Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh Lớp 8

Trong những năm gần đây, song song với sự phát triển không ngừng của ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghiệp du lịch. việc học ngoại ngữ đã trở thành một nhu cầu bức xúc với tất cả cộng đồng. Với cơ chế mở cửa, quan điểm "hội nhập" ngoại ngữ đã trở thành phương tiện tối ưu để chúng ta tiếp cận với thế giới văn minh, trao đổi văn hóa và nối vòng tay hữu nghị toàn cầu.

pdf12 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 5673 | Lượt tải: 7Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh Lớp 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 1 
	

			


	



	
	




	
 
 !"#$%	
 2 
I. PHN M U 
1/.Lý do chn tài: 
 a/.C s lý lu	n: 
 Trong nhng nm gn ây, song song vi s phát trin không ngng 
c	a ngành khoa h
c k thut, công ngh
 thông tin, công nghi
p du lch ... vi
c 
h
c ngoi ng ã tr thành mt nhu cu bc xúc vi tt c cng ng. Vi c 
ch m ca, quan im “hi nhp” ngoi ng ã tr thành phng ti
n ti u 
 chúng ta tip cn vi th gii vn minh, trao i vn hoá và ni vòng tay 
hu ngh toàn cu. 
 Xut phát t mc tiêu ó, vi
c dy và h
c ngoi ng trong các trng 
THCS ã có chuyn bin rõ r
t. Ngoi ng ã tr thành mt trong ba môn thi 
bt buc trong các k thi tt nghi
p THCS và PTTH. Ting Anh ã c ph	 
kín các trng khp ni k c vùng sâu, vùng xa. Thm chí mt s trng 
tiu h
c c!ng ã a môn ngoi ng vào các em sm c làm quen vi 
môn h
c và to i"u ki
n thun l i cho vi
c h
c tp sau này c	a các em. M#i 
k ngh$ hè, S Giáo dc ã kt h p vi phòng GDDT t chc các lp hun 
luy
n nh%m nâng cao trình chuyên môn và không ngng i mi phng 
pháp dy h
c nh%m nâng cao cht l ng b môn. Trong tt c các trng h
c 
tài li
u và các thit b dy h
c c a vào ngày càng hoàn thi
n hn, giúp 
cho gi h
c t hi
u qu tt hn và h
c sinh c!ng hng thú hn vi môn h
c 
này. 
 Tuy nhiên, bên cnh nhng thun l i trên thì thy vai trò trong các 
trng THCS c!ng còn g&p không ít nhng khó khn. M&c dù thit b dy h
c 
ã c hoàn thi
n hn nhng cha phi là y 	, cht l ng bng làm nh 
hng n k nng nghe c	a h
c sinh, trình h
c sinh thì không ng "u. 
 Là h
c sinh lp 8, nm h
c u tiên thc hi
n theo chng trình i 
mi c	a B Giáo dc. Ni dung kin thc có nhng thay i mi l. &c bi
t 
các em c chú tr
ng rèn luy
n các k nng vi mc ích thc hành và 
giao tip thì k nng nói cn phi c quan tâm hn c. Do môi trng h
c 
ngoi ng các em ít có dp tip xúc vi ngi nc ngoài ho&c ngi nói 
ting Anh ngoài nhng gi h
c trên lp. Nên vi
c phát trin k nng nói cho 
thành tho các em còn nhi"u khó khn. 
 b/. C s th
c tin: 
 Là mt giáo viên trc tip ging dy b môn ting Anh trng THCS 
trong nhi"u nm, tôi ã tìm tòi, h
c thy, h
c bn, 
c các tài li
u tham kho 
và qua các phng ti
n thông tin i chúng, tôi ã rút ra cho mình mt s 
kinh nghi
m trong phng pháp ging dy làm cho gi dy c	a mình t 
hi
u qu cao hn. 
 Dy ngoi ng thc ra là mt quá trình hot ng rèn luy
n k nng li 
nói di dng nhe - nói - 
c - vit. Hai k nng nghe – nói s' h# tr cho 2 k 
 3 
nng 
c - vit. Nghe - nói òi h(i phi có thit b nghe nhìn y 	. Trong 
i"u ki
n hi
n nay thit b dy h
c ã c quan tâm và ang dn c hoàn 
thi
n hn. Tuy nhiên t hi
u qu hn trong h
c ngoi ng cn phi có 
môi trng thc ti)n. 
 Trong " tài này tôi mun a ra mt s phng pháp rèn luy
n k 
nng nói cho h
c sinh lp 8 nh%m giúp cho các em t kt qu cao trong h
c 
tp và vn dng c các kin thc ã h
c vào cuc sng thc t. 
2/. Nhim v
 nghiên cu: 
 *i vi h
c sinh lp 8, ln u tiên chng trình sách giáo khoa a 
vi
c rèn luy
n k nng nói vào riêng mt gi h
c. Trong nhng nm lp 6, 7 
k nng nói hu nh ch$ c rèn luy
n phn “Post” trong các gi dy k 
nng. Có thun l i là c theo các em t nhng nm lp 6, 7, tôi nhn thy 
chng trình sách giáo khoa mi có rt nhi"u thun l i cho vi
c dy k nng 
này. M#i ch	 im bài h
c " rt sát vi thc t hàng ngày, i"u ó giúp cho 
các em d) dàng liên h
 và vn dng. 
 Tuy nhiên v+n còn có khó khn t h
c sinh, la tui này các em có 
xu hng ngi nói, ngi phát biu vì s sai. Nu nh lp 6, 7 các em nói rt 
vô t không cn cô phi ch$ nh thì lp 8 các em cha tht t giác và nói 
còn rt hn ch. Tôi ã &t cho mình mt nhi
m v là phi tìm cách ti u 
nht vi kh nng c	a mình nâng cao k nng nói cho h
c sinh. B%ng các 
dng bài tp phù h p, lý thú s' làm cho h
c sinh hào hng hn trong gi h
c 
và phát huy c tính tích cc ch	 ng c	a h
c sinh, sau m#i bài h
c các 
em có th da vào ch	 " va h
c phát trin thành ý tng c	a mình và vn 
dng vào các tình hình c th.Tôi ã vn dng phng pháp phù h p cho tng 
bài, tng i t ng h
c sinh qua các ch	 im bài h
c c	a sách Ting Anh 8 
3/. i tng nghiên cu: H
c sinh lp 8 
4/. Phng pháp nghiên cu 
 Thc hành phân tích 
 Tng h p – rút kinh nghi
m 
5/ K hoch và thi gian nghiên cu: 
 *" tài c áp dng trong các gi nói “Speak” trong c nm h
c. 
 4 
 II. PHN NI DUNG 
1/. Kho sát tình hình hc sinh 
 Bc vào nm h
c lp 8 các em bt u bc l rõ kh nng c	a mình 
trong tng môn h
c và nh hng môn h
c yêu thích c	a mình. Tôi ã tích 
cc tìm hiu và quan sát nm c kh nng c	a các em. Sau tun h
c th 
3 tôi tin hành kim tra kho sát u nm phân loi i t ng h
c sinh 
t ó có bi
n pháp c th. Nhìn chung trng tôi, các em "u ngoan, ý thc 
h
c tp tt, nhn thc nhanh, nhi"u em có kh nng và yêu thích môn ting 
anh. *ó là im thun l i cho tôi khi tin hành " tài c	a mình. 
 Tuy nhiên v+n còn mt s em li h
c ho&c do kh nng có hn, không 
có nng khiu môn h
c, nên tip thu chm, phát âm rt khó khn và kt qu 
c	a các em không cao. 
Kt qu kho sát u nm 
Lp Gii Khá Trung bình Di trung bình 
8A: (44) 18 = 40,9% 22 = 50% 4 = 9,1% 0 
8B: (46) 19 = 41,3% 22 = 47,8% 5 = 10,9% 0 
8C: (45) 19 = 42,2% 20 = 44,4% 6 = 15,4% 0 
2/. Ni dung - phng pháp 
 a/.M
c ích yêu cu 
 K nng nói là mt k nng quan tr
ng trong vi
c h
c ting Anh thc 
hành và ting Anh giao tip, nó giúp các em vn dng c kin thc ã h
c 
trong sách v và giao tip hàng ngày. “Nói” - là kt qu c	a k nng nghe - 

c - vit kt h p vi kin thc ng pháp. Vi
c rèn luy
n k nng này phi 
phi h p ch&t ch' vi k nng khác và phi c tin hành tng bc vi 
nhng hot ng phù h p sau m#i gi h
c các em có th vn dng c 
vào các tình hung giao tip c th. Mun vy các em phi ghi nh và h
c 
thuc các m+u câu, tránh tình trng h
c sinh phi nhìn vào sách mi nói c 
mt câu hoàn ch$nh. 
 Vi
c kt h p vi sách giáo khoa và m+u câu là cn thit nhng ó ch$ là 
c s ban u. Nhi
m v c	a các em là phi bin nó thành kin thc c	a mình 
 có th vn dng bt k âu và bt k khi nào. Mun vy thì ngi thy 
phi óng vai trò quan tr
ng trong vi
c d+n dt h
c sinh t kt qu cao. 
 b/. Cách tin hành c
 th: 
 Vi
c rèn luy
n k nng nói tin hành thng xuyên qua các gi h
c 
nhng tp trung ch	 yu nht là trong gi nói “Sperak”. 
 * dy mt gi luy
n nói t kt qu cao, c!ng ging nh các gi dy 
k nng khác, giáo viên phi tin hành theo 3 giai on: 
 5 
1. Pre-speaking. 
2. While-speaking. 
3. Post-speaking.. 
M#i giai on có nhi
m v và mc ích khác nhau tu thuc vào ni 
dung và &c thù c	a m#i bài mà tng giai on tôi vn dng các phng 
pháp khác nhau. 
(1). Giai on 1: Pre-speaking. 
 */ M
c ích yêu cu: , giai on này tôi phi chu-n b cho h
c sinh 
thy rõ mc ích yêu cu c	a gi h
c. H
c sinh phi c bit các em s' phi 
nói v" ch	 " gì, s dng cu trúc ng pháp nào. M&c dù ây không phi là 
giai on chính c	a gi h
c, nhng nó li óng vai trò rt quan tr
ng trong 
vi
c thc hi
n c mc ích c	a gi h
c. Nó giúp cho h
c sinh hình thành 
 c ý tng và ni dung nhng i"u mà các em s' nói. 
 * g i m và tái to nhng kin thc ã h
c phc v cho hot ng 
nói, tôi yêu cu các em luy
n tp theo nhóm li
t kê các ý có liên quan n ch	 
" ang tho lun ri tng h p các ý ó lên bng (Brainstorming). 
 Bài t	p 1 : Brainstorming 
 Unit 4. Lesson 2: Speak. 
 “Now you are going to talk about the differences between life in the 
past and life at present. I want you to work in the 2 groups to make list of the 
verbs about the differences. The two pictures can help you”. 
 Sau khi giao nhi
m v cho m#i nhóm, tôi cho các em làm vi
c ri 
sau ó các nhóm c i di
n lên trình bày ý tng c	a mình. 
 Pictures 1 (Group 1) Pictures 2 (Group 2) 
- live in the small houses - live in big houses 
- walk to travel - have time to relax 
- work hard all the time - go to school 
- stay at home - travel by car or motorbike 
- no electricity -electricity everywhere. 
- many shops anh stores 
Tôi yêu cu h
c sinh vit vài ví d làm m+u làm ni bt cu trúc câu 
cn s dng. 
Ví d: People used to live in small houses 
 They didn’t use to have time to relax 
 6 
Bài t	p 2: Rub out and rememuer dialogue 
 Unit 10: Lesson 2: Speak 
Sau khi s dng tranh v' gii thi
u tình hung và gii thích yêu cu 
luy
n tp. Tôi s dng hi thoi trong sách giáo khoa làm m+u cho h
c sinh. 
* giúp cho các em d) dàng thay th to hi thoi mi theo ý tng c	a mình 
 giai on sau, tôi cho các em luy
n hi thoi theo hình thc R0and R 
dialogue: 
S1: Which group do Clothes belong to? 
S2: I put them in fabric 
S1: What can we do with these clothes? 
S2: We can recycle them anh make into paper. 
S1: That’s right. 
Nh vy các em có th thuc ngay hi thoi và bit phn nào có th 
thay th c to hi thoi mi theo ý tng mi c	a mình. 
(2) Giai on 2: While-speaking 
 */ Mc ích yêu cu: , giai on này phi thc hi
n c nhi
m v 
chính c	a gi h
c. Vì vy h
c sinh phi di)n t c nhng i"u ã c 
hng d+n và g i m t giai on trc. Tu thuc vào ni dung và hình thc 
bài h
c mà giáo viên vn dng phng pháp cho linh hot và phù h p vi 
tng i t ng h
c sinh tt c các em "u có c hi luy
n tp, em khá hn 
có th giúp . các em yu hn, tôi thng cho các em làm vi
c theo nhóm 
ho&c theo c&p. 
 Bài t	p 1: Survey 
 Unit 5 - Lesson 2: Speak 
Sau khi ã làm m+u vài ví d câu h(i và câu tr li v" thói quen trong 
h
c tp c	a bn mình. Tôi cho h
c sinh làm vi
c theo nhóm h(i nhau các 
câu h(i g i ý theo sách (P 48), h
c sinh có th h(i thêm vi câu h(i “How 
often”. Khi bn tr li các em phi ghi li sau ó phi báo cáo trc lp v" 
ngi bn mà mình ã h(i. 
 Ví d: 
Name When/do 
homework 
Who/help/ 
homework 
How much 
time/ 
spend/English 
How often/ 
have English 
What/do/ 
improve 
English 
Mai after 
dinner 
brother 2 hous Three times 
a week 
Practise 
speaking more 
 Feedback: Mai often does her homework after dinner. Her brother often 
helps her with her homework... 
 7 
Nh vy h
c sinh có th thc hi
n vi
c báo cáo c	a mình mt cách d) 
dàng da theo thông tin mà mình ã i"u tra c. Vi các em khác tôi 
khuyn khích các em s dng cách nói gián tip (Mt hi
n t ng ng pháp 
mi c làm quen gi trc) 
 Ví d: Mai said that She did her homework after dinner and her brother 
helped her with ... 
 Bài t	p 2: Mapped dialogue: 
 */ Mc ích c	a bài tp này giúp h
c sinh luy
n tp nói di dng hi 
thoi da theo ni dung ch	 im g
i ý. 
 Unit 7: Lesson 2: Speak 
Mapped dialogue: 
 Clerk You 
Can I ...? I want to send ...to... 
Do you want to... 
 airmai or ...? 
Surface mail please. 
How much...? 
I ll weigh it. It s... 
That 
,
 ... dong 
Here ... 
Thank you You are welcome 
Example exchange 
S1: Can I help you? 
S2: Iwant to send this letter to Kontum. 
S1: Do you want to send it airmail or surface mail? 
S2: Surface mail please. How much is it?. 
S1: I’ll weigh it. It’ s 20 grams. That’ s 800 dong. 
S2: Here you are. 
S1: Thank you 
S2: You are welcome. 
 8 
* * luy
n nói di dng hi thoi, giáo viên có th s dng hình thc 
luy
n tp thay th. 
Bài t	p 3: Substitution drill 
Unit 6. Lesson 2: Speak 
Sau khi ã cho h
c sinh luy
n tp bài hi thoi theo m+u, giáo viên 
gch chân phn thay th và a tình hung giao tip mi h
c sinh thay th 
hi thoi mi. 
* Model dialogue: 
Mrs Nga: Could you do me a favor? 
Hoa: Sure. What can I do for you? 
Mrs Nga: Can you help me carry my bags? 
 I’ve hurt my arm 
Hoa: Certainly. I’ll help you. 
Mrs Nga: Thank you very much. 
 Situation: Who What Why 
 friend need help fixing her bike has a flat tire 
* Example exchange: 
S1: Can you help me, please? 
S2: sure, What can I do For you? 
S1: Can you help me to fix my bike. It has a flat tire? 
S2: Certainly. I’ll help you. 
S1: Thank you very much 
(3) Giai on 3: Post-speaking (Further practice) 
 */ M
c ích yêu cu: 
, giai on này cn m rng hot ng hoàn ch$nh k nng nói cho 
h
c sinh, các em cn phi vn dng c nhng i"u ã h
c vào giao tip 
trong cuc sng hàng ngày. Vì vy òi h(i mc nói phi t c trôi 
chy, vn dng tình hung phi nhanh, linh hot. * áp ng c òi h(i 
này, tôi thng a vào các dng bài tp sau ây: 
 Bài t	p 1: Chain game: 
Mc ích bài tp này giúp cho các em phi nh c ngay thông tin 
mình va tip nhn truy"n t li: S dng cùng mt cu trúc câu giúp cho 
các em có th nói c nhanh, lu loát. 
 9 
 Unit 4. Lesson 4: 
Speak. 
Sau khi ã luy
n tp nói vi cu trúc “used to” tôi chia thành các nhóm 
luy
n tp gm 5 ho&c 6 em. Nh vy tt c các em "u có c hi c nói. 
 Ví d: 
 S1: Nam used to get up early 
S2: Nam used to get up early and do morning exercise 
S3: Nam used to get up early, do morning exercis and go to school on 
time 
S4:.................................................................................................................................... 
 Trong trò chi này to i"u ki
n cho nhng em khá hn có i"u ki
n 
phát huy và nhng em yu c!ng không b lúng túng khi nói, tôi thng xp 
các em yu hn v trí 1 và 2. 
 Bài t	p 2: Role play. 
Mc ích bài tp này giúp các em vn dng c các m+u câu giao tip trong 
các tình hung khác nhau. 
 Unit 11. Lesson 4: Speak 
Sau khi h
c sinh ã luy
n tp nói vi ch	 " “making request and 
suggestions” 
 Set the scene: There is a tourist, who comes to Q.Ninh for the first 
time. he wants to see a famous place in Q.Ninh. You work in pairs, one of you 
is the tourist and the other is a student in Q.Ninh. 
 Possible dialogue: 
S1: (Student) can I help you? 
S2: (Tourist) That’ s great. I want to visit a famous place in Q.Ninh. 
Would you mind sussgesting one? 
S1: No, of course not, I suggest going to HaLong Bay 
S2: That sounds interesting. How can I get there? 
S1: You can take a boat. 
S2: Thank you very much. 
S1: You are welcome. 
III. KT QU THC HI N: 
 Qua vi
c áp dng t u nm h
c cho h
c sinh h
c n nay, tôi thy k 
nng nói c	a các em tin b rõ r
t. So vi kt qu kho sát u nm thì s 
l ng h
c sinh khá gi(i ã tng lên trên 70%, m#i lp ch$ còn li 2 ho&c 3 em 
t trung bình. T ch# các em hu nh cha bit di)n t ý c	a mình thì nhi"u 
em bây gi ã có th hi thoi vi nhau theo ch	 " ã h
c mà không cn 
nhìn sách giáo khoa. *i"u ó chng t( các em ã nm c các m+u câu giao 
 10 
tip và vn dng khá thành tho. * ánh giá s tin b c	a h
c sinh tôi ã 
kim tra các em b%ng các tình hung c th ( các gi kim tra u gi 
‘Revision” 
Kt qu nh sau: 
Lp *im 9-10 *im 7-8 *im 5-6 *im di trung 
bình 
8A: 
(44) 
25 = 56,8% 19 = 43,2% 0 0 
8B: 
(46) 
24 = 52,1% 22 = 47,9% 0 0 
8C: 
(45) 
25 = 55,6% 20 = 44,4% 0 0 
IV. KT LU!N: 
 “Nói” là mt k nng quan tr
ng trong giao tip b%ng ting Anh. Nó là 
mc ích chính c	a ngi h
c ngoi ng thông qua các gi luy
n nói kh 
nng giao tip c	a các em ã tin b rõ r
t. Các em ã có phn x nhanh khi 
nghe h(i và tr li c ngay. K nng này cn c rèn luy
n thng xuyên 
t ít n nhi"u, t n gin n phc tp và vi nhi"u hình thc luy
n tp 
khác nhau. * rèn luy
n k nng này mt cách có hi
u qu, ngi thy phi 
u t thích h p cho gi dy, chu-n b bài chu áo, vn dng phng pháp 
phù h p linh hot m#i bài sao cho h
c sinh không cm thy nhàm chán thì 
gi h
c mi tht s có hi
u qu. T k nng nói các em có th chuyn sang 
k nng vit. 
 Vi
c rèn luy
n k nng này có th áp dng rng rãi các trng và vói 
m
i i t ng h
c sinh. 
V. " NGH#: 
 Vi tc phát trin thông tin nhanh chóng, các phng pháp dy h
c 
c!ng không ngng i mi cho phù h p. 
 Là mt giáo viên ging dy ã nhi"u nm tôi thy mình luôn b thiu 
ht nhng thông tin mi cp nht. *&c bi
t là nhng tài li
u bi d.ng h
c 
sinh gi(i. Tôi rt mong c tham gia mt dp tp hun v" bi d.ng h
c sinh 
gi(i. Tôi " ngh cp trên tip tc quan tâm n b môn ngoi ng, trang b 
cho chúng tôi nhng thit b cn thit và tài li
u phù h p bi d.ng cho 
i tuyn. 
 11 
VI. TÀI LI U THAM KHO: 
Trong quá trình ging dy và thc hi
n " tài tôi ã s dng các tài li
u 
sau: 
1.Sách hng d+n ging dy Ting anh 6, 7, 8, 9. 
2. B sách bài tp thc hành Ting anh 6, 7, 8, 9. 
3. Sách bài tp thc hành Ting anh lp 8. 
4. Các tài li
u qua các lp tp hun hè. 
 	



   	
   &$'(
 12 
M$C L$C 
 Trang 
I.PHN M U 
1. Lý do chn tài 
2. Nhim v nghiên c	u 
3. 
i tng nghiên c	u 
4. Ph
ng pháp nghiên c	u 
5. k hoch và thi gian nghiên c	u 
II. PHN NI DUNG 
1. Kho sát tình hình thc hin 
2. Ni dung – ph
ng pháp 
III. KT QU THC HIN 
IV. KT LUN 
V. NGH 
 1 

File đính kèm:

 • pdf29_03_2010_12483_151[1].pdf
Sáng Kiến Liên Quan