Đề tài Kinh nghiệm kiểm tra hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ái Thượng huyện Bá Thước

Hiệu trưởng nhà trường muốn là người quản lý giỏi phải luôn luôn thực hiện

bốn chức năng chung, đó là: Kế - Triển – Đạo – Kiểm, nghĩa là người Hiệu trưởng phải hoạch định kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo và kiểm tra. Bởi vì trong hoạt động quản lý, kiểm tra vừa là biện pháp, vừa là một trong những quyết định quản lý đúng đắn thì phải kiểm tra, không có kiểm tra thì không có quản lý.

Dạy học là hoạt động chủ yếu trong nhà trường, là trung tâm của hoạt động quản lí giáo dục. Vì vậy, việc kiểm tra - đánh giá hoạt động dạy học có vị trí vô cùng quan trọng, có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.

Ở trường trung học cơ sở, Hiệu trưởng vừa quản lý nhân sự vừa quản lý công tác dạy học. Muốn có những thông tin căn bản chính xác giúp Hiệu trưởng đánh giá đúng bản chất của sự việc và con người thì việc làm cần thiết là phải nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học của giáo viên. Nhờ kiểm tra đánh giá kịp thời, chính xác mà hoạt động dạy học được điều chỉnh và có những cải tiến đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Công tác kiểm tra hoạt động dạy học của Hiệu tr¬ưởng ở trường trung học cơ sở Ái Thượng huyện Bá Thước những năm trước đây bản thân tôi nhận thấy vẫn còn những bất cập, các biện pháp kiểm tra hoạt động dạy học của hiệu trưởng chưa thực sự khoa học, đồng bộ, chưa kiểm tra - đánh giá đúng mức hiệu quả hoạt động dạy học của giáo viên trung học cơ sở; điều đó phần nào làm hạn chế hiệu quả của công tác kiểm tra, hạn chế khả năng phát huy tính tích cực của giáo viên và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học.

 Để đạt được mục tiêu của ngành, những nhà quản lý các trường trung học cơ sở cần phải trao đổi, bổ sung, rút kinh nghiệm kịp thời, cần có trách nhiệm cao và tinh thần sáng tạo trong các hoạt động quản lý, đặc biệt là quản lý hoạt động chuyên môn, mà mấu chốt là công tác kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên ở trường trung học cơ sở.

Từ những lý do trên tôi mạnh dạn viết cách làm của mình như sau: " Kinh nghiệm kiểm tra hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ái Thượng huyện Bá Thước" .

 

doc21 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 26/10/2018 | Lượt xem: 396 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Kinh nghiệm kiểm tra hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ái Thượng huyện Bá Thước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m vụ để điều chỉnh, uốn nắn kịp thời những vi phạm quy chế chuyên môn.
* Thường xuyên cải tiến, áp dụng những tiến bộ khoa học vào quá trình kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên, khuyến khích giáo viên tìm tòi và đổi mới PPDH. Nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về quán triệt mục đích, nội dung và đổi mới phương pháp giảng dạy.
* Biết phối hợp và huy động các lực lượng XH cùng chung sức thực hiện mục tiêu giáo dục.
* Nâng cao trách nhiệm của BGH, tổ chuyên môn và từng giáo viên để giám sát việc thi hành các biện pháp kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học của giáo viên. Trọng tâm là giám sát các khâu, soạn bài, chuẩn bị đồ dùng lên lớp, chấm chữa bài đúng thời gian, đúng quy định, thao giảng theo kế hoạch và dự giờ đột xuất, quản lý tốt việc ra đề thi, đánh giá chất lượng học tập của học sinh đối với từng bộ môn. 
* Khen thưởng và động viên kịp thời những cá nhân tiên tiến, điển hình của nhà trường, đồng thời có thái độ cứng rắn với những tư tưởng bảo thủ, trì trệ, chậm đổi mới.
* Cuối học kỳ I và cuối năm học cần tiến hành trưng cầu ý kiến của tập thể sư phạm xem kết quả thực hiện việc đổi mới công tác kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học của giáo viên như vậy đã đảm bảo chính xác, khách quan chưa?, những mặt nào còn hạn chế để tìm ra cách giải quyết và hoàn thiện dần trong những năm học tiếp theo?
3.3. Giải pháp 3: Xây dựng quy trình kiểm tra hoạt động dạy học của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng cần xây dựng một quy trình quản lý khoa học, nắm vững được các giai đoạn của quy trình kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động dạy học của giáo viên trong nhà trường.
3.3.1. Biện pháp1: Hiệu trưởng căn cứ vào văn bản quy định hiện hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và những quy định khác có liên quan để xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục và các công tác khác của nhà giáo.
* Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Nhận thức tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.
- Đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh.
*Kết quả công tác được giao
- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của giáo viên:
+ Thực hiện quy chế chuyên môn: kiểm tra hồ sơ của nhà giáo và các hồ sơ khác có liên quan.
+ Kiểm tra giờ lên lớp: dự giờ tối đa 3 tiết, nếu dự 2 tiết không xếp cùng loại thì dự tiết thứ 3; phân tích, đánh giá giờ dạy.
+ Kết quả giảng dạy: điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm thanh tra; kiểm tra khảo sát của kiểm tra viên; so sánh kết quả của các lớp do giáo viên giảng dạy với các lớp khác trong nhà trường tại thời điểm kiểm tra (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác.
- Nghiên cứu các chuẩn đánh giá và xác định các tiêu chí đánh giá.
- Nghiên cứu các hồ sơ kiểm tra trước đó (chú ý đến lần kiểm tra gần nhất).
3.3.2. Biện pháp 2: Nghiên cứu đối tượng, nhiệm vụ phân công để có những phương pháp, hình thức kiểm tra phù hợp.
- Công tác chuẩn bị
+ Thu thập thông tin về đối tượng kiểm tra bao gồm: trình độ đào tạo, tinh thần thái độ thực hiện nhiệm vụ, uy tín đối với đồng nghiệp.
+ Nghiên cứu nội dung được phân công giảng dạy và các nhiệm vụ khác được giao: thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác của đối tượng kiểm tra.
+ Các loại hồ sơ, biểu mẫu liên quan đến công tác kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên.
- Tiến hành kiểm tra:
+ Xem xét, kiểm tra hồ sơ cá nhân, phiếu đánh giá viên chức, hồ sơ chuyên môn.
+ Dự giờ dạy của đối tượng kiểm tra; khảo sát trắc nghiệm học sinh sau tiết dự; trao đổi rút kinh nghiệm với đối tượng kiểm tra.
- Kết quả công tác được giao:
+ Nhận xét về việc thực hiện quy chế chuyên môn.
+ Xếp loại giờ dạy theo văn bản hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đối chiếu với khung chuẩn, nêu bật các ưu điểm, nhược điểm và các vấn đề tồn tại. 
+ Kết quả giảng dạy của đối tượng kiểm tra.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác. 
+ Hoàn thiện hồ sơ kiểm tra
+ Báo cáo kết quả kiểm tra với Hiệu trưởng nhà trường.
+ Thông báo kết quả kiểm tra cho đối tượng kiểm tra
Khi kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học cán bộ quản lý phải tuỳ thuộc vào đối tượng giáo viên để có những phương pháp, hình thức kiểm tra phù hợp, quan trọng nhất là nhận xét đánh giá. Cán bộ quản lý phải nhận xét chính xác, tỉ mỉ giúp giáo viên hiểu rõ năng lực của bản thân đối với từng môn dạy, những ưu điểm nổi bật cần phát huy và có thể nhân rộng, những yếu điểm cần khắc phục và cách khắc phục. Trong quá trình nhận xét, đánh giá cán bộ quản lý phải để ý đến đối tượng giáo viên được kiểm tra. Nếu là giáo viên chưa có kinh nghiệm dạy học thì cán bộ quản lý cần đi sâu phân tích, nhận xét từ bài soạn đến mọi khâu tiết dạy, hướng cho giáo viên hoàn thiện kiến thức, nội dung, phương pháp dạy mỗi bộ môn... Nếu là giáo viên có kinh nghiệm cán bộ quản lý cần lắng nghe họ trình bày, tự nhận xét về tiết dạy và quan tâm đến khả năng sáng tạo, khả năng đổi mới hình thức hoạt động dạy học. Điều quan trọng là người kiểm tra phải đánh giá các tiết dạy công bằng, công khai, phát huy cao nhất sự nỗ lực, cố gắng của mỗi giáo viên.
	Trong các buổi họp chuyên môn những ưu điểm trong các tiết dạy cần được phổ biến, những hạn chế cũng nên tế nhị đưa ra rút kinh nghiệm chung cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường. Và để tạo cơ hội cho các giáo viên, các cán bộ quản lý giao cho họ những tiết dạy thực nghiệm hoặc dạy mẫu, qua đó vừa kiểm tra được sự tiến bộ của giáo viên đồng thời khuyến khích sự cố gắng của họ, giúp giáo viên vững tin trong quá trình phấn đấu, hoàn thiện khả năng sư phạm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
3.4. Giải pháp 4: Tổ chức lực lượng kiểm tra hoạt động dạy học của hiệu trưởng
Lực lượng tham gia kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên quyết định đến chất lượng kiểm tra đánh giá; vấn đề ai đánh giá? đánh giá như thế nào? nhằm mục đích gì? phải được nhận thức một cách đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Nếu những người tham gia đánh giá có uy tín, có chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cao, có lương tâm và trách nhiệm với công việc thì hiệu quả kiểm tra đánh giá sẽ cao, sẽ thúc đẩy được sự phát triển của nhà trường. Ngược lại lực lượng tham gia kiểm tra đánh giá quá mỏng, yếu về phẩm chất và năng lực chuyên môn thì hiệu quả kiểm tra đánh giá sẽ thấp và mất tác dụng.
3.4.1. Biện pháp 1: Xác định nội dung để thực hiện 
- Xây dựng thành phần tham gia kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên THCS.
- Khai thác và xử lý thông tin trong quá trình kiểm tra đánh giá, để đem lại kết quả cao hơn.
- Đưa ra được những mục đích, yêu cầu của mỗi cấp độ đánh giá. Trách nhiệm của mỗi thành viên tham gia kiểm tra đánh giá. 
3.4.2.Biện pháp 2: Cách thức tổ chức tiến hành
 	Trong trường học có nhiều đối tượng phải kiểm tra, do tính chất đa dạng và phức tạp, thường Hiệu trưởng không đủ thông thạo về nhiều bộ môn, nhiều thời gian để trực tiếp kiểm tra trong trường. Hiệu trưởng phải xây dựng được đội ngũ kiểm tra viên để thực hiện chức năng kiểm tra. Lực lượng kiểm tra gồm HT, PHT, các TTCM. Tuỳ theo nội dung hoặc tính chất của việc kiểm tra và sự phân công của Hiệu trưởng mà lực lượng này có thể kiểm tra trực tiếp, gián tiếp, độc lập hay phối hợp với nhau để cùng kiểm tra một nội dung. Lực lượng kiểm tra trong nhà trường phải đạt các yêu cầu :
- Hiệu trưởng quyết định thành lập ban kiểm tra do Hiệu trưởng làm trưởng ban.
- Thành viên ban kiểm tra phải là người thông thạo chuyên môn nghiệp vụ: Giỏi về nghề, tốt về đức, sáng suốt và linh hoạt trong công việc.
- Các thành viên trong ban kiểm tra được phân công cụ thể phần việc được giao, xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và quyền lợi, được hướng dẫn đầy đủ về mục đích, yêu cầu, nội dung và nghiệp vụ kiểm tra; đảm bảo tính chủ động, sáng tạo của họ trong quá trình thực hiện. 
- Trách nhiệm trong công tác kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học của giáo viên trong nhà trường thông thường được phân công như sau :
* Hiệu trưởng 
+ Lập kế hoạch chung về công tác kiểm tra .
+ Lập kế hoạch chi tiết về kiểm tra đột xuất và định kỳ với 1/3 số GV trong trường .
+ Duyệt kế hoạch chi tiết kiểm tra đồng loạt giáo viên ở từng nội dung.
+ Trực tiếp hoặc phối hợp với lực lượng kiểm tra viên tiến hành kiểm tra.
+ Tổ chức rút kinh nghiệm với giáo viên được kiểm tra.
+ Triển khai, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của đội ngũ kiểm tra viên.
+ Tập hợp hồ sơ của các kiểm tra viên để tiến hành sơ kết hoặc tổng kết. 
+ Lập hồ sơ lưu trữ.
* Phó Hiệu trưởng chuyên môn:
+ Kết hợp cùng Hiệu trưởng lập kế hoạch chung về công tác kiểm tra.
+ Lập kế hoạch chi tiết công tác kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học đồng loạt giáo viên để trình Hiệu trưởng duyệt.
+ Thiết lập các biểu mẫu giấy tờ phục vụ cho công tác kiểm tra đánh giá.
+ Tiến hành kiểm tra giáo viên theo sự phân công của Hiệu trưởng.
+ Tham dự các buổi rút kinh nghiệm của các kiểm tra viên với các giáo viên được kiểm tra.
* Các TTCM , các kiểm tra viên:
+ Tiến hành kiểm tra trực tiếp hoặc phối hợp với các kiểm tra viên khác tiến hành kiểm tra giáo viên.
+ Tổ chức rút kinh nghiệm với giáo viên được kiểm tra.
+ Hoàn thiện hồ sơ của các cá nhân và viết các báo cáo theo quy định nộp cho Hiệu trưởng.
3.5. Giải pháp 5: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng.
	5.1.Biện pháp1: Hiệu trưởng xác định nội dung kiểm tra
- Lên kế hoạch kiểm tra quản lý giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn, thống nhất trong hội nghị, thông qua hội đồng nhà trường vào đầu năm học để lấy sự thống nhất, biểu quyết cao của hội đồng giáo dục và chính thức đưa vào nghị quyết hội đồng nhà trường để thực hiện.
- Các phương pháp kiểm tra, quản lý giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn.
+ Kiểm tra thường xuyên: Là kiểm tra đi liền với hoạt động của nhà trường, việc kiểm tra được tiến hành trong suốt thời gian một năm học.
+ Kiểm tra đột xuất: Là kiểm tra giáo viên vào một thời điểm bất kỳ nhằm đánh giá thực trạng hoạt động dạy học của giáo viên đó.
+ Kiểm tra phòng ngừa: Là việc kiểm tra hướng vào việc thực hiện kế hoạch dạy học nhằm ngăn chặn điều chỉnh các lệch lạc có thể có, lường trước các tình huống bất ngờ.
+ Kiểm tra kết quả công việc: Là loại kiểm tra để điều chỉnh hoạt động dạy và học trong những bước tiếp theo.
5.2. Biện pháp 2: Hiệu trưởng chỉ đạo cách thực hiện
- Căn cứ vào các tiêu chí cơ bản của việc đánh giá giáo viên, trong thời gian chuẩn bị cho năm học mới (tháng 8), Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn bám sát đặc thù môn học của mình mà xây dựng tiêu chí cụ thể về việc đánh giá giáo viên ở góc độ hoạt động dạy học. 
- Tổ chuyên môn họp, thảo luận và hoàn thiện thành văn bản đề nghị của từng tổ chuyên môn gửi ban giám hiệu nhà trường.
- Ban giám hiệu nhà trường tập hợp tiêu chí của các tổ chuyên môn có điều chỉnh, cân đối đảm bảo thể hiện được tiêu chí chung song lại mang đặc thù riêng của từng tổ bộ môn. 
- Tổ chức họp Hội đồng sư phạm nhà trường, bàn bạc, thảo luận về các tiêu chí, quy trình thực hiện và đi đến thống nhất bằng văn bản cụ thể.
- Cuối tháng 8 gửi bản chấm điểm đã được thống nhất cho từng giáo viên trong trường để tất cả giáo viên đều nắm được chủ trương và biểu điểm cụ thể. Trên cơ sở đó yêu cầu mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch công tác cụ thể của mình theo nhiệm vụ được phân công. 
- Tiếp theo mọi văn bản và quy trình sẽ được đưa ra bàn trong hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học. Được sự thống nhất và biểu quyết cao của toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường, ban giám hiệu chính thức đưa vào nghị quyết của trường.
Hội nghị đầu năm học Hiệu trưởng sẽ chính thức phân công nhiệm vụ cho các bộ phận tiến hành kiểm tra cụ thể như sau:
Tổ trưởng chuyên môn kiểm tra: hồ sơ và việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên; dự giờ, đánh giá tiết dạy, thực hiện quy định ra đề và việc chấm, chữa bài kiểm tra; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; chất lượng dạy học.
Ban giám hiệu kiểm tra: Sổ kế hoạch giảng dạy, tiến độ thực hiện chương trình, sổ ghi đầu bài, việc thực hiện thời khóa biểu, dự giờ đột xuất, dự giờ báo trước; việc thực hiện các chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm; công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng giáo viên.
Bộ phận quản lý đồ dùng dạy học theo dõi và kiểm tra việc sử dụng trang thiết bị thí nghiệm, đồ dùng dạy học của giáo viên.
Ban chấp hành công đoàn theo dõi và chấm ngày, giờ công và việc thực hiện các phong trào thi đua trong năm học.
Đoàn, đội theo dõi và kiểm tra nền nếp kỷ cương dạy và học của giáo viên và học sinh trong toàn trường.
Các bộ phận kiểm tra gửi kết quả kiểm tra của bộ phận mình về Ban giám hiệu vào cuối mỗi đợt kết thúc thi đua, cuối học kỳ, cuối năm học để tổng hợp kết quả. Ban thi đua nhà trường công bố cụ thể các mức khen thưởng, các mức phê bình. Các mức khen thưởng này giao cho ban thi đua khen thưởng xây dựng mà đứng đầu là đồng chí Hiệu trưởng.
Ban thi đua phải xây dựng được các tiêu chí cơ bản của việc đánh giá giáo viên trong thời gian một năm học, trên cơ sở các tổ chuyên môn tham gia đóng góp ý kiến bàn bạc và được thông qua hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học. Các tiêu chí được xây dựng để đánh giá giáo viên trong hoạt động dạy học. Ban thi đua nhà trường ra quyết định cụ thể về mức thưởng và mức phê bình.
* Khen thưởng: 
- Những đồng chí cán bộ, giáo viên đạt điểm theo mức quy định ghi vào sổ thi đua của nhà trường, thưởng theo mức quy định trong quy chế khen thưởng của nhà trường.
- Tôn vinh thành tích của các thành viên được khen trong dịp sơ kết thi đua, sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học của nhà trường có toàn thể giáo viên, học sinh trong toàn trường dự.
* Phê bình:
 - Đối với những giáo viên xếp loại yếu, kém nêu tên trong các buổi họp hội đồng nhà trường.
- Lần 1: nhắc nhở, phê bình, chỉ rõ biện pháp khắc phục trong học kỳ I
- Lần 2: không có sự chuyển biến sẽ tiếp tục phê bình; yêu cầu đối chiếu với quy định chung và viết bản cam kết; trong cam kết ghi rõ: nếu không khắc phục, tiếp tục để số điểm ở mức dưới trung bình sẽ không được bình xét thi đua cả năm học. 
- Lần 3: Vẫn vi phạm tiếp tục để số điểm ở mức dưới trung bình sẽ ghi vào hồ sơ viên chức của giáo viên và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo Luật công chức.
	Hiệu trưởng có thái độ kiên quyết phê bình những đồng chí giáo viên không thực hiện tốt các quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường hoặc cố ý làm sai hoặc không chịu sửa chữa.
	Hiệu trưởng có thái độ động viên những đồng chí giáo viên khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; đề nghị cấp trên khen thưởng những đồng chí thực hiện tốt quy chế chuyên môn và chất lượng dạy học đạt kết quả cao.
Thường xuyên kiểm tra, quản lý giáo viên thực hiện quy chế chuyên môn, xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại giáo viên trong hoạt động dạy học, giúp hiệu trưởng có sự đánh giá, phân loại chính xác trình độ năng lực và chất lượng của giáo viên cũng như chất lượng của đội ngũ. Trên cơ sở đó kịp thời điều chỉnh, tổ chức khắc phục những bất cập; đồng thời xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về các mặt cụ thể trong hoạt động dạy học để nâng cao chất lượng dạy học.
IV. KIỂM NGHIỆM: 
Từ thực trạng đội ngũ, thực trạng về công tác dạy và học, thực trạng các nội dung kiểm tra các hoạt động dạy học của Hiệu trưởng năm học 2010-2011, bản thân tôi đã đề ra các giải pháp và tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra hoạt động dạy học trong năm học 2011-2012, kết quả thu được cụ thể như sau:
TT
Nội dung kiểm tra
Tốt
Khá
Trung bình
SL
%
SL
%
SL
%
1
Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn
12
63.2
 5
 26.3
 2
 10.5
2
Kiểm tra giáo án và hồ sơ cá nhân khác của giáo viên
15
79.0
4
21.0
3
Kiểm tra việc thực hiện chương trình qua sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần và sổ ghi đầu bài
15
79.0
4
21.0
4
Kiểm tra qua dự giờ và đánh giá tiết dạy của giáo viên
10
52.6
7
36.8
2
10.5
5
Kiểm tra biên bản sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn
12
63.2
5
26.3
2
10.5
6
Kiểm tra theo kết quả của thanh tra chuyên môn Phòng – Sở
12
63.2
5
26.3
2
10.5
7
Kiểm tra theo báo cáo của tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn
12
63.2
7
36.8
8
Kiểm tra nề nếp tổ chức hoạt động dạy học
15
79.0
4
21.0
9
Kiểm tra qua công tác thi đua của giáo viên
15
79.0
4
21.0
10
Kiểm tra vở ghi của học sinh
12
63.2
6
31.6
1
5.2
11
Kiểm tra kết quả học tập của học sinh
10
52.6
5
26.4
4
21.0
12
Kiểm tra qua công tác thi đua của học sinh
15
79.0
3
15.8
1
5.2
13
Kiểm tra chất lượng đầu năm, giữa kỳ và cuối kỳ
12
63.2
5
26.3
2
10.5
14
Kiểm tra công tác kiểm tra, chấm bài kiểm tra
10
52.6
6
31.6
3
15.8
* So sánh kết quả đạt được của việc kiểm tra hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THCS Ái Thượng năm học 2011 - 2012 với thực trạng của việc kiểm tra hoạt động dạy học của hiệu trưởng năm học 2010 - 2011 :
Qua 14 nội dung kiểm tra cho thấy kết quả về chất lượng hoạt động dạy học tăng lên đáng kể. Ví dụ : kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn tăng thêm 21.1% ; kiểm tra nề nếp tổ chức hoạt động dạy học tăng thêm 36.9%...Có được kết quả như trên là do bản thân tôi đã cố gắng đầu tư thời gian nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp có kinh nghiệm trong công tác quản lý, phát huy tính dân chủ trong cơ quan đơn vị đặc biệt trong ban lãnh đạo nhà trường, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thực hiện kiểm tra các nội dung trong hoạt động dạy học một cách nghiêm túc và thường xuyên.
C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
	Trong công tác quản lý chuyên môn nhất là quản lý hoạt động dạy học của giáo viên trong nhà trường, Hiệu trưởng cần thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý trong đó có những giải pháp kiểm tra đánh giá của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học của giáo viên, đồng thời thường xuyên nắm bắt các thông tin về hoạt động dạy học từ đó điều chỉnh, thúc đẩy, xử lý kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đánh giá.	
Để nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học của giáo viên trong nhà trường, nâng cao hiệu lực quản lý, chúng tôi đề xuất các giải pháp kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học cụ thể như sau:
- Một là: Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên đối với công tác kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học ở nhà trường.
	- Hai là: Kế hoạch hóa công tác kiểm tra hoạt động dạy học của Hiệu trưởng. 
	- Ba là: Xây dựng quy trình kiểm tra hoạt động dạy học của Hiệu trưởng .
	- Bốn là: Tổ chức lực lượng kiểm tra hoạt động dạy học của Hiệu trưởng ở nhà trường.
	- Năm là: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của Hiệu trưởng. 
2. Kiến nghị: 
Hiệu trưởng và cán bộ quản lý cần xây dựng và duy trì tốt nề nếp chuyên môn trong nhà trường, xây dựng nội quy, quy chế, coi đây là điểm tựa cho việc thực hiện các biện pháp kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học.
XÁC NHẬN
 CỦA HIỆU TRƯỞNG.
 Bá Thước, ngày 20 tháng 3 năm 2013.
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
 NGƯỜI VIẾT
 Nguyễn Thị Lưu	
MỤC LỤC
Nội dung
Trang
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1
PHẦN II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ
2
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ
2
III. CÁC GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THC HIỆN
5
3.1.Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên đối với công tác kiểm tra đánh giá hoạt động dạy học
5
3.2.Giải pháp 2: Kế hoạch hóa công tác kiểm tra hoạt động dạy học của người hiệu trưởng 
7
3.3. Giải pháp 3: Xây dựng quy trình kiểm tra hoạt động dạy học của hiệu trưởng.
11
3.4. Giải pháp 4: Tổ chức lực lượng kiểm tra hoạt động dạy học của hiệu trưởng
13
3.5. Giải pháp 5: Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của hiệu trưởng.
15
IV. KIỂM NGHIỆM 	
18
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
19

File đính kèm:

  • docskkn_kinh_nghiem_kiem_tra_hoat_dong_day_hoc_cua_hieu_truong_truong_thcs_ai_thuong_8329.doc
Sáng Kiến Liên Quan