Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học tại trường THCS Mão Điền

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở chúng ta: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Đất nước ta tự hào với bạn bè trên thế giới là một dân tộc hiếu học, với bề dày truyền thống tôn sư trọng đạo, tình yêu quê hương đất nước, lòng nhân ái, bao dung. vốn là bản chất của người Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam được hình thành và hun đúc trong suốt lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước. Nền giáo dục Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc tạo dựng, hun đúc nên một nước Việt Nam với lịch sử hàng ngàn năm văn hiến, những thành tựu của nền giáo dục Việt Nam là niềm tự hào, là công sức của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 Ngày nay, khi thế giới đang hướng đến một nền kinh tế tri thức, nhân loại đang bước vào thế kỷ XXI, nhiều quốc gia đang hăm hở chạy đua vào nền văn minh mới thì nền giáo dục càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia, nhiều dân tộc. Kho tàng kiến thức của nhân loại ngày càng đa dạng, phong phú và tăng theo cấp số nhân thì giáo dục – đào tạo thật sự là chiếc chìa khoá để mở cửa tiến vào tương lai.

 Nghị quyết lần thứ hai Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII khẳng định: “Thực sự coi giáo dục – Đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhận thức sâu sắc giáo dục – Đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục – Đào tạo là đầu tư phát triển”

 

doc19 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 2060 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học tại trường THCS Mão Điền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh nghiệm khẳng định rằng việc dự giờ và phân tích các bài học là công việc quan trọng nhất của người hiệu trưởng, rất nhiều điều phụ thuộc vào trình độ khoa học cao của hiệu trưởng, sự phong phú trí tuệ trong đời sống của tập thể sư phạm, nghệ thuật nghiệp vụ của nhà giáo dục, tính nhiều mặt trong nhu cầu và hứng thú của học sinh.
	2.7.2. Yêu cầu . 
	+ Nắm vững lý luận dạy học nói chung và lý thuyết về bài học nói riêng.
	+ Hiểu được bản chất cấu trúc – chức năng của giờ lên lớp.
	+ Phải có kiến thức về phương pháp phân tích sư phạm và có kỹ năng sử dụng nó vào việc dự giờ.
	+ Để công tác dự giờ đạt hiệu quả, hiệu trưởng phải tổ chức tốt công tác dự giờ và phân tích giờ dạy của giáo viên, cần huy động nhiều lực lượng tham gia công tác dự giờ với nhiều hình thức khác nhau như: Dự giờ rút kinh nghiệm trong tổ chuyên môn; dự giờ thao giảng trong tổ chuyên môn hoặc cụm chuyên môn; dự giờ thi đua, đăng ký giờ học tốt... 
	2.7.3. Quy trình dự giờ.
	Khi dự giờ cần tiến hành theo một quy trình dự giờ gồm các bước: Chuẩn bị – dự giờ – phân tích, trao đổi – đánh giá – kiến nghị. 
	+ Chuẩn bị: Người phải biết được mục tiêu cần đạt của bài học và những dự kiến công việc tiến hành của người dạy để đạt mục tiêu đó. 
	+ Dự giờ: Quan sát diễn biến của giờ lên lớp.
	+ Phân tích trao đổi: Phân tích giờ học về các mặt: Tổ chức của giờ học, nội dung giờ học, phương pháp và phương tiện dạy học. Qua việc phân tích trao đổi cần giúp giáo viên thấy được những ưu, nhược điểm của mình để pháp huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm, theo tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại giờ dạy ở bậc THCS. 
2.8. TÝch cùc ®ỉi míi ph­¬ng ph¸p d¹y vµ häc .
* Ph­¬ng ch©m ®Ĩ ®ỉi míi ph­¬ng ph¸p d¹yvµhäc.
Ph­¬ng ch©m d¹y cđa thÇy: 
Häc míi - «n cị.
D¹y s©u- nhí l©u.
Nh¾c nhë vµ kiĨm tra th­êng xuyªn.
Ph­¬ng ch©m häc cđa häc sinh:
Häc ®©u - s©u ®Êy (häc bµi nµo sµo bµi nÊy).
Häc thuéc- vËn dơng ngay.
Kiªn tr× vµ lu«n xem l¹i bµi
a) Bồi dưỡng về cơng tác nhận thức cho đội ngũ :
     Chất lượng chuyên mơn phụ thuộc rất lớn vào tập thể sư phạm, yếu tố con người đĩng vai trị quyết định mà các văn kiện của Đảng & nhà nước đã nêu rõ trong chỉ thị 40/CT/TW ngày 15/06/2004 của Ban bí thư TW Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.
     Mặt khác , nhận thức của đội ngũ cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Mọi suy nghĩ đều dẫn dắt hành động của chúng ta, do đĩ nếu nhận thức đúng thì việc làm đúng là điều tất nhiên. Vì vậy với một đội ngũ cĩ mặc cảm “ trường khơng đẹp” , cơ sở vật chất thiếu thốn , đội ngũ giáo viên đã từng bước xố bỏ ý nghĩ này để giúp đơn vị đi lên. Tơi thường xuyên an ủi và luơn gợi cho đội ngũ thấy được sự phát triển về qui mơ trường lớp, niềm tin về mái trường khang trang đẹp là điều sắp xảy ra.
     Bản thân người quản lí cũng luơn khơng hài lịng về những gì đạt được , luơn đặt ra những yêu cầu cao hơn cho CB-GV-CNV. Luơn tìm cách tác động vào đội ngũ như đưa ra nhiều đợt thi đua theo chủ đề kết hợp với các ngày lễ truyền thống của ngành , phát động những phong trào hỗ trợ chuyên mơn thật phù hợp với điều kiện của đơn vị . Ví dụ : Trong tuần lễ thi đua thì chào mừng ngày 20/11 , hàng năm phần chuyên mơn đặt cao hơn những mục khác như mỗi GV đăng ký 2 tiết dạy tốt và dự giờ 4 tiết ; tổ chức thi đua “ Hai tốt” ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào giảng dạy , phong trào đăng ký thi GV dạy giỏi cấp cơ sở , cấp quận và thành phố đều tham gia đơng , hàng năm tăng thêm điều kiện cao để từng bước nâng chất lượng đội ngũ . Nếu đạt được thành tích về từng mặt đều được khen thưởng . Nĩi chung tùy theo tình hình đội ngũ mà đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ , nếu đội ngũ “ổn định cịn yếu chuyên mơn thì tăng yêu cầu phần chuyên mơn và ngược lại đội ngũ thường xuyên vi phạm kĩ luật thì xốy vào phần chính trị tư tưởng & việc thực hiện qui chế chuyên mơn,.Thay đổi hình thức thi đua : kết hợp xét thi đua theo tổ khối với các phong trào chung của nhà trường . 
     Trong cách quản lí đối với đội ngũ tri thức cũng lưu ý : Gĩp ý xây dựng cho mọi người hơn là ghi nhận những sai sĩt họ đã làm. Và đặc biệt hạn chế nêu những khuyết điểm cá nhân khơng đáng ra tập thể sư phạm, điều đĩ dễ gây sự xúc phạm, bất mãn và họ cảm thấy thiếu sự tơn trọng.
     Tĩm lại ngồi cơng tác giáo dục về nhận thức chính trị tư tưởng, truyền thống dân tộc ,  người quản lí phải biết khơi dậy ở mỗi con người lịng tự trọng , ước muốn phát triển và xác định hướng đi phù hợp.Mçi gi¸o viªn ph¶i biÕt tù hµo ®­ỵc c«ng t¸c taÞ tr­êng ,n¬i cã mét bỊ dµy thµnh tÝch vµ phong trµo hiÕu häc ®ç ®¹t cao, tr­êng chÝnh lµ m«i tr­êng ®Ĩ gi¸o viªn më mang kiÕn thøc vµ thĨ hiƯn n¨ng lùc cđa m×nh .Tõ ®ã mçi gi¸o viªn d¹y t¹i tr­êng ®Ịu cã ý thøc vµ quyÕt t©m cao phÊn ®Êu trë thµnh gi¸o viªn giái
b) Bồi dưỡng về cơng tác chuyên mơn :
     Qua cơng tác tại trường , tơi nhận thấy việc xây dựng đơn vị đi lên là trước hết cần tập trung dồn nổ lực vào cơng tác chuyên mơn. Tìm ra vấn đề để giải quyết yếu kém về chất lượng giảng dạy, để từ đĩ từng bước lấy uy tín với Phụ huynh Học sinh và uy tín với địa phương, với ngành .
     Trước hết phải ổn định cơng tác nhân sự theo nguyên tắc quản lí như sắp xếp lớp học, bố trí nhận sự trong các nhĩm chuyên mơn phải cĩ trẻ cĩ già & cĩ người cĩ kinh nghiệm lẫn thiếu kinh nhiệm xen kẻ, phân cơng đội ngũ phù hợp sở trường và năng lực của mỗi người. Ví dụ : ưu tiên lớp cuối cấp và đầu cấp học bố trí giáo viên cĩ năng lực và điều kiện về thời gian để dạy lớp này.Việc bố trí GV cũng cần phải lưu ý phân cơng số tiết cho đồng đều , khơng để người thừa , kẻ thiếu , dẫn đến tình trạng so bì , hạn chế chi tiêu ngân sách cho việc tăng thêm giờ , trong khi ngân sách nhà nước đang cịn nhiều khĩ khăn .
     Đặt ra những yêu cầu đối với Giáo viên và Học sinh : Giáo viên phải thay đổi cách dạy cũ, học sinh phải cĩ kĩ luật thì mới dạy tốt vµ học tốt “ thầy ra thầy- trị ra trị”.
     Đổi mới phương pháp dạy học nhằm tích cực hĩa các họat động dạy học, khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo, dạy học tập trung vào học sinh tạo điều kiện cá thể hĩa người học để phát triển mọi năng lực của học sinh, tổ chức hướng dẫn học sinh học tập bằng cách tự phát hiện khả năng của mình tự tin và cĩ niềm vui trong lao động học tập chủ động sáng tạo.
     Với những hiểu biết của bản thân về đổi mới phương pháp giảng dạy tơi đã đặt ra những yêu cầu cho GV khi tổ chức một tiết dạy :
a / Đối với thầy :
     Nghiên cứu kĩ bài và phân tích sư phạm bài dạy cụ thể là:
     Soạn kế hoạch lên lớp , xác định trọng tâm kiến thức , kĩ năng bài học và các hình thức tổ chức hoạt động trong tiết dạy .
     Chuẩn bị hệ thống câu hỏi: những nội dung khĩ , mục đích giải quyết ở lớp, ở nhà chú ý phát triển kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi, khá, năng khiếu bộ mơn. Dự kiến những sai lầm của học sinh (nếu cĩ ) và cách khắc phục .
     Khai thác nội dung giáo dục tư tưởng tình cảm thẩm mĩ , dân số , mơi trường.
     Chuẩn bị phiếu giao việc : Việc dùng phiếu trong tiết dạy hạn chế bớt bệnh nĩi nhiều , giảng nhiều , lấn át phần luyện tập của học sinh , phiếu giao việc là bản thiết kế hành động học tập của học sinh theo ý định sư phạm của giáo viên trong tiết dạy nhằm tạo ra sự phối hợp việc làm của thầy và trị theo cùng một nhịp điệu. Giúp học sinh làm những gì cĩ thể làm được nhờ sự giúp đỡ của giáo viên, đĩ là một cách để các em tự làm được những cơng việc khĩ hơn , tự khẳng định mình. Giảm bớt thời gian chép đề. Tuy nhiên nếu làm dụng phiếu giao việc thì học sinh sẽ mất dần kỉ năng trình bày sáng tạo, chữ viết ,
     Căn cứ vào những hướng dẫn trong phiếu giao việc , GV tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân với SGK, với phương tiện sẵn cĩ hoặc trao đổi nhĩm hay học tập tịan lớp .
     Chọn hình thức tổ chức tiết học phù hợp với điều kiện CSVC của trường , phù hợp với nội dung bài dạy và mơn dạy.
     Để tổ chức tốt một tiết dạy phải tùy nội dung và mục đích cụ thể của bài dạy để xác nhận cách tổ chức học tập cho học sinh làm thế nào để cĩ kết quả cao nhất.
     Ví dụ : Nếu mục đích của bài dạy chủ yếu để rèn luyện kỉ năng hoặc kiểm tra kiến thức đã học thì coi trọng cách học cá nhân của học sinh.. Nếu đối tượng nhận thức quá mới mẽ với học sinh cần vai trị chủ đạo của giáo viên trong việc thơng báo, giải thích thì nên tổ chức cho các em học tập theo lớp.Cịn đối với những bài cĩ đối tượng nhận thức mà bản thân học sinh ít nhiều cĩ kinh nghiệm hoặc chứa đựng các hiểu biết khác nhau, dễ phân hĩa thành các nhĩm ý kiến để tranh luận, bàn cải chúng ta tổ chức cho học sinh học nhĩm để kích thích họat động từng cá nhân. Nhờ việc thảo luận trong nhĩm nhỏ, kiến thức các em sẽ lướt phần chủ quan, phiến diện làm tăng thêm tính khách quan khoa học . Việc học tập theo nhĩm càng chứng tỏ quan điểm “ học thầy khơng tày học bạn ” qua việc trao đổi, hợp tác với bạn mà trí thức trở nên sâu sắc, bền vững , dễ nhớ và nhớ nhanh hơn. Khi mỗi nhĩm trình bày xong để khắc sâu kiến thức , GV bao giờ cũng phải kết luận ngắn gọn ý kiến nào đúng, sai , vì sao và đưa ra bài học. Chú ý tuyên dương, khen thưởng, động viên, các em kịp thời.
     Chuẩn bị đồ dùng dạy học : nắm được đặc điểm tâm lí của học sinh THCS là tư duy cịn rất cụ thể do đĩ trong tiết dạy việc sử dụng đồ dùng dạy học đã thực sự gĩp phần nâng cao chất lượng tiết dạy , giúp các em nắm vững kiến thức một cách kĩ lưỡng hơn cũng như gây hứng thú học tập cho HS trong tiết dạy. Chú ý bố trí bàn ghế phù hợp với hình thức tiết dạy.
    Chọn phương pháp đặc trưng của bộ mơn : Vận dụng và phối hợp các phương pháp truyền thống với phương pháp Lấy HS làm trung tâm luơn phải hết sức linh hoạt , uyển chuyển, nhẹ nhàng để nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao hiệu quả đào tạo học sinh.
     Ngồi ra phải chú trọng tạo điều kiện cho CB-GV- CNV học nâng chuẩn trình độ để gĩp phần nâng cao trình độ chuyên mơn cũng như nhận thức cho đội ngũ. 
     Việc bồi dưỡng kiến thức chuyên mơn và nghiệp vụ cho đội ngũ thường được đặt ra trong các kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở , những câu hỏi cần xốy sâu vào nghiệp vụ chuyên mơn . Nĩi tĩm lại, tùy theo tình hình đội ngũ để đặt ra những vấn đề cho đội ngũ suy nghĩ , tìm tịi , những yêu cầu cần chú ý bồi dưỡng là cơng tác chính trị tư tưởng và những quy định ,quy chế mới của ngành .
b/ Đối với học sinh.
     Học sinh phải cĩ kØ luật tốt, lễ phép.
     Học sinh phải cĩ đầy đủ sách giáo khoa .
     Chuẩn bị tốt bài học ở nhà , đưa ra những suy nghĩ nhận xét của mình khi quan sát để ra lớp thảo luận , trao đổi cùng các bạn.
    Tập trả lời câu hỏi theo SGK.
    Tự đặt câu hỏi sau khi đã đọc trước bài.
    Khuyến khích các em tham các hoạt động phong trào mang tính giáo dục cộng đồng và tham gia các hoạt động về nguồn, ngoại khố ; vừa giúp thầy trị thư giãn và tạo sự gần gũi, đồn kết.
2.9. T¨ng c­êng c¸c biƯn ph¸p båi d­ìng hãc sinh giái vµ häc sinh thi vµo trung häc phỉ th«ng.
 * §èi víi båi d­ìng mịi nhän häc sinh giái và thi vào THPT : X¸c ®Þnh tèt nhiƯm vơ båi dưìng víi tinh thÇn tr¸ch nhiƯm tr¸ch nhiƯm cao, tù gi¸c d¹y cã hiƯu qu¶ ®Ĩ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cđa thÇy.ViƯc thùc hiƯn nhiƯm vơ båi d­ìng häc sinh giái,häc sinh thi vµo THPT theo chØ ®¹o sau : 
a) Ph©n c«ng gi¸o viªn båi d­ìng : 
- 100% gi¸o viªn cđa c¸c khèi líp d¹y c¸c m«n ®Ịu ph¶i båi b­ìng ®éi tuyĨn häc sinh kh¸ giái, gi¸o viªn d¹y khèi 9 , tËp trung båi b­ìng thi vµo THPT .
- Ph©n c«ng c¸c gi¸o viªn cã n¨ng lùc, båi dưìng c¸c ®éi tuyĨn thi häc sinh giái huyƯn c¸c m«n v¨n ho¸,gi¶i to¸n qua m¹ng.
b) Chän ®èi t­ỵng häc: 
- Qua kh¶o s¸t ®Çu n¨m, kÕt qu¶ n¨m tr­íc, gi¸o viªn lËp danh s¸ch chän nh÷ng ®èi t­ỵng trong ®éi tuyĨn häc sinh giái (Ýt nhÊt mçi ®éi V¨n - To¸n - TiÕng Anh tõ 15 em trë lªn, c¸c m«n kh¸c 10 em).
c) Néi dung ch­¬ng tr×nh d¹y:
 - §èi víi häc sinh kh¸ giái : Néi dung kiÕn thøc SGK, cã n©ng cao më réng SBT, s¸ch båi dưìng häc sinh giái, s¸ch viÕt theo ch­¬ng tr×nh míi kÕt hỵp víi nh÷ng s¸ch viÕt theo chuyªn ®Ị cđa Bé GD vµ Së GD.
- §èi víi häc sinh kh¸c : s¸ch gi¸o khoa, SBT, s¸ch «n thi tèt nghiƯp, thi PTTH vµ s¸ch båi dưìng n©ng cao .
d) ChuÈn bÞ bµi d¹y- Ph­¬ng ph¸p d¹y.
- Mơc tiªu d¹y ®©u ch¾c ®ã, d¹y ®Ĩ häc sinh häc ®­ỵc, n¾m kiÕn thøc, vËn dơng ®­ỵc kiÕn thøc, d¹y t­ duy, d¹y ph­¬ng ph¸p,biÕt s¸ng t¹o, d¹y c¸ch tr×nh bµy lËp luËn, d¹y häc biÕt lµm bµi kiĨm tra ®Ĩ ®¹t kÕt qu¶ cao.
- TÊt c¶ c¸c gi¸o viªn ®Ịu lËp kÕ ho¹ch båi d­ìng tõ ®Çu n¨m häc vµ duyƯt víi Ban gi¸m hiƯu.
- 100% gi¸o viªn cã gi¸o ¸n d¹y tõng buỉi theo quy ®Þnh chung.
- Quy ®Þnh d¹y trong mét buỉi :
+ KiĨm tra kiÕn thøc cị vµ bµi tËp lµm ë nhµ (15 ®Õn 20 phĩt).
+ ¤n tËp kiÕn thøc cị, cung cÊp, kiÕn thøc më réng n©ng cao, luyƯn tËp c¸c d¹ng (45 phĩt).
+ Häc sinh thùc hµnh lµm c¸c d¹ng bµi t¹i líp (60 phĩt).
+ Ra bµi tËp h­íng dÉn häc ë nhµ (15 phĩt).
e) T¨ng c­êng kiĨm tra ®¸nh gi¸ häc sinh ®Ĩ chän ®éi tuyĨn phï hỵp, chÝnh x¸c. 
- Hµng n¨m kiĨm tra viƯc häc, lµm bµi tËp cđa tÊt c¶ häc sinh trong líp.
- Mçi th¸ng kiĨm tra ®¸nh gi¸ thi xÕp loaÞ, xÕp thø một lÇn th«ng b¸o kÕt qu¶ vỊ gia ®inh ( cã nhËn xÐt ®¸nh gi¸ ®éng viªn kÞp thêi), gi¸o viªn cã sỉ theo dâi häc sinh häc vµ chuÈn bÞ bµi tõng ngµy.
- Ph©n c«ng häc sinh kiĨm tra chÐo lÉn nhau viƯc häc vµ lµm bµi cđa c¸c b¹n trong nhãm.
- Ra ®Ị c­¬ng cho häc sinh «n tËp 4 ®ỵt trong n¨m. §ỵt 1 gi÷a k× I, ®ỵt 2 cuèi k× I, ®ỵt 3 gi÷a k× II, ®ỵt 4 vµo cuèi n¨m.
 C¸c b­íc thùc hiƯn nh­ sau:
B ­íc 1: Gi¸o viªn cho häc sinh chÐp c©u hái vµ c¸c bµi tËp «n tËp.
 B­íc 2 : Häc sinh tù lµm ®Ị c ư¬ng vµo trong vë «n tËp.
 B­íc 3 : Gi¸o viªn ch÷a c¸c c©u hái vµ lµm c¸c bµi tËp trong ®Ị c ư¬ng.
 B­íc 4: Häc sinh lµm l¹i vµo trong vë.
Mçi ®ỵt gi¸o viªn cã thu vµ chÊm nhËn xÐt ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tõng häc sinh.
g) TÝch cùc ®äc s¸ch tham kh¶o : Mçi gi¸o viªn mua tõ 3 - 5 cuèn s¸ch/n¨m ®Ĩ tham kh¶o, s¸ch bµi tËp do Bé gi¸o dơc ph¸t hµnh, s¸ch n©ng cao, s¸ch båi d­ìng häc sinh giái, bé ®Ị thi vµo cÊp 3. Bỉ sung t­ liƯu trong sỉ tÝch luü .
h) Më c¸c chuyªn ®Ị båi d­ìng gi¸o viªn : VỊ kiÕn thøc vµ ph­¬ng ph¸p, më chuyªn ®Ị båi d ­ìng häc sinh giái ®Ĩ trao ®ỉi c¸ch d¹y, c¸ch häc, bỉ sung kiÕn thøc .
4) Thêi gian häc: 
- B¾t ®Çu tõ th¸ng 10: Mçi tuÇn 1 buỉi - 3 tiÕt kÕt hỵp d¹y häc sinh trong buỉi häc thªm.
- Tíi kú II hoỈc lµ tríc khi thi mét th¸ng lµ t¨ng båi d ­ìng tõ 2 - 3 buỉi/tuÇn.
- Häc sinh líp 9 mçi tuÇn mét buỉi V¨n, To¸n, TiÕng Anh b¾t ®Çu tõ th¸ng 9 vµ ®Çu th¸ng 5 n¨m 2011 d¹y 2 buỉi/ m«n/ tuÇn.
5) Hµng n¨m tỉ chøc thi häc sinh giái cÊp tr­êng 2 lÇn .
 Thi häc sinh giái cÊp tr­êng ®­ỵc tỉ chøc 2 lÇn :lÇn 1 Vµo th¸ng 12 ,lÇn 2 vµo ®Çu th¸ng 3 .C¸c m«n thi v¨n , to¸n , tiÕng anh , lý ,ho¸ ,sinh , sư ,®Þa .
 -Mçi lÇn thi ®Ịu cã xÕp thø ,xÕp gi¶i c¸c líp ,cã khen th­ëng b»ng vËt chÊt vµ giÊy khen ,tỉ chøc khen th­ëng trang träng , ®ång thêi th«ng b¸o kÕt qu¶ vỊ gia ®×nh 
6) Quy ®Þnh ®èi víi ®èi víi häc sinh :
1. Häc sinh cã b¶n ®¨ng ký phÊn ®Êu tõ ®Çu n¨m häc.
2. Häc sinh ph¶i cã ®Çy ®đ vë ghi c¸c buỉi häc thªm, häc båi d ưìng.
3. Lµm ®Çy ®đ ®Ị c ­¬ng c¸c ®ỵt.
4. Ghi chÐp ®Çy ®đ vµo vë trong c¸c buỉi häc vµ h¨ng h¸i ph¸t biĨu x©y dùng bµi Ýt nhÊt mçi buỉi häc ph¶i ph¸t biĨu ®ỵc 1 lÇn.
5. Ph¶i häc vµ lµm bµi ®Çy ®đ tr ­íc khi ®Õn líp.
6. Häc theo nhãm, c¸c thµnh viªn giĩp ®ì nhau trong häc tËp.
7. Th­êng xuyªn xem l¹i c¸c bµi häc, c¸c bµi kiĨm tra.
III / KẾT QUẢ ®¹T ®¦ỵC :
 1+C«ng t¸c ph¸t triĨn : Huy ®éng 100% sè häc sinh líp 5 vµo líp6 ,duy tr× sÜ sè ®¹t 99,9%
2+ Chất lượng học sinh : 
     Đã chỉ đạo phối hợp các lực lượng giáo dục trong và nhà trường thực hiện tốt các hoạt động nội và ngoại khĩa gĩp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện cho học sinh theo mục tiêu đào tạo .Trường đã thực hiện tốt việc kiểm tra đánh giá học sinh trung thực trong nhiều năm , do đĩ , khi thực hiện cuộc vận động “ Hai khơng ” chất lượng học sinh về các mặt của trường được giữ vững . Kết quả cụ thể như sau :
STT
N¨m häc
Tỉng sè
 häc sinh
KÕt qu¶ xÕp lo¹i h¹nh kiĨm hs
Tèt
Kh¸
T.B×nh
SL
%
SL
%
SL
%
1
2008-2009
975
780
80,00
180
18,46
15
1,54
2
2009-2010
905
715
79,0
165
18,23
25
2,67
3
Häc k× 1
2010-2011
897
705
78,6 
165 
18,39
27 
3,01
Phong trào häc tËp cđa tr­êng cã nhiỊu ®iĨm m¹nh, tỉ lƯ häc sinh xÕp lo¹i kh¸, giái hµng n¨m ®Ịu ®¹t vµ v­ỵt kÕ ho¹ch ®Ị ra .
STT
N¨m häc
Tỉng sè häc sinh
KÕt qu¶ häc lùc
Giái
Kh¸
SL
%
SL
%
2
2008-2009
975
156
15,90
449
46,15
3
2009-2010
905
140
15,5
469
51,82
3
Häc k× I
2010-2011
897
143
15,94
434
48,38
Tỉ lệ học sinh kém khơng cĩ. Tỉ lệ học sinh yếu dưới 2%
- Học sinh cĩ ý thức học tập, chăm chỉ học và đạt kết quả cao trong các kỳ thi, kiểm tra thi học sinh giỏi cấp trường, huyện và hàng năm trường đều cĩ học sinh dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh và đạt giải, kết quả điểm thi vào PTTH là đơn vị xếp thứ cao trong huyện.
3* Kết quả thi học sinh giỏi (M«n ng÷ v¨n ,to¸n, tiÕng anh , gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh cÇm tay)
STT
Năm học
Đạt giải
Ghi chú
Cấp Huyện
Cấp Tỉnh
1
2007 - 2008
8 giải
1 giải
2
2008 - 2009
7 giải
1 nhất, 3 ba, 3 KK
3
2009-2010
10 giải
2 nhất, 3 ba , 5 nhì
4
2010-2011
16 giải
4gi¶i
7 kk, 6 ba , 7 nhì
* Năm học 2010-2011 tính đến thời điểm tháng 4 năm 2011 cĩ 16 giải học sinh cấp huyện ( 8 giải tiÕng anh , 8 giải giải tốn qua mạng) ®¹t 10 gi¶i trong ®ã 2 nhÊt , 6 nh× ,1 ba ,1 kk . Thi gi¶i to¸n qua m¹ng cÊp tØnh 1em ®¹t 270 ®iĨm
Nhà trường cĩ phong trào học tập, nhiều em học khá, giỏi và thi học sinh giỏi luơn là đơn vị dẫn đầu huyện.
Thi vµo THPT lµ ®¬n vÞ cã tû lƯ ®ç cao vµo THPT ,tØ lƯ ®ç vµo THPT 75% ,tØ lƯ häc sinh vµo THPT 85% .Sè häc sinh cã ®iĨm cao thi vµo THPT cao nhÊt huyƯn( tõ 35 ®iỴm trë lªn)
Đội ngũ giáo viên bồi dưỡng cĩ kinh nghiệm, cĩ năng lực, nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh. 
4* Kết quả thi gi¸o viªn giỏi: 
 Năm học: 2008-2009 số giáo viên giỏi cấp Huyện là 14 đ/c, Tỉnh là: 4 đ/c.
 Năm học: 2009-2010 số giáo viên giỏi cấp Huyện là 17 đ/c, Tỉnh là: 3 đ/c.
Năm học: 2010-2011 số giáo viên giỏi cấp Huyện là 6 đ/c, Tỉnh là: 2 đ/c.( N¨m häc 2010-2011 chØ thi m«n x· héi cÊp huyƯn ,m«n v¨n ,©m nh¹c ,sư cÊp tØnh)
 Số gi¸o viªn đạt giỏi cấp huyện, tỉnh: Là trường nhiỊu nhất huyện.
IV / NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
     Giáo dục nhận thức về chính trị tư tưởng cho đội ngũ luơn đặt lên hàng đầu và khơng thể thiếu được trong một tổ chức.
     Trong cơng tác dạy và học hiện nay, ai cũng thấy cần phải cĩ sự đổi mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc học, của sự nghiệp đào tạo trước những địi hỏi bức xúc của sự phát triển xã hội.Tuy nhiên ta khơng thể đổi mới về phương pháp, SGK, cách đánh giá một cách vội vã, mà phải tiến hành từng bước , dần dần thốt ra những ràng buộc cịn chưa hợp lí trong hồn cảnh mới. Chú ý đến điều kiện CSVC phục vụ cho cơng tác giảng dạy.
     Luơn tìm tịi đổi mới các hình thức tổ chức trong qúa trình tổ chức hoạt động sư phạm nhằm tăng hưng phấn cho đội ngũ, tránh sự nhàm chán.
     Giáo viên vận dụng hài hịa các phương pháp thì kết quả học tập của học sinh sẽ nâng cao. Giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, sưu tầm tài liệu phục vụ bộ mơn. Tự động viên khuyến khích, đặt ra yêu cầu mới và sáng tạo khơng ngừng.
     Từng bước hồn thiện phong cách lãnh đạo và học tập các kĩ năng quản lí. Chú trọng vào cơng tác bồi dưỡng và khen thưởng đội ngũ.
Trªn ®©y lµ mét sè biƯn ph¸p chØ ®¹o, c¸c biƯn ph¸p trªn ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ cao cho nhµ tr­êng.Tr­êng THCS M·o ®iỊn vÉn ®­ỵc kh¼ng ®Þnh lµ tr­êng cã phong trµo gi¸o dơc ®µo t¹o chÊt l­ỵng cao ,c¸c chØ tiªu ®Ị ra ®Ịu ®¹t vµ v­ỵt kÕ ho¹ch, song hiƯn nay c¬ së vËt chÊt cđa nhµ tr­ßng cßn khã kh¨n ch­a ®¸p øng víi t×nh h×nh ®ỉi míi gi¸o dơc hiƯn nay mong muèn r»ng lu«n lu«n cã sù chØ ®¹o, quan t©m cđa c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o, cđa ®ång nghiƯp giĩp ®ì.
Mão Điền , ngày 01 tháng 04 năm 2011
              Người viết
 NguyƠn Xu©n HiÕn

File đính kèm:

  • docsang_kien_kinh_nghiem.doc
Sáng Kiến Liên Quan