Một số mẫu đơn cho sáng kiến kinh nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự du - Hạnh phúc

 ., ngày . tháng .năm .

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Cấp .

Kính gửi: .

- Họ và tên:

- Đơn vị công tác:

- Điện thoại: .Fax: .Email:

- Cá nhân, tổ chức phối hợp (đối với sáng kiến có nhiều thành viên tham gia):

Đề nghị Hội đồng sáng kiến công nhận sáng kiến năm học . như sau:

1. Tên sáng kiến:

 

doc6 trang | Chia sẻ: hoahong.90 | Ngày: 16/03/2018 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số mẫu đơn cho sáng kiến kinh nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 01/SK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự du - Hạnh phúc
., ngày .. tháng .năm ..
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Cấp ..
Kính gửi:.
- Họ và tên:	
- Đơn vị công tác:	
- Điện thoại:.Fax:..Email:
- Cá nhân, tổ chức phối hợp (đối với sáng kiến có nhiều thành viên tham gia):
Đề nghị Hội đồng sáng kiến công nhận sáng kiến năm học .. như sau:
1. Tên sáng kiến:	
2. Sự cần thiết (lý do nghiên cứu):	
3. Nội dung cơ bản của sáng kiến:	
4. Phạm vi áp dụng:	
5. Hiệu quả đạt được:	
Người đăng ký
Mẫu 02/SK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
., ngày .. tháng .năm ..
BÁO CÁO
TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN
- Tên sáng kiến:	
- Cá nhân thực hiện:	
- Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày: / / đến ngày: / /
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:	
2. Mô tả sáng kiến:	
3. Phạm vi triển khai thực hiện:	
4. Kết quả, hiệu quả mang lại:	
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:	
6. Kiến nghị, đề xuất:
6.1. Về danh sách cá nhân được công nhận đồng tác giả sáng kiến:
6.2. Kiến nghị khác:	
Chúng tôi cam đoan những điều kiện trên là đúng sự thật và không vi phạm pháp luật.
Ý kiến xác nhận của
Thủ trưởng đơn vị
Ngày tháng năm
Tác giả
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
- Họ và tên:	
- Đơn vị công tác:	
- Tên sáng kiến:	
STT
Tiêu chí
Điểm
I
Sáng kiến có tính mới (chỉ chọn 01 trong 06 nội dung)
1
Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên
40
2
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá
30-39
3
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá
25-29
4
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình
20
5
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ mức độ ít trung bình
10-15
6
Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây
0-9
II
Sáng kiến có khả năng áp dụng (chỉ chọn 01 trong 04 nội dung)
1
Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh
20
2
Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh
15
3
Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị
5
4
Không khả năng áp dụng trong đơn vị
0
III
Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực (chỉ chọn 01 trong 05 nội dung)
1
Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ tốt
40
2
Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ khá
30
3
Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ trung bình
20
4
Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình
10
5
Không có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội
0
TỔNG CỘNG (là điểm của 03 mục: I, II và III)
Điểm thống nhất của 02 giám khảo:..
GIÁM KHẢO 1
GIÁM KHẢO 2
(Mẫu số 03/SK)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ TÂY NINH
HỘI ĐỒNG XÉT, CÔNG NHẬN 
SÁNG KIẾN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU TỔNG ĐIỂM SÁNG KIẾN
(Tại phiên họp ngày / / )
Hội đồng chuyên môn:	
Họ và tên:	
Chức danh trong Hội đồng:	
Đơn vị:	
Điện thoại:	
TT
Tên sáng kiến
Đơn vị
Tiêu chí chấm điểm
Tổng điểm
Đề nghị cấp trên công nhận
Tính mới
Tính hiệu quả
Phạm vi ảnh hưởng
1
2
3
4
5
6
7
Nhận xét:	
Kiến nghị:	
Ghi chú: Ở cột 7 các thành viên đề xuất, đề nghị công nhận sáng kiến nào thì đánh dấu [X] vào dòng ghi tên cá nhân có sáng kiến.
(Mẫu số 04/SK)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ TÂY NINH
HỘI ĐỒNG XÉT, CÔNG NHẬN 
SÁNG KIẾN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BB-HĐSK , ngày tháng năm 201
BIÊN BẢN
Họp Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp 
Ngày tháng năm , Hội đồng xét, công nhận sáng kiến  đã tiến hành tổ chức họp xét, đánh giá sáng kiến được đề nghị công nhận. Cuộc họp do đồng chí .. - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, thành phần dự họp 

File đính kèm:

  • docMaudondenghixetsangkien.doc
Sáng Kiến Liên Quan