Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp trẻ 24 – 36 tháng hứng thú làm quen văn học – thể loại truyện

I. Lý do chọn đề tài.

 - Hoạt động làm quen văn học là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non đặc biệt là trẻ 24 – 36 tháng tuổi nó góp phần vào sự phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng sáng tạo của trẻ.

 - Kể chuyện cho trẻ nghe giúp trẻ nói sõi, không bị ngọng và nói được mạch lạc rõ ràng hơn, không những thế mà kể chuyện cho trẻ nghe còn giúp trẻ biết được cái xấu, cái tốt, hình thành nhân cách con người.

 - Nhưng trong giờ kể chuyện tôi thấy còn nhiều trẻ chưa ngồi yên, còn đùa nghịch hay nói tự do không chú ý khi nghe cô kể chuyện. Chính vì thế ngay từ đầu năm học tôi đã nghiên cứu và chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng hứng thú làm quen văn học – Thể loại truyện”. Để giúp trẻ hứng thú trong giờ kể chuyện tôi đã phải nghiên cứu nhiều tài liệu, học hỏi đồng nghiệp, gần gũi với trẻ ở mọi lúc mọi nơi, làm những con rối, tranh ảnh, băng hình để phục vụ tốt cho tiết học. Từ đó trẻ hứng thú hơn khi nghe tôi kể chuyện.

 

doc18 trang | Chia sẻ: binhthang88 | Ngày: 23/11/2017 | Lượt xem: 5800 | Lượt tải: 42Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp trẻ 24 – 36 tháng hứng thú làm quen văn học – thể loại truyện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dục Mầm non mới.
75 %
25%
Hình thức tổ chức linh hoạt sáng tạo
70%
30%
Sử dụng đồ dùng trong tiết học
78%
22%
Khả năng kể chuyện diễn cảm
75%
25%
Phối kết hợp với phụ huynh
82%
18%
* Đồ dùng đồ chơi
Đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ trong tiết học 
78%
22%
Đồ dùng trang trí tạo môi trường cho trẻ hoạt động
80%
20%
* Phụ huynh
Phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của bộ môn
70%
30%
Phụ huynh quan tâm đến việc học của con em mình
75%
25%
3. Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn 
1. X©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn theo chñ ®Ò vµ kÕ ho¹ch båi d­ìng chyªn m«n. 
2. Bæ xung ®å dïng, ®å ch¬i vµ t¹o m«i tr­êng cho trÎ ho¹t ®éng.
3. T¹o høng thó trong ho¹t ®éng kÓ chuyÖn cho trÎ trªn c¸c tiÕt häc
4. D¹y trÎ lµm quen víi c¸c t¸c phÈm chuyÖn ë mäi lóc mäi n¬i
 5 . Phèi kÕt hîp víi phô huynh( lµm tèt c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc).
4. Gi¶i ph¸p tõng phÇn:	
4.1 BiÖn ph¸p 1: X©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn 
a. Lùa chän néi dung bµi d¹y phï hîp chñ ®Ò:
Sau khi nghiªn cøu kü tµi liÖu t«i ®· lùa chän néi dung phï hîp chñ ®Ò, x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn theo chñ ®Ò.
VD: Chñ ®iÓm: “BÐ vµ c¸c b¹n” t«i x©y dùng kÕ ho¹ch theo tõng nh¸nh.
Nh¸nh 1: “BÐ biÕt nh÷ng g×”. T«i lùa chän tiÕt kÓ chuyÖn cho trÎ : “ChuyÖn gÊu con bÞ s©u r¨ng”
Nh¸nh 2: “Bé và các bạn” t«i lùa chän tiÕt chuyÖn: “BÐ Mai ở nhà?”
Víi chñ ®iÓm ®éng vËt t«i x©y dùng kÕ ho¹ch theo tõng nh¸nh
Nh¸nh 1: §éng vËt nu«i trong gia ®×nh t«i lùa chän tiÕt chuyÖn : “§«i b¹n nhá”
Nh¸nh 2 : §éng vËt sèng d­íi n­íc t«i lùa chän tiÕt chuyÖn: “C¸ vµ chim”
Cßn víi chñ ®iÓm giao th«ng t«i còng x©y dùng kÕ ho¹ch theo tõng nh¸nh : 
Nh¸nh 1: Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé t«i lùa chän tiÕt chuyÖn :
 “ GÊu con ®i xe ®¹p ”
Nh¸nh 2 : Ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng s¾t t«i còng lùa chän tiÕt chuyÖn : 
 “ChuyÕn du lÞch cña chó gµ trèng choai”
T­¬ng tù víi c¸c nh¸nh kh¸c t«i còng lùa chän c¸c tiÕt phï hîp víi tõng nh¸nh vµ víi yªu cÇu cña bµi.
b. KÕ ho¹ch bæ xung ®å dïng, ®å ch¬i:
Tõng chñ ®Ò, néi dung bµi d¹y t«i lªn kÕ ho¹ch bæ xung mét sè ®å dïng, ®å ch¬i sao cho phï hîp. 
c. KÕ ho¹ch båi d­ìng rÌn kü n¨ng cho trÎ:
Trong n¨m häc c¨n cø vµo môc tiªu cÇn ®¹t cña tõng ®é tuæi ®Ó tæ chøc kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ trÎ theo ®é tuæi nh»m ph©n lo¹i trÎ.
Víi trÎ kh¸: T«i båi d­ìng thªm cho ch¸u ®Ó ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña trÎ.
Víi trÎ yÕu (Ch­a ®¹t yªu cÇu) cã biÖn ph¸p båi d­ìng cô thÓ gióp trÎ n©ng cao hiÓu biÕt vÒ mäi mÆt.
d. KÕ ho¹ch båi d­ìng chuyªn m«n, nghiÖp vô.
§Ó thùc hiÖn tèt ®­îc nh­ vËy tôi phải ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch båi d­ìng chuyªn m«n cho b¶n th©n bằng cách:
- Tham gia đầy đủ các buổi kiến tập do nhà trường và phòng tổ chức.
 - Nghiên cứu tài liệu, sách báo, các thông tin đại chúng.
 - Họp tổ khối và học tập đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn cho mình .
4. 2 BiÖn ph¸p 2: Bæ xung ®å dïng, ®å ch¬i vµ t¹o m«i tr­êng cho trÎ häc tËp.
 - §å dïng ®å ch¬i lµ mét mãn ¨n tinh thÇn vì thế ngay từ đầu năm học tôi đã có kế hoạch bổ xung, phối kết hợp với phụ huynh mua sắm nhiều đồ dùng đồ chơi như : 1 bộ tranh truyện, 1 bộ tranh thơ, sách, 15 túi các hình khối, 40 hộp bút màu, xốp màu 20 tờ, bóng nhỏ 15 quả, bóng to 2 quả,. để phục vụ trong các tiết học cũng như trong giờ hoạt động vui chơi của trẻ .
 - Không những thế mà tôi còn tham mưu với ban giám hiệu làm công tác xã hội hóa và được phụ huynh đóng cho một mô hình sa bàn cát, một sa bàn sân khấu bằng gỗ và rất nhiều đồ phế liệu như vỏ chai, vải vụn, hộp bánh.
 - Bªn c¹nh ®ã viÖc lµm ®å dïng tõ nh÷ng nguyªn liÖu phÕ gióp trÎ høng thó trong giê häc nh­ : Tõ nh÷ng m¶nh v¶i vôn t«i c¾t thµnh h×nh ¶nh nh÷ng nh©n vËt rèi rêi råi kh©u l¹i víi nhau ®Ó khi sö dông c« cã thÓ dïng tay ®Ó ®iÒu khiÓn cö ®éng ®­îc. 
VÝ dô: C©u truþÖn “Thá con ¨n g×” t«i ®· lµm ®­îc nh÷ng con rèi tay và những dối dẹt c¸c nh©n vËt trong c©u truyÖn nh­: Rèi tay con Thá, con MÌo, con Gµ trèng, con Dª
Khi kÓ chuyÖn cho trÎ nghe t«i dïng tay ®Ó ®iÒu khiÓn nh÷ng con rèi nµy trên sân khấu . Khi củng cố tôi và trẻ cùng kể và gắn các nhân vật dối dẹt lên 
 Ngoµi nh÷ng ®å dïng do t«i tËn dông nguyªn vËt liÖu phÕ ®Ó lµm t«i cßn thiÕt kÕ gi¸o ¸n ®iÖn tö.
VÝ dô: C©y t¸o t«i quay h×nh ¶nh «ng ®ang trång c©y, bÐ ®ang t­íi n­íc cho c©y, h×nh ¶nh «ng mÆt trêi, con gµ trèng ®Õn bªn c©y t¸o, con b­¬m b­¬m ®ang bay tíi vµ lµm ®Üa më cho trÎ xem trÎ sÏ tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng.
§èi víi trÎ 24 - 36 th¸ng thêi gian mét ngµy lµ rÊt dµi nh­ng thêi gian häc trªn tiÕt lµ rÊt ng¾n. ChÝnh v× vËy mµ viÖc t¹o m«i tr­êng häc tËp cho trÎ mäi lóc mäi n¬i lµ rÊt cÇn thiÕt ë gãc v¨n häc t«i trang trÝ h×nh ¶nh c©y lín b»ng giÊy mµu phÝa trong c¸c t¸n l¸ t«i nhåi b«ng vµ d­íi c©y lµ nh÷ng h×nh ¶nh bÐ ®ang ngåi xem s¸ch ®Ó t¹o cho trÎ niÒm say mª høng thó ®äc s¸ch sau nµy,vµ bé tranh truþªn theo tõng chñ ®Ò
Bªn c¹nh ®ã nh÷ng con rèi tay do t«i tù lµm b»ng v¶i víi chñ ®iÓm nµo nh¸nh nµo t«i treo h×nh ¶nh t­¬ng øng víi c©u chuyÖn ®ã. Nh­ c©u chuyÖn “ §uæi c¸o” cã Gµ mÑ, gµ con, mÌo hoa, chã cón con c¸o . 
 §Ó khi trÎ ng¾m nh×n nh÷ng h×nh ¶nh ®ã th× trÝ t­ëng t­îng vµ nhí l¹i néi dung c©u chuyÖn mµ trÎ ®­îc nghe sÏ s©u h¬n.
§Ó ®¸p øng víi yªu cÇu hiÖn nay ®ßi hái ng­êi gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn ®æi míi h×nh thøc tæ chøc khi d¹y trÎ ®Ó c¸c tiÕt häc cã s¸ng t¹o nh­ng phï hîp víi kh¶ n¨ng nhËn thøc cña trÎ. §å dïng ®å ch¬i lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó cuèn hót trÎ vµo tiÕt häc vì vậy đến cuối năm lớp tôi đã làm được nhiều tranh ảnh, rối, băng hình về các câu truyện trong chương trình dạy trẻ ví dụ như câu truyện “ Đôi bạn nhỏ , Thỏ con không vâng lời, Ếch xanh, Cây táo”
Tôi đã làm sân khấu để trẻ có thể vừa kể truyện cùng cô vừa gắn các nhân vật lên để trẻ có thể khắc sâu nội dung và nhớ được các nhân vật trong câu chuyện.
Không chỉ bổ xung đồ dùng , đồ chơi và tạo môi trường cho trẻ hoạt động mà còn phải tạo hứng thú cho trẻ trong hoạt động kể chuyện trên các tiết học đó cũng là một biện pháp rất quan trọng giúp trẻ hứng thú hơn trong giờ kể chuyện.
 4.3 BiÖn ph¸p 3: T¹o høng thó cho trÎ trong ho¹t ®éng kÓ chuyÖn trªn tiÕt häc 
BÊt kú mét ho¹t ®éng nµo mµ trÎ høng thó th× giê häc sÏ ®¹t ®ù¬c hiÖu qu¶ chÝnh v× vËy c« cÇn t¹o høng thó cho trÎ qua nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau:
a. G©y høng thó cho trÎ qua lêi kÓ cña c«
TiÕt häc kÓ chuyÖn cho trÎ cã hiÖu qu¶ th× viÖc t¹o høng thó cho trÎ lµ kh«ng thÓ thiÕu, ®Æt c©u hái hÊp dÉn ®Ó thu hót sù chó ý cña trÎ. Ngoµi ra ph¶i chó ý ®Õn giäng kÓ, nÐt mÆt vµ cö chØ cña nh©n vËt trong chuyÖn.
KÓ chuyÖn mµ nÐt mÆt thê ¬ l¹nh nh¹t, kh«ng cã sù giao c¶m víi trÎ th× dï c©u truyÖn cã hay ®Õn mÊy còng khã cã thÓ l«i cuèn ®ù¬c trÎ. V× vËy mµ c« cÇn chó ý ®Õn giäng kÓ, cö chØ, nÐt mÆt vµ mçi nh©n vËt cÇn øng víi giäng kÓ kh¸c nhau. 
 VÝ dô:- Khi kÓ cho trÎ nghe c©u truyÖn: “ Thá ngoan” khi kÓ ®Õn nh©n vËt GÊu giäng kÓ cña c« ph¶i åm åm vµ nÐt mÆt h¬i buån khi mµ c¸o kh«ng cho b¸c GÊu vµo tró m­a nhê. §Õn nh©n vËt C¸o giäng kÓ ph¶i g¾t g¶u nÐt mÆt gi÷ h¬n lóc ®uæi b¸c GÊu ®i. Cßn nh©n vËt Thá nÐt mÆt ngac nhiªn bÊt ngê khi tr«ng thÊy b¸c GÊu bÞ ø¬t hÕt, giäng kÓ cu¶ c« ph¶i gÇn gòi t×nh c¶m.
Sù thÓ hiÖn nhËp vai cña c« sÏ l«i cuèn trÎ h¬n vµo ho¹t ®éng häc.
b. G©y høng thó cho trÎ qua ®å dïng s¸ng t¹o h×nh ¶nh sinh ®éng
TiÕt häc cã ®­îc kÕt qu¶ cao ngoµi giäng kÓ ra th× ®å dïng trùc quan còng v« cïng quan träng. Trªn thùc tÕ trÎ em th­êng thÝch ®å míi l¹, hÊp dÉn, cho nªn ngoµi tranh ¶nh, ®å dïng do phßng gi¸o dôc mua s¾m t«i cßn lµm rÊt nhiÒu ®å dïng s¸ng t¹o, hÊp dÉn ®Ó thu hót trÎ. 
VÝ dô: Trong chuyÖn “ Quả trứng” t«i sẽ dùng quả trứng vịt chia làm hai nửa rồi nặn chú vịt con thật xinh xắn ngộ nghĩnh bỏ vào trong rồi đạy lắp lại với nhau . Khi vào bài tôi sẽ gây tình huống lý thú tôi nói “ Quả trứng lúc lắc, lúc lắc”. Tôi sẽ gây tiêngs nổ tách một cái ở vỏ trứng đồng thời tôi tách hai nửa vỏ trứng và tôi đặt vị trí quả trứngtật phù hợp cho tất cả trẻ đều nhìn rõ có một chú vịt ló đầu ra khỏi quả trứng và kêu vítvítvít. Và lúc đó tôi thật sự đã thu hút sự chú ý của trẻ vào bài học .
c. G©y høng thó cho trÎ b»ng hÖ thèng c©u hái më
§Ó lµm t¨ng sù chó ý cña trÎ vµ ®Ó trÎ nhí l¹i néi dung chuyÖn vµ c¸c nh©n vËt trong chuyÖn th× c©u hái dÉn d¾t buéc trÎ ph¶i t­ duy.
 Mçi giê ho¹t ®éng kÓ chuþÖn c« ®Æt c©u hái mµ ®¬n gi¶n, sÏ t¹o cho trÎ sù nhµm ch¸n vµ kh«ng kÝch thÝch ®­îc t­ duy cho trÎ. Bëi vËy mµ trong giê häc c« lu«n ®­a ra nh÷ng c©u hái buéc trÎ ph¶i t­ duy ®Ó tr¶ lêi: 
VD: TiÕt kÓ chuyÖn: “ GÊu con bÞ s©u r¨ng” Khi ®µm tho¹i víi trÎ t«i ®­a ra c©u hái : GÊu con ®· bÞ nh­ thÕ nµo khi kh«ng nghe lêi c« gi¸o?
GÊu con ®· tr¶ lêi c« gi¸o ra sao?
Khi gÆp b¸c sÜ GÊu con ®· nãi víi b¸c nh­ thÕ nµo?
 Víi nh÷ng c©u hái nh­ vËy buéc trÎ ph¶i suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi. Tõ ®ã trÎ sÏ hiÓu râ néi dung c©u truyÖn h¬n.
d. G©y høng thó b»ng viÖc ®éng viªn khen th­ëng kÞp thêi.
Con ng­êi dï lín hay nhá lu«n muèn ®­îc khen ngîi, c¸c con ®­îc khen th­ëng ®éng viªn lµ mãn quµ, lµ mét phÇn th­ëng lín. Ngoµi ra lêi khen th­ëng cña c« kÝch thÝch trÎ tù tin, h¨ng h¸i tham gia tr¶ lêi c©u hái lµm cho tiÕt häc s«i næi kh«ng bÞ nhµm ch¸n. V× thÕ sau mçi lÇn trÎ tr¶ lêi t«i ®Òu ®éng viªn khen ngîi víi nh÷ng trÎ tr¶ lêi c©u hái xuÊt s¾c. Cßn víi nh÷ng trÎ tr¶ lêi c©u hái ch­a ®óng th× kh«ng chª bai trÎ tr­íc mÆt trÎ kh¸c mµ t«i sÏ gîi ý ®Ó gióp trÎ tù tin h¬n vµ tr¶ lêi ®­îc c©u hái cña c«. Tõ ®ã kÝch thÝch trÎ h¨ng h¸i hµo høng vµo ho¹t ®éng tr¶i nghiÖm. 
e. G©y høng thó cho trÎ qua c¸c trß ch¬i ®Çu giê cuèi giê.
Trß ch¬i bao giê còng l«i cuèn vµ hÊp dÉn víi trÎ chÝnh v× vËy mçi ho¹t ®éng häc t«i ®Òu tæ chøc cho trÎ ch¬i nh÷ng trß ch¬i phï hîp víi néi dung bµi d¹y ®Ó thu hót trÎ tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng.
VD: Víi tiÕt truyÖn: “ Thá con khôngg vâng lời” Vµo tiÕt häc t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i con Thá c« nãi: Con Thá, con thá- trÎ nãi: Tai dµi, tai dµi 
Con Thá, con thá- m¾t hång, m¾t hång
 Con Thá biÕt lµm g×? Nh¶y xa, nh¶y xa
Nµo chóng m×nh cïng nh¶y xa gièng chó thá nµo?
Cßn khi kÕt thóc tiÕt häc t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i lµm nh÷ng chó thá ®i t¾m n¾ng vµ vËn ®éng theo lêi bµi h¸t “ Trêi n¾ng trêi m­a”. Tõ nh÷ng trß ch¬i ®ã giê häc cña trÎ sÏ ®ù¬c tho¶i m¸i h¬n vµ trÎ tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸c.
Không chỉ dạy trẻ trong tiết học mà ta có thể dạy trẻ làm quen với tác phẩm văn học ở mọi lúc mọi nơi .
4.4 BiÖn ph¸p 4: D¹y trÎ lµm quen víi t¸c phÈm truyÖn ë mäi lóc, mäi n¬i
Nh­ chóng ta ®· biÕt trÎ em dÔ nhí nh­ng l¹i mau quªn v× thÕ rÌn cho trÎ mäi lóc mäi n¬i sÏ gióp trÎ hiÓu kh¾c s©u nh÷ng g× trÎ ®· biÕt lµm quen víi nh÷ng ®iÒu ch­a biÕt. Lu«n h×nh thµnh cho trÎ vèn hiÓu biÕt vÒ ®øc, trÝ, thÈm, mÜ.
Cô thÓ trong giê ®ãn trÎ : Gi¸o viªn trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò vµ yªu cÇu trÎ tr¶ lêi mét sè c©u hái cña c«.
VÝ dô: Víi chñ ®Ò “ vËt nu«i trong gia ®×nh ”.
T«i trß chuyÖn vÒ mét sè con vËt nu«i trong gia ®×nh
ë nhµ c¸c con nu«i nh÷ng con vËt g×?
Nhµ con nu«i con gµ, con vÞt. 
VËy gµ vµ vÞt cßn cã ë trong c©u chuyÖn g×?
Cßn chó thá con th× th­êng thÝch ¨n g×?
Chó thá con cßn xuÊt hiÖn trong c©u chuyÖn g× ?
Qua giê thÓ dôc s¸ng : T«i cho trÎ tËp mét sè bµi thÓ dôc mang tªn mét sè nh©n vËt trong c©u chuyÖn nh­ bµi tËp : “Gµ g¸y, thá con” Qua ®ã trÎ còng cã thÓ nhËn ra nh©n vËt ®ã cßn cã ë trong c©u chuyÖn g× ?
Trong giê ho¹t ®éng gãc t«i lµm thªm mét sè bé tranh tËp san theo néi dung c©u chuyÖn trong ch­¬ng tr×nh. Khi ch¬i c« cho trÎ lÊy tranh xem, c« ®µm tho¹i vÒ néi dung c©u chuyÖn cho trÎ tr¶ lêi. Nh÷ng buæi ®Çu t«i ch¬i víi trÎ vµ h­íng dÉn trÎ nhiÒu lÇn nh­ vËy trÎ sÏ tù ch¬i víi nhau, tù ®Æt ra c©u hái ®Ó b¹n tr¶ lêi
Qua giê ho¹t ®éng chiÒu t«i tæ chøc cho trÎ tù nhËp vai vµo c¸c nh©n vËt vµ tù ®­a ra nh÷ng lêi ®èi tho¹i ®Ó trÎ kh¸c tr¶ lêi. 
Tr¶i qua mét qu¸ tr×nh thùc hiÖn bÒn bØ liªn tôc, líp t«i ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ rÖt. TrÎ ®· høng thó h¬n trong giê kÓ chuyÖn. TrÎ ®· ngåi ngoan kh«ng quay sang b¹n ®ïa nghÞch, chó ý nghe c« kÓ chuyÖn vµ tÝch cùc tham gia tr¶ lêi nh÷ng c©u hái cña c« ®Ó giê häc ®­îc tho¶i m¸i h¬n mµ trÎ vÉn tiÕp thu ®­îc bµi.
Bên cạnh những biện pháp trên thì việc phối kết hợp với phụ huynh là một việc rất quan trọng không thể thiếu để giúp trẻ hứng thú hơn trong giờ kể chuyện .
4.5 BiÖn ph¸p 5: Phèi kÕt hîp víi phô huynh ( lµm tèt c«ng t¸c x· héi hãa gi¸o dôc )
Ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· vËn ®éng phu huynh ñng hé nguyªn liÖu phÕ nh­ xèp v¶i vôn, b«ng ®Ó lµm nh÷ng con rèi rÊt ®¸ng yªu. Phu huynh cßn ñng hé b¨ng h×nh, tranh truþÖn s¸ch b¸o ®Ó vµo gãc s¸ch cho c¸c ch¸u ®­îc xem hµng ngµy. §ång thêi mêi c¸c bËc phô huynh dù c¸c buæi kiÕn tËp cña tr­êng ®Ó tr­ng cÇu ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c bËc phô huynh.
Tæ chøc häp phô huynh ba lÇn trong n¨m vµ bÇu héi tr­ëng héi phô huynh. LÇn1: Th«ng b¸o víi phô huynh vÒ yªu cÇu ®Æt ra trong n¨m häc.
 LÇn 2 : Th«ng b¸o kÕt qu¶ häc kú mét.
 LÇn 3: Tæng kÕt ®¸nh gi¸ trÎ c¶ mét n¨m häc.
- T«i th«ng b¸o kÕt qu¶ häc tËp cña trÎ vµ nh÷ng ch¸u cã kh¶ n¨ng tiÕp thu bµi tèt vµ nh÷ng ch¸u cßn h¹n chÕ kiÕn thøc kü n¨ng bé m«n ®Ó phô huynh n¾m ®­îc cïng phèi hîp rèn kỹ năng kể chuyện để n©ng cao kÕt qu¶ 
- §Ó phô huynh tiÖn trong viÖc theo dâi ch­¬ng tr×nh d¹y häc vµ phèi hîp mét c¸ch tù gi¸c, ë gãc v¨n häc t«i th­êng xuyªn ghi c¸c néi dung kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn rÌn luyÖn cñng cè phèi hîp qua tõng bµi, tõng th¸ng, tõng tuÇn ®Ó phô huynh n¾m ®­îc cïng d¹y trÎ häc tèt.
 - Bªn canh ®ã t«i cßnm gãc tuyªn truyÒn víi phô huynh vÒ néi dung ch­¬ng tr×nh, vÒ tÇm quan träng cña m«n häc. Gãc th­ viÖn t«i ®· lµm tËp san vÒ néi dung c©u truyÖn víi nh÷ng h×nh ¶nh hÊp dÉn. §ång thêi t«i in nh÷ng bµi truyÖn theo tõng chñ ®Ò, tõng nh¸nh ®Ó göi phô huynh ®Ó c¸c bËc phô huynh kÓ cho c¸c con thªm ë gia ®×nh.
 IV. Hiệu quả của sáng kiến
Sau mét n¨m thùc hiÖn ®Ò tµi t«i ®· thu ®­îc mét sè kÕt qu¶ nh­ sau;
 Tæng sè trÎ ®­îc kh¶o s¸t: 25/25 = 100%
NỘI DUNG KHẢO SÁT
Đầu năm
Cuối năm
Tăng
giảm
Đạt 
Chưa đạt
Đạt 
Chưa 
Đạt 
sl
%
sl
%
sl
%
sl
%
sl
%
sl
%
* Học sinh
Hứng thú tham gia một cách tích cực
23
100
0
0
11
48
0
Số trẻ nhớ được tên truyện, tên nhân vật trong truyện
22
96
1
4
8
35
0
0
Số trẻ bắt chước một số hành động của nhân vật
20
87
3
13
11
48
0
0
Kỹ năng nghe và hiểu nội dung truyện
21
91
2
9
10
43
0
0
Số trẻ nói đúng, không nói ngọng, không nói lắp
23
100
0
0
8
35
0
0
* Giáo viên
Vận dụng phương pháp theo chương trình giáo dục Mầm non mới.
75
25
100
0
25
0
Hình thức tổ chức linh hoạt sáng tạo
70
30
90
10
20
0
Sử dụng đồ dùng trong tiết học
78
22
92
8
14
0
Khả năng kể chuyện diễn cảm
75
25
95
5
20
0
Phối kết hợp với phụ huynh
82
18
95
5
13
0
* Đồ dùng đồ chơi
Đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ trong tiết học 
78
22
100
0
22
0
Đồ dùng trang trí tạo môi trường cho trẻ hoạt động
80
20
95
5
15
0
* Phụ huynh
Phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của bộ môn
70
30
91
9
21
0
Phụ huynh quan tâm đến việc học của con em mình
75
25
96
4
21
0
1. §èi víi gi¸o viªn :
- §­îc trau dåi thªm kiÕn thøc vµ nh÷ng kinh nghiÖm d¹y trÎ, n¾m v÷ng ph­¬ng ph¸p bé m«n.
- Lu«n ®æi míi ph­¬ng ph¸p vËn dông tÝch luü s¸ng t¹o h¬n. T«i cßn biÕt lµm nhiÒu ®å dïng h¬n. C¸ch tæ chøc lång ghÐp c¸c néi dung kh¸c vµo tiÕt d¹y mét c¸ch nhÑ nhµng hîp lý.
- Kh¶ n¨ng øng dông céng nghÖ th«ng tin trong so¹n gi¶ng vµ tæ chøc ho¹t ®éng thµnh th¹o vµ linh ho¹t h¬n.
- BiÕt khai th¸c triÖt ®Ó c¸c ®å dïng trong qu¸ tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng, kÝch thÝch trÎ ho¹t ®éng víi ®å dïng.
- NghÖ thuËt lªn líp còng ®· cã tiÕn bé, t¸c phong s­ ph¹m, kh¶ n¨ng truyÒn thô kiÕn thøc gi÷a c¸c ho¹t ®éng theo mét tr×nh tù tõ dÔ ®Õn khã, tõ quen thuéc ®Õn míi l¹ t¹o høng thó cho trÎ ho¹t ®éng tÝch cùc h¬n.
 2. §èi víi häc sinh
TrÎ cã tiÕn bé râ rÖt, 100% trÎ høng thó tham gia mét c¸ch tÝch cùc vµo c¸c tiÕt kÓ chuyÖn
- TrÎ nhí ®­îc tªn truyÖn, tªn nh©n vËt vµ hµnh ®éng cña c¸c nh©n vËt.
- TrÎ ®· kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng nãi ngọng,nói l¾p. TrÎ còng ®· cã kh¶ n¨ng diÔn ®¹t m¹ch l¹c vµ kÓ l¹i ®­îc mét sè c©u truyÖn ng¾n ®¬n gi¶n
- TrÎ ph©n biÖt ®­îc viÖc lµm tèt vµ nh÷ng viÖc lµm ch­a tèt.
3. §èi víi phô huynh
- 100% phô huynh hiÓu ®­îc tÇm quan träng cña bé m«n häc.
- KÕt hîp cïng víi nhµ tr­êng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. C¸c phô huynh quan t©m ®Õn c¸c phong trµo ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng.
- Hç trî kinh phÝ mua thªm ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho trÎ vµ ñng hé thªm tranh ¶nh s¸ch b¸o cò lµm ®å dïng ®å ch¬i .
- Phụ huynh đã thật sự quan tâm đến phát triển ngôn ngữ của con , cháu mình thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình học tập của trẻ ở lớp để về luyện thêm cho con mình phát âm đúng, sửa nói ngọng,nói lắp của con mình.
4. §å dïng, ®å ch¬i:
- §· ®­îc bæ xung 100% tiÕt d¹y ®Òu cã ®ñ ®å dïng tù t¹o.
 Vd: §å dïng trang trÝ t¹o m«i tr­êng cho trÎ häc phong phó h×nh ¶nh.
V. Kết Luận 
 1. Bµi häc kinh nghiÖm
Qua qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p trªn t«i thÊy mçi gi¸o viªn ph¶i lµm tèt c¸c yªu cÇu sau:
- Cã ý thøc tèt trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch tuÇn, th¸ng, n¨m
- ChuÈn bÞ gi¸o ¸n ®Çy ®ñ theo ®óng ph­¬ng ph¸p bé m«n
- TÝch cùc lµm ®å dïng s¸ng t¹o, hÊp dÉn, sinh ®éng ®Ó thu hót sù chó ý cña trÎ g©y Ên t­îng vÒ bµi häc .
- CÇn ph¸t huy tÝnh tÝch cùc , thu hót sù chó ý vµ s¸ng t¹o høng thó cho trÎ b»ng c¸c thñ thuËt nh­ trß ch¬i, c©u ®è, th¬, h¸t, hß vÌ...
- N¾m v÷ng ®Æc ®iÓm t©m sinh lý løa tuæi cña trÎ ®Ó cã biÖn ph¸p gi¸o dôc phï hîp. VËn dông c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc mäi lóc, mäi n¬i. Chó ý ®Õn trÎ c¸ biÖt, lu«n t¹o ra niÒm tin sù høng thó cho trÎ.
- Th­êng xuyªn trau dåi kiÕn thøc häc tËp chuyªn m«n ®Ó cã kiÕn thøc v÷ng vµng khi d¹y trÎ. Linh ho¹t s¸ng t¹o vµ lu«n ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y trÎ. 
- N©ng cao chÊt l­îng d¹y trÎ mäi lóc mäi n¬i trong tiÕt häc vµ ngoµi tiÕt häc
- Th­êng xuyªn båi d­ìng kiÕn thøc cho b¶n th©n
- Lu«n cã ý thøc häc hái ®ång nghiÖp, lµm tèt c«ng t¸c phèi kÕt hîp víi ban giám hiệu, phô huynh ®Ó n©ng cao chÊt l­îng d¹y trÎ.
- ViÖc rÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn vèn tõ cho trÎ lµ c¶ qua tr×nh liªn tôc vµ cã hÖ thèng ®ßi hái gi¸o viªn ph¶i kiªn tr×, bÒn bØ, kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó t×m ra ph­¬ng tiÖn, ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn cña c¸c ch¸u. H¬n n÷a c« gi¸o lµ ng­êi g­¬ng mÉu ®Ó trÎ noi theo, ®iÒu nµy ®· gãp phÇn båi d­ìng thÕ hÖ m¨ng non cña ®Êt n­íc, thùc hiÖn môc tiªu cña ngµnh.
 2. Những ý kiến đề xuất 
Sau qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi t«i cã mét sè kiÕn nghÞ víi ban ngµnh cÊp trªn nh­ sau:
- §Çu t­ bæ sung thªm ®å dïng gi¶ng d¹y vµ tµi liÖu häc tËp tham kh¶o cho gi¸o viªn. §Æc biÖt lµ ph­¬ng tiÖn c«ng nghÖ th«ng tin: ( m¸y tÝnh, m¸y chiÕu) ®Ó t«i thuËn tiÖn h¬n trong so¹n gi¶ng vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng.
- X©y dùng khu«n viªn cã vườn hoa c©y c¶nh, vườn c©y ¨n qu¶ vµ vườn c©y cña bÐ ®Ó gióp trÎ ho¹t ®éng ®¹t được kÕt qu¶ tèt h¬n.
* Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p gióp trÎ 24-36 th¸ng høng thó häc m«n Làm Quen Văn Học - thÓ lo¹i truþÖn. RÊt mong ®­îc sù bæ sung gãp ý cña Héi ®ång khoa häc cÊp trªn ®Ó ®Ò tµi cña t«i ®­îc hoµn thiÖn vµ ¸p dông ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n.
T«i xin tr©n thµnh c¶m ¬n!
Kim Quan, ngàythángnăm 2016
 Tác giả
 Nguyễn Thị Thuỷ
MỤC LỤC
TT
NỘI DUNG
Trang
SƠ YẾU LÝ LỊCH 
1
I
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2
II
PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
2
1
Thời gian 
2
2
Phạm vi
2
III
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2
1
Cơ sở lý luận
2
2
Thực trạng của vấn đề
3
a
Thuận lợi
3
b
Khó khăn
4
c
Số liệu điều tra trước khi thực hiện
5
3
Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề	 
6
4
Giải pháp từng phần
6
1
 Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề và kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn
6
2
Bổ xung đồ dùng đồ chơi và môi trường hoạt động của trẻ
7
3
Tạo hứng thú trong hoạt động kể chuyện cho trẻ hoạt động
8
4
Dạy trẻ làm quen với các tác phẩm chuyện ở mọi lúc, mọi nơi
10
5
Phối kết hợp với phụ huynh (làm tốt công tác xã hội giáo dục)
11
IV
HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
12
V
KẾT LUẬN
15
1
Bài học kinh nghiệm
15
2
Những ý kiến đề xuất
15
NhËn xÐt §¸nh gi¸ xÕp lo¹i cña héi ®ång khoa häc
tr­êng mÇm non Canh NËu 
..
..
..
..
..
..
..
Canh NËu, ngµy th¸ng n¨m 2016
 Chñ tÞch héi ®ång
NhËn xÐt §¸nh gi¸ xÕp lo¹i cña héi ®ång khoa häc 
HuyÖn th¹ch ThÊt
..
..
..
..
..
..
..
Th¹ch ThÊt, ngµy th¸ng n¨m 2016
 Chñ tÞch héi ®ång

File đính kèm:

  • docSKKN.doc
Sáng Kiến Liên Quan