Sáng kiến kinh nghiệm Phát triển kĩ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 8 qua tiết dạy communication

 Ngày nay với xu thế hội nhập quốc tế,Việt Nam đang ngày càng phát huy hết khả năng sẳn có trong mọi lĩnh vực.chính vì thế giáo dục Việt Nam hết sức coi trọng và đưa chương trình tiếng Anh như một môn chính khoá vào các bậc học trong hệ thống giáo dục.Chúng ta cũng thấy rõ vị trí của môn học đối với sự phát triển chung của toàn xã hội:là một công cụ tạo điều kiện hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực,tiếp cận thông tin và khoa học kĩ thuật tiên tiến,tiếp cận những nền văn hoá khác cũng như những sự kiện quốc tế quan trọng.Chương trình môn tiếng Anh THCS nhằm hình thành và phát triển ở học sinh nhữmg kiến thức và kĩ năng cơ bảnvề tiếng Anh và những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học lên bậc cao hơn hoặc đi vào cuộc sống lao động. Trong nhà trường tiếng Anh là môn có đặc thù riêng,gây trí tò mò ham mê hoc hỏi của nhiều học sinh song củng không tránh khỏi gây ra nhửng khó khăn làm nản trí người học.Do đó giáo viên phải truyền cho học sinh trước hết là sự thích thú học môn tiếng Anh.

 Xuất phát từ quan điểm ‘‘lấy người học làm trung tâm’, phương pháp dạy và học đã có những thay đổi căn bản.Người dạy không phải là người duy nhất nắm giữ kiến thức và truyền đạt kiến thức mà chỉ là người hướng dẫn, người hỗ trợ, người cố vấn, người kiểm tra. Người học không còn là người thụ động tiếp thu kiến thức mà là trung tâm của quá trình dạy học, chủ động sáng tạo trong quá trình học tập nhằm đạt được kết quả cao trong học tập và biết vận dụng vào thực tế cuộc sống.

 

doc18 trang | Chia sẻ: Mạc Dung | Ngày: 06/12/2023 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Phát triển kĩ năng nói tiếng Anh cho học sinh lớp 8 qua tiết dạy communication", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 t×nh c¶m cho häc sinh. Tõ ®ã c¸c em häc sinh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nãi tÝch cùc, tù gi¸c, s¸ng t¹o, cã môc ®Ých vµ cã kü n¨ng vËn dông vµo thùc tÕ. Cã nh­ thÕ chóng ta míi lo¹i bá ®­îc t×nh tr¹ng häc sinh yÕu kh«ng tham gia vµo bµi nãi. Tr­íc ®©y t«i ®· d¹y häc sinh líp 8, 9 t«i thÊy hÇu hÕt c¸c em kh«ng sö dông ®­îc tiÕng Anh trong khi nãi. Sè häc sinh cã thÓ giao tiÕp ®­îc b»ng tiÕng Anh chØ ®¹t ë con sè rÊt kiªm tèn, chØ kho¶ng 15% ®Õn 30%. Trong n¨m häc qua t«i ®­îc giao nhiÖm vô d¹y häc sinh líp 8 t«i ®· tiÕn hµnh ¸p dông kinh nghiÖm cña m×nh vµo c¸c tiÕt d¹y Communication nh­ sau.
2. Thực trạng của vấn đề:
 Khi tiÕn hµnh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nãi trong tiết dạy Communication, gi¸o viªn th­êng gÆp mét sè trë ng¹i ®¸ng kÓ v× ®©y lµ mét ho¹t ®éng khã, yªu cÇu ph¶i cã sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh đồng thời thể hiện rõ khả năng ngôn ngữ của cả người học lẫn người dạy. 
3.Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề:
Với thực trạng trên gi¸o viªn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ môc ®Ých, néi dung ho¹t ®éng, chñ đề giao tiếp, kh«ng nªn chó ý ®Õn lçi sai cña häc sinh trong khi nãi vµ ®Æc biÖt lµ ®¬n gi¶n ho¸ néi dung nãi ®Ó c¸c em c¶m thÊy høng thó khi tham gia nãi. §Ó ®¹t ®­îc môc ®Ých ®ã ng­êi d¹y cÇn :
a. X©y dùng cho häc sinh cã ý thøc mong muèn ®­îc nãi vµ tù tin khi nãi .
 	§iÒu nµy liªn quan ®Õn nhiÒu yÕu tè nh­ t©m lý, kü n¨ng, ph¶n x¹ giao tiÕp cña tõng em. Cã nh÷ng em häc sinh trÇm, Ýt nãi, kü n¨ng giao tiÕp kÐm do b¶n tÝnh; th­êng thiÕu chñ ®éng trong khi sö dông tiÕng Anh giao tiÕp, l­êi luyÖn nãi tiÕng Anh tr«i ch¶y hoÆc, kh«ng tham gia tÝch cùc c¸c sinh ho¹t thùc tËp giao tiÕp. NhiÒu em ng¹i nãi v× vÉn c¶m thÊy m×nh kh«ng nãi ®­îc hay nãi ch­a ®­îc, mÆc dï kiÕn thøc tiÕng Anh c¬ b¶n cña c¸c em kh¸ nhiÒu. Muèn v­ît qua nh÷ng ®iÒu nµy gi¸o viªn cÇn cè g¾ng gióp c¸c em häc sinh nh÷ng ®iÒu sau:
-T¹o ra sù ham thÝch, mong muèn ®­îc giao tiÕp tõ ®ã t¹o ®éng c¬, môc ®Ých giao tiÕp b»ng tiÕng Anh cho c¸c em. 
 	Mçi khi c¸c em ®· cã ®éng c¬ c¸c em häc sinh sÏ c¶m thÊy yªu thÇy, mÕn b¹n, thÝch häc vµ mong muèn giao tiÕp víi c¸c b¹n cña m×nh, muèn chia sÎ nh÷ng suy nghÜ cña m×nh cïng c¸c b¹n.
- Gióp c¸c em tham gia tÝch cùc vµo ho¹t ®éng nãi.
 	Cho dï c¸c em cã vèn tõ tiÕng Anh nhiÒu nh­ng viÖc sö dông tiÕng Anh ®Ó thùc tËp nãi nh÷ng chñ ®Ò th«ng th­êng trong líp lµ rÊt cÇn thiÕt. Trong thùc tÕ, khi tæ chøc giao tiÕp cho häc sinh, ng­êi gi¸o viªn kh«ng nªn ®­a ra c¸c chñ ®Ò khã, xa l¹ víi häc sinh mµ chØ nãi vÒ nh÷ng ®Ò tµi sö dông hµng ngµy, quen thuéc víi c¸c em häc sinh nh­: du lÞch, m¸y ®iÖn tho¹i, m¸y tÝnh, hµng xãm, kú quan thÕ giíi, b¹n cña t«i, cuéc sèng n«ng th«n vµ thµnh thÞ vv....
- Gióp c¸c em häc sinh tù tin khi nãi vµ kh«ng sî nãi sai ng÷ ph¸p, kh«ng sî nãi kh«ng hay, kh«ng chuÈn trong khi giao tiÕp .
ChØ trong c¸c k× thi míi ®¸nh gi¸ c¸c em häc sinh vÒ lçi ng÷ ph¸p, nhÊt lµ trong viÕt. Cßn khi giao tiÕp, vÊn ®Ò chÝnh lµ hiÓu ®­îc ng­êi ®èi tho¹i nãi g× vµ c¸c em nãi nh­ thÕ nµo cho b¹n hiÓu míi lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m. Ng­êi gi¸o viªn cÇn cã th¸i ®é tÝch cùc ®èi víi lçi cña häc sinh v× ®©y lµ mét phÇn tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh häc nãi tiÕng n­íc ngoµi, gióp häc sinh häc tËp ®­îc tõ chÝnh lçi cña b¶n th©n vµ cña b¹n bÌ. Ngay c¶ nh÷ng ng­êi b¶n ng÷ nãi tiÕng Anh hay ng­êi viÖt nãi tiÕng ViÖt còng th­êng m¾c rÊt nhiÒu lçi ng÷ ph¸p.
- T¹o ra nh÷ng c¬ héi thùc hµnh nãi cho c¸c em häc sinh. 
 Trong c¸c giê häc gi¸o viªn cÇn tæ chøc nhiÒu trß ch¬i lÝ thó, hÊp dÉn mµ bÊt kh× häc sinh nµo còng ­íc ao mong muèn m×nh lµ thµnh viªn næi bËt cña trß ch¬i. Trß ch¬i ®ã b¾t buéc c¸c em häc sinh ph¶i giao tiÕp víi nhau. Ngoµi c¸c buæi chÝnh kho¸ trªn líp chóng ta cã thÓ tæ chøc c©u l¹c bé nãi tiÕng Anh trong nhµ tr­êng, tæ chøc c¸c buæi d· ngo¹i ®Ó trß vµ thÇy cã thªm c¬ héi nãi tiÕng Anh vµ nÕu cã ®iÒu kiÖn mêi gi¸o viªn b¶n ng÷ cïng tham gia c¸c cuéc thi nãi ®Ó c¸c em cã c¬ héi häc hái, trao ®æi ý kiÕn vµ thÓ hiÖn m×nh. 
b. Gi¸o viªn cÇn x©y dùng kiÕn thøc vµ ®Ò tµi cho c¸c em thùc hµnh nãi trong bµi häc.
c. Ng­êi gi¸o viªn cÇn gióp c¸c em biÕt c¸ch thÓ hiÖn nh÷ng ý kiÕn, ý t­ëng cña m×nh b»ng TiÕng Anh. 
 §©y lµ ®iÓm mÊu chèt mµ häc sinh cÇn gia c«ng tËp luyÖn. Th­êng th× c¸c em cã rÊt nhiÒu ý kiÕn ®Ó nãi song l¹i kh«ng thÓ hiÖn ®­îc trän vÑn b»ng TiÕng Anh do c¸c nguyªn nh©n nh­ sau:
Tõ ng÷ ®ã cã phï hîp hay kh«ng? C¸c em cã nghe vµ hiÓu ng­êi kh¸c nãi hay kh«ng? C¸c em cã nãi cho ng­êi kh¸c nghe ®­îc kh«ng? Trong giê d¹y nãi nÕu gi¸o viªn biÕt tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng nãi phï hîp th× sÏ gióp c¸c em h¨ng h¸i tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng. C¸c em cã c¬ héi «n l¹i kiÕn thøc cò lÜnh héi kiÕn thøc míi, ph¸t huy tÝch cùc c¸ nh©n, vµ trao ®æi th«ng tin. Tuy nhiªn gi¸o viªn cÇn ®¸nh gi¸ ®óng møc ®é nhËn thøc cña häc sinh, së thÝch cña tõng em ®Ó cã thÓ ®­a ra c¸c thñ thuËt phï hîp, kÝch thÝch tÝnh tß mß cña c¸c em. 
 Gi¸o viªn lµ ng­êi gióp c¸c em häc sinh tham gia vµo bµi học, ®Þnh h×nh néi dung vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c em kh¸m ph¸ c¸c th«ng tin míi tõ c¸c b¹n cña m×nh. Mçi giê học cã mét c¸ch d¹y riªng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i theo khu«n mÉu. Chóng ta cÇn ph¶i th­êng xuyªn thay ®æi kh«ng khÝ, t¹o ra nh÷ng c¸i míi nh»m lµm cho giê nãi s«i næi h¬n, høng thó h¬n víi mäi häc sinh. Tuy nhiªn ®iÒu quan träng trong khi d¹y giê nãi lµ chuÈn bÞ cho c¸c em lµm quen víi víi chñ ®iÓm mµ m×nh s¾p nãi . 
VÝ dô : 
- Gîi nhí c¸c tõ liªn quan ®Õn chñ ®iÓm b»ng nhiÒu h×nh thøc vµ b»ng c¸c trß ch¬i bæ Ých .
- H­íng dÉn c¸c em tham gia bµi nãi .
- Giao nhiÖm vô cô thÓ cho mçi em ( cã thÓ nãi c¸ nh©n, nãi ®«i hoÆc nãi tËp thÓ )
- KiÓm so¸t ho¹t ®éng tõng em trong khi c¸c em tham gia vµo ho¹t ®éng.
- KiÓm tra trùc tiÕp tõng em, tõng cÆp, tõng nhãm (c¸i nµy gi¸o viªn cã thÓ cho ®iÓm ®Ó khÝch lÖ c¸c em tham gia).
 	§èi víi tiết dạy Communication trong mỗi ®¬n vÞ bµi häc của chương trình anh 8 cã nh÷ng néi dung ®éc ®¸o hÊp dÉn riªng, tuy nhiên các thông tin trong mỗi tiết học khá mới mẻ không chỉ với học sinh mà còn cả với giáo viên Vì vậy để thực hiện thành công việc nâng cao kĩ năng nói cho học sinh đòi hỏi sù kÕt hîp tõ hai phÝa vµ t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh. §Ó ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã chóng ta tuú vµo møc ®é nhËn thøc cña tõng líp häc gi¸o viªn cã thÓ ®­a ra c¸c yªu cÇu kh¸c nhau, c¸c thñ thuËt kh¸c nhau ®Ó học sinh có nhiều cơ hội thực hành kĩ năng nói hơn. Sau ®©y t«i xin ®­a ra mét sè hoạt động để khích lệ tạo cơ hội cho học sinh được luyện kĩ năng nói tự nhiên, có phản xạ nói tích cực hơn.
Unit 1: Leisure activities 
a. N«i dung:
Giới hạn chủ điểm: phát triển kĩ năng nói mô tả hoạt động giải trí của các bạn học sinh trong trang web, nêu tên và nơi họ sống, đồng thời đưa ra quan điểm cá nhân về những hoạt động này 
b. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng::
- Nguyªn t¾c tiÕn hµnh ho¹t ®éng cña tiÕt d¹y nãi nµy lµ:
 	§¬n gi¶n ho¸ tiÕt häc chØ miªu t¶ ®¬n thuÇn, häc sinh nãi ®¬n, ®«i vµ nhãm víi c¸c trß ch¬i bæ Ých .
Phần nãi cã thÓ ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau
-¤n kiÕn thøc cò vµ vµo bµi míi .
Ho¹t ®éng 1:
Gi¸o viªn cho häc sinh tham gia trß ch¬i ®èi mÆt ( face to face ). Trß ch¬i cÇn cho häc sinh suy nghÜ hoÆc nhí l¹i c¸c từ về hoạt động giải trí
- Gäi 6 em ®øng thµnh vßng cung tr­íc líp ®Ó líp dÔ quan s¸t, mçi em gọi tên mµ m×nh biÕt trong 5 gi©y vµ kh«ng ®­îc nh¾c l¹i tõ cña ng­êi tr­íc. NÕu b¹n nµo nãi kh«ng ®­îc, lÆp l¹i tõ cña ng­êi kh¸c hay nãi sai sÏ bÞ lo¹i ra khái vßng. B¹n nµo ®­îc ®øng l¹i trong vßng sau cïng lµ b¹n ®ã th¾ng.
Khi kÕt thóc trß ch¬i gi¸o viªn tuyªn bè ng­êi th¾ng vµ cho ®iÓm. NÕu sè l­îng tõ häc sinh ®­a ra ch­a ®ñ cho bµi häc míi gi¸o viªn bæ sung thªm mét sè tõ trong bµi nãi vµ ®i vµo bµi míi.
Ho¹t ®éng 2 : Guessing game ( sö dông 6 tranh ng­êi ë trang11 )
- Chia 2 đội chơi
- Gäi 1 häc sinh của mỗi đội ®øng tr­íc b¶ng vµ chän 1 trong 6 tranh ®· chuÈn bÞ s½n. Häc sinh nµy sÏ xem sở thích của 6 người và đoán xem cái nào thuộc người mà em đã chọn. 
 Trß ch¬i tiÕp tôc víi c¸c tranh kh¸c và học sinh khác 
- PhÇn vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn .
Ho¹t ®éng 3:
Gi¸o viªn tæ chøc cho c¸c em trß ch¬i “Who am I ?” (luyÖn theo nhãm, ph¸t triÓn c¶ 4 kü n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt )
Gi¸o viªn cho mçi em điền thông tin lªn mét chiÕc m¸y bay giÊy, cho m¸y bay trong líp vµ b¾t buéc mçi em ph¶i b¾t lÊy mét m¸y bay cña b¹n kh¸c. Trß ch¬i nµy h¬i ån nh­ng t«i tin ch¾c c¸c em rÊt thÝch vµ h¸o høc khi b¾t ®­îc m¸y bay vµ tß mß muèn biÕt liÖu m×nh sẽ nói về hoạt động nào. Sau khi ®· hoµn thµnh viÖc b¾t m¸y bay. Gi¸o viªn gäi c¸c em ®äc miªu t¶ trong m¸y bay, đoán tên tác giả và nêu quan điểm của mình về hoạt động đó.
Unit 2 : Life in the countryside
a. Nội dung:
Giíi h¹n chñ ®iÓm: Ph¸t triÓn kü n¨ng nãi phản biện về quan điểm của người khác về cuộc sống nông thôn. 
b. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng .
C¸c em tham gia vµo ho¹t ®éng nãi theo nhãm, cÆp.
¤n kiÕn thøc cò vµ vµo bµi míi
 Ho¹t ®éng 1: Watching video 
Học sinh xem video về hình ảnh cuộc sống nông thôn ngày nay, gọi tên các hình ảnh, các tính từ miêu tả quang cảnh nông thôn, các hoạt động theo 2 nhóm đối mặt, nhóm nào nói sau cùng thắng cuộc. Nếu học sinh chưa đưa ra hết các từ theo mong muốn thì giáo viên gọi bổ sung thêm sau khi các đội đã chơi xong.
Néi dung bµi míi: 
 Unit 3 : Peoples of Viet Nam
a. N«i dung :
Luyện nói về các dân tộc Việt Nam
Ho¹t ®éng 1: 
Học sinh xem một video về 64 dân tộc Việt nam bằng tiếng Việt 
Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi “Kim’s game”
Học sinh được chia thành 2 đội, cử lần lượt từng em gọi tên các dân tộc được đề cập qua video. Đội nói lặp hoặc không thể gọi tên sẽ bị thua.
Néi dung bµi míi: 
Ho¹t ®éng 2:
Interview: 
Giáo viên phát phiếu có chứa các thông tin cần tìm hiểu cho 1 nhóm, giao phiếu chứa thông tin trả lời cho nhóm còn lại.Theo cặp học sinh hỏi và điền thông tin vào phiếu của mình. Học sinh nào xong trước hô to”bingo’ 
Location
Lifestyle
Costumes
Food
Festivals/ceremonies
Marriage
Phần vận dụng kiến thức vào thực tiễn
Hoạt động 3
Học sinh nói về một dân tộc thiểu số có ở Hà Tinh (dân tộc Chứt)
Unit 4: Our customs and traditions
Nội dung: nói về qui tắc ứng xử trong ăn uống
Hoạt động 1:
“ Magic wheel”
Học sinh thực hiện một chuyến hành trình ảo đến nước Anh, tại mỗi điểm dừng chân học sinh phải gọi tên được hình ảnh mà họ nhìn thấy, học sinh nói đúng một hình ảnh được thưởng một ngôi sao từ giáo viên.
Ý nghĩa các hình ảnh: 1. People have meals with knife and folk
People place knife and folk on the plate after finishing eating
People use their hands to break off the bread
People use the serving spoon to take more food
People hold the knife in the right hand and the folk in the left
Hoạt động 2: Liên hệ thực tế
Học sinh nói về văn hóa ăn uống của bản thân và gia đình của mình để giúp người bạn mình không bị khó xử khi đến thăm Hà Tĩnh
Giáo viên hỗ trợ học sinh những cách diễn đạt khó nếu có
Unit 5: Festivals in Viet Nam
Nội dung: Học sinh nói được về một lễ hội của người Việt
Hoạt động 1: Score the goal
Học sinh xem video để trả lời các câu hỏi về lễ hội Chùa Hương, sau đó ném quả bóng vào các vòng tròn trên bảng bằng quả bóng đồ chơi phát sáng, quả bóng dính vào vòng tròn có điểm số hoặc phần quà nếu trả lời đúng câu hỏi. học sinh được chia ra hoi đội chơi, đội nào có điểm số cao hơn sẽ thắng cuộc.
Câu hỏi: 1. Where is the festival held?
2. When is it held?
3. How long does the festival last?
4. Who is worshiped at the festival?
5. What activities do people do at the festival?
Hoạt động 2: Interview
Yêu cầu học sinh liệt kê tên các lễ hội ở Hà Tĩnh lên bảng: Lễ hội chùa Hương, Đền Lê Khôi, Đua thuyền, 
Học sinh hỏi bạn về một trong các lễ hội đã liệt kê, dùng câu hỏi trên trò chơi hoặc có thể thêm câu hỏi. 
Tung bóng giấy vào học sinh bất kì và yêu cầu em nói về lễ hội mà em đã hỏi
Unit 6: Folk tales
Hoạt động 1: Xem phim hoạt hình Cô bé quàng khăn đỏ bằng Tiếng Anh
Thảo luận sự khác nhau giữa bài trong sách với phim. 
Hoạt động 2: Role-play
Học sinh làm theo nhóm 5 người, phân vai người dẫn chuyện, cô bé, con sói, bác thợ săn, bà ngoại. Cho học sinh tập dượt trong nhóm sau đó lên diễn trước lớp 
Trên đây là một số hoạt động cô thÓ nhằm rèn luyện kĩ năng nói trong các tiết Communication ®èi víi häc sinh líp 8
Học sinh đóng vai nhân vật thể hiện câu chuyện
IV. Hiệu quả mang lại của sáng kiến:
Với cách thức thực hiện như trên thì trong mçi giê häc c¸c em häc sinh cã nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn kü n¨ng kÕt hîp víi c¸c kü n¨ng giao tiÕp. Từ đó các em sẽ có thể sử dụng tiếng anh thành thạo hơn trong cuộc sông hàng ngày về sau, đồng thời giúp các em có cơ hợi được thể hiện, được sáng tạo và sống tích cực hơn. KÕt qu¶ ®iÒu tra cña t«i ®· ®¹t ®­îc nh­ sau:
Líp 8A ,8B, 8C sö dông ph­¬ng ph¸p míi :
 Líp 
Tr­íc khi ¸p dông
Sau khi ¸p dông
 8A
 50%
 85 %
 8B
 30% 
 60%
 8C
 15 % 
 50%
 Thùc sù t«i ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt tõ nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®æi míi cña m×nh sau mét thêi gian dạy học tuy nhiên vẫn không tránh khỏi những hạn chế. Vì vậy t«i rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ch©n thµnh cña c¸c b¹n ®äc
III.Phần kết luận
1. Bài học kinh nghiệm:
Tõ nh÷ng khã kh¨n t«i ®· gÆp trong nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y tr­íc ®©y khi tiÕn hµnh tæ chøc d¹y kĩ năng nãi, tõ thùc tÕ häc sinh t«i nãi riªng, häc sinh häc tiÕng Anh nãi chung. T«i ®· hÕt søc b¨n kho¨n tr¨n trë nªn t«i ®· t×m tßi vµ häc hái qua s¸ch vë, qua ®ång nghiÖp. T«i thùc sù vui mõng tr­íc nh÷ng kÕt qu¶ cña kinh nghiÖm khi ®­îc thùc nghiÖm ®èi víi häc sinh t«i trong mét n¨m qua. Cho ®Õn nay c¸c em häc sinh ®· thùc sù tù tin, kh«ng cßn e ng¹i khi ®­a ra nh÷ng ý kiÕn cña m×nh hay thÓ hiÖn tiÕng Anh tèt trong giao tiÕp. C¸c em ®· n¾m v÷ng ®­îc néi dung cña bµi vµ nãi tr«i ch¶y h¬n t¹o nÒn t¶ng cho c¸c em häc c¸c bµi häc nãi tiÕp theo ë líp 9, vµ c¸c cÊp häc cao h¬n, gióp c¸c em cã nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho viÖc sö dông tiÕng Anh trong qu¸ tr×nh häc vµ lµm viÖc sau nµy. ThËt lµ h¹nh phóc khi thÊy häc sinh m×nh ngµy cµng tiÕn bé trong giao tiÕp, hiÓu biÕt trong c¸c lÜnh vùc x· héi vµ vËn dông nh÷ng bµi häc thiÕt thùc trªn líp vµo cuéc sèng thùc tÕ hµng ngµy cña c¸c em. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc kh«ng chØ ®èi víi c¸c em häc sinh mµ cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi ®ång nghiÖp, ®èi víi b¶n th©n t«i, Chóng t«i bít ®i phÇn nµo nh÷ng v­íng m¾c, nh÷ng khã kh¨n khi rèn kĩ năng nói cho các em thông qua tiêt Communication vói mục tiêu giúp các em có phản xạ nói tốt hơn, trôi chảy hơn và giao tiếp một cách tự nhiên.
2. KiÕn nghÞ:
Mét sè ý kiÕn cña t«i trªn ®©y tuy ch­a ph¶i lµ hoµn h¶o nh­ng còng ®· ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng. T«i rất mong c¸c ý kiÕn ®ãng gãp tõ quý thÇy, quý c« cïng tÊt c¶ c¸c b¹n ®äc. T«i còng mong c¸c b¹n ®ång nghiÖp tiÕp tôc quan t©m nghiªn cøu ®Ò tµi nµy ®Ó ®Ò tµi ®­îc hoµn thiÖn h¬n. T«i sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu s©u h¬n để cho các giờ dạy giao tiếp dễ dàng, không bị nhàm chán nhằm khích lệ học sinh yêu thích bộ môn hơn. §Ò tµi ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh ®­îc nh÷ng thiÕu sãt, kÝnh mong ®­îc sù gãp ý vµ gióp ®ì của quí cấp trên để đề tài của tôi đạt hiệu quả tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn
Hµ TÜnh, ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2019
Tài liệu tham khảo
Thứ tự
Tên 
Tác giả
1
Bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs 
Bộ gdđt
2
Sách giáo khao anh 8 
 Hoàng Văn Vân chủ biên
3
Tài liệu đổi mới về phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh
Bộ gdđt
4
Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá
Bộ gdđt
MỤC LỤC
Trang 1
- Bìa 
Trang 2
Phần mở đầu
I. Bối cảnh của đề tài/giải pháp: 
II. Lý do chọn đề tài/giải pháp: 
III. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: 
IV. Mục đích nghiên cứu: 
V. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu: 
Trang 4
Phần nội dung
I. Cơ sở lý luận: 
II. Thực trạng của vấn đề: . 
Trang 5
III. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề: 
Trang 10
IV. Hiệu quả mang lại của sáng kiến: 
Trang 11
V. Khả năng ứng dụng và triển khai: 
VI. Ý nghĩa của sáng kiến: đối với phạm vi, lĩnh vực áp dụng; lợi ích mang lại của sáng kiến. 
Trang 13
Phần kết luận
I. Những bài học kinh nghiệm: 
II. Những kiến nghị, đề xuất: để sáng kiến áp dụng hiệu quả 
Trang 12
- Phụ lục (nếu có): các số liệu, hình vẽ, bảng biểu. 
- Trang phụ bìa 
Trang 15
- Mục lục 
Trang 16,17
- Bản cam kết là tác giả tạo ra sáng kiến (Báo cáo tóm tắt sáng kiến) 
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học 2018-2019
Họ và tên: 	Hồ Thị Nha Trang
Chức vụ, đơn vị: Trường THCS Nam Hà
1. Tên sáng kiến 
Phát triển kĩ năng nói Tiếng Anh qua tiết dạy Communication lớp 8
2. Mô tả ngắn gọn các giải pháp cũ thường làm:
Theo số liệu thống kê hàng năm thì chất lượng học sinh cấp THCS trên địa bàn Hà tĩnh sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh để giao tiếp vô cùng hạn chế, hầu hết các em không nói được một câu tiếng Anh tự nhiên, phản xạ nói ngoại ngữ hầu như rất hạn chế. 
3. Mục đích của giải pháp:
- Khắc phục được tình trạng học tập bị động, thiếu tính thực tiễn đối với việc học Tiếng Anh của học sinh. Đồng thời các em có cơ hội được thể hiện mình, sẽ tích cực học tập khi được trình bày những hiểu biết của bản thân mình ở các lĩnh vực khác, môn học khác trong giờ học Tiếng Anh. . 
- Giúp giáo viên điều chỉnh phương pháp dạy học, cấu trúc, làm đơn giản hóa một số nội dung dạy học nhằm phát triển năng lực học sinh
- Đổi mới phương pháp dạy học: vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục tích cực; đổi mới kiểm tra đánh giá; giảm tải trong quá trình dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.
-Học sinh có cơ hội gắn kết kiến thức, kỹ năng, thái độ trong các môn học với thực tiễn đời sống xã hội, làm cho học sinh yêu thích môn học hơn, yêu thích cuộc sống hơn. Các em biết vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề xẩy ra trong thực tiễn, từ đó xây dựng ý thức và hành động cho bản thân. 
4. Phần mô tả sáng kiến:
4.1. Thuyết minh giải pháp mới, cải tiến : 
Giải pháp phát triển kĩ năng nói tiếng anh đã được rất nhiều người nghiên cứu, thực hiện và đã đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, lồng ghép, biến đổi các hoạt động vào giờ dạy Communication để biến giờ dạy dễ dàng và hiệu quả hơn trong việc nâng cao kĩ năng thực hành nói thì đề tài nay mới được nghiên cứu lần đầu tiên
 Cấu trúc của sáng kiến: 
Sáng kiến của tôi được xây dựng theo 3 phần chính:
Phần mở đầu:
Nêu những vấn đề chung, lí do và yêu cầu bộ môn để tôi thực hiện sáng kiến này
B. Phần nội dung: Bao gồm 3 phần chính 
- Thực trạng vấn đề: Lập kế hoạch thực hiện sáng kiến
- Giải quyết vấn đề: Tiến trình thực hiện hoạt động của giáo viên và học sinh trong mỗi tiết học giao tiếp của học kì 1 lớp 8 
+ Thể hiện các nội dung đã thực hiện qua hoạt động học tập 
- Kết quả đạt được:
 + Kết quả đánh giá của giáo viên và học sinh
+ Một số hình ảnh minh họa sản phẩm của học sinh
+ Tạo hứng thú học tập, phát triển kĩ năng sống cho học sinh: hoàn thiện các kĩ năng cần thiết: kĩ năng làm việc nhóm, cá nhân, kí năng thuyết trình, kĩ năng tổ chức hoạt động, .
C. Phần kết luận: đánh giá tổng quát quá trình thực hiện sáng kiến, ý nghĩa và đề xuất để triển khai, nhân rộng sáng kiến, phát triển tiếp theo của sáng kiến 
4.2. Thuyết minh về khả năng áp dụng sáng kiến
Sáng kiến có thể được áp dụng cho các giờ dạy nói không chỉ đối với học sinh khối 8 mà còn có thể sử dụng cho các buổi ngoại khóa hay câu lạc bộ dành cho học sinh cấp THCS
4.3. Thuyết minh về lợi ích kinh tế, xã hội của sáng kiến 
Sáng kiến có thể áp dụng cho không chỉ giáo viên và học sinh vùng thành phố mà còn có thể triển khai dễ dàng đối với vùng nông thôn, giúp cho giáo viên nắm được mục tiêu dạy học tiêt giao tiếp và thúc đẩy sự tự tin giao tiếp cho người học
4.4. Các tài liệu khác gửi kèm theo: ảnh chụp 
5. Cam kết không sao chép, vi phạm bản quyền:
Tôi xin cam đoan các giải pháp mà tôi trình bày trong sáng kiến không sao chép ở bất kì tài liệu nào ngoài tài liệu của riêng tôi từ trước đến nay đã làm
 Tp. Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2019
Tác giả sáng kiến
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tên sáng kiến kinh nghiệm:
PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 8 QUA TIẾT DẠY COMMUNICATION 
Môn (Lĩnh vực): Tiếng Anh
Họ và tên:	Hồ Thị Nha Trang
Chức vụ: 	Giáo viên
Đơn vị: Trường THCS Nam Hà-tp Hà Tĩnh

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem_phat_trien_ki_nang_noi_tieng_anh_cho_h.doc
Sáng Kiến Liên Quan