Mẫu đơn Sáng kiến kinh nghiệm - Mẫu 4, 5, 6

BÁO CÁO

TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN

- Tên cá nhân thực hiện: .

.

- Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày:././. đến ngày:././.

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến.

.2. Mô tả sáng kiến:.

. .3. Phạm vi triển khai thực hiện:.

. .

4. Kết quả, hiệu quả mang lại:.

. .

5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:.

.

doc4 trang | Chia sẻ: hoahong.90 | Lượt xem: 3422 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu đơn Sáng kiến kinh nghiệm - Mẫu 4, 5, 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
, ngày .tháng..năm 20.
BÁO CÁO 
TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN
- Tên cá nhân thực hiện:..
.....................................................................................................................................................
- Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày:........./......./...... đến ngày:...../......./.............
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến...............................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Mô tả sáng kiến:......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................3. Phạm vi triển khai thực hiện:...................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
4. Kết quả, hiệu quả mang lại:.....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:......................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
6. Kiến nghị, đề xuất:..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
Chúng tôi cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật và không vi phạm pháp luật.
 Ý kiến xác nhận Ngày tháng năm
Của thủ trưởng đơn vị Tác giả
	( ký tên)
Mẫu 5
ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN
A. MỞ ĐẦU:
1. Tên sáng kiến:
2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
- Trình bày sự cần thiết.
- Nêu ngắn gọn mục của việc thực hiện sáng kiến.
3. Đối tượng nghiên cứu(cần xác định rõ loại đối tượng)
- Giáo viên, học sinh.
- Các vấn đề đặt ra ( chủ thể, khách thể: đối tượng luôn nằm trong khách thể).
4. Phạm vi nghiên cứu:
- Trong lớp, nhóm lớp, đơn vị, trường học.
- Các đơn vị, trường học cùng loại hình nghiên cứu.
- Nghiên cứu ngoài tỉnh.
5. Phương pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu tài liệu.
- Điều tra( dự giờ, thực nghiệm, trắc nghiệm, đàm thoại, kiểm tra, đối chiếu).
B. NỘI DUNG:
1. Cơ sở lý luận:
- Các văn bản chỉ đạo Trung ương, địa phương, của ngành liên quan đến nội dung sáng kiến.
- Các quan niệm khác về giáo dục.
2. Cơ sở thực tiễn:
- Thực tiễn vấn đế nghiên cứu.
- Sự cần thiết của đề tài.
3. Nội dung vấn đề:
- Vấn đề đặt ra.
- Giải pháp, chứng minh vấn đề được giải quyết.
- Kết quả so sánh, số liệu mang tính thiết phục ngay thời điểm thực hiện sáng kiến.
4. Kết quả, hiệu quả mang lại:
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:
C. KẾT LUẬN:
- Bài học kinh nghiệm.
- Hướng nghiên cứu tiếp của sáng kiến. ( nếu có)
D. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA:
- Hội đồng sáng kiến đơn vị, trường học.
- Hội đồng sáng kiến phòng GDĐT, huyện hoặc Hội đồng sáng kiến ngành GDĐT đối với các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GDĐT.
- Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh( Đối với những sáng kiến phục vụ xét danh hiệu thi đua tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và các cá nhân đề nghị các hình thức khen thưởng Trung ương).
E. TÀI LIỆU THAM KHẢO, MỤC LỤC:
- Ghi trình tự theo học vị của tác giả.
- Ghi trình tự theo cấp phát hành.
F. TRÌNH BÀY BÌA ĐỀ TÀI: Trang bìa: yêu cầu trình bày sạch đẹp, đóng thành cuốn, in vi tính, có dán gáy.
Mẫu 6
ĐƠN VỊ...................... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT, CÔNG NHẬN 	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 SÁNG KIẾN
PHIẾU TỔNG ĐIỂM SÁNG KIẾN
(Tại phiên họp ngày / / )
Hội đồng chuyên môn:................................................................................................................
Họ và tên:....................................................................................................................................
Chức danh trong Hội đồng:.........................................................................................................
Đơn vị:.
Điện thoại:...
TT
Tên sáng kiến
Tiêu chí chấm điểm
Tổng điểm
Đề nghị cấp trên công nhận
Tính mới
Phạm vi ảnh hưởng
Tính hiệu quả
1
2
3
4
5
6
Nhận xét:.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
Ghi chú: Cột 6: Các thành viên đề xuất, đề nghị công nhận sáng kiến nào thì đánh dấu (x) vào dòng ghi tên cá nhận có sáng kiến.
Thành viên 1 Thành viên 2
 ( Ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docMauSKKNNAMHOC2017-2018.doc
Sáng Kiến Liên Quan