Đề tài Nâng cao hiệu quả phong trào “kế hoạch nhỏ” trường tiểu học

I. PHẦN MỞ ĐẦU

I.1. LÝ DO CHỌN ĐỀTÀI

Phong trào kế hoạch nhỏ là một phong trào của thiếu nhi Việt Nam ra đời năm

1958 do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức theo sáng kiến của thiếu

nhi Tỉnh Sơn Tây và Hải Phòng, lấy kinh phí để xây dựng nhà máy nhựa thiếu niên

tiền phong tại Hải Phòng. Sau nhiều năm triển khai, phong trào đã phát triển rộng

khắp và đạt đƣợc nhiều kết quả nhƣ: góp phần cho ra đời "Đoàn tàu lửa mang tên

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh", xây dựng "Khách sạn khăn quàng đỏ" ở

Thủ đô Hà Nội, xây dựng tƣợng đài và khu di tích kỷ niệm Kim Đồng, xây dựng

tƣợng đài và nhà tƣởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, xây dựng cơ sở vật chất

cho hoạt động Đội nhƣ mua trống, cờ, khăn quàng đỏ.

Phong trào "Kế hoạch nhỏ" có ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy lòng tự hào

về truyền thống vẻ vang của Đội, giáo dục ý thức bảo vệ môi trƣờng, tiết kiệm,

đoàn kết, giúp đỡ nhau vƣợt qua khó khăn. Có thể nói Kế hoạch nhỏ” là một

trong những phong trào lớn đã trở thành truyền thống trong hoạt động của Đội

Thiếu niên tiền phong thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh suốt mấy chục năm qua.

Với nhiều hoạt động và hình thức thực tế rất phong phú nhƣ: thu nhặt giấy vụn, ve

chai, phế liệu, nuôi heo đất. để thực hành tiết kiệm và góp phần gây quỹ Đội

trong thời gian qua rất thành công.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, phong trào “ kế hoạch nhỏ” đang gặp rất

nhiều khó khăn, chất lƣợng phong trào không cao và rất khó thực hiện.

Vậy nguyên nhân do đâu? Làm thế nào để một phong trào “Kế hoạch nhỏ”

có hiệu quả và mang ý nghĩa thật sự ?

Là một giáo viên Tổng phụ trách Đội, bản thân nhận thấy ý nghĩa to lớn của

phong trào kế hoạch nhỏ, đồng thời cũng nhận thấy những khó khăn trƣớc mắt mà

phong trào đang gặp phải. Đồng thời phát huy những thành tích đạt đƣợc trong

năm học 2012 – 2013. Chính vì thế, nên tôi chọn đề tài: “Tiếp tục nâng cao hiệu

quả phong trào kế hoạch nhỏ Trường TH” để nghiên cứu, tìm ra những nguyên

nhân, đƣa ra những biện pháp thích hợp nhằm góp phần làm cho phong trào kế

hoạch nhỏ có hiệu quả, đặc biệt là làm cho phong trào “kế hoạch nhỏ” tiếp tục

mang lại ý nghĩa thật sự

pdf17 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Lượt xem: 4523 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Nâng cao hiệu quả phong trào “kế hoạch nhỏ” trường tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lớn đƣợc triển khai ngay từ đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm cần triển 
khai đến phụ huynh học sinh thông qua các cuộc họp phụ huynh học sinh , từ đó 
cùng với nhà trƣờng tuyên truyền vận động cho phụ huynh học sinh hiểu và đồng 
tình ủng hộ kế hoạch đã đề ra. 
b.4. ối với Ban chỉ huy (Ban chấp hành) i n chi đ i 
Ban chỉ huy Liên chi đội là ngƣời trực tiếp ảnh hƣởng đến hiệu quả của phong 
trào. Ban chỉ huy Liên – chi đội là lực lƣợng nồng cốt trong việc thực hiện các 
phong trào. 
Chính vì thế các em học sinh nằm trong ban chấp hành liên chi đội phải là 
những học sinh gƣơng mẫu, nhanh nhẹn, có khả năng nói mang tính thuyết phục 
các bạn. 
Ban Chỉ huy Liên đội thƣờng xuyên tuyên truyền cho các em về ý nghĩa, mục 
đích của phong trào kế hoạch nhỏ, đặc biệt là các phong trào lớn nhƣ : Xây tƣợng 
Anh Kim Đồng, chị Võ Thị Sáu, hay gây quỹ học bỗng. cần nêu rõ ý nghĩa cụ 
thể của từng phong trào. 
Thƣờng xuyên tuyên truyền giáo dục ý nghĩa của phong trào thông qua chào 
cờ đầu tuần, các buổi sinh hoạt đội, sinh hoạt sao cũng nhƣ phát thanh măng non. 
Định hƣớng cho các bạn có nhiều hình thức thức hiện kế hoạch nhỏ nhƣ: thu 
gom giấy vụn, phế liệu, tiết kiệm quà ăn sáng. giúp cho các bạn thực hiện phong 
rào dễ dàng hơn. 
Liên đội trƣờng đều bố trí ở mỗi lớp học 2 sọt rác, để khi học sinh có giấy 
vụn, giấy nháp thì học sinh sẽ tự giác bỏ vào và phân loại, ban chấp hành Chi 
đội sẽ thu gom lại, ghi vào sổ theo dõi. 
Bên cạnh đó, những học sinh tích cực tham gia phong trào đều đƣợc xem xét 
để ban chấp hành Liên đội khen thƣởng và tuyên dƣơng danh hiệu “Nhi đồng 
ngoan” hay “Đội viên xuất sắc”, qua đó khích lệ các em phấn đấu, hăng hái tham 
gia phong trào. 
b.5. ối với hụ huynh học sinh 
Nhƣ đã nói ngay từ đầu, việc giữ mối liên hệ giữa nhà trƣờng và PHHS là rất 
cần thiết, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lƣợng giáo dục cũng nhƣ 
các hoạt động khác. 
Khi phụ huynh học sinh hiểu đƣợc ý nghĩa thật sự của phong trào thì phong 
trào rất dễ dàng thực hiện. 
Phụ huynh học sinh cần giữ mối liên hệ mật thiết với nhà trƣờng cũng nhữ đối 
với giáo viên chủ nhiệm, từ đó giúp cho phụ huynh nắm rõ hơn về các hoạt động 
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học 
 iáo vi n i : h i n Dung. - Trang 9 - 
học tập của con mình nhƣng đồng thời cũng hiểu đƣợc các hoạt động phong trào 
trƣờng, của lớp. 
Tạo điều kiện thuận lợi cho con em tham gia tốt các hoạt do trƣờng tổ chức, 
có thể sẽ giúp phát triển toàn diện học sinh. Ngoài ra khi học sinh tham gia các 
phong trào kế hoạch nhỏ còn là điêu kiện để các em thể hiện mình nhƣ: ý thức tiết 
kiệm, giữ gìn vệ sinh, tƣơng thần đoàn kết, tƣơng thân tƣơng ái 
Mặt khác, một số kế hoạch lớn trƣờng còn phải tham khảo ý kiến của phụ 
huynh học sinh. 
 Sự đồng tình và thấu hiểu của phụ huynh học sinh là một yếu tố giúp cho 
phong trào kế hoạch nhỏ ở trƣờng học đạt hiệu quả cao. 
b.6. ối với i vi n, học sinh 
Đây là lực lƣợng chính thm gia vào phong trào “kế hoạch nhỏ”. Phong trào có 
thành công hay thất bại là do lực lƣợng này. 
Để phong trào kế hoạch nhỏ thành công, thì lực lƣợng này phải thật sự hiểu về 
ý nghĩa của phong trào, nội dung, hình thức thực hiện phong trào. Nếu các em học 
sinh không hiểu đƣợc ý nghĩa, nội dung, hình thức thực hiện thì rất dễ làm cho 
phong trào sai lệch về ý nghĩa, không thực hiện đƣợc. 
 Vì vậy các em học sinh cần phải chú ý lắng nghe giáo viên Tổng phụ trách 
triển khai kế hoạch dƣới cờ, giáo viên chủ nhiệm triển khai ở lớp cũng cũng nhƣ 
khi tham gia sinh hoạt Đội, sinh hoạt sao 
Tuyên truyền rộng rãi trong các bạn với hình thức truyền miệng, kêu gọi với 
nhau cùng thực hiện. 
Thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ theo đúng kế hoạch mà Liên đội đề ra nhƣ 
nội dung hình thức, thực hiện tốt theo ý nghĩa phong trào. Tránh tình trạng làm kế 
hoạch nhỏ mà về xin tiền gia đình mua sách, báo, phế phẩm đóng cho thầy cô 
Thể hiện tinh đoàn kết, tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh, tƣơng thân tƣơng ái góp 
phần thành công cho các hoạt động của trƣờng. 
Tóm lại: 
Từ thực tiễn phát động phong trào “kế hoạch nhỏ” các năm học trƣớc của 
chính bản thân và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, tôi nhận thấy với những 
biện pháp nêu trên đã góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” tại 
đơn vị trong năm học 2012 - 2013. Cụ thể nhƣ sau: 
Để thực hiện tốt phong trào kế hoạch nhỏ, góp phần xây dựng tốt “ trường 
học thân thiện, học sinh tích cực” đồng thời hoàn thành tốt chƣơng trình công tác 
đội và phong trào thiếu nhi năm hoc 2013 – 2014 theo chƣơng trình, kế hoạch của 
HĐĐ các cấp, ngay từ đầu năm học Liên đội đã lập kế hoạch phát động phong trào 
kế hoạch nhỏ “ Nuôi heo đất gây quỹ học bỗng” để tặng học sinh nghèo có nhiều 
thành tích và cố gắng trong học tập. 
Đến thời điểm hiện tại, (tháng 3/2013) số lƣợng “ Heo đất” của Liên đội là 22 
con heo đất, tổng trị giá quyên góp tính thành tiền là 3.300.000 đồng, đạt 100% so 
với kế hoạch đề ra. 
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học 
 iáo vi n i : h i n Dung. - Trang 10 - 
Ngoài ra, trong năm học 2013 – 2014, Liên Đội còn phát động phong trào Kế 
hoạch nhỏ mua ghếđá trang bị ở các khu vực có cây xanh một cách rộng rãi, kết 
quả đã vận động đƣợc sự ủng hộ của rất nhiều đối tƣợng: giáo viên, phụ huynh học 
sinh, học sinh với tổng cộng là 17 ghế đá. Đây là một trong những phong trào lớn 
và thành công với sự tham gia của rất nhiều đối tƣợng, góp phần Xây dựng “ 
Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 
Ngoài ra liên đội còn phát động nhiều phong trào kế hoạch nhỏ khác nhƣ: 
trang trí cây xanh trong phòng học, mua chậu kiểng trong lớp đều mang lại kết 
quả cao. 
c. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp 
 - Xây dựng nội dung, xin chủ trƣơng Ban giám hiệu thông qua hội đồng sƣ 
phạm nhà trƣờng, ban phụ trách đội, xin ý kiến và sự đồng tình của Ban đại diện 
Hội cha mẹ học sinh thống nhất để thực hiện phong trào. 
 - Xây dựng kế hoạch cụ thể trình ban giám hiệu ký duyệt để tổ chức phát 
động phong trào, kết hợp với ban chấp hành Đoàn trƣờng, ban phụ trách đội. Sau 
khi đƣợc sự thống nhất thì bản thân tổng phụ trách tiến hành phát động đến từng 
học sinh kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, ban chỉ huy Liên, Chi đội để thực 
hiện phong trào. 
- Phƣơng pháp xây dựng kế hoạch theo chủ điểm hàng tháng. 
- Tập huấn về việc lợi ích khi tham gia phong trào kế hoạch nhỏ. 
- Kiểm tra đánh giá, theo dõi việc thực hiện của các em qua từng tháng. 
- Nâng cao nhận thức cho giáo viên, gia đình, xã hội. 
- Thƣờng xuyên kiểm tra đánh giá qua các buổi sinh hoạt Sao. 
- Tổ chức thi đua khen thƣởng giữa các Sao các lớp nhi đồng. 
- Huy động cộng đồng tham gia bồi dƣỡng. 
- Đề các mức thƣởng cho các chi đội trƣởng, phụ trách sao nhi xuất sắc. 
- Thƣởng cho các Sao sinh hoạt sôi nổi. Tham mƣu với lãnh đạo nhà trƣờng 
cho các em tham gia các danh lam thắng cảnh, tham gia học hỏi các mô hình sinh 
hoạt Đội, Sao các trƣờng bạn trong và ngoài huyện. 
d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 
 Trong hệ thống công tác Đội - Sao nhi trong trƣờng học thì hội đồng đội 
huyện quản lý nhƣng theo chuyên môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp thì Phòng Giáo 
dục và Đào tạo huyện quản lý. Chính vì sự quản lý đó nên tạo mối quan hệ khăng 
khít với nhau. Nhằm tạo ra môi trƣờng học tập không nhàm chán, vui vẻ, tự tin, 
một môi trƣờng xanh- sạch - đẹp trong việc học tập thì việc sinh hoạt Sao - Nhi để 
tổ chức phong trào kế hoạch nhỏ rất cần thiết trong môi trƣờng tiểu học. Chính vì 
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học 
 iáo vi n i : h i n Dung. - Trang 11 - 
vậy, công tác Đội trong trƣờng học rất đang đƣợc các cấp quan tâm. Từ những giải 
pháp và biện pháp trên cho chúng ta thấy chúng thống nhất với nhau đồng một 
quan điểm đó là đƣa bàn bạc, tham mƣu một cách cụ thể trong hệ thống các cấp và 
trong toàn Liên đội dể họ thấu đáo nhiệm vụ chung từ đó đƣa ra những giải pháp 
và biện pháp hữu hiệu nhất cho công việc. 
e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu 
Kết quả khảo nghiệm 
Từ đầu năm học 2011 - 2012 đến nay, sau khi áp dụng một số biện pháp trên. 
Tôi đã nhận thấy rằng: Kết quả việc tổ chức Phong trào kế hoạch nhỏ ở Liên đội 
Tiểu học Trƣng Vƣơng đã có tiến bộ về chất lƣợng hơn những năm qua. Các Lớp 
nhi đồng đã thực hiện tốt nếp sinh hoạt với tinh thần tự giác tích cực, có tính tự 
quản cao, 100% nhi đồng tham gia theo định kỳ 1 lần/ tháng. Các em đã biết đƣợc 
thông cảm và giúp đỡ bạn bè đƣợc giáo dục về kĩ năng sống gần gũi với bạn bè, 
gia đình và ngƣời thân,... giáo dục về dinh dƣỡng, có lời nói hay, cử chỉ đẹp, biết 
bảo vệ môi trƣờng và vệ sinh cá nhân, an toàn giao thông,  và hiểu ý nghĩa các 
chủ điểm, ngày cao điểm, tham gia tốt các phong trào do Nhà trƣờng và Liên đội 
phát động. 
 iá tr khoa học 
Đối với hội đồng đội : Đây là mô hình cho công tác xã hội hoá giáo dục, cần 
nhân rộng hơn nữa trong toàn huyện, nó thật sự có hiệu quả mang lại nhiều thành 
công trong công tác Đội và Sao. 
Đối với công tác quản lí: Ngƣời làm công tác quản lí không chỉ quản lí việc 
dạy và học bằng các văn bản pháp luật mà còn là ngƣời lãnh đạo, xây dựng chiến 
lƣợc lâu dài cho đơn vị mình ngày một phát triển quy mô về số lƣợng và chất 
lƣợng. Xây dựng đƣợc thƣơng hiệu của trƣờng trên những chất lƣợng đã đạt đƣợc 
của công tác Dạy và học cũng nhƣ công tác xây dựng cơ sở vật chất. 
Đối với giáo viên: Là giáo viên một trong những giúp học sinh có tinnh thần 
học tập và phấn khởi hơn trong việc đến trƣờng. 
Đối với học sinh: Ngoài việc học tập học sinh còn đƣợc thỏa mái vui chơi, 
sáng tạo, học hỏi. 
Tóm lại: Công tác Sinh hoạt Sao nhi đồng không chỉ trong đơn vị phát động 
mà cần đến rất các Trƣờng, hội đồng đội các xã tổ chức để tạo môi trƣờng vui, 
khỏe cho các em học sinh. 
4. Kết quả 
So với năm học 2011 - 2012, kết quả các phong trào và Hội thi trong năm học: 
2012 - 2013 có nhiều tiến bộ. Đặc biệt sau thời gian áp dụng “Nâng cao hiệu quả 
phong trào kế hoạch nhỏ” Trƣờng TH Trƣng Vƣơng thu đƣợc kết quả cụ thể nhƣ 
sau: 
TT PHONG TRÀO NĂM HỌC: 2011-2012 NĂM HỌC: 2012-2013 
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học 
 iáo vi n i : h i n Dung. - Trang 12 - 
 S lớp 
tham 
gia 
TS 
HS 
tham 
gia 
Kết quả 
cả năm 
 S lớp 
tham 
gia 
TS 
HS 
tham 
gia 
Kết 
quả 
cả năm 
1 Thu gom giấy vụn 10 292 252kg 11 263 322kg 
2 Thu gom vỏ lon bia 
10 
292 750lon 11 263 1000lo
n 
3 Tiết kiệm, nuôi heo 
đất 
10 
292 1.950.00
0đ 
11 263 3.195.0
00đ 
4 Phong trào giúp bạn 
nghèo vƣợt khó 10 
292 Mua 20 
quyển 
lịch 
11 263 Mua 32 
quyển 
lịch 
5 Ủng hộ trẻ em 
khuyết tật, 
10 
292 1.200.00
0đ 
11 263 2.500.0
00đ 
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 
III.1. KẾT LUẬN 
Thực hiện phong trào “ kế hoạch nhỏ” là một trong những sự chỉ đạo của 
HĐĐ các cấp. Công tác xây dựng phong trào “ kế hoạch nhỏ” trong nhiều năm qua 
đã tác động sâu sắc và mang nhiều ý nghĩa đến cơ sở đội. 
Hình thức này đã mang lại cho Liên đội nguồn quỹ khá lớn phục vụ cho các 
hoạt động của đội cũng nhƣ của nhà trƣờng. 
Phong trào “ kế hoạch nhỏ” không những mang lại ý nghĩa về vật chất mà còn 
mang lại ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục đội viên, học sinh biết giữ gìn vệ sinh 
Trƣờng Xanh - sạch - đẹp, biết thực hành tiết kiệm, thể hiện tinh thần đoàn kết, 
tƣơng thân tƣơng ái, giúp đỡ bạn bè. 
Sự thành công của phong trào “ kế hoạch nhỏ” là sự thấu hiểu về ý nghĩa thật 
sự của phong trào, về nội dung và hình thực thực hiện. 
Sự quan tâm của PHHS, sự phối hợp tốt giữa nhà trƣờng - gia đình - và xã hội 
nhất định sẽ làm cho phong trào kế hoạch nhỏ mang lại hiệu quả cao nhất. 
III.2. KIẾN NGHỊ 
- PGD và HĐĐ phối hợp chỉ đạo thực hiện chuyên đề thêm các nội dung liên 
quan đến phong trào “Kế hoạch nhỏ”, giúp cho các Liên đội có thêm kinh nghiệm 
trong việc phát động phong trào. 
 Bình Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2015 
 Người thực hiện 
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học 
 iáo vi n i : h i n Dung. - Trang 13 - 
 Lê Thị Hiền Dung 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
STT Tên tài liệu Tác giả 
1 Cẩm nang cho ngƣời phụ trách Đội TNTP 
Hồ Chí Minh 
Bùi Sỹ Tùng - Nhà xuất 
bản Giáo dục 2003. 
2 Kĩ năng công tác phụ trách Đội TNTP Hồ 
Chí Minh . 
Trần Quang Đức - Nhà 
xuất bản Thanh Niên 
2006. 
3 Phƣơng pháp tổ chức công tác Đội TNTP 
Hồ Chí Minh . 
Nguyễn Minh Quang - 
Tài liệu đào tạo giáo viên 
tiểu học- Nhà xuất bản 
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học 
 iáo vi n i : h i n Dung. - Trang 14 - 
Giáo dục. 
4 Sổ tay rèn luyện đội viên. 
Hội đồng đội TW. 
5 Một số tài liệu hƣớng dẫn công tác Đội 
TNTP Hồ Chí Minh. 
Nhà xuất bản Kim Đồng 
6 Tạp chí giáo dục Tiểu học. 
Nhà xuất bản Kim Đồng 
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
CẤP TRƯỜNG 
................................................................................................................ .....................
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học 
 iáo vi n i : h i n Dung. - Trang 15 - 
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
.....................................................................................................................................
............................................................................................................. 
CHỦ TỊCH 
Ngô Phong Ba 
NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
CẤP HUYỆN 
............................................................................................................................. ........
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........
.....................................................................................................................................
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học 
 iáo vi n i : h i n Dung. - Trang 16 - 
............................................................................................................................. ........
.....................................................................................................................................
................................................................................................................... 
CHỦ TỊCH 
Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao hiệu quả phong trào“Kế hoạch nhỏ” trường tiểu học 
 iáo vi n i : h i n Dung. - Trang 17 - 
MỤC LỤC 
I. PHẦN MỞ ĐẦU........................................................................................Trang 1 
I.1. LÝ DO CHỌN ĐỀTÀI............................................................................Trang 1 
I.2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI ................................................Trang 1 
I.3. ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU.................................................................Trang 2 
I.4. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU...................................................Trang 2 
I.5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...........................................................Trang 2 
II. PHẦN NỘI DUNG...................................................................................Trang 3 
II.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN..................................................................................Trang 3 
II.2. THỰC TRẠNG......................................................................................Trang 3 
a. Thuận lợi, khó khăn...................................................................................Trang 4 
b. Thành công - hạn chế................................................................................Trang 4 
c. Mặt mạnh - mặt yếu...................................................................................Trang 4 
d. Nguyên nhân của những thành công và hạn chế, yếu kém .......................Trang 5 
e. Phân tích, đánh giá các vấn đề thực trạng..................................................Trang 5 
II.3. GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP.....................................................................Trang 7 
a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp.............................................................Trang 7 
b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp...............................Trang 7 
c. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp.............................................Trang 10 
d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp...............................................Trang 11 
e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu.................Trang 11 
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.........................................................Trang 12 
III.1. KẾT LUẬN........................................................................................Trang 12 
III.2. KIẾN NGHỊ.........................................................................................Trang 13 
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................Trang 14 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_nang_cao_hieu_qua_phong_trao_ke_hoach_nho_truong_tieu_hoc_8309.pdf
Sáng Kiến Liên Quan