinh nghiƯm
 Sư dơng ý nghÜa cđa c¸c ®¹i l­ỵng vËt lý 
 trong viƯc gi¶i bµi to¸n tr¾c nghiƯm
 I.S¬ yÕu lÝ lÞch
 Hä vµ tªn : §ç Phĩ C­êng
 Ngµy,th¸ng,n¨m sinh : 01-03-1977
 Ngµy,th¸ng,n¨m vµo ngµnh: 05-09-1998
 Chøc vơ : Gi¸o viªn
 §¬n vÞ c«ng t¸c : Tỉ VËt lý-C«ng nghƯ-ThĨ dơc
 Tr­êng THPT V¹n Xu©n
 Tr×nh ®é chuyªn m«n : §¹i häc S­ Ph¹m 
 Bé m«n gi¶ng d¹y : VËt lý
 Ngo¹i ng÷ : TiÕng Anh
 Tr×nh ®é chÝnh trÞ : S¬ cÊp
 II. Néi dung cđa ®Ị tµi
 Tªn ®Ị tµi
 Sư dơng ý nghÜa cđa c¸c ®¹i l­ỵng vËt lý 
 trong viƯc gi¶i bµi to¸n tr¾c nghiƯm
 LÝ do chän ®Ị tµi
 -T«i ®· hái rÊt nhiỊu häc sinh c©u hái nh­ thÕ nµy(vµ nhiỊu c©u hái t­¬ng tù vỊ c¸c ®¹i l­ỵng vËt lý kh¸c): Mét «t« ®ang chuyĨn ®éng th¼ng ®Ịu,sau thêi gian t=3h «t« ®i ®­ỵc qu·ng ®­êng S=180km,th­¬ng sè cho chĩng ta biÕt ®iỊu g×? HÇu hÕt c¸c em häc sinh ®· tr¶ lêi : th­¬ng sè ®ã cho ta biÕt vËn tèc cđa «t«. T«i hái tiÕp: vËn tèc cđa «t« cho ta biÕt ®iỊu g× ? t¹i sao? C¸c em chØ tr¶ lêi ®­ỵc vËn tèc cho biÕt «t« ®i nhanh hay chËm mµ kh«ng biÕt lÝ do v× sao.Qua nhiỊu lÇn nh­ vËy t«i nhËn thÊy r»ng c¸c khi häc vỊ mét ®¹i l­ỵng vËt lÝ,hs chØ chĩ ý nhí ®Õn tªn gäi vµ c«ng thøc liªn quan cđa ®¹i l­ỵng Êy mµ kh«ng chĩ ý ®Õn ý nghÜa hay “nghÜa ®en” cđa ®¹i l­ỵng ®ã.
-Víi viƯc ®ỉi míi h×nh thøc kiĨm tra,thi cư ( tõ tù luËn sang tr¾c nghiƯm),yªu cÇu vỊ thêi gian,®é chÝnh x¸c lµ rÊt cao do ®ã rÊt cÇn cã nh÷ng “ph­¬ng ph¸p” ®Ỉc biƯt ®Ĩ gi¶i quyÕt bµi to¸n.Mét trong nh÷ng “ph­¬ng ph¸p” ®Ỉc biƯt ®ã lµ sư dơng ®­ỵc “nghÜa ®en” cđa c¸c ®¹i l­ỵng vËt lÝ thay v× sư dơng nh÷ng c«ng thøc liªn quan ®Õn ®¹i l­ỵng ®Ĩ tÝnh to¸n.
-T«i chän ®Ị tµi nµy nh»m hai mơc ®Ých:
 1. Th«ng qua qu¸ tr×nh thùc hiƯn ®Ị tµi giĩp cho c¸c em häc sinh ghi nhí,kh¾c s©u ý nghÜa cđa c¸c ®¹i l­ỵng vËt lÝ.
 2. Cung cÊp cho hs mét c¸ch lµm nhanh bµi to¸n tr¾c nghiƯm.
Néi dung chÝnh cđa ®Ị tµi
1.Cë së lÝ thuyÕt:
 Th«ng th­êng mét ®¹i l­ỵng vËt lÝ ®­ỵc x©y dùng víi: - ®Þnh nghÜa
tªn gäi
®¬n vÞ
c«ng thøc sư dơng
ý nghÜa
vÝ dơ: §¹i l­ỵng vËn tèc 
 §Þnh nghÜa: §¹i l­ỵng vËt lÝ ®Ỉc tr­ng cho sù nhanh hay chem. cđa chuyĨn ®éng
 Tªn gäi : vËn tèc
 §¬n vÞ : m/s 
 C«ng thøc sư dơng : v = 
 ý nghÜa : qu·ng ®­êng ®i ®­ỵc trong mét ®¬n vÞ thêi gian
Râ rµng r»ng khi n¾m v÷ng vµ sư dơng thµnh th¹o vỊ ý nghÜa vËt lÝ th× hs sÏ sư lÝ bµi to¸n nhanh h¬n rÊt nhiỊu viƯc sư dơng c«ng thøc tÝnh to¸n vµ sai sãt cịng gi¶m thiĨu rÊt nhiỊu ( do kh¶ n¨ng nhí chÝnh x¸c c«ng thøc,kh¶ n¨ng tÝnh to¸n)
2. Mét sè vÝ dơ,bµi to¸n minh häa:
** §¹i l­ỵng vËt lÝ thø nhÊt : Gia tèc trong chuyĨn ®éng th¼ng ®Ịu.
“nghÜa ®en”: vËt c® biÕn ®ỉi ®Ịu víi gia tèc a (m/s) nghÜa lµ cø sau mçi gi©y vËn tèc cđa vËt t¨ng hoỈc gi¶m mét l­ỵng lµ a (m/s)
Bµi to¸n1:Mét «t« ®ang chuyĨn ®éng th¼ng ®Ịu víi vËn tèc 2m/s th× t¨ng tèc c® nhanh dÇn ®Ịu víi gia tèc 2m/s2.TÝnh vËn tèc cđa «t« sau 5s kĨ tõ lĩc t¨ng tèc.
C1: Dïng c«ng thøc.
 Chän trơc täa ®é Ox trïng quü ®¹o c®,chiỊu d­¬ng cïng chiỊu c® th× 
 v = v0 + a.t = 2 + 2.5 =12m/s
C2: Dïng ý nghÜa cđa gia tèc.
 Cø sau mçi gi©y vËn tèc t¨ng 2m/s,nªn sau 5s vËn tèc t¨ng thªm 10m/s,
 vËy vËn tèc sau 5s lµ 12m/s.
Bµi to¸n2:Mét «t« ®ang chuyĨn ®éng th¼ng ®Ịu víi vËn tèc 20m/s th× h·m phanh c® chËm. dÇn ®Ịu víi gia tèc 2m/s2.TÝnh vËn tèc cđa «t« sau 5s kĨ tõ lĩc t¨ng tèc.
C1: Dïng c«ng thøc.
 Chän trơc täa ®é Ox trïng quü ®¹o c®,chiỊu d­¬ng cïng chiỊu c® th× 
 v = v0 - a.t = 20 - 2.5 =10m/s
C2: Dïng ý nghÜa cđa gia tèc.
 Cø sau mçi gi©y vËn tèc gi¶m 2m/s,nªn sau 5s vËn tèc gi¶m bít 10m/s,
 vËy vËn tèc sau 5s lµ 10m/s.
Bµi to¸n3:Mét «t« ®ang chuyĨn ®éng th¼ng ®Ịu víi vËn tèc 20m/s th× h·m phanh c® chËm dÇn ®Ịu víi gia tèc 2m/s2.Sau bao l©u th× «t« dõng l¹i?
C1: Dïng c«ng thøc.
 Chän trơc täa ®é Ox trïng quü ®¹o c®,chiỊu d­¬ng cïng chiỊu c® th× v = v0 - a.t
 nªn t = = = 10s 
C2: Dïng ý nghÜa cđa gia tèc.
 Cø sau mçi gi©y vËn tèc gi¶m 2m/s,khi dõng l¹i vËn tèc b»ng 0,tøc lµ vËn tèc gi¶m 
 20m/s nªn cÇn thêi gian lµ 10 s.
Bµi to¸n 4.Mét «t« ®ang chuyĨn ®éng th¼ng biÕn ®ỉi ®Ịu,trong kho¶ng thêi gian tõ gi©y thø 3 ®Õn gi©y thø 8 vËn tèc «t« t¨ng tõ 36km/h ®Õn 54km/h.Hái vËn tèc cđa xe ë gi©y thø 13?
C1: Dïng c«ng thøc.
 v1= 36km/h = 10m/s
 v2 = 54 km/h = 15 m/s
 Gia tèc cđa xe : a = 
 VËn tèc cđa xe t¹i thêi ®iĨm gi©y thø 13: 
 v3= v1 + a.(t3-t1) = 10 + 1.( 13-3) = 20 m/s
 C2: Dïng ý nghÜa cđa gia tèc.
 Trong 8-3=5s vËn tèc t¨ng 5m/s vËy cø mçi gi©y vËn tèc t¨ng 1m/s.Tõ gi©y thø 3 ®Õn gi©y thø 13( 10s) vËn tèc t¨ng thªm 10m/s nªn vËn tèc ë gi©y thø 13 lµ 10 +10 = 20m/s.
** §¹i l­ỵng vËt lÝ thø hai: §é cøng cđa lß xo.
“nghÜa ®en”: Lß xo cã ®é cøng k (N/m) nghÜa lµ ®Ĩ lß xo biÕn d¹ng 1m th× cÇn t¸c dơng mét lùc cã ®é lín k (N)
Bµi to¸n 5:Mét lß xo khi chÞu t¸c dơng lùc F= 2 N th× d·n ra x=1cm.§é cøng cđa lß xo ?
C1: Sư dơng c«ng thøc.
 Khi ®ã lùc ®µn håi cã ®é lín b»ng lùc F. §é cøng k = F/x = 2/1 =2 N/cm = 200N/m
 C2: Sư dơng ý nghÜa cđa ®é cøng:
 §Ĩ lß xo d·n 1cm cÇn t¸c dơng mét lùc lµ 2N, nªn ®Ĩ lß xo d·n 100cm cÇn t¸c dơng
 mét lùc 2.100=200N.VËy k= 200N/m.
Bµi to¸n 6.Mét lß xo cã chiỊu dµi tù nhiªn l0=25 cm,®é cøng k=100N/m treo th¼ng ®øng .LÊy g=10 m/s2.§Ĩ lß xo cã chiỊu dµi l =30 cm ta ph¶i treo vµo ®Çu d­íi cđa lß xo mét vËt cã khèi l­ỵng lµ bao nhiªu.
C1: Sư dơng c«ng thøc: 
 Khi lß xo dµi 30 cm th× ®é biÕn d¹ng x= l- l0= 30cm -25 cm = 5 cm =0,05m
 Treo vËt cã khèi l­ỵng m ®Ĩ lß xo biÕn d¹ng x th× k.x =m.g nªn m=
C2: Sư dơng ý nghÜa cđa ®é cøng:
 k= 100N/m cã nghÜa ®Ĩ lß xo gi·n 100cm cÇn t¸c dơng mét lùc lµ 100N tøc lµ cÇn 
 treo mét vËt nỈng 10kg,vËy ®Ĩ lß xo gi·n 30 -25 =5 cm cÇn treo mét vËt nỈng 0,5 kg
Bµi to¸n 7.Mét lß xo cã khèi l­ỵng kh«ng ®¸ng kĨ ®­ỵc treo vµo ®iĨm cè ®Þnh .§Çu d­íi cđa lß xo treo vËt khèi l­ỵng m1=100g th× lß xo dµi l1=31 cm,treo thªm vËt m2=100g th× lß xo dµi l2=32 cm.LÊy g = 10m/s2,®é cøng cđa lß xo b»ng.
C1: Sư dơng c«ng thøc: 
 ChiỊu dµi tù nhiªn cđa lß xo lµ l0.
 Khi treo vËt m1: k.( l1 – l0 ) =k(0,31 –l0) = m1.g = 0,1.10=1
 Khi treo vËt m2+m1: k.( l2 - l0 ) = k.(0,32 –l0)=(m2+m1).g = (0,1 +0,1).10 = 2
 Gi¶i hƯ hai ph­¬ng tr×nh ta ®­ỵc l0 = 30 cm , k = 100 N/m
 C2: Sư dơng ý nghÜa cđa ®é cøng: 
 Treo thªm vËt nỈng 100g,tøc lµ t¸c dơng lùc 1N,lß xo gi·n thªm 1cm,vËy ®Ĩ lß xo gi·n
 100 cm cÇn t¸c dơng mét lùc b»ng 100N.§é cøng cđa lß xo lµ 100N/m 
** §¹i l­ỵng vËt lÝ thø ba : C«ng suÊt
 “nghÜa ®en”: C«ng thùc hiƯn trong mét ®¬n vÞ thêi gian
Bµi to¸n 8: Mét «t« ®ang chuyỊn ®éng th¼ng ®Ịu,c«ng suÊt cđa ®Çu m¸y lµ P=10kw.TÝnh c«ng cđa ®Çu m¸y trong t=30 phĩt.
 C1: Sư dơng c«ng thøc: 
 C«ng cđa ®Çu m¸y A= P.t = 10000.0,5 = 5000 J
C2: Sư dơng ý nghÜa cđa c«ng suÊt 
 P = 10kw nghÜa lµ cø mét giê ®Çu m¸y thùc hiƯn mét c«ng lµ 10000 J v©y trong 0,5 giê ®Çu m¸y thùc hiƯn c«ng lµ 5000 J.
** §¹i l­ỵng vËt lÝ thø t­ : ¸p suÊt 
 “nghÜa ®en”: ¸p lùc t¸c dơng lªn mét ®¬n vÞ diƯn tÝch.
Bµi to¸n 9. ¸p lùc t¸c dơng lªn S=1 cm2 ®¸y b×nh b»ng bao nhiªu biÕt ¸p suÊt t¹i ®¸y b×nh lµ p=1,2.105 N/m.
C1: Sư dơng c«ng thøc: 
 ¸p lùc F = p.S = 1,2.105 .10-4 = 12 N
C2: Sư dơng ý nghÜa cđa ¸p suÊt:
 Cø 104 cm2 chÞu mét lùc 120000 N t¸c dơng,vËy 1 cm2 sÏ chÞu 
 mét lùc 12 N t¸c dơng,
Bµi to¸n 10. Dïng ¸p kÕ thđy ng©n ®Ĩ ®o ¸p suÊt.Khi cét thđy ng©n cao h=76 cm Hg th× ¸p lùc t¸c dơng lªn 1dm2 lµ bao nhiªu,biÕt khèi l­ỵng riªng cđa thđy ng©n D=13600 kg/m3,g =10 m/s2 .
C1: Sư dơng c«ng thøc: 
 ¸p suÊt p = = 13600.10.0,76=103360 N/m2
C2 Sư dơng ý nghÜa cđa ¸p suÊt:
 ¸p lùc cÇn tÝnh : cø 100 dm2 chÞu t¸c dơng cđa lùc 103360 N vËy 1 dm2 sÏ
 chÞu mét lùc lµ 1033,6 N
** §¹i l­ỵng vËt lÝ thø n¨m :HƯ sè në dµi cđa vËt r¾n
** §¹i l­ỵng vËt lÝ thø s¸u : NhiƯt nãng ch¶y
** §¹i l­ỵng vËt lÝ thø b¶y: Sè Av«ga®r«
+Ngoµi ra cßn cã thĨ kĨ ®Õn kh¸ nhiỊu ®¹i l­ỵng vËt lÝ nh­ thÕ trong ch­¬ng tr×nh vËt lÝ líp 11,líp 12 mµ trong khu«n khỉ cđa ®Ị tµi nµy( thùc hiƯn víi c¸c häc sinh líp 10 n¨m häc 2007-2008,tr­êng THPT V¹n Xu©n) t«i kh«ng nªu ra.
+Khi ®äc ®Õn ®©y h¼n cã ai ®ã sÏ hái r»ng cã sù kh¸c biƯt nµo trong hai c¸ch gi¶i cho mçi bµi to¸n ë trªn ? SÏ lµ kh«ng cã sù kh¸c biƯt nÕu nh­ chØ nh×n vµo lêi gi¶i cho mçi bµi ®· tr×nh bµy ë trªn, sù kh¸c biƯt sÏ lµ râ rµng khi b¹n l­u ý r»ng khi sư dơng c¸ch thø hai chĩng ta hÇu nh­ kh«ng ph¶i tÝnh to¸n,nh÷ng ®iỊu mµ t«i viÕt ra ë c¸ch gi¶i thø 2 lµ nh÷ng suy luËn diƠn ra trong ®Çu chĩng ta do ®ã diƠn ra rÊt nhanh,®¸p øng vỊ yªu cÇu thêi gian,h¬n n÷a l¹i tr¸nh ®­ỵc cho ta ph¶I sư dơng c¸c thao t¸c to¸n häc.
Ph¹m vi vµ thêi gian thùc hiƯn ®Ị tµi
Líp 10A1 vµ líp 10A2 Tr­êng THPT V¹n Xu©n n¨m häc 2007-2008
 III.Néi dung thùc hiƯn ®Ị tµi
Kh¶o s¸t thùc tÕ
1.T×nh h×nh thùc tÕ tr­íc khi thùc hiƯn ®Ị tµi
 Tr­íc khi thùc hiƯn ®Ị tµi nµy t«i thÊy r»ng bÊt cø khi nµo t«i cho bµi tËp lµ häc sinh l¹i ch¨m ch¨m lËp c«ng thøc vµ chĩi vµo ®Ĩ tÝnh to¸n ,nãi chung lµ viƯc lµm nµy cã kÕt qu¶ song thêi gian th× mÊt kho¶ng tõ 5 ®Õn 8 phĩt cho mçi bµi ,kÕt qu¶ nµy lµ khã chÊp nhËn cho viƯc gi¶i mét bµi to¸n tr¾c nghiƯm .
Ch¼ng h¹n t«i ®· cho häc sinh ë hai líp 10A1 vµ 10A2 lµm c¸c bµi to¸n 3,bµi to¸n 7 ë trªn,kÕt qu¶ thu ®­ỵc nh­ sau:
Bµi to¸n3:Mét «t« ®ang chuyĨn ®éng th¼ng ®Ịu víi vËn tèc 20m/s th× h·m phanh c® chËm dÇn ®Ịu víi gia tèc 2m/s2.Sau bao l©u th× «t« dõng l¹i?
 ë c¶ hai líp 100% hs lµm theo c¸ch 1
C1: Dïng c«ng thøc.
 Chän trơc täa ®é Ox trïng quü ®¹o c®,chiỊu d­¬ng cïng chiỊu c® th× v = v0 - a.t
 nªn t = = = 10s 
100% häc sinh cho kÕt qu¶ ®ĩng song ng­êi nhanh nhÊt cịng mÊt 2 phĩt
Bµi to¸n 7.Mét lß xo cã khèi l­ỵng kh«ng ®¸ng kĨ ®­ỵc treo vµo ®iĨm cè ®Þnh .§Çu d­íi cđa lß xo treo vËt khèi l­ỵng m1=100g th× lß xo dµi l1=31 cm,treo thªm vËt m2=100g th× lß xo dµi l2=32 cm.LÊy g = 10m/s2,®é cøng cđa lß xo b»ng.
 VÉn lµ 100% häc sinh sư dơng c¸ch 1 ®Ĩ lµm bµi
C1: Sư dơng c«ng thøc: 
 ChiỊu dµi tù nhiªn cđa lß xo lµ l0.
 Khi treo vËt m1: k.( l1 – l0 ) =k(0,31 –l0) = m1.g = 0,1.10=1
 Khi treo vËt m2+m1: k.( l2 - l0 ) = k.(0,32 –l0)=(m2+m1).g = (0,1 +0,1).10 = 2
 Gi¶i hƯ hai ph­¬ng tr×nh ta ®­ỵc l0 = 30 cm , k = 100 N/m
KÕt qu¶ kh¶o s¸t líp 10A1
% Häc sinh lµm ®­ỵc
 10 
 20 
 30 
 30 
 Thêi gian (phĩt)
 3
 5
 7
 10
KÕt qu¶ kh¶o s¸t líp 10A2
 % Häc sinh lµm ®­ỵc
 5 
 15 
 20 
 40 
 Thêi gian (phĩt)
 3
 5
 7
 10
2.BiƯn ph¸p thùc hiƯn ®Ị tµi
 + Khi häc vỊ mét ®¹i l­ỵng vËt lÝ nµo ®ã t«i ®Ỉc biƯt chĩ träng c¸c em vỊ ý nghÜa cđa ®¹i l­ỵng ®ã vµ yªu cÇu häc sinh ph¶i ghi nhí.
+ Tõng b­íc yªu cÇu häc sinh sư dơng ý nghÜa cđa ®¹i l­ỵng vËt lÝ trong c¸c bµi to¸n trªn líp,trong thêi gian kiĨm tra bµi cị.
+ Cho c¸c em lµm quen víi c¸ch gi¶i b»ng c¸ch cho c¸c em lµm c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n nh­ c¸c bµi to¸n 1,2 ë trªn.
 IV. kÕt qu¶ cã ®èi chøng
Qua mét thêi gian,t«I ®· cho häc sinh lµm l¹i c¸c bµi to¸n trªn ,kÕt qu¶ thu ®­ỵc nh­ sau
Bµi to¸n3:Mét «t« ®ang chuyĨn ®éng th¼ng ®Ịu víi vËn tèc 20m/s th× h·m phanh c® chËm dÇn ®Ịu víi gia tèc 2m/s2.Sau bao l©u th× «t« dõng l¹i?
 ë c¶ hai líp 100% hs lµm theo c¸ch 2,thêi gian lµm bµi chØ tÝnh b»ng gi©y
Bµi to¸n 7.Mét lß xo cã khèi l­ỵng kh«ng ®¸ng kĨ ®­ỵc treo vµo ®iĨm cè ®Þnh .§Çu d­íi cđa lß xo treo vËt khèi l­ỵng m1=100g th× lß xo dµi l1=31 cm,treo thªm vËt m2=100g th× lß xo dµi l2=32 cm.LÊy g = 10m/s2,®é cøng cđa lß xo b»ng.
 VÉn lµ 100% häc sinh sư dơng c¸ch 2 ®Ĩ lµm bµi
KÕt qu¶ kh¶o s¸t líp 10A1
100% Häc sinh lµm ®­ỵc
 20 
 30 
 30 
 20 
 Thêi gian (phĩt)
 0,5 
 1
 1,5
 2
KÕt qu¶ kh¶o s¸t líp 10A2
 100 % Häc sinh lµm ®­ỵc
 10 
 20 
 40 
 30 
 Thêi gian (phĩt)
 0,5
 1
 2
 3
Ngoµi kÕt qu¶ thu ®­ỵc ë trªn, t«i cßn nhËn thÊy râ r»ng häc trß cđa t«i ®· dÇn tõ bá thãi quen lƯ thuéc qu¸ nhiỊu vµo c¸i m¸y tÝnh,kh¶ n¨ng t­ duy cđa c¸c em cịng tiÕn bé râ rƯt
V. nh÷ng kiÕn nghÞ sau khi thùc hiƯn ®Ị tµi
 §Ĩ n©ng cao hiƯu qu¶ c«ng t¸c d¹y-häc,®ßi hái sù nç lùc cđa chÝnh b¶n th©n häc sinh vµ cđa çi gi¸o viªn,nh­ng kh«ng thĨ thiÕu ®­ỵc sù hỵp t¸c toµn diƯn cđa c¸c thÇy c« gi¸o,®Ỉc biƯt lµ c¸c thÇy c« trong cïng nhãm chuyªn m«n,v× vËy theo t«I ,chĩng ta cÇn ph¶i tỉ chøc tèt c¸c buỉi héi th¶o chuyªn ®Ị ®Ĩ cïng nhau nghiªn cøu c¸c ph­¬ng ph¸p míi,cïng nhau x©y dùng hƯ thèng ng©n hµng c©u hái cho phï hỵp,phong phĩ.
Trªn ®©y lµ mét ®Ị tµi nho nhá cđa t«i.MỈc dï ®· cè g¾ng rÊt nhiỊu nh­ng ch¾c ch¾n trong qu¸ tr×nh thùc hiƯn ®Ị tµi vÉn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt ,rÊt mong nhËn ®­ỵc sù gãp ý ch©n thµnh cđa c¸c thÇy c«.
 T«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n.
 Hoµi §øc ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2008
 T¸c gi¶
 §ç Phĩ C­êng 
ý kiÕn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸,xÕp lo¹i cđa héi ®ång khoa häc c¬ së
 Chđ tÞch héi ®ång

File đính kèm:

  • docSANG_KIEN_KINH_NGHIEM_HAY.doc
Sáng Kiến Liên Quan