Biện pháp Hướng dẫn thiết kế một số trò chơi trong PowerPoint để tạo hứng thú cho học sinh Tiểu học

Giúp giáo viên có thể tự thiết kế một số trò chơi học tập trong phần mềm PowerPoint để giúp học sinh học tốt, vui vẻ và thoải mái trong giờ học.

Tìm hiểu thực trạng, tìm ra nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong việc thiết kế trò chơi học tập trong phần mềm PowerPoint của giáo viên trường Tiểu học. Đưa ra một số trò chơi học tập được thiết kế sẵn trong PowerPoint.

 

pptx19 trang | Chia sẻ: Đức Học | Ngày: 02/03/2024 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Biện pháp Hướng dẫn thiết kế một số trò chơi trong PowerPoint để tạo hứng thú cho học sinh Tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÚC HỘI THI THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP 
KÍNH CHÀO 
BGK VÀ QUÝ THẦY CÔ GIÁO 
 VỀ THAM DỰ HỘI THI 
TÊ NBI Ệ N PH ÁP: 
HƯỚ NG D Ẫ NTHI Ế TK Ế MỘ TS Ố TR Ò CH ƠI 
TRONG POWERPOINT ĐỂ TẠ OH Ứ NG TH Ú CHO 
HỌ C SINH TI Ể UH ỌC 
2. Thực hiện biện pháp 
2 
 Lý do chọn biện pháp 
1 
 Kết luận và đề xuất 
4 
CẤU 
TR ÚC BI ỆN PH ÁP 
3. Hiệu quả của biện pháp 
3 
Đổ im ớ i gi á od ụ c to à ndi ện 
Nâ ng cao ch ấ t l ượ ng gi áo dục 
Hướ ng d ẫ nh ọ c sinh thi ế tk ế và sử dụ ng m ộ t s ố tr ò ch ơi họ ct ậ pt ạ oh ứ ng th ú kh ihọc mô n tin h ọc ở tr ườ ng ti ểu học. 
Nâ ng cao n ă ng l ự c v à ph ẩm ch ấ tc ủ ah ọ c si nh 
I. MỞ ĐẦU 
I. MỞ ĐẦU 
2. Mục đí ch nghi ê n c ứu 
Gi ú pgi á ovi ê n c ó th ể tự thi ế tk ế mộ t s ố tr ò ch ơ ih ọ ct ậ ptron g phầnmềm PowerPoint để giúp họ csinhh ọ ct ốt, vuiv ẻ và tho ả im á itron g giờ học. 
Tì m hi ể u th ự c tr ạ ng , tì mranguy ê n nh â n d ẫn đế nh ạ n ch ế trong vi ệ c thi ế tk ế tr ò ch ơ ih ọ ct ập trong ph ầ n m ề m PowerPoint c ủ a gi á o vi ê n tr ườ ng Ti ể u h ọc ...... Đư a ra m ộ t s ố tr ò ch ơ i h ọc tập đượ c thi ế tk ế sẵ ntrong PowerPoint . 
3. Đố it ượ ng nghi ê nc ứu 
Kh á ch th ể: Gi á o vi ê nv à họ csinh tr ư ờ ng Ti ể uh ọc ..... 
Đố i t ượ ng : Hướ ng d ẫ n gi á o vi ê n c ó th ể thi ế t k ế cá c tr ò ch ơ i h ọ c t ậ p trong ph ầ n m ềm 
PowerPoint. 
I. MỞ ĐẦU 
4. Ph ạ mvi nghi ê n c ứu 
Hướ ng d ẫ n thi ế t k ế tr ò ch ơ i h ọ c t ậ p c á c m ô n h ọ c v à ho ạt độ ng gi á o d ục để gi ả ng d ạ y t ại tr ườ ng Ti ể uh ọc ....., xã ....., huy ệ n Ba V ì, th à nh ph ố Hà Nội. 
Đề tà ich ỉ lộ tt ả đượ cm ộ ts ố tr ò ch ơ itrong b ộ tr ò ch ơ iv ì qu á tr ì nh thi ế tk ế bộ tr ò ch ơ ikh á dài. Cá c tr ò ch ơi điể nh ì nhnh ư là: tr ò ch ơi ô ch ữ, gấ uquas ô ng  
5. Ph ươ ng ph á p nghi ê n c ứu 
a. Nh ó mph ươ ng ph á pnghi ê n c ứ u l ý lu ận 
b. Nh ó mph ươ ng ph á pnghi ê n c ứ u th ự c ti ễn 
c. Ph ươ ng ph á px â yd ự ngh ệ th ố nggi ải pháp 
II . NỘ I DUNG BI Ệ N PH ÁP 
1. Cơ sở lí lu ận. 
Tá c d ụ ngc ủ avi ệ c thi ế tk ế tr ò ch ơ ih ọ ct ập 
- Gi ú p chogi á ovi ê ngi ả mb ớ t th ờ igian l àm đồ dù ng d ạ y h ọ cnh ư tranh , ả nh , bả ng ph ụ  
- Gi á o vi ê nti ế t ki ệm đượ c th ờ i gian , vì th ế có th ể mở rộ ng , kh ắ c s â uki ế nth ứ c choh ọ c sinh , liênhệ thựctế . 
- Giáo viên khôngcầnghinộidungbàilênbảng nêngiáoviênc ó nhi ề u th ờ i gian để theod õi, ki ể mtravi ệ ch ọ cv à ghib à ic ủ ah ọcsinh. 
- Tạo đượ cs ự tươ ngt á c sinh độ ng , hấ pd ẫ nchoh ọ c sinh , kể cả nh ữ ngh ọ csinhy ếu, ké mc ũ ng tậ ptrung ch ú ý bằ ng nh ữ ngh ì nh ả nh đẹp, kế th ợ pv ớ ihi ệu ứ ng Animation v à kĩ thu ậ t Trigger . 
- Kh ô ng ch ỉ nâ ng cao ch ấ t l ượ ngh ọ ct ậ p c ủ ah ọ c sinhm à cò n gi ú p c á c em thay đổ i c á chh ọc tập, cá ch s ố ng , c á ch t ư duy gi úp. 
II . NỘ I DUNG BI Ệ N PH ÁP 
1. Cơ sở lí lu ận. 
Cá c lo ạ itr ò ch ơ i h ọ ct ập 
a. Trò chơihọctậpbắt buộctrong sách giáokhoa 
Nh ậ nbi ế t c á cv ậ txung quanh , Đi chợ giúpmẹ, Ai gọitên cácbộ phận cơ thể nhanhnhất, Tậ ps ắ px ếp, Trang tr í gó ch ọ ct ậ pc ủ ab ạn, Ai nhanh , ai đú ng . 
b. Cá c tr ò ch ơ ih ọ ct ậ ptr ong phầnmềm PowerPoint 
Tr ò ch ơi ô ch ữ, chi ế cn ó nk ì di ệu, quay b á nh xe s ố, ô cử ab í mật, con s ố bí mật, nh ì nh ì nh đoá nch ữ, th ỏ ă nc à rốt ,  . 
II . NỘ I DUNG BI Ệ N PH ÁP 
2. Th ự c tr ạ ngv ấn đề tr ướ ckhi á pd ụ ng bi ệ n ph áp 
2.1. Thu ậ nl ợi 
Về gi á o vi ên: Độ i ng ũ gi á o vi ê n nh à tr ườ ng đầ y nhi ệ t huy ế t v à có tinh th ầ n tr á ch nhi ệ m cao trongc ô ngvi ệc. Ph ầ nl ớ nc ác đồ ng ch í gi á ovi ê ntrong nh à tr ườ ng đề uc ó kỹ nă ngs ử dụ ng ph ần mề m so ạ nth ạ oc ơ bản. Có ý th ứ c s ư ut ầm, nghi ê nc ứu, sá ngt ạo đư a C ô ng Ngh ệ Th ô ng Tin v ào gi ả ng d ạy. 
Tấ tc ả gi á ovi ê ntrong tr ườ ng đề unh ậ nth ấy điể mt í chc ự cc ủ avi ệ c s ử dụ ng tr ò ch ơ itron g phần mề m PowerPoint cho c ô ngt á cso ạngiảngtrong việc đổimới phương phápdạy học. 
Về nh à tr ườ ng : Ban gi á m hi ệ ulu ô n quant âm đầ ut ư cơ sở vậ tch ấ tv à chuy ê nm ô n, bồ id ưỡ ng ph ươ ng ph áp, tạ om ọi điề uki ệ n cho gi á ovi ên. Th ườ ng xuy ê nt ổ ch ứ c c á c chuy ên đề, sinh ho ạt chuyênmôn. 
II . NỘ I DUNG BI Ệ N PH ÁP 
2. Th ự c tr ạ ngv ấn đề tr ướ ckhi á pd ụ ng bi ệ n ph áp 
2.2. Kh ó kh ăn 
Về nh à tr ườ ng : Do nh à tr ườ ng ch ư a c ó đầy đủ trang thi ế tb ị cho gi á ovi ê n gi ả ng d ạy, điề uki ện ph ò ngh ọ c ch ưa được đồ ng đều, c ơ sở vậ t ch ấ t c ò n s ơ sà iv à đặ cbi ệ t tr ườ ng ch ư a c ó ph ò ngh ọc má y t í nh để gi á ovi ên, họ csinhh ọ ct ậ pv à nghi ê nc ứu. 
Về gi á ovi ên: Trong qu á tr ì nh so ạ ngi ả nggi á ovi ê n lu ô ng ặ p kh ó kh ă ntrongt ạ o trang Slide mà có th ể truy ề nt ả in ộ i dung ki ế nth ứ c choh ọ c sinh . Hyperlink c ũ ng nh ư Trigger , gi á ovi ê n d ễ lẫ n l ộn, nhấtlà trong thaotác Trigger, liênkếtcáchiệu ứngvớinhautrong cùng Slide vớinhau, gi á ovi ên mấ tr ấ tnhi ề u th ờ i gian v à th ườ ng x ả yrat ì nh tr ạ ng “râu ô ng n ọ cắ m c ằ mb à kia ”, li ê nk ế t kh ô ng tươ ng ứ ng n ê nkhitr ì nhchi ế u mu ố nk í ch v à om ộ t đố it ượ ng th ì cá ic ầ n kh ô ng xu ấ thi ện, cá i ch ưa cầ nth ì lạ i xu ấ thi ện. 
Về họ c sinh : Con em ở tr ườ ng ch ủ yế u l à connh à nô ng , nê ntr ườ ng kh ô ng th ể có ngu ồ nx ã hội hoá . Họcsinhcònhọctập ở nhiềumức độ khácnhau. 
Số HS 
được hỏi 
Hứng thú 
Bình thường 
Kh ô ngh ứ ng th ú 
SL 
% 
SL 
% 
SL 
% 
74 
15 
20,3 
25 
33,8 
34 
45,9 
II . NỘ I DUNG BI Ệ N PH ÁP 
2. Th ự c tr ạ ngv ấn đề tr ướ ckhi á pd ụ ng bi ệ n ph áp 
2.3. Kh ả os á t th ự ct ế tr ướ ckhith ự chi ện đề tài 
Bả ng 2. Kế t qu ả kh ả os át ý ki ế nc ủ ah ọ csinh tr ướ ckhi á pd ụ ng đề tài 
II . NỘ I DUNG BI Ệ N PH ÁP 
3. Mô tả các gi ả i ph áp 
3.1. Nâ ngcaok ĩ nă ngs ử dụ ng ph ầ nm ề m PowerPoint chogi á ovi ên 
Th ườ ng xuy ê n t ổ ch ứ c c á c bu ổ i t ậ phu ấn, họ pt ổ chuy ê nm ôn đề họ c t ập, tham kh ảo ý ki ến đồ ng nghi ệ pv ề kỹ nă ngs ử dụ ng Powerpoint trongb à i gi ả ng . 
Thi ế tk ế bà i gi ả ng điệ nt ử hay v à tr ò ch ơ ivuinh ộn, lí th ú, bổ í ch th ì cầ n ph ả in ắ mk ĩ và sử 
dụ ng th à nh th ạ o c á c thaot á cv à kĩ thu ậ t c ơ bản : 
+ Đị nh d ạ ngtrong ph ầ nm ềm: thay đổ i ph ô ng ch ữ, cỡ ch ữ, ki ể uch ữ, m à us ắc, că nl ề,  . 
+ Ch è n h ì nh ả nh , đồ họa, â m thanh , videoclip v à o Slide . 
+ Sử dụ ng c á chi ệu ứ ng trong PowerPoint để ho à n thi ệ nn ộ i dung v à hì nh th ứ c c ủ a m ộ tb ài 
gi ả ng . 
+ Th ự chi ệ n li ê nk ế t gi ữ ac á c Slide , cá c File , Ch ư ơ ng tr ì nh . 
+ Ch ạ y th ử ch ươ ng tr ì nh v à sử a ch ữ a. 
II . NỘ I DUNG BI Ệ N PH ÁP 
3. Mô tả các gi ả i ph áp 
3.2. Xâ yd ự ng k ế ho ạ ch thi ế tk ế tr ò ch ơ ih ọ ct ập 
3.2.1. Nguy ê nt ắc để xâ yd ự ng tr ò ch ơ ih ọ ct ập 
Giáo viên cầnhiểurõ: Trò chơihọctập là mộthình thứctổ chức dạy họchấp dẫnhọc sinh. Trò ch ơ ih ọ ct ậ p ph ả ic ó 2 đặc điể mc ơ bả nsau : 
Đặc điể m th ứ nh ất: Mụ c ti ê u v à nộ i dung tr ò ch ơ i ph ụ c v ụ cho ki ế n th ứ c v à kĩ nă ng tr ọ ng t âm 
củ ab à ih ọc, ho ặ c ch í nh l à nộ i dung c ủ ab à ih ọc. 
Đặc điể m th ứ hai : Tr ò ch ơ i h ọ c t ậ p ph ả i mang đầy đủ tí nh ch ấ t c ủ a m ộ t tr ò ch ơi: có lu ậ t ch ơi, 
cá ch ch ơi, gâ y h ứ ng th ú và s ự thi đ ua gi ữ a c á c em , cá cnh óm. 
Khitổ chức trò chơithựchiện chia độitheo: 
- Chia độ itheot ổ, nh óm: Cá c t ổ theob àn, nh óm, dãy. 
- Chia độ itheo gi ớ it í nh : Độ i Nam v à độ iN ữ . 
II . NỘ I DUNG BI Ệ N PH ÁP 
3. Mô tả các gi ả i ph áp 
3.2. Xâ yd ự ng k ế ho ạ ch thi ế tk ế tr ò ch ơ ih ọ ct ập 
3.2.2. Xâ yd ự ngc ấ u tr ú cc ủ a tr ò ch ơ ih ọ ct ập 
Gi á o vi ê n c ó th ể tổ ch ứ c b ấ t k ì ho ạt độ ng n à o th à nh tr ò ch ơ i h ọ c t ậ p b ằ ng c á ch v ậ n d ụ ng c ác nh â nt ố cơ bả nsau : 
- Ki ế nth ứ cn ộ i dung trongb ài, ch ươ ng 
- Ph ả ic ó tí nh thi đ uagi ữ a c á c c á nh â nv à cá cnh óm. 
- Có quy đị nh th ưở ng , ph ạt. 
- Có cá ch ch ơ ir õ rà ng . 
II . NỘ I DUNG BI Ệ N PH ÁP 
3. Mô tả các gi ả i ph áp 
3.2. Xâ yd ự ng k ế ho ạ ch thi ế tk ế tr ò ch ơ ih ọ ct ập 
3.2.3. Ti ế nh à nh t ổ ch ứ c tr ò ch ơ ih ọ ct ập 
Bước 1: Nê ut ê ntr ò ch ơi 
- Nê u t ê ntr ò ch ơ iv à gi ả ith í ch ý ngh ĩ a c ủ a tr ò ch ơi. 
- Chia đội, đặ tt ên đội. 
Bước 2: Ph ổ bi ế nc á ch ch ơi, lu ậ tch ơi 
- Nê u r õ rà ng c á ch ch ơi: Hi ệ u l ệ nh , ph â nbi ệ tv à cá ch th ứ c l à m vi ệ c c ủ am ỗ ith à nh vi ê n tham gia tr ò ch ơi. 
- Nê u r õ cá ch đá nh gi á , nh ậ nx ét. 
Bước 4: Ti ế nh à nhch ơi 
- Hô hi ệ ul ệ nh d ứ t kho á tchoc á cnh óm đồ ng lo ạ tti ế nh à nh . 
- Gi á o vi ê nquan s át, điề uch ỉ nh , gi úp đỡ cá c th à nh vi ê nv ề cá ch ch ơi. 
Bước 5 : Tổ ng k ế t tr ò ch ơi 
- Gi á o vi ê nki ể m trak ế t qu ả, đá nh gi á . 
- Đá nh gi á theoy ê uc ầu: Đú ng ( đẹp), nhanh . 
II . NỘ I DUNG BI Ệ N PH ÁP 
3.2.4. Thi ế tk ế bộ tr ò ch ơ ic ụ th ể 
Tù ytheo ý tưở ngc ủ am ỗ ing ườ im à th iếtkế trò chơikhácnhau. Bậc tiểuhọccácem họcvới ph ươ ng ch âm “Họ cm à ch ơi, ch ơ im à học ” nê nt ô ithi ế tk ế Slide n ề nchob ộ tr ò ch ơ itheoh ì nh th ức “Vườ n tr ò ch ơi”, trongv ườ n c ó hai ch ú kh ỉ với 2 bô ng hoa , mỗ ib ô ngt ượ ng tr ư ng cho mộ t nh ó mtr ò ch ơ ih ọ ct ập. C á c tr ò ch ơ itrong t ừ ng nh ó m dot ô ithi ế tk ế và sư ut ầm 
Hì nh 1 – Trang ch ủ ch ọ n tr ò ch ơi 
II . NỘ I DUNG BI Ệ N PH ÁP 
3.3. Ti ế nh à nh thi ế tk ế tr ò ch ơ itrong Powerpoint 
3.3.1. Tr ò ch ơi “Gấ uquas ô ng ” 
Mục đích: Kiểmtran ộ idungc ủ ab à ih ọc 
Cá ch th ứ c th ự c hi ện: Ng ườ i ch ơ i b ấm 
ch ọ n m ộ t trong c ác đáp á n ph í a d ưới , nếu 
ch ọn đú ng th ì đáp á n s ẽ xu ấ t hi ệ n v ào ô 
tr ắ ng c ò nthi ếu để tạ o th à nh chi ế c c ầ u ho àn 
ch ỉ nh gi ú p ch ú gấ u qua s ô ng . Nế u ng ười 
ch ơ i ch ọn đáp á n sai th ì sẽ xu ấ t hi ệ n ch ú 
gấ u v ớ i g ươ ng m ặ t bu ồ n v ì kh ô ng th ể qua 
đượ c s ô ng . 
II . NỘ I DUNG BI Ệ N PH ÁP 
3.3. Ti ế nh à nh thi ế tk ế tr ò ch ơ itrong Powerpoint 
3.3.2. Tr ò ch ơi “Ô ch ữ” 
Mục đí ch : Ô nl ạ iki ế nth ứ cb à ih ọc 
Cá ch th ứ c th ự c hi ện: Dù ng để 
kh ởi độ ng đầ u gi ờ học, ki ể mtrab ài 
cũ sau khi h ọ c xong m ộ t ch ươ ng , 
mộ t ph ầ n hay c ủ ng c ố cá c ki ến 
th ức, ô n t ập. Kí ch th í ch h ứ ng th ú 
họ c t ập, huy độ ng t ấ t c ả mọi đối 
tượ ngh ọ c sinh c ù ng tham gia . 
Zalo: 0985598499 phí 200k cả word và pp 

File đính kèm:

  • pptxbien_phap_huong_dan_thiet_ke_mot_so_tro_choi_trong_powerpoin.pptx
Sáng Kiến Liên Quan