Bản mẫu: Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Cấp .

 Kính gửi: .

- Họ và tên:.

- Đơn vị công tác:.

- Điện thoại: . Fax: . Email: .

- Cá nhân, tổ chức phối hợp (đối với sáng kiến có nhiều thành viên tham gia):

.

Đề nghị Hội đồng sáng kiến công nhận sáng kiến năm .như sau:

1. Tên sáng kiến:. .

.

2. Sự cần thiết (lý do nghiên cứu):. .

.

3. Nội dung cơ bản của sáng kiến:. .

.

4. Phạm vi áp dụng:.

.

5. Hiệu quả đạt được:.

.

Người đăng ký

(ký, ghi rõ họ tên)

 

doc2 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 401 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Bản mẫu: Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.................., ngày......tháng.....năm.....
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Cấp .........................
	Kính gửi: ..........................................................................................
- Họ và tên:............................................................................................................
- Đơn vị công tác:..................................................................................................
- Điện thoại: ............................. Fax: .......................... Email: .............................
- Cá nhân, tổ chức phối hợp (đối với sáng kiến có nhiều thành viên tham gia):
...............................................................................................................................
Đề nghị Hội đồng sáng kiến công nhận sáng kiến năm ......như sau:
1. Tên sáng kiến:................................................................................................... ...
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Sự cần thiết (lý do nghiên cứu):........................................................................ ...
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Nội dung cơ bản của sáng kiến:........................................................................ ...
.................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
4. Phạm vi áp dụng:...............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Hiệu quả đạt được:............................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Người đăng ký
(ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docMAU 1- DON YEU CAU CONG NHAN SANG KIEN.doc
Sáng Kiến Liên Quan