Xét duyệt Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015

- Chỉ gửi File báo cáo mẫu số 6, tất cả đều thực hiện trên chương trình Excel và không nhận báo cáo tổng hợp của cơ sở bằng chương trình Word.

- Mẫu số 6 cũ theo Công văn 271/HDXDSK trước đây đã được thay thế mẫu mới 2014-2015. Các biểu mẫu gửi trực tiếp cho từng ngành học.

 - Đóng hồ sơ của cá nhân, tập thể từng trường, cho vào túi hồ sơ, ghi tên đơn vị, một số thông tin khác và báo cáo theo quy định.

 - Hội đồng xét duyệt SKKN ngành Giáo dục sẽ không nhận hồ sơ nộp sau ngày 31 / 3 / 2015.

 - Tuyệt đối không được sao chép SKKN của người khác.

 - Phải thể hiện cụ thể, rõ ràng, ghi đầy đủ thông tin ở các cột trong phần (Phạm vi áp dụng, tính mới, tính khả thi và tính hiệu quả) trong bảng tổng hợp mẫu số 6 mới.

 

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 2857 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Xét duyệt Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN CAO LÃNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 56 /PGD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Lãnh, ngày 06 tháng 3 năm 2015
Về việc xét duyệt đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2014-2015
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN-MG, TH, THCS
 và TH-THCS trong huyện.
	Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2014.
Căn cứ Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. 
Căn cứ Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định 42, Nghị định 39, Nghị định 65.
 	Thực hiện Công văn số 74/PNV-TĐKT ngày 04/3/2015 của Phòng nội vụ huyện Cao Lãnh về việc xét duyệt đề tài sáng kiến năm học 2014-2015.
Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục huyện hướng dẫn các trường thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:
	1. Sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2014-2015 tiếp tục thực hiện theo Công văn số 271/HĐXDSK ngày 09/10/2013 của Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện.
	(Có công văn và biểu mẫu đính kèm).
	2. Nhà trường Quyết định thành lập Hội đồng xét duyện SKKN năm học 2014-2015, tiến hành thực hiện các bước theo quy trình và báo cáo về PGD&ĐT theo quy định (Báo cáo theo từng ngành học).
	3. Thời gian báo cáo về PGD&ĐT.
	Ngày 31/3/2015 là hạn chót.
	4. Hình thức báo cáo SKKN.
	4.1. Đối với cá nhân thực hiện theo các mẫu sau:
- Bảng đăng ký đề tài sáng kiến năm ., 01 bộ ( mẫu 1 )
- Báo cáo sáng kiến, cải tiến đề nghị xét công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở (cấp tỉnh) năm., 03 bộ ( mẫu 2 )
- Báo cáo tóm tắt nội dung sáng kiến, hiệu quả sáng kiến, cải tiến đề nghị xét công nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở (cấp tỉnh) năm., 03 bộ ( mẫu 3)
* Khi sử dụng mẫu đối với cấp nào thì lấy tên của cấp đó, bỏ cấp còn lại.
 	4.2. Đối với Cơ quan, Đơn vị:
 Hồ sơ đề nghị công nhận đề tài sáng kiến như sau:
 	+ Tờ trình: 01 bộ (mẫu 4).
 	+ Biên bản họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến: 01 bộ (mẫu 5).
 	+ Bảng tổng hợp đề tài, sáng kiến năm học 2014-2015: 01 bộ (mẫu 6, mẫu mới Excel 2014-2015 có kèm theo).
5. Những điểm cần lưu ý.
	- Chỉ gửi File báo cáo mẫu số 6, tất cả đều thực hiện trên chương trình Excel và không nhận báo cáo tổng hợp của cơ sở bằng chương trình Word.
- Mẫu số 6 cũ theo Công văn 271/HDXDSK trước đây đã được thay thế mẫu mới 2014-2015. Các biểu mẫu gửi trực tiếp cho từng ngành học.
	- Đóng hồ sơ của cá nhân, tập thể từng trường, cho vào túi hồ sơ, ghi tên đơn vị, một số thông tin khác và báo cáo theo quy định.
	- Hội đồng xét duyệt SKKN ngành Giáo dục sẽ không nhận hồ sơ nộp sau ngày 31 / 3 / 2015.
	- Tuyệt đối không được sao chép SKKN của người khác.
	- Phải thể hiện cụ thể, rõ ràng, ghi đầy đủ thông tin ở các cột trong phần (Phạm vi áp dụng, tính mới, tính khả thi và tính hiệu quả) trong bảng tổng hợp mẫu số 6 mới.
	Trên đây là Công văn hướng dẫn xét duyệt đề tài SKKN năm học 2014-2015. Đề nghị Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện đúng theo nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ xin liên hệ CĐGD, PGD&ĐT huyện để được hướng dẫn ./.
 Nơi nhận:	 TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA NGÀNH GD
- Như trên (t/hiện);	 CHỦ TỊCH
- Thành viên Hội đồng (biết);	(Đã ký)
- Lưu: VT, PGD.
	 TRƯỞNG PHÒNG
	Nguyễn Thị Kim Châu 

File đính kèm:

  • docHUONG_DAN_VIET_SKKN_2015.doc
Sáng Kiến Liên Quan