Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy kỷ năng nghe Tiếng Anh

A - ĐẶT VẤN ĐỀ

 I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN:

 Tiếng Anh là một ngôn ngữ rất quan trọng và thông dụng trên toàn thế giới, nó được sử dụng trong mọi lĩnh vực khác nhau. Việc đưa tiếng Anh vào giảng dạy ngay từ trường THCS là cần thiết và đúng đắn, tạo điều kiện cho học sinh học tập và nghiên cứu ở mức cao hơn sau này. Nó góp phần vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ trở thành những con người phát triển toàn diện vừa có năng lực phẩm chất vừa có trình độ tri thức khoa học, biết vận dụng kiến thức ngoại ngữ để nghiên cứu xa hơn. Hơn thế nữa, học sinh nói và nghe thông thạo Tiếng Anh có được cơ hội tìm hiểu, tiếp cận với những nền văn hoá phong phú, những kho tàng tri thức hấp dẫn và hiện đại của các nước trên thế giới.

 

doc20 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Lượt xem: 3560 | Lượt tải: 8Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp dạy kỷ năng nghe Tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
mµ häc sinh s¾p nghe.
Examples:
Unit 10 /A2- CLASS 7
Guess and put the pictures in correct order:
Guess: 1......, 2........, 3...... ,.4........, 5.........,6........, 7........., 8........
2.4. Open prediction:
	Gi¸o viªn kh«ng cung cÊp bÊt cø th«ng tin nµo vÒ bµi mµ c¸c em sÏ nghe mµ chØ thiÕt lËp t×nh huèng ®Ó c¸c em ®o¸n nh÷ng ®iÒu mµ c¸c em sÏ nghe trong bµi. Häc sinh viÕt ra nh÷ng ®iÒu mµ c¸c em ®o¸n. Sau ®ã trong ho¹t ®éng while- listening gi¸o viªn më b¨ng cho häc sinh nghe vµ c¸c em tù kiÓm tra xem c¸c em ®o¸n ®óng bao nhiªu. 
Example: 
Unit 12: b4 – class 7 
Guess and write what Lan and Ba eat yesterday:
Lan .................... Ba ................................
 .. 
3. Giai ®o¹n trong khi nghe :
*Mét sè thñ thuËt trong khi nghe ( Post – listening techniques) vµ c¸c d¹ng bµi tËp quen thuéc :
3.1. Selecting 
	Gi¸o viªn ph¸t ra cho häc sinh mét bé tranh. C¸c bøc tranh trong bé nµy t­¬ng tù nhau nh­ng kh«ng gièng nhau hoµn toµn. Gi¸o viªn lÇn l­îc cho häc sinh nghe m« t¶ tranh. Häc sinh ph¶i nhËn biÕt xem néi dung trong b¨ng m« t¶ tranh nµo. 
Example :
Unit 6: C2 – class 6 
Listen and find the write pictures 
A. Which is Ba’s house? .........................................
B. Which is Lan’s house? ........................................
C. Which is Tuan’s house?.......................................
3.2. Grids:
	Gi¸o viªn vÏ biÓu mÉu lªn b¶ng, häc sinh viÕt vµo vë. BiÓu mÉu thÓ hiÖn nh÷ng sù kiÖn hay nh÷ng ®Ò môc trong bµi nghe. Gi¸o viªn cã thÓ cho tr­íc mét sè th«ng tin ®Ó h­íng dÉn cho häc sinh nghe. Häc sinh nghe b¨ng vµ ®iÒn th«ng tin cßn l¹i hoÆc ®iÒn toµn bé th«ng tin trong b¶ng (nÕu trong b¶ng ch­a cã mét vµi th«ng tin cho tr­íc). Theo tõng cÆp, häc sinh so s¸nh c©u tr¶ lêi. Gi¸o viªn cho häc sinh nghe 1 lÇn hoÆc 2 lÇn, hoÆc 3 lÇn cho ®Õn khi tÊt c¶ c¸c em ®· ®Òu cã c©u tr¶ lêi ®óng.
Example:
Unit: 7 /B4- class 7 
Listen and take note:
Name
Job
Hours per week
Amount of vacation
Peter 
Susan 
Jane 
Phong 
3.3. True or False sentences:
Gi¸o viªn ®­a ra tõ 5-10 c©u dùa trªn ý chÝnh cña bµi nghe. Trong ®ã cã mét sè c©u ®óng vµ mét sè c©u sai so víi néi dung cña bµi, sau ®ã gi¸o viªn cho häc sinh nghe vµ xem c©u nµo ®óng c©u nµo sai.
Example : 
Unit 7: Listen – class 9 
Listen and write T or F:
1. Solar energy can be cheap and clean. 
2. Most of our electricity now come from nuclear power .
3. The solar energy that get from the earth can not provide enough power for the world’s population.
4. Solar energy can be used on the cloudy days.
5. All buiding in Sweden will be heated by the solar energy in 2050.
3.4. Questions and answers : 
	Gi¸o viªn nªu mét sè c©u hái gi¸o viªn nghe vµ tr¶ lêi c©u hái 
Example : 
Unit 8: b4 – class 7
Listen and write the price of each of these five items:
1. What is the total cost?
2. How much change will Mrs. Robinson have from 60,000 dong ?
3.5. Gape fill :
	Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng mét ®o¹n v¨n liªn quan ®Õn ®o¹n b¨ng mµ c¸c em sÏ nghe trong ®ã cã mét sè kho¶ng trèng. Häc sinh ph¶i nghe vµ ®iÒn vµo kho¶ng trèng ®ã. 
Example:
Unit 8: Listen – class 8 
Fill in the missing words 
Lan : Hello 
Aunt Hang : Hello. Is (1) .......... Lan? 
Lan : Yes. Who is (2).................?
Aunt Hang : (3)...............Aunt Hang . How are you?
Lan : I am fine. (4)...............are you phoing (5)...........?
Aunt Hang : Hue. I am calling to tell you Uncle Chi and I are (6).............to visit you next (7)...................
...........................................................................................................
3.6. Multiple choice: 
	Gi¸o viªn cho mét sè c©u trong ®ã cã ba hoÆc 4 c©u tr¶ lêi nh­ng chØ cã mét c©u tr¶ lêi ®óng so víi néi dung bµi nghe. Häc sinh ph¶i nghe vµ t×m ra c©u tr¶ lêi ®óng.
Example:
Unit 6 : B3 – class 6 
Listen and write the word you hear. 
1. a. museum 	b. stadium 	c. temple 	d. hospital 
2. a. restaurant 	b. store 	c. bookstore 	d. factory 
3. a. park 	b. river 	c. lake 	d. yard 
4. a.hotel 	b. house 	c. street 	d. tree
3.7. Matching 
	Gi¸o viªn cho häc sinh mét sè bøc tranh hay mét sè nh©n vËt cïng víi c¸c ho¹t ®éng ®i cïng víi tranh hoÆc víi nh©n vËt ®­îc cho, häc sinh nghe b¨ng vµ nèi tranh víi c¸c nh©n vËt hoÆc nèi c¸c ho¹t ®éng ®i cïng với nh©n vËt ®­îc cho.
Example :
Exercise 1
Unit 5: B2 – class 7
Listen and match each name to an activity.
	Mai 	¥	¥	playing catch 
	Kien 	¥	¥	playing marles 
	Lan 	¥	¥	skipping rope 
	Ba 	¥	¥	playing blindman’s bluff
Exercise 2
Unit 15: B4 – class 7 
Listen and match each name to an activity. 
Ba Hoa Nga Nam Lan An
3.8. Listen and draw.
	Gi¸o viªn ®äc hoÆc më b¨ng cho häc sinh nghe néi dung cña bµi nghe vµ häc sinh võa nghe võa vÏ, ®¸nh sè, viÕt ký hiÖu ......theo néi dung cña bµi nghe. §Ó h­íng dÉn cho häc sinh gi¸o viªn cã thÓ ®­a ra s¬ ®å, b¶ng ®å, hoÆc tranh vÏ néi dung c¬ b¶n – häc sinh nghe råi vÏ bæ xung.
Example:
Listening text 
	In the middle of the field, there is a tractor. It is ploughing the field. There are 8 birds following the tractors. In the field behind, there are 6 cows grazing. You can see the farm house above the fields on the hill. There are 3 farm houses. Behind the farm there is a wood. To the right and to the left of the farm houses, on the top of the hill are some tall trees.
Listening guide 
Answer – drawing of students 
3.9 . Listen and correct the deliberate mistakes 
	Gi¸o viªn ®­a ra mét ®o¹n v¨n hay ®o¹n héi thoai trong ®ã cã mét vµi th«ng tin kh«ng ®óng nh­ néi dung cña bµi nghe . Gi¸o viªn cho c¸c em nghe vµ ph¸t hiÖn lçi sai vµ ®ång thêi söa l¹i lçi sai ®ã.
Example:
Unit 14: LISTEN – class 8 
Do you want a quiet, relaxing vacation ?
There are 5 mistakes in the advertisement. Listen to the tape. Correct the mistakes.
Look no further than beautiful southern Quensland. Stay right on the beach at the Coconout Palm Inn. Take guide tours through the jungle, swim in the crystal – clear water of tha Coral Sea and snorkel amongst the coral of the Great Barrier Reef Marine Park – a World Hesitage Site. 
Call ( 077) 6824 3927 for more information.
4. Giai ®o¹n sau khi nghe:
*Mét sè thñ thuËt sau khi nghe ( Post – listening techniques)
4.1. Recall the story:
	Sau khi nghe häc sinh kÓ l¹i néi dung cña c©u chuyÖn hay bµi kho¸ mµ c¸c em võa nghe. Gi¸o viªn cã thÓ gióp ®ë häc sinh víi mÉu rÌn luyÖn nhá (mini-drill) tr­íc, sö dông nh÷ng gi¸o cô trùc quan hay ng÷ liÖu ®· dïng trong phÇn Pre vµ while – listening. Häc sinh nãi theo tõng cÆp hoÆc tõng nhãm nhá. NÕu kÓ l¹i c©u chuyÖn b»ng tranh vÏ th× cã thÓ cho häc sinh luyÖn nãi theo chuçi (chain story)
4.2.Write-it-up:
	Häc sinh viÕt nh÷ng th«ng tin mµ c¸c em ®· nghe, cã thÓ sö dông nh÷ng ghi chó mµ c¸c em ®· ghi trong phÇn While – listening. Häc sinh cã thÓ luyÖn viÕt theo tõng nhãm, tõng cÆp hay c¸ nh©n.
4.3 Role play:
	Häc sinh ®ãng vai c¸c nh©n vËt trong c©u chuyÖn mµ c¸c em võa nghe. Kû thuËt nµy rÊt tèt v× c¸c em ch­a biÕt ng÷ liÖu míi nh­ng ®· ®­îc lµm quen víi ng÷ liÖu míi ®ã th«ng qua qu¸ tr×nh nghe.
4.4. Further practice:
	Gi¸o viªn chän mét ®Ò tµi gîi ý lªn tõ bµi nghe mµ cã liªn quan ®Õn b¶ng th©n cña häc sinh. Dùa vµo ®Ò tµi ®ã, häc sinh nãi vÒ b¶n th©n m×nh hoÆc nh÷ng g× cã liªn ­uan ®Õn m×nh.
VÝ dô : Sau khi nghe vÒ mét ®o¹n b¨ng m« t¶ ng­êi, ho¹t ®éng ®Ó häc sinh luyÖn tËp s©u h¬n lµ m« t¶ b¹n häc cïng líp hoÆc c¸c em cã thÓ t­êng thuËt l¹i nh÷ng c©u chuyÖn t­¬ng tù nh­ trong bµi nghe nh­ng ®· xÈy ra víi b¶n th©n c¸c em.
 4.5. Discusion:
	§èi víi c¸c häc sinh, kh¸ giái gi¸o viªn cã thÓ cho c¸c em th¶o luËn nh÷ng vÊn ®Ò v­ît ra ngoµi giíi h¹n cña c¸c häc sinh trung b×nh ®Ó gióp c¸c em cã c¬ héi bµy tá quan ®iÓm cña m×nh vÒ ®Ò tµi mµ n×nh võa nghe.
III. MOÄT SOÁ GIAÙO AÙN MINH HOÏA
UNIT 3 AT HOME 
 Listen 
I. Objectives
By the end the end this period , student will be able to :
Practice listening and choose the items in the listening text with the pictures 
II. Language Contents
* Grammar : 	 
* Vocabulary :garlic, green pepper, ham,	 
III. Techniques and Teaching aids:
Brainstorming ,Eliciting , kim’s game 
group work, individual, pair work 
Textbook , pictures , extra board, stereo 
IV. Procedures :
T
Instruction
Student’s activities
Contents
3’
2’
5’
17’
10
6’
2’
Greet students
Have ss look at the picture and write the things in the picture 
Check and give the answer 
Set a sence and lead in the new lessons 
Do you often help your mother cook meals ?
What dishes do you often make ?
What ingredients do you use to cook this dishes?
Have ss name some objects in the picture ( in group ) 
Ask them to write 
Check and correct 
Ask ss questions and have ss guess the ingredients and the tool to make the Special Chinese Fried Rice
Ask them to guess
Have ss listen and check 
Listen to the second time and share with the others then give the answer 
Call ss give answer before class and check then give the key 
Teacher gives ss some sentences and have them guess T or F first 
Have ss listen and decide T or F 
Have ss listen one more and ask them to share with others
Have ss give the answer before class 
Give the key and check the answer 
Have ss use the picture to retell how to make the Special Chinese Fried Rice
Call ss retell before class 
Give homework 
Greet and look at the picture amd write before class 
Check and correct 
Listen to teacher leading 
Answer the questions 
Name some objects in the picture( in group ) 
Answer the question 
Guess and write on the board or in group
Have ss listen and check the guessing 
Listen again and check the right items 
Share the answer with the partner 
Give the answer and check before class 
Read all the sentences and guess in group 
Listen and take note 
Listen and decide T or F then share with the partners
Write the answer on the board 
Check with the key 
Use the picture and retell how to make the Special Chinese Fried Rice
Coppy down 
A. Warm up:
*Kim’s game : 
(Look at the picture and write the things in the picture )
Key : garlic , green peppers , rice , saucepan ,.
B. Newlesson: 
* New words 
- garlic ( n ) tỏi ( Visual)
-Green pepper (n) ớt xanh ( Visual)
- ham (n) thịt bằm ( picture)
- 
Pre - listening 
1. Name some objects in the picture 
 ( In group )
- Rice , noodles , saucepan, frying pan , garlic ,onions, green pepers, peas ,ham.
*Pre - question :
1. What dish are they going to cook ?
2. What ingredients and tool do they need to cook this dish ?
* Guess and write the ingredients and tool 
- 
- 
- 
While listening 
Task 1
* Listen and Check the right item. 
Key :
fried rice 
pan 
garlic and green pepers
hame and peas 
Task 2
* Listen again and write T or F 
1. Lan is helping her mother and father to cook the “ Special Chinese Fried Rice”
2. Firstly, she must put a lot of oin in the pan.
3. Secondly, she must wait until the oil is hot to fry the garlic and green peepers.
4. Finally, she puts some peas and ham with two teapoons of salt in it.
5. It smells delicous.
Key : 
1. F, 2. F, 3. T , 4. F , 5. T 
Post –Listening 
Retell – story 
* Retell how to make the Special Chinese Fried Rice
First , we use a big pan and we put some oil in the pan then wait until it is hot 
Homework 
- write the way how to cook fried rice 
- Prepare “Read” 
- Do execise 4 
UNIT 3 :	 A TRIP TO THE COUNTRYSIDE 
 LISTEN
I. Objectives
By the end the end this period, student will be able to:
- Match the places to the right letters on the bus route in the map
II. Language Contents
* Grammar : 	 
 * Vocabulary :Parking lot, gas station, Bridge, pond , airport 	
III. Techniques and Teaching aids:
Brainstorming, Eliciting, group work, individual 
Net work , guessing ,.
Textbook , pictures , extra board, stereo 
IV. Procedures :
T
Instruction
Student’s activities
Contents
4’
2’
5’
4’
13
10
5’
2’
Have ss play the guessing game 
Devide class into two groups 
Set a sence and lead into new lesson 
1.Where is your village ?
2. What are there on the way to your village?
3. How about Ba’s village?
Now today we learn “Listen”
Teach some vocabulary 
Guide ss to read words.
Call ss to read before class.
Have ss play what and where
Set a sence to lead into the part “Listen”
What is this ?
Where is it ? 
What is the road leading to?
Have ss guess and match names with places 
Have ss look at the map and listen (The first time)
 Have ss listen and match , compare with the parner .
(listen to the second time) 
Have ss listen one more and give the answer 
Check and give the key 
Give the exercise 2 
Have ss run through all the sentneces 
Have ss listen and underline 
Have ss listen again and take note , then compare with the partner 
Call ss give answer before class 
Check and give the key 
Have ss retell the route of the bus ( look at the map )
Call 2 students to check 
Give home work 
Play a game in group 
Guess the words and say in group 
Listen and answer the questoins 
Listen and guesss the word’s meaning 
Repeat in chorus 
Read aloud before class
 Play what and where 
Listen and answer 
Guess and match in group 
Listen and match the names with places 
Listen and compare with the parners
Give the answers
Run through all sentences 
Listen and underline 
Listen again and compare with friends 
Give the answer before class 
Check with the key 
Use the map and retell the bus route 
Copy 
A. Warm up: 
Guessing game: 
 _ _ _ _ _ _ _
* Village 
This word has 7 letters and it is a place 
B. Newlesson 
LISTEN
* Newwords :
Parking lot ( n) điểm đậu xe (picture )
Gas station (n) Trạm xăng (situation)
Bridge (n) Cái cầu ( Picture )
Pond (n) Cái ao ( Picture ) 
Airport (n) Phi trường ( situation ) 
* Checkìng vocabulary 
 (what and where ) 
* Pre listening 
( Read the task , guess and match the name of place with letter on the map in group )
 * While – listening 
Task 1 
Listen and match the places on the bus route with map 
Key : 
C – 4 , D – 8 , E – 2 , F – 6 , G – 3 , B -1 , H- 7 , I – 9 , A - 5
Task 2 : 
Listen to the tape and underline the correct word
1. At 6:30 in the ( morning, afternoon, evening ) the bus collected Ba and his family from their home.
2. It crossed the Dragon Bridge and stopped at the ( bus station, bus stop, gas station) 
3.Then it left the high way and turned ( lelt, right, of) onto a small road.
4.This road ran between the green ( paddy field, rice paddy, farm ).
5.The road ended before s big store ( beside, next to , near) a pond.
6. Instead of turning left towards the small ( parking lot, airport, store) the bus went in opposite direction. 
7. Finally, the bus dropped everyone off at the paking lot 10 ( kilometers, meters, centimeters) from a big old banyan tree. 
8. It parked there and waited for poeple to come back in the (everning , morning, afternoon ) 
Post – listening 
 Use the map to retell the bus route 
Homework 
Prepare part 5 
Do exercise 3 
C. KÕt qu¶
	Qua mét thêi gian ¸p dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p trªn, t«i thÊy chÊt l­îng häc tËp cña häc sinh n©ng lªn râ rÖt, häc sinh høng thó häc tËp, c¸c em häc sinh yÕu ®· m¹nh d¹n h¬n, kû n¨ng nghe cña c¸c em tèt h¬n, kü n¨ng lµm c¸c d¹ng bµi tËp nªu trªn nhanh h¬n vµ häc sinh ®· cã ®­îc mét kiÕn thøc vÒ c¸ch nhËn d¹ng bµi nghe vµ c¸ch lµm bµi nghe. NhiÒu häc sinh ®· ph¸t huy ®­îc, tham gia vµo c¸c ®éi tuyÓn häc sinh giái huyÖn, tØnh. 
D. bµi häc kinh nghiÖm
I/ §èi víi gi¸o viªn:
1. Ph¶i chuÈn bÞ kü néi dung bµi gi¶ng, ph©n lo¹i tõ míi, chän ph­¬ng ph¸p thÝch hîp cho tõng tõ míi s¾p d¹y, chuÈn bÞ gi¸o cô trùc quan chu ®¸o, x¸c ®Þnh tõ nµo cÇn ph¶i giíi thiÖu kü, tõ nµo ®Ó cho häc sinh tù ®o¸n nghÜa trong bµi ®ã.
 2. CÇn ph¶i lùa chän nh÷ng ho¹t ®éng cho tõng giai ®o¹n trong tiÕt d¹y sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng tiÕp thu cña häc sinh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao.
3. Nªn l­u ý ®Õn thêi gian dµnh cho tõng ho¹t ®éng sao cho häc sinh cã ®ñ thêi gian ®Ó hoµn thµnh bµi tËp, lu«n lu«n kiÓm tra l¹i xem häc sinh cã hiÓu râ c¸c yªu cÇu, nhiÖm vô mµ gi¸o viªn ®Ò ra hay kh«ng, v× nÕu häc sinh kh«ng hiÓu râ yªu cÇu vµ nhiÖm vô hä sÏ kh«ng biÕt c¸ch thùc hµnh, sÏ kh«ng cã kÕt qu¶.
4. Gi¸o viªn cÇn ph¶i tæ chøc häc sinh thùc hµnh tÝch cùc theo nhãm, cÆp ... cho phï hîp víi néi dung cña bµi häc vµ ®èi t­îng häc sinh.
II/ §èi víi häc sinh
1. X¸c ®Þnh râ ®éng c¬, nhiÖm vô, yªu cÇu cña viÖc häc tiÕng Anh.
2. CÇn tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong qu¸ tr×nh häc tiÕng Anh.
3. Häc sinh ph¶i n¾m ®­îc c¸c thuËt ng÷, ng«n ng÷, cö chØ vµ c¸c thñ thuËt cña thÇy c«, b¹n bÌ trªn líp thµnh thôc, ®Ó kh«ng bì ngì khi nghe lêi gi¶ng, lêi h­íng dÉn cña gi¸o viªn, vµ néi dung trong b¨ng nghe, hiÓu ®­îc ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn..
E. §iÒu kiÖn ¸p dông
§Ó viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y kû n¨ng nghe cã hiÖu qu¶ t«i thÊy cÇn ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn sau:
1. Nhµ tr­êng cÇn ph¶i cã sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Õn bé m«n tiÕng Anh: nh­ mua s¾m thiÕt bÞ cho d¹y vµ häc, tèi thiÓu lµ ®µi, b¨ng cassette, s¸ch tham kh¶o cho gi¸o viªn, vµ nªn cã phßng häc tiÕng riªng, cã ®Çu chiÕu Projector( cµng tèt) 
2. Gi¸o viªn t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, tÝch cùc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p míi vµo gi¶ng d¹y méy c¸ch linh ho¹t, chÝnh x¸c, ph¶i kiªn tr× n¾m b¾t c¸c ®èi t­îng häc sinh, n¾m râ môc tiªu gi¶ng d¹y ngo¹i ng÷ theo h­íng giao tiÕp, häc sinh lµ chñ thÓ ho¹t ®éng, khuyÕn khÝch häc sinh chñ ®éng, s¸ng t¹o trong häc tËp.
3. Häc sinh ph¶i cã ®ñ s¸ch gi¸o khoa, tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc rÌn luyÖn c¶ 4 kû n¨ng : Nghe - nãi - ®äc - viÕt, n¾m râ môc tiªu ngo¹i ng÷, cã ý chÝ tù häc cao.
4. Ph¹m vi ¸p dông: §Ò tµi cã thÓ ¸p dông cho c¸c ®èi t­îng häc sinh häc tiÕng Anh. §Æc biÖt lµ häc sinh THCS.
II/ H­íng dÉn häc sinh häc ë nhµ
	ChØ cã c¸c ho¹t ®éng ë trªn líp kh«ng th«i th× ch­a ®ñ. Häc sinh cÇn ph¶i häc, luyÖn tËp ®Ó sö dông tiÕng Anh trong vµ ngoµi nhµ tr­êng, th­êng xuyªn phèi kÕt hîp c¸c kü n¨ng nh­ nghe, nãi, ®äc vµ viÕt, sö dông tiÕng Anh trong giao tiÕp hµng ngµy. Gi¸o viªn cÇn h­íng dÉn häc sinh ph­¬ng ph¸p häc vµ thùc hµnh tiÕng Anh ë nhµ th«ng qua c¸c bµi tËp trong s¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp hoÆc s¸ch tham kh¶o, h­íng dÉn cho häc sinh c¸ch luyÖn nghe ë nhµ ,
F. KÕt luËn
I/ ý nghÜa - t¸c dông cña ®Ò tµi
	Víi nh÷ng c«ng viÖc mµ t«i ®· lµm vµ kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc th× viÖc rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn kû n¨ng nghe hiÓu ngo¹i ng÷ ë tr­êng THCS lµ rÊt cÇn thiÕt. NÕu ¸p dông ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p nµy th­êng xuyªn vµo tÊt c¶ c¸c bµi nghe trªn tõng tiÕt d¹y th× sÏ n©ng cao ®­îc chÊt l­îng gi¶ng d¹y bé m«n ngo¹i ng÷, häc sinh sÏ høng thó häc tËp h¬n, tù tin trong giao tiÕp víi ng­êi n­íc ngoµi nÕu cã ®iÒu kiÖn.
	Nãi tãm l¹i ng­êi gi¸o viªn ph¶i vËn dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p, nhiÒu ho¹t ®éng cho tiÕt gi¶ng, häc sinh còng ph¶i tù t×m ra cho m×nh ph­¬ng ph¸p häc ®äc h÷u hiÖu nhÊt, n¾m b¾t nhanh, nhí l©u ®Ó cã thÓ sö dông tiÕng Anh trong nhiÒu t×nh huèng, trong nh÷ng ng÷ c¶nh kh¸c nhau cña cuéc sèng.
Nh­ vËy t«i kh¼ng ®Þnh viÖc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p míi nh­ trªn vµo gi¶ng d¹y bµi nghe lµ cã hiÖu qu¶ râ rÖt, nªn ®­îc triÓn khai vµ ¸p dông réng r·i, ®Æc biÖt lµ c¸c líp ë tr­êng THCS.
Tuy nhiªn bµi viÕt nµy cã thÓ sÏ vÉn cßn nhiÒu ®iÒu t«i ch­a ®Ò cËp ®Õn hoÆc nhiÒu ®iÒu h¹n chÕ. RÊt mong c¸c thÇy c« ®äc vµ tham gia gãp ý cho t«i ®Ó kinh nghiÖm nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
	T«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n.
tµi liÖu tham kh¶o:
1. The ELTTP Methodology course
2. The ELTTP Methodology books
3. Tµi liÖu båi d­ìng th­êng xuyªn cho GV THCS chu kú II vµ III cña bé gi¸o dôc.
môc lôc
A. §Æt vÊn ®Ò
	I/ C¬ së lý luËn
	II/ C¬ së thùc tiÔn
B. Néi dông vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn
	I/ C¸c lo¹i bµi nghe
	II/ Ph­¬ng ph¸p d¹y bµi nghe
	A. M« h×nh cña mét bµi d¹y kû n¨ng nghe 
	B.C¸c ho¹t ®éng cho mét bµi d¹y
	1. Giíi thiÖu ng÷ liÖu míi
	2. Giai ®o¹n tr­íc khi nghe
	3. Giai ®o¹n trong khi nghe
	4. Giai ®o¹n sau khi nghe 
	III/ Gi¸o ¸n minh ho¹
C. KÕt qu¶
D. Bµi häc kinh nghiÖm
E. §iÒu kiÖn ¸p dông
F. KÕt luËn
	Đức Lân, Ngày 12 tháng 1 năm 2009
	Người viết 
	 Nguyễn Đức Thanh Liêm

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem.doc
Sáng Kiến Liên Quan