Hướng dẫn đăng ký trình bầy sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Thực hiện Công văn số 139/SKHCN-PQL ngày 16 tháng 09 năm 2010 của Sở Khoa học và Công nghệ, Công văn số 895/SGDĐT-VP ngày 28 tháng 09 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nộp Hồ đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp tỉnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trong toàn huyện như sau:

I. Đề tài Khoa học cấp tỉnh

Đối với các cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Đề tài khoa học (Sáng kiến cải tiến kỹ thuật) do Hội đồng khoa học cấp tỉnh thẩm định.

1. Nội dung

Tất cả các giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tỉnh Lai Châu, có tác động tích cực làm nâng cao và chuyển biến đến chất lượng, hiệu quả của công tác chỉ đạo, quản lý, giáo dục và giảng dạy, hoặc trong quá trình thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của cấp trên giao đã có nhiều biện pháp cải tiến sáng tạo mang lại thành công và nhiều hiệu quả tốt.

 2. Đối tượng

 Là các cá nhân, tập thể đang công tác ở ngành Giáo dục và Đào tạo có các sáng kiến áp dụng hiệu quả tại tỉnh Lai Châu.

 

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 2980 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn đăng ký trình bầy sáng kiến cải tiến kỹ thuật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN THAN UYÊN 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 Số: 49 /PGDĐT-TĐ 
V/v: Hướng dẫn đăng ký trình bầy 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Than Uyên, ngày 30 tháng 9 năm 2010
 Kính gửi: Các trường học trong toàn huyện
Thực hiện Công văn số 139/SKHCN-PQL ngày 16 tháng 09 năm 2010 của Sở Khoa học và Công nghệ, Công văn số 895/SGDĐT-VP ngày 28 tháng 09 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nộp Hồ đăng ký sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp tỉnh. Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trong toàn huyện như sau:
I. Đề tài Khoa học cấp tỉnh
Đối với các cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Đề tài khoa học (Sáng kiến cải tiến kỹ thuật) do Hội đồng khoa học cấp tỉnh thẩm định. 
1. Nội dung 
Tất cả các giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở tỉnh Lai Châu, có tác động tích cực làm nâng cao và chuyển biến đến chất lượng, hiệu quả của công tác chỉ đạo, quản lý, giáo dục và giảng dạy, hoặc trong quá trình thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của cấp trên giao đã có nhiều biện pháp cải tiến sáng tạo mang lại thành công và nhiều hiệu quả tốt.
	2. Đối tượng 
	Là các cá nhân, tập thể đang công tác ở ngành Giáo dục và Đào tạo có các sáng kiến áp dụng hiệu quả tại tỉnh Lai Châu.
	3. Tiêu chí 
	3.1. Tính mới, tính sáng tạo:
- Không trùng với các giải pháp đã được công bố, đăng ký trước; 
- Chưa được cơ quan, đơn vị áp dụng hoặc có kế hoạch áp dụng trong công tác; 
- Chưa được cơ quan quản lý cấp trên giới thiệu bằng văn bản hoặc chưa được phổ biến trong các sách, báo, kỹ thuật do ngành hoặc địa phương sản xuất tới mức căn cứ vào đó là có thể thực hiện được ngay; 
- Chưa được cơ quan đơn vị quản lý cấp trên quy định thành những biện pháp thực hiện bắt buộc như tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, nội quy.
	3.2. Khả năng áp dụng: 
Có khả năng áp dụng, sử dụng rộng rãi trong điều kiện của tỉnh Lai Châu và mang lại hiệu quả thiết thực.
	3.3. Hiệu quả kinh tế - xã hội:
Giải pháp mang lại hiệu quả giáo dục thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.
4. Hồ sơ đăng ký:
- Đơn đăng ký sáng kiến: theo mẫu quy định phụ lục 1 (02 bản) 
	- Bản mô tả giải pháp: theo mẫu quy định tại phụ lục 2 (02 bản).
(Mẫu hồ sơ có trong phụ lục gửi kèm công văn này)
Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp tỉnh gửi 03 bộ về Thường trực Thi đua Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/10/2010. 
II. Đề tài khoa học cấp cơ sở
Cá nhân đăng ký danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở Đề tài khoa học (sáng kiến cải tiến kỹ thuật) do Hội đồng khoa học cấp huyện thẩm định. 
Hồ sơ đề nghị công nhận Đề tài (sáng kiến cải tiến kỹ thuật) gửi 01 bộ về Thường trực thi đua Ngành trước ngày 04/03/2011.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện đăng ký trình bầy sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm học 2010 – 2011. Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị triển khai kịp thời để bộ phận Thi đua tổng hợp trình Hội đồng khoa học các cấp thẩm định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ về Thường trực thi đua Ngành theo số điện thoại 02313784818 hoặc số di động: 01692525880./. 
Nơi nhận:
 - Như trên (để thực hiện);
 - Lãnh đạo Phòng (để chỉ đạo);
 - Các bộ phận CM (để thực hiện);
 - Lưu: VT, TĐ.
TRƯỞNG PHÒNG

File đính kèm:

  • docHD dang ky thuc hien de tai khoa hoc 2010 - 2011.doc
Sáng Kiến Liên Quan