Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9

Trong những năm học vừa qua, song song với việc nâng cao chất lượng

đại trà trên lớp, việc bồi dưỡng học sinh giỏi các môn học nói chung và bộ môn

tiếng Anh nói riêng được Ban giám hiệu nhà trường THCS Bù Nho đặc biệt

quan tâm, số lượng học sinh của trường tham gia thi học sinh giỏi các cấp ngày

càng tăng. Tuy nhiên tỷ lệ học sinh đỗ chưa cao, chưa đạt theo mục tiêu mà nhà

trường đã đề ra.

 Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn tiếng Anh, những năm học

vừa qua tôi đã được nhà trường tín nhiệm, giao nhiệm vụ bỗi dưỡng học sinh

giỏi lớp 9, tôi đã trăn trở, học hỏi và nghiên cứu, tìm ra các phương pháp, kinh

nghiệm để làm sao giúp học sinh đỗ cao hơn trong các kỳ thi học sinh giỏi.

 Trong năm học 2009 - 2010, 2010 - 2011 tôi đã mạnh dạn áp dụng các

phương pháp, kinh nghiệm mà tôi nghiên cứu trong năm học 2008 – 2009 vào

thực tế đối với các em học sinh giỏi lớp 9 thì kết quả đã khả quan hơn.

Do vậy hôm nay tôi viết sáng kiến kinh nghiệm này với mục đích là rút

kinh nghiệm cho chính minh, nghiên cứu khoa học và chia sẻ cùng các bạn

đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường.

pdf26 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 17858 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ifully 
Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 
 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 16 
- instruct => instruction, instructive 
 Ngoài ra giáo viên cũng cần phải nghiên cứu thật sâu từ cách thành lập từ trong 
tiếng anh 
Ví dụ giáo viên có thể dạy cho các em các hậu tố như less, ful, ment, 
ly...,và cách dùng của chúng. 
Ngoài ra trong các đề thi học sinh giỏi chúng thường gặp các bài về phát âm, 
trọng âm 
- Thông thường đối với các bài tập này người thầy phải dạy cho học sinh kiến 
thức cơ bản về âm học như các nguyên âm (vowels), phụ âm (consonants) cách 
đọc chúng, trong tiết học giáo viên thường phải cho các em đọc đúng, chính xác 
các từ vựng đã học. 
KINH NGHIỆM 2: XỬ LÝ CÁC BÀI TẬP TRÊN LỚP 
Đối tượng đa số các em là học sinh giỏi do vậy giáo viên thường xuyên 
làm các dạng bài tập này để các em rút kinh nghiệm qua từng bài tập. 
 Đối với học sinh ở trường lớp 9 thì giáo viên nên soạn ra các loại bài tập 
riêng. 
Ví dụ khi dạy tới chuyên đề hình thức của động từ (verb forms) tôi cho các em 
làm các dạng bài tập sau. 
Dạng 1: Bài tập trắc nghiệm 
1. I enjoy_______ alone. 
 A. be B. being C. to be D. to have been 
2. Would you like_______ to the party? 
 A. to come B. come C. coming D. to have come 
3. Do you mind_______ such a long way to work everyday? 
 A. to travel B. travel C. to have traveled D. traveling 
4. Sometimes I'd like_______ to play the piano. 
 A. to learn B. learn C. learning D. to have learned 
5. Please remember_______ this letter. 
 A. to post B. post C. posting D. to have posted 
6. I think they are now accustomed to _______ 12 hours a day. 
 A. work B. to work C. worked D. working 
7. I finally finished_______ at 7:00 pm and served dinner. 
 A. cooking B. being cooked C. to cook D. to be cooked 
8. The nurse suggested_______ two aspirins. 
 A. taking B. being taken C. to take D. to be taken 
9. Please show me how_______ this. 
 A. do B. to do C. doing D. to have done 
10. I don’t feel like_______ to the cinema now. 
 A. go B. going C. to go D. to have gone 
Dạng 2: Bài tập tự luận 
1. I can ______________you ( help) 
2. He needs _________( buy) a new car 
3. They intend __________ tomorrow.( go) 
Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 
 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 17 
4. We plan ____________him tomorrow. (meet). 
5. It’s no good _________him( blame) 
6. We started ___________English in 2004 ( learn) 
7. Do you have any difficulty in ____________ English ? (speak) 
8. I really hate _______ late for appointments. (be) 
9. I stopped ________ because I was tired. (wrok) 
10. They kept _________ on the book report all of last week. (work) 
Dạng 3: Tìm lỗi sai 
1. Have you finished to write your letter? 
2. My mother is used to get up early. 
3. My classmate has enjoyed to climbing in the mountains. 
4. They requested us writing in ink. 
5. Tom is not good at repair things. 
6. He used to taking his childen to the fair. 
7. The pupils keep to talk about their summer holiday. 
8. You can’t avoid to doing this work. 
9. I advise you don’t drive your car fast. 
10. They asked their father repairing the toys for them. 
Dạng 4: Viết lại câu 
1. He would prefer you to tell him a story. 
=> He’d rather ......................................................................................... 
2. Daisy likes to eat fish better than meat. 
=> Daisy prefers ...................................................................................... 
3. “Let’s go for a walk in the park,” said Ann. 
=> Ann suggested that ............................................................................. 
4. I like detective stories. 
=> I am.................................................................................................... 
5. They once started these machines by hand. 
=> .......................................................................................................... 
6 .They made him wait for two hours 
=> He ...................................................................................................... 
7. They made her finish the test in one hour 
=> She..................................................................................................... 
8. I wish I had gone on holiday with my friend. 
=> I regret ............................................................................................... 
9. The children kept on talking about the animal shows at the circus last night. 
=> The children went .............................................................................. 
10. At last he managed to open the door. 
=> He succeeded ..................................................................................... 
KINH NGHIỆM 3: THỰC HÀNH LÀM CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 
CỦA HUYỆN TỈNH. 
Hàng tháng giáo viên cho các em làm thử các đề thi học sinh giỏi của 
huyện hoặc tỉnh ở nhà, sau đó giáo viên cùng các em sửa bài. 
Trong quá trình sửa bài giáo viên thấy các em còn sai ở phần nào thì giáo 
viên nên giảng lại các phần các em còn sai qua đó các em sẽ nhớ lại các kiến 
thức đã được học. 
Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 
 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 18 
VD: Tôi cho học sinh làm đề thi sau đây. 
UBND HUYỆN PHƯỚC LONG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
-------------------------------------- 
Ghi chú: Đề thi này có 5 trang. 
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN 
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2006-2007 
Môn : Tiếng Anh 
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) 
Ngày thi: sáng ngày 14-01-2007 
Thí sinh làm bài trên phiếu trả lời 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. My little girl can never keep still while her photograph is________. 
A. being taken B. taking C. being taking D. took 
(Passive voice) 
2. I’m very busy so please don’t disturb me ________ it’s urgent. 
A. while B. unless C. if D. since 
(unless = Trừ khi, urgent = khẩn cấp) 
3. Most students________ hard for several weeks. 
A. were working B. worked C. had worked D. have been 
working 
for several weeks.=> present perfect tense 
4. My grandfather ________ my friends for a long time. 
A. know B. know C. have known D. has known 
for a long time.=> present perfect tense 
5. I was learning my lesson when I ________ strange sounds at the door. 
A. hear B. was hearing C. heard D. had heard 
6. The telephone was ________ by Alexander Graham Bell. 
A. invent B. invented C. discover D. discovered 
(Passive voice) 
7. I’m very ________ in the information you have given me. 
A. concerned B. surprised C. interesting D. interested 
Be interested in + N/V_ing 
8. I saw a thief take Norman’s wallet so I ran ________ him, but I didn’t catch him. 
A. into B. after C. over D. near 
Run after chạy theo 
9. He opened the letter without ________ to read the address on the envelopes. 
A. worrying B. caring C. fearing D. bothering 
10. The boy fell into the river and was ________ along by the fast current. 
A. caught B. swept C. thrown D. swung 
- Sweep along cuốn theo 
- Be swept along bị cuốn theo 
- Current(n) luồng nước, dòng nước 
11. You can learn as much theory as you like, but you only master a skill by ________ it a lot. 
A. practicing B. training C. exercising D. doing 
12. He enjoyed the dessert so much that he accepted a second ________ when it was offered 
A. load B. pile C. helping D. sharing 
- Helping (of sth) an amount of food given to sb at a meal (phần thức ăn đưa mời) 
- To take a third helping (lấy món ăn thứ ba) 
- She had two generous helpings of pie (cô ta ăn hai suất bánh nướng khá to) 
13. He was surprised that her English was so ________ as she had never been to England. 
A. definite B. liquid C. fluent D. national 
14. He put a ________ against the tree and climbed up to pick the apples. 
A. scale B. staircase C. grade D. ladder 
15. ________ this street. You will see my school on the left. 
A. Reach B. Arrive C. Take D. Come 
16. You’re looking very pale. Do you ________ sick? 
A. fall B. faint C. feel D. become 
17. He stood on one leg, ________ against the wall, while he took off his shoes. 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 
 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 19 
A. stopping B. staying C. leaning D. supporting 
Lean+ (against, on, upon) dựa, tựa, chống vào cái gì 
To lean against the wall Dựa vào tường 
18. - “________ does it take you to school?” –“about 15 minutes” 
A. How often B. How long C. How far D. How much 
19. The play was very long, but there were two________. 
A. intervals B. rest C. interruptions D. gaps 
Interval /'intəvəl/ 
Khoảng thời gian ngắn tách biệt các phần của một vở kịch, bộ phim, buổi hoà nhạc...; lúc giải lao 
- An interval of 15 minutes after the second act (giải lao 15 phút sau màn thứ hai) 
20. My sister had a baby daughter yesterday, and she is my first ________. 
A. nephew B. cousin C. niece D. relation 
21. When he heard the joke, he burst into loud ________. 
A. smiles B. laughters C. amusements D. Enjoyment 
22. The traffic lights ________ to green, and the cars drove on. 
A. exchanged B. turned C. removed D. change 
23. Is there a bank where I can ________ these pounds for dollars? 
A. exchange B. turn C. alter D. arrange 
Exchange + money for money ( Đổi tiền gì ra tiền gì, đổi tiền gì ra được bao nhiên tiền gì) 
Ex: A pound can exchange for more than two dollars Một đồng bảng có thể đổi ra được hơn hai đô la 
Ex: I want to exchange dollars to Vietnam dong 
24. The safety committee’s report recommended that all medicines should be kept out of the 
________ of children. 
A. hold B. hand C. reach D. grasp 
25. I have live near the railway for so long now that I’ve grown ________ to the noise of the trains. 
A. accustomed B. familiar C. unconscious D. aware 
26. The children won’t go to sleep________ we leave the light on outside their bedroom. 
A. except B. otherwise C. unless D. but 
27. We’ll play tennis and _______ we’ll have lunch. 
A. then B. straight away C. immediately D. so 
28. If he drinks anymore beer, I don’t think he’ll be _______ to play this afternoon. 
A. skilled B. able C. possible D. fit 
29. She has just taken the exam_______ math. 
A. for B. on C. at D. in 
30. Many accident in the home could be _______ if householders gave more thought to safety in their 
houses. 
A. avoided B. excluded C. protected D. preserved 
31. Smoking is a very bad habit, which many people find difficult to _______. 
A. break B. beat C. breathe D. cough 
32. From the hotel there is a good _______ of the mountains. 
A. vision B. view C. sight D. picture 
- Vision /'viʒn/ sự nhìn; sức nhìn, thị lực, khả năng của sự nhìn 
- View sự nhìn; tầm nhìn, tầm mắt 
The lake came into view/We came in view of the lake as we turned the corner 
quang cảnh 
+ Enjoying the magnificent views from the summit, over the mountains 
+ Đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh vật hùng vĩ 
- Sight sức nhìn, thị lực; sự nhìn, khả năng nhìn, sự nhìn, sự trông; cách nhìn 
33. I’m sorry I haven’t got _______ change. – Why don’t you try the bank? 
A. some B. lots C. any D. all 
34. If it _______ fine, I shall go out. 
A. was B. is C. were D. will be 
35. Now he doesn’t take the train as he _______. 
Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 
 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 20 
A. does B. is C. did D. used to 
36. If we had known your new address, we _______ to see you. 
A. came B. will come C. would come D. would have come 
37. He _______ answered these questions. 
A. exact B. exactly C. exacting D. exacted 
38. Jenny and her sister are so _______. They could almost be twins. 
A. likeness B. alike C. same D. the same 
39. He suggested _______. 
A. why didn’t you put your luggage under the seat? 
B. why you didn’t put your luggage under the seat 
C. why did you put your luggage under the seat. 
D. why did you put your luggage under the seat? 
40. We will wait until you _______ your work. 
A. finish B. finished C. have finished D. will finish 
KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 - VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 
Môn thi: TIẾNG ANH 
Phần IX: Hãy dùng từ gợi ý để viết lại mỗi câu sau sao cho nghĩa của câu không 
thay đổi. 
91. When did you start learning English? 
 How long 
92. The sister asked” Are you hungry, Tom?” 
 The sister  
93. A lot of afford has been put in the work by the little girl. 
 The little girl 
94. Smoking is not allowed in public. 
 You must  
95. The work was hard enough for him to ask his friend for some help. 
 The work  
Answer keys 
91. How long have you learnt English? 
92. The sister asked Tom if he was hungry 
93. the little girl has put a lot of effort in the work 
94. You must not smoke in public/ you must stop smoking in public 
95. The work was so hard that he asked his friends for some help. 
Đối với các đề thi học sinh giỏi các cấp giáo viên cần cho học sinh làm ở 
nhà sau đó tới lớp giáo viên sửa bài cho các em qua các đề thi học sinh giỏi các 
em có thể học được nhiều từ mới, ôn lại các kiến thức đã học. 
Các đề thi học sinh giỏi đòi hỏi giáo viên phải bỏ nhiều thời gian nghiên 
cứu, có thể đánh máy để lưu trữ. Như ví dụ đề trên đây tôi đã truyền đạt cho học 
Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 
 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 21 
sinh các kinh nghiệm sử dụng từ loại, từ vựng, các từ hay gây hiểu lầm, cấu trúc 
ngữ pháp đã được học. 
KINH NGHIỆM 4: ỔN ĐỊNH TÂM LÝ, CHUẨN BỊ TỐT KIẾN THỨC 
TRƯỚC CÁC CUỘC THI HỌC SINH GIỎI. 
Trước các cuộc thi học sinh giỏi thông thường tâm lý các em rất hồi hộp 
lo âu, bồn chồn. Nếu các em quá hồi hộp hoặc lo lắng sẽ rất ảnh hưởng tới kết 
quả thi: Do vậy giáo viên cần chuẩn bị tốt tâm lý cho các em : như động viên, 
khích lệ, hỏi han. 
Giáo viên cần truyền đạt cho các em mẹo làm bài trắc nghiệm như dùng 
phương pháp loại trừ, từ gần nghĩa, đồng nghĩa... 
C. KẾT QUẢ CỤ THỂ: 
Sau quá trình áp dụng các phương pháp trên, học sinh của trường tham 
gia dự thi các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp tăng cả về chất lượng lẫn số 
lượng. Kết quả của học sinh do tôi ôn tập đã phát triển theo chiều hướng đi lên 
mỗi năm một tăng và có kết quả đáng khích lệ. 
Cụ thể như sau: 
Năm học 2008 – 2009 tôi có 4 học sinh dự thi Vòng huyện, vòng tỉnh 
không có em nào đậu 
Năm học 2009 – 2010 tôi có 4 em tham dự kỳ thi học sinh giỏi vòng 
huyện các em đạt 1 em giải 3, 1 em giải khuyến khích. Vòng tỉnh 1 em giải nhì, 
1 em giải ba. 
Năm học 2010 – 2011 tôi có 6 em tham gia học sinh giỏi vòng huyện 
theo kết quả chính thức tôi có 5 em học sinh đỗ vòng huyện trong đó 1 em đạt 
điểm cao nhất huyện với số điểm 83 / 100 điểm; 2 em đạt 77 / 100 điểm; 2 em 
đạt 54 / 100 điểm qua đó 3 em được tham gia thi học sinh giỏi vòng tỉnh vào 
tháng 3 năm 2011. 
D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 
 Từ việc tìm ra một số phương pháp, kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh 
giỏi trong công tác giảng dạy của chính mình và cùng trao đổi ý kiến với các 
Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 
 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 22 
giáo viên đồng nghiệp trong tổ bộ môn tôi đã mạnh dạn áp dụng giải pháp này 
với kết quả ban đầu tuy chưa cao nhưng bản thân tôi rút ra được kinh nghiệm 
cho bản thân là: 
- Trong mỗi bài học giáo viên cho học sinh thực hành nhiều hơn với các mẫu 
câu thực tế, các đề thi cấp huyện tỉnh, các bài tập về nhà cần phong phú. 
Ngoài ra giáo viên cần giúp các em tìm thêm các loại sách tham khảo từ cơ 
bản đến nâng cao. 
- Giáo viên cần lựa chọn thủ thuật phù hợp với nội dung từng mảng kiến thức 
cần truyền đạt cho các em. Tạo không khí “học mà chơi, chơi mà học” lồng 
ghép tìm kiếm cấu trúc khó, các từ mới trong các bài hát tiếng Anh để giúp 
các em vừa giải trí vừa học. 
- Khi kiểm tra việc nắm vững bài của học sinh giáo viên cũng cần tìm hiểu, 
đánh giá xem các em có sử dụng được cấu trúc ngữ pháp mới đúng ngữ 
âm,và đúng nghĩa hay không. 
- Có nhiều cách kiểm tra việc hiểu bài của học sinh , tuy vậy, giáo viên có thể 
áp dụng một hay vài thủ thuật sao cho phù hợp với nội dung của cấu trúc, 
thời, thể của động từ, số của danh từ . 
Tuy rằng một số phương pháp, kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi có 
chút hiệu quả ban đầu trong phạm vi áp dụng của lớp 9, sẽ không tránh khỏi 
một vài hạn chế nhất định. Tôi rất mong sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của tổ bộ 
môn ban giám hiệu, các cấp lãnh đạo để giải pháp của tôi có thể áp dụng rộng 
rãi hơn không những trong trường mà còn có thể ngoài trường trong thời gian 
sắp tới. 
E. KẾT LUẬN: 
Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, có lẽ tất cả chúng ta đều mong học sinh 
của mình học giỏi. Thế nhưng việc bồi dưỡng học sinh giỏi quả thật không phải 
là công việc dễ dàng, nhưng tôi tin rằng với tấm lòng yêu nghề mến trẻ, chịu 
khó, ham học hỏi, tất cả chúng ta đều có thể làm được, bởi lẽ trong mỗi chúng 
ta chắc hãy còn nhớ lời dạy của Bác Hồ: 
Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 
 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 23 
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết 
chí ắt làm nên”. 
Tất cả chúng ta cần quan tâm hơn nữa đối với học sinh có học lực giỏi 
môn Tiếng Anh, kịp thời phát hiện những “hạt giống tốt” để có kế hoạch bồi 
dưỡng. Chúng ta không ngừng trao dồi chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm với 
đồng nghiệp để ngày càng có được những phương pháp phù hợp hơn trong việc 
bồi dưỡng học sinh của mình. 
Thực tế sau khi áp dụng phương pháp khoa học thành công ở lớp 9, tôi 
rất mong muốn phương pháp khoa học này sắp tới có thể phổ biến rộng rãi hơn 
trong tât các cả khối của trường nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi 
của trường. 
Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung những thiếu sót, hoàn thiện những ưu 
việt của phương pháp hơn và có hướng phổ biến phương pháp này không 
những ở khối 9 tại đơn vị trường THCS Bù Nho nơi tôi đang giảng dạy mà có 
thể là trong toàn huyện hoặc toàn tỉnh. 
Tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của các cấp lãnh đạo và 
các bạn đồng nghiệp. 
Trên đây là một số việc mà tôi đã và đang thực hiện. Tôi mong rằng nó 
có thể cùng chia sẻ với các bạn đồng nghiệp về những phương pháp dạy bồi 
dưỡng học sinh giỏi, nhằm góp phần làm cho danh hiệu học sinh giỏi Tiếng 
Anh cấp huyện, cấp tỉnh được nhìn thấy ngày càng nhiều ở các trường, nhằm 
giúp các em có thể học giỏi và đạt thành tích cao trong việc học Tiếng Anh, bởi 
lẽ Tiếng Anh đóng một vai trò rất quan trọng trong thời kỳ hội nhập của nước ta 
hiện nay. 
Bù Nho Ngày 20 tháng 01 năm 2011 
 Người viết 
 Nguyễn Đình Luyện 
Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 
 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 24 
PHỤ LỤC 
A. MỞ ĐẦU: 1 
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 1 
II. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 1 
III. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: 1 
B. NỘI DUNG. 1 
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: 1 
II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: 2 
III. GIẢI PHÁP: 2 
IV. MỘT SỐ KINH NGHIỆM 7 
Kinh nghiệm 1: Tích hợp kiến thức thu thập và 
sắp xếp kiến thức. 7 
Kinh nghiệm 2: Sử lý các bài tập trên lớp 15 
Kinh nghiệm 3: Thực hành làm các đề thi học sinh 
giỏi của huyện tỉnh. 16 
Kinh nghiệm 4: Ổn định tâm lý, chuẩn bị tốt kiến thức trước 
các cuộc thi học sinh giỏi. 19 
C. KẾT QUẢ CỤ THỂ: 20 
D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM: 20 
E. KẾT LUẬN: 21 
Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 
 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 25 
Ý KIẾN NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 
Ý KIẾN NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CỦA HĐKH TRƯỜNG THCS BÙ NHO 
Ý KIẾN NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CỦA HĐKH PHÒNG GIÁO DỤC 
Một số phương pháp, kinh nghiệm ôn thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 9 
 Người thực hiện: Nguyễn Đình Luyện 26 

File đính kèm:

  • pdfSKKN BOI DUONG HOC SINH GIOI.pdf
Sáng Kiến Liên Quan