Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên chủ nhiệm với áp lực của học sinh

Tóm tắt nội dung sáng kiến:

Thực trạng ban đầu của vấn đề: Công tác chủ nhiệm lớp thời gian đầu (lớp 11C3

năm học 2015 – 2016) chƣa đạt hiệu quả cao vì các em chịu quá nhiều áp lực trong

học tập và cuộc sống.

Giải pháp: Bản thân tìm hiểu để nắm bắt tâm tƣ, tình cảm, những áp lực mà các

em đang đối mặt , tác động tâm lí, phối hợp với cán sự bộ môn, với gia đình và giáo

viên bộ môn trong việc giải tỏa áp lực cho các em, làm tốt vai trò tƣ vấn , khích lệ,

động viên kịp thời bằng hình thức khen thƣởng khi các em có chuyển biến trong học

tập và tham gia các hoạt động phong trào đạt hiệu quả.

Kết quả đạt được: Kết quả học tập của lớp đƣợc cải thiện, tỉ lệ học sinh đạt kết quả

học tập cuối năm từ khá trở lên khá cao- năm học 2015 – 2016 tỉ lệ 97,6%; 2016 –

2017 tỉ lệ 100%; 2017 – 2018 tỉ lệ 94,7%; 100% đƣợc công nhận tốt nghiệp THPT

quốc gia- năm học 2016 – 2017, 2017 – 2018 . Tỉ lệ đậu Đại học, Cao đẳng của học

sinh là 94,9% -năm học 2016 – 2017; 84,2% -năm học 2017-2018, còn lại các em cũng

có việc làm ổn định.

pdf35 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 4Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên chủ nhiệm với áp lực của học sinh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
********************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 21 
chủ nhiệm không thể ngăn cấm hay can thiệp một cách thô bạo. Với học sinh trung 
học phổ thông, nhất là học sinh lớp 12, đó là thứ tình cảm rất đỗi bình thƣờng của tuổi 
18, nếu là tình yêu tuổi học trò trong sáng thì tình cảm ấy sẽ tiếp thêm động lực để các 
em phấn đấu hơn trong học tập để đảm bảo tƣơng lai tốt đẹp. Vậy mà tình cảm của hai 
em lại bị phản đối mạnh từ phía gia đình. Thậm chí, gia đình còn không muốn cho con 
mình tiếp tục học. Vì chịu áp lực từ phía gia đình nên hai em sa sút việc học, thậm chí 
không muốn đến trƣờng. Bản thân tôi gặp riêng hai em để tâm sự, khuyên hai em nên 
cố gắng học hành vì tƣơng lai. Tôi cũng liên hệ nhờ phụ huynh tạo cho các em có tâm 
lí thật thoải mái ở năm học cuối cấp, năm học ảnh hƣởng đến tƣơng lai sau này của các 
em. Việc giúp các em có cách ứng xử hợp lí trƣớc tình huống, kết hợp với phụ huynh 
để giải tỏa những áp lực các em đang chịu đựng sẽ góp phần làm cho công tác chủ 
nhiệm lớp thành công hơn. Cuối cùng thì hai em học sinh trên cũng vƣợt qua kì thi 
THPT Quốc gia và hiện tại đang học đại học. 
3. 3. 5. Khích lệ, động viên kịp thời bằng hình thứ khe h ởng: 
Khích lệ, động viên bằng hình thức khen thƣởng là giải pháp có tác động rất lớn 
đến đối tƣợng giáo dục. Thành công của các em đƣợc thầy cô, bạn bè công nhận. 
Những thành công mà các em đạt đƣợc là động lực để các thành viên trong tập thể 
phấn đấu, là tấm gƣơng để học sinh toàn trƣờng soi vào. Khi đó, không chỉ đối tƣợng 
đƣợc khen thƣởng nỗ lực cố gắng mà những học sinh khác cũng cố gắng, điều này sẽ 
tạo nên một tập thể lớn mạnh. 
Mong muốn đƣợc thể hiện, đƣợc khẳng định chính mình, đƣợc ngƣời khác công 
nhận là nhu cầu chính đáng của con ngƣời, nhất là đối với học sinh THPT. Hiểu đƣợc 
điều này, nên tôi không chỉ khuyến khích các em tham gia các kì thi học sinh giỏi, các 
cuộc thi do Trƣờng, Huyện, Sở Giáo dục, Bộ Giáo dục tổ chức hay những hoạt động 
trải nghiệm sáng tạo khác mà còn khuyên các em hãy tham gia thật tốt. Khi tham gia 
đạt kết quả, không chỉ các em đƣợc trƣờng khen thƣởng mà tôi cũng tuyên dƣơng, 
khen thƣởng các em trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Điều này tạo nên hiệu ứng rất tốt, 
kích thích các em nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Làm tốt việc 
tuyên dƣơng khen thƣởng giúp lớp chủ nhiệm phấn đấu không ngừng để đạt đƣợc 
nhiều kết quả. 
(Nguồn khen thƣởng GVCN có thể vận động từ phụ huynh học sinh.) 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 22 
Niềm vui của lớp 12C7 khi đƣợc tuyên dƣơng trƣớc tập thể. 
IV- Hiệu quả đạt được: 
Sau khi áp dụng sáng kiến, tôi nhận thấy có sự thay đổi rất lớn ở các em. Các 
em không chỉ đựợc giải tỏa áp lực mà còn nhiệt tình, xông xáo hơn trong học tập, 
trong việc tham gia các hoạt động phong trào. Với các em, mỗi ngày đến trƣờng là một 
niềm vui. Các em sống lạc quan, tích cực, định hƣớng đƣợc tƣơng lai của mình. 
 Mối quan hệ thầy- trò thân thiện hơn nhờ giáo viên chủ nhiệm hiểu và có giải 
pháp hợp lí trong việc giải tỏa áp lực giúp các em, luôn đồng hành, bên cạnh các em. 
1. Về kết quả tham gia các hoạ động phong trào: 
- Lớp 11C3- năm học 2015-2016: 
+ Có ba học sinh đạt giải trong cuộc thi Vận dụng kiến thức Liên môn giải 
quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh Trung học : em NGUYỄN QUẾ 
TRÂN và em VÕ THANH NHÀN đạt giải Nhì cấp Tỉnh và giải Nhì cấp Bộ với 
tình huống “Ô NHIỄM TIẾNG ỒN”. Em HÀ THIỆN ĐỊNH, đạt giải Ba thi liên 
môn cấp tỉnh với tình huống “HÃY CHUNG TAY GIẢM THIỂU PHẾ PHẨM 
NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA”. 
+ Em Nguyễn Hồng Dĩ, Võ Thanh Nhàn, Lê Thị Kim Phụng là học sinh Giỏi cấp 
Tỉnh. Trong đó, em Thanh Nhàn, Hồng Dĩ đại diện Tỉnh đi thi cấp quốc gia. 
+ Em Nguyễn Thị Kim Yến thi điền kinh (nhảy cao và nhảy xa)- đạt hai Huy 
chƣơng Bạc cấp Tỉnh. 
+Em Nguyễn Văn Nhựt Hoàng thi đá cầu-đạt một Huy chƣơng Đồng cấp Tỉnh. 
+ Em Nguyễn Quế Trân- Giải Nhất Cuộc thi Thanh niên tìm hiểu về môi trƣờng 
(huyện Phú Tân tổ chức). 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 23 
+Giải Ba diễn tiểu phẩm- chào mừng 20.11- tập thể. 
+Giải Ba cắm hoa- chào mừng 20.11- tập thể. 
+ Giải nhì (em Hà Thiện Định, Trần Thị Thanh Trúc, Võ Thị Ngọc Thiện) và giải 
khuyến khích (em Nguyễn Thi Tuyết Nhi, Nguyễn Thị Minh Thƣ, Lê Thị Kim Phụng) 
thi tìm hiểu di sản An Giang- cấp trƣờng. 
+ Giải Nhất (em Nguyễn Quế Trân) thi kể chuyện về Bác- cấp trƣờng. 
( Giấy Chứng nhận, giấy khen của em Quế Trân và Thanh Nhàn) 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 24 
Chứng nhận học sinh giỏi Tỉnh. 
Giấy khen của em Nguyễn Quế Trân 
-Lớp 12C3 (NH 2016-2017): 
+ Giải 3 cuộc thi NCKHKT cấp tỉnh( em Nguyễn Quế Trân và Võ Thanh Nhàn với 
dự án “Học sinh trƣờng THPT Chu Văn An với mạng xã hội”). 
( Giấy khen của em Quế Trân và Thanh Nhàn) 
+Giải nhất diễn tiểu phẩm “Giọt nƣớc mắt muộn màng” chào mừng 20.11 
+ Giải ba cắm hoa chào mừng 20.11. 
+ Giải nhì hội thi gói bánh tét ngày tết. 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 25 
+Nguyễn Văn Nhựt Hoàng- giải nhì đá cầu. 
+ Nguyễn thị Kim Yến- giải bá đánh cầu. 
+ Bóng chuyền:Giải nhất(nữ); giải nhì(nam) 
+ Bóng đá:Giải nhì(nữ), giải ba(nam). 
-Lớp 12C7 (NH 2017-2018): 
+ Giải Nhất diễn tiểu phẩm chào mừng 20.11. 
+ Giải Nhất cắm hoa chào mừng 20.11. 
+Giải nhì NCKH cấp trƣờng-NGUYỄN THANH HÀO/ TRẦN THỊ KIM NGÂN. 
+ Giải nhì hát Quốc ca-.NGUYỄN MINH HẢI/ NGUYỄN CÔNG THÌN. 
+Giải ba đội hình đội ngũ-.NGUYỄN MINH HẢI/ NGUYỄN CÔNG THÌN. 
+Giải ba ném bi sắt đơn và đôi-.NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƢ. 
2. Về kết quả học tập: Giải tỏa áp lực của học sinh còn giúp các em cải thiện kết 
quả học tập . 
2 1. Kết quả học lực: 
KẾT QUẢ HỌC LỰC LỚP 11C3 - NH 2015 - 2016 
HỌC 
LỰC 
HKI HKII CẢ NĂM 
Nữ Cả lớp Nữ Cả lớp Nữ Cả lớp 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL 
TL
% 
Giỏi 9 37. 5 15 35. 7 11 45. 8 20 47. 6 11 45. 8 22 
52. 
4 
Khá 15 62. 5 24 57. 2 12 50 21 50 12 50 19 
45. 
2 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 26 
TB 3 7. 1 1 4. 2 1 2. 4 1 4. 2 1 2,4 
Tổng 24 100 42 100 24 100 42 100 24 100 42 100 
KẾT QUẢ HỌC LỰC LỚP 12C3 - NH 2016 - 2017 
HỌC 
LỰC 
HKI HKII CẢ NĂM 
Nữ Cả lớp Nữ Cả lớp Nữ Cả lớp 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL 
TL
% 
Giỏi 14 63,6 26 66,7 14 63,6 24 61,5 16 72,7 28 71,8 
Khá 8 36,4 13 33,3 6 27,3 13 33,3 6 27,3 11 28,2 
TB 2 9,1 2 5,2 
Tổng 22 100 39 100 22 100 39 100 22 100 39 100 
KẾT QUẢ HỌC LỰC LỚP 12C7 - NH 2017 - 2018 
HỌC 
LỰC 
HKI HKII CẢ NĂM 
Nữ Cả lớp Nữ Cả lớp Nữ Cả lớp 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL 
TL
% 
Giỏi 0 0 1 2,7 2 10,5 3 7,9 1 5,3 2 5,3 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 27 
Khá 15 78,9 29 76,3 15 78,9 33 33,3 17 89,4 34 89,4 
TB 4 21,1 8 21 2 10,6 2 5,2 1 5,3 2 5,3 
Tổng 19 100 38 100 19 100 38 100 19 100 38 100 
2. 2 Kết quả xếp hạnh kiểm : 100% các em đƣợc xếp tốt. 
KẾT QUẢ HẠNH KIỂM LỚP 11C3 - NH 2015 - 2016 
HẠNH 
KIỂM 
HKI HKII CẢ NĂM 
Nữ Cả lớp Nữ Cả lớp Nữ Cả lớp 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL 
TL
% 
Tốt 24 100 42 100 24 100 42 100 24 100 42 100 
Khá 
TB 
Tổng 24 100 42 100 24 100 42 100 24 100 42 100 
KẾT QUẢ HẠNH KIỂM LỚP 12C3 - NH 2016 - 2017 
HẠNH 
KIỂM 
HKI HKII CẢ NĂM 
Nữ Cả lớp Nữ Cả lớp Nữ Cả lớp 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL 
TL
% 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 28 
Tốt 22 100 39 100 22 100 39 100 22 100 39 100 
Khá 
TB 
Tổng 22 100 39 100 22 100 39 100 22 100 39 100 
KẾT QUẢ HẠNH KIỂM LỚP 12C7 - Năm học 2017 - 2018 
HẠNH 
KIỂM 
HKI HKII CẢ NĂM 
Nữ Cả lớp Nữ Cả lớp Nữ Cả lớp 
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL 
TL
% 
Tốt 19 100 38 100 19 100 38 100 19 100 38 100 
Khá 
TB 
Tổng 19 100 38 100 19 100 38 100 19 100 38 100 
2. 3. Kết quả tốt nghiệp, Đại họ , Cao đẳng: 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C3 TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG - 
NĂM HỌC 2016-2017 
TT Họ và tên Tên Trƣờng Ngành học 
1 NGUYỄN NGỌC MINH ANH Đại học Trà Vinh Điều dƣỡng 
2 TRẦN MINH CHIẾN Đại học Tôn Đức Thắng Luật 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 29 
3 NGUYỄN HỒNG DĨ Đại học Bách Khoa TP.HCM Cơ khí 
4 
PHAN NGUYỄN PHÚC 
DƢƠNG 
“Khoa y- đại học quốc gia Thành 
Phố Hồ Chí Minh” 
Y đa khoa 
5 LÊ HỮU ĐẠT Đại học Cần Thơ Marketing 
6 HÀ THIỆN ĐỊNH Đại học Cần Thơ 
Công nghệ 
thông tin 
7 TRẦN THỊ TUYẾT GIANG Đại học Cần Thơ Luật 
8 NGUYỄN THỊ CẨM GIAO Đại học Cần Thơ 
Kinh doanh 
thƣơng mại 
9 HUỲNH CÔNG HIỂN 
Đại học Sƣ Phạm Kỷ Thuật 
TP.HCM 
Công nghệ 
kỷ thuật – 
Cơ điện tử 
10 NGÔ TẤN HÒA Đại học Luật TP.HCM Luật 
11 
NGUYỄN VĂN NHỰT 
HOÀNG 
Đại học Cần Thơ Kinh tế 
12 NGUYỄN THỊ HƢƠNG Đại học An Giang 
Quản trị 
kinh doanh 
13 ĐẶNG HỒNG KHUY Đại học Võ Trƣờng Toản Y đa khoa 
14 TRẦN TRUNG KIÊN Đại học Ngân Hàng TP.HCM 
Quản trị 
kinh doanh 
15 BÙI THỊ TUYẾT NGA Đại học Nguyễn Tất Thành Dƣợc 
16 NGUYỄN LÂM HỒNG NGỌC Đại học Cần Thơ 
Điều khiển 
và tự động 
hóa 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 30 
17 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Đại học Nguyễn Tất Thành Dƣợc 
18 TRẦN LINH NGUYÊN Đại học Bách Khoa TP.HCM 
Kỹ thuật xây 
dựng 
19 VÕ THANH NHÀN Đại học Mở TP.HCM 
Công nghệ 
sinh học 
20 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 
Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm 
TP.HCM 
Công nghệ 
thực phẩm 
21 TRẦN THỊ HUỲNH NHƢ Đại học Y dƣợc Cần Thơ Y 
22 LÊ THỊ KIM PHỤNG Đại học Kinh Tế TP.HCM 
Kinh doanh 
quốc tế 
23 NGUYỄN BÌNH PHƢƠNG 
Đại học Công Nghệ Thông Tin 
TP.HCM 
Kỹ thuật 
máy tính 
24 LÊ TRÚC QUYÊN Đại học Cần Thơ 
Quản trị dịch 
vụ du lịch và 
lữ hành 
25 
NGUYỄN NGỌC XUÂN 
QUỲNH 
26 NGUYỄN HOÀNG TÂN Đại học Nông - Lâm TP.HCM 
Công nghệ 
thông tin 
27 
NGUYỄN NGỌC PHƢƠNG 
THANH 
Đại học Võ Trƣờng Toản Y đa khoa 
28 VÕ THỊ NGỌC THIỆN Đại học Võ Trƣờng Toản Y đa khoa 
29 VÕ PHƢỚC THỌ Đại học Nông - Lâm TP.HCM 
Bảo vệ thực 
vật 
30 NGUYỄN THỊ MINH THƢ Đại học Tôn Đức Thắng Quản trị nhà 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 31 
hàng khách 
sạn 
31 NGÔ TRƢƠNG BẢO TRANG Đại học Cần Thơ 
Công nghệ 
hóa học 
32 NGUYỄN QUẾ TRÂN 
33 PHẠM HUYỀN TRÂN Đại học Tây Đô Dƣợc 
34 PHẠM THÀNH TRỌNG 
Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 
TP.HCM 
Xuất nhập 
khẩu 
35 TRẦN THỊ THANH TRÚC Đại học Cần Thơ 
Công nghệ 
sinh học 
36 TRẦN THANH TÙNG Đại học Tôn Đức Thắng 
Điện- điện 
tử 
37 PHẠM NGUYỄN LAN VI Đại học Sƣ Phạm TP.HCM 
Ngôn ngữ 
Anh 
38 TRẦN THỊ NHƢ Ý Đại học Nam Cần Thơ Dƣợc 
39 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 
Đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân 
Văn TP.HCM 
Du lịch 
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C7 TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG - 
NĂM HỌC 2017-2018 
TT Họ và tên Tên Trƣờng Ngành học 
1 Trần Thị Mỹ Duy Đại học cần thơ Quản Lí Công 
Nghiệp 
2 Trần Lê Thùy Duyên Đại Học Tôn Đức 
Thắng 
Marketing 
3 Nguyễn Vĩ Đang Cao Đẳng Công Nghệ Công Nghệ Ô Tô 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 32 
Và Nông Lâm Nam 
Bộ 
4 Trần Tấn Đức Đi làm Khu Công Nghiệp 
Cầu Tràm - Long 
An 
5 Huỳnh Xuyên Em Đại Học Công Nghệ 
TP.HCM 
Kỹ Thuật điện 
6 Nguyễn Minh Hải Cao Đẳng Công 
thƣơng- thành phố 
Cơ khí 
7 Nguyễn Thanh Hào Đại Học Ngân Hàng Tài Chính Ngân 
Hàng 
8 Trần Ngọc Hiển Đại học Công nghiệp 
TP HCM 
NGÀNH CÔNG 
NGHỆ KỸ 
THUẬT MÁY 
TÍNH 
9 Lê Thị Ngân Huỳnh Đại Học An Giang Ngành Giáo Dục 
Tiểu Học 
10 Trƣơng Phúc Khang Đại Học Công Nghệ 
TP.HCM 
Kỹ Thuật điện 
11 Nguyễn Tuấn Khanh Đại Học Võ Trƣờng 
Toản 
Y Khoa 
12 Nguyễn Tuấn Kiệt Cao Đẳng Điện lực 
Thành Phố Hồ Chí 
Minh 
Kỹ Thuật điện, điện 
tử 
13 Ngô Âu Lạc Đại Học Bách Khoa Kỹ Thuật Xây 
Dựng 
14 Nguyễn Thị Thùy Linh Cao đẳng nghề Du 
lịch Sài Gòn 
Ngành Quản trị Lữ 
hành 
15 Nguyễn Hồ Kim Ngàn Học ở cao đẳng kinh 
tế kĩ thuật 
Ngành quản trị du 
lịch và lữ hành 
16 Trần Thị Kim Ngân Đại học Luật Thành 
Phố Hồ Chí Minh 
Luật thƣơng mại 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 33 
17 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Đại Học Nguyễn Tất 
Thành 
Luật Kinh Tế 
18 Mai Hiền Nhân Đi làm Công ty Tỷ Minh- 
Bình Dƣơng 
19 Nguyễn Văn Nhân Đại học Cần Thơ Kĩ Thuật Cơ Khí 
(Chế Tạo Máy) 
20 Trần Thị Tệ Nhi Trung Tâm Anh Ngữ 
ihea 
Ngôn Ngữ Trung 
21 Trần Thị Yến Nhi Đi làm Asia grament- Sài 
Gòn 
22 Ngô Thị Ngọc Nhu Đi làm Làm Việc Tại Công 
Ty THHH Giấy 
Vĩnh Cơ-Bình 
Dƣơng 
23 Nguyễn Thị Huỳnh Nhƣ Xã Đội Phú Xuân Thƣ Kí Xã Đội + 
Kinh Doanh Tự Do 
24 Nguyễn Thị Kiều Oanh Đi làm Công Ty Fengsthai 
- Bến Cát Bình 
Dƣơng 
25 Nguyễn Thị Lan Phƣơng Cao đẳng nghề Du 
lịch Sài Gòn 
Ngành Quản trị Lữ 
hành 
26 Ngô Thị Mỹ Quí Đại học Tôn Đức 
Thắng 
Ngành ngôn ngữ 
Anh 
27 Lê Tƣờng Quy Đại học Công nghiệp 
TP HCM 
Công NghệThông 
tin 
28 Nguyễn Trúc Quỳnh Đại học An Giang Sƣ phạm Tiếng 
Anh 
29 Phan Văn Sony Đại Học Công Nghệ 
TP.HCM 
Quản Trị Nhà Hàng 
30 Nguyễn Minh Thái Đại Học Hutech Công Nghệ Kĩ 
Thuật Ôtô 
31 Ngô Công Thìn Quân Đội Đi Nghĩa Vụ Quân 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 34 
Sự 
32 Trần Phƣớc Thọ Sài Gòn Vina Ngôn Ngữ Anh 
33 Nguyễn Đặng Minh Thƣ Đại Học Sài Gòn Tài Chính Ngân 
Hàng 
34 Nguyễn Trung Tính Đại học Cần Thơ Kỹ thuật điện 
35 Lê Thị Ngọc Trâm Cao Đẳng Kinh Tế 
Đối Ngoại 
Logistics Quốc Tế 
36 Lê Thị Ngọc Tuyền Đi làm Công Ty Mocal 
Reative - Bến Cát 
Bình Dƣơng 
37 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền Cao đẳng nghề Du 
lịch Sài Gòn 
Ngành Quản trị Lữ 
hành 
38 Trần Lê Mạnh Tƣờng Đại học Công nghiệp 
thành phố Hồ Chí 
Minh 
Công nghệ kĩ thuật 
máy tính 
V- Mức độ ảnh hưởng: 
Nếu giáo viên chú ý đến việc tìm giải pháp giúp lớp chủ nhiệm giải tỏa đƣợc 
những áp lực thì công tác chủ nhiệm lớp sẽ đạt hiệu quả cao. Để áp dụng giải pháp đã 
nêu, GVCN cần nắm rõ những áp lực các em đang chịu, khéo léo tác động đến tâm lí 
các em, quan tâm đến việc kết hợp với cán sự bộ môn, giáo viên bộ môn, gia đình 
trong việc giúp các em giải tỏa áp lực, và đặc biệt là GVCN phải thực hiện tốt vai trò 
tƣ vấn, luôn đồng hành cùng các em trong các hoạt động, khen thƣởng kịp thời để các 
em tự tin hơn trong học tập, làm tốt hơn công việc đang làm. 
Đây là giải pháp dễ thực hiện đối với bất kỳ giáo viên chủ nhiệm nào nhƣng đòi 
hỏi mỗi thầy cô thực sự là “ngƣời kĩ sƣ tâm hồn”, thật sự có tâm với nghề “yêu nghề 
mến trẻ” và giao đãi với các em bằng cả tấm lòng, bằng tình yêu thƣơng chân thành 
với mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với các em. 
Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng đƣợc cho tất cả giáo viên nào có nhiệt huyết với 
nghề, áp dụng đƣợc ở bất kỳ trƣờng nào ở nƣớc ta. Sáng kiến còn áp dụng đƣợc với cả 
Sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2018 - 2019 
**************************************************************************************************** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI ÁP LỰC CỦA HỌC SINH” 35 
GVBM- bởi khi GVBM hiểu đƣợc những áp lực mà học sinh đang chịu thì sẽ cảm 
thông cho các em, không muốn gây thêm áp lực mới cho các em, ngƣợc lại, giáo viên 
bộ môn còn tìm cách dạy phù hợp với đối tƣợng học sinh sẽ giúp các em thoải mái 
trong từng tiết học thì hiệu quả giờ dạy sẽ cao hơn. 
VI- Kết luận: 
Công tác chủ nhiệm đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình giáo dục. Và 
giúp học sinh giải tỏa áp lực là chìa khóa giúp GVCN thành công trong công tác chủ 
nhiệm của mình. Làm tốt điều này, GVCN không chỉ cải thiện kết quả học tập của lớp 
mà còn góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục, tạo sợi dây gắn kết chặt chẽ với học 
sinh. 
 Mong rằng, sáng kiến “GIÁO VIÊN CHỦ NHI M VỚI ÁP LỰC CỦA 
HỌC SINH” sẽ hỗ trợ phần nào công tác chủ nhiệm của quý thầy cô và mong rằng có 
nhiều sáng kiến về công tác chủ nhiệm đƣợc chia sẻ để giúp chúng ta - những giáo 
viên làm công tác chủ nhiệm - đạt hiệu quả cao hơn trong công tác chủ nhiệm của 
mình! 
 Tôi cam đoan những nội dung báo cáo là đúng sự thật. 
Xác nhận của đơn vị áp dụng sáng kiến Người viết sáng kiến 
 PHẠM THỊ BÍCH THỦY 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_giao_vien_chu_nhiem_voi_ap_luc_cua_hoc.pdf
Sáng Kiến Liên Quan