SKKN Tổ chức một số hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường Trung học Phổ thông Phạm Hồng Thái

Thực trạng của vấn đề giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống

cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động

ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Phạm Hồng Thái.

Công tác giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh là

nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường phổ thông. Đây là trách nhiệm của tất cả

giáo viên và nhiệm vụ của tất cả các bộ môn. Công việc này tác động mạnh mẽ tới

quá trình hình thành nhân cách học sinh, góp phần “phát triển toàn diện con người

Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp; có

phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung

thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Bởi vậy, nhiệm vụ giáo

dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THPT cần

được đẩy mạnh hơn nữa. Trên thực tế, thời gian gần đây, được sự chỉ đạo của các

ban ngành vấn đề này đã được quan tâm hơn bao giờ hết. Ở trường THPT Phạm

Hồng Thái, nhiệm vụ này luôn được coi trọng. Tuy nhiên, việc thực hiện thế nào

để mang lại hiệu quả lại là một vấn đề cần đặt ra.

Để nâng cao hiệu quả của việc giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối

sống cho học sinh, chúng ta cần gắn liền với quá trình đổi mới phương pháp dạy và

học của giáo viên và học sinh. Một trong những phương pháp hay, đưa lại hiệu quả

cao cho vấn đề nay là tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên

lớp. Tuy nhiên, qua thực tiễn giảng dạy, chúng tôi nhận thấy việc tổ chức các hoạt

động ngoại khóa chưa được chú trọng đúng mức. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên

lớp được thực hiện đều đặn theo quy định nhưng phần lớn hoạt động này còn mang

tính chiếu lệ, nghèo nàn nên hiệu quả chưa cao. Đặc biệt ở các vùng nông thôn, vớicơ sở vật chất còn thiếu thốn, cuộc sống còn nhiều khó khăn, các hoạt động này

càng ít được chú trọng.

Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt

động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT là rất cần thiết. Đặc biệt, đối với vấn đề

nâng cao việc giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh thông

qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp cần được tổ chức nhiều

hơn, hiệu quả hơn trong giai đoạn hiện nay.

Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã tiến hành điều tra một số giáo viên

chủ nhiệm và một số học sinh về vấn đề này.

pdf22 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 03/03/2022 | Lượt xem: 760 | Lượt tải: 11Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Tổ chức một số hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường Trung học Phổ thông Phạm Hồng Thái", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT 
Phạm Hồng Thái trong những năm qua đã có đóng góp như thế nào đối với việc 
nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh? 
Sau khi tổng hợp, chúng tôi thu được kết quả như sau: 
Bảng điều tra của giáo viên 
Tổng số giáo 
viên điều tra 
Kết quả điều tra 
Câu hỏi 1 Câu hỏi 2 
Rất cần 
thiết 
Cần thiết 
Không 
cần thiết 
Rất tốt Tốt 
Bình 
thường 
18 10 6 2 3 6 9 
Tỉ lệ 55,6% 33,3% 11,1% 16,7% 33,3% 50% 
 Như vậy, chúng tôi thấy việc nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục đạo 
đức, lối sống cho học sinh đã được phần lớn giáo viên quan tâm nhưng việc vận 
dụng các hình thức hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp vẫn chưa 
được chú trọng, hiệu quả còn thấp. 
b. Đối với học sinh: 
 Qua điều tra, khảo sát một số học sinh ở các khối lớp, chúng tôi nhận thấy 
phần lớn học sinh còn khá mơ hồ về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, 
không nhận thức rõ lí tưởng sống của bản thân, chưa có dự định cho tương lai, xác 
định chưa đúng những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức. Thậm chí một số em 
còn tỏ ra thờ ơ, không quan tâm khi chúng tôi hỏi đến những vấn đề này. Về hoạt 
động ngoại khóa các em có vẻ hứng thú nhưng đa phần đều cho rằng hoạt động 
này đang còn quá ít, chỉ được tổ chức vào một số ngày lễ lớn, thậm chí có năm 
không có hoạt động nào. Hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức hàng tháng 
theo lịch của nhà trường nhưng hình thức còn đơn điệu, nghèo nàn. Như vậy, việc 
giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh là một nhiệm vụ hết 
sức cấp thiết và cần thực hiện bằng nhiều phương pháp, hình thức khác nhau. 
Trong đó việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp là 
một trong những hình thức hoạt động hữu hiệu để giải quyết các vấn đề trên. 
2.3. Tổ chức một số hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm 
nâng cao hiệu quả giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học 
sinh ở trường THPT Phạm Hồng Thái. 
 Giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường 
THPT là nhiệm vụ hết sức cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện, thực hiện mục tiêu đối với giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 
29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, 
công tác giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh cần có sự 
đổi mới trong cách nghĩ, cách làm. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, 
đa dạng hóa hình thức hoạt động ngoài giờ lên lớp là một phương pháp đang khẳng 
định hiệu quả. 
 Trường THPT Phạm Hồng Thái đóng trên một địa bàn phức tạp. Nơi đây là 
một vùng rất giàu truyền thống lịch sử văn hóa với nhiều di tích như: Nhà thờ họ 
Phạm, đền vua Lê, Xứ uỷ Trung Kì,  đây cũng là nơi tập trung nhiều tôn giáo 
với hai cơ sở tôn giáo lớn: chùa Phúc Thành và giáo xứ Mĩ Dụ với lịch sử 150 
năm. Trường ở nông thôn nhưng chỉ cách thành phố Vinh khoảng 10 ki-lô-mét. 
Những đặc điểm này đặt ra yêu cầu cao hơn cũng như tạo những điều kiện thuận 
lợi, khó khăn nhất định cho công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho 
học sinh ở nhà trường. Trên cơ sở những hình thức hoạt động ngoại khóa, hoạt 
động ngoài giờ lên lớp nêu trên, chúng tôi trình bày một số hoạt động ngoại khóa, 
hoạt động ngoài giờ lên lớp ở nơi mình công tác để nhằm hướng tới mục tiêu nâng 
cao hiệu quả giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh. Các 
hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 
các ngày lễ lớn, theo kế hoạch của nhà trường với sự phối hợp của các tổ chức 
Đoàn thể, các tổ chuyên môn hoặc được sử dụng trong phần giáo dục địa phương 
của các bộ môn: lịch sử, địa lí, ngữ văn; phần giáo dục đạo đức, pháp luật của môn 
giáo dục công dân. 
2.3.1. Tổ chức tham quan (Phụ lục 3 - H3.1) 
 GV tổ chức cho HS tham quan tại các di tích lịch sử của địa phương như: 
Nhà thờ họ Phạm, Xứ ủy Trung Kì, Nghĩa trang Thái Lão, Đền vua LêTại đây 
GV chuẩn bị nội dung tổ chức cho các em tìm hiểu về sự ra đời, những điểm nổi 
bật của di tích. Sau khi kết thúc buổi tham quan, yêu cầu HS viết bài thu hoạch, rút 
ra được suy nghĩ của bản thân sau khi tham quan các di tích đó. 
2.3.2. Tổ chức các cuộc thi ( Phụ lục 1,2,3) 
a. Cuộc thi thiết kế video với chủ đề “Tự hào truyền thống quê hương”( Phụ lục 1) 
 - Mục đích: 
 + Tổ chức cho học sinh tiếp xúc với các di sản, tìm hiểu và khám phá di sản. 
 + Tạo điều kiện cho các em ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình 
học tập. 
 + Bồi dưỡng tình yêu quê hương, lòng tự hào về truyền thống quê hương. 
 - Các bước tiến hành: 
 + Cho HS lập thành các nhóm, tự chọn một di sản văn hóa ở địa phương để 
tìm hiểu, ở đây có thể là di sản văn hóa vật thể hoặc các di sản phi vật thể. 
 + Sau khi đã chọn được đề tài, HS tiến hành thảo luận nội dung, phương 
pháp chuyển tải nội dung đó. 
 + Sau khi thảo luận xong, HS trình nội dung để GV duyệt và hướng dẫn 
thêm. 
 + HS tiến hành làm video. 
 Qúa trình này cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
 * Cách thể hiện : Đối với các video về di sản văn hóa vật thể như các di tích 
lịch sử, HS tiến hành thực hiện video tại di tích, trực tiếp giới thiệu về di tích. Đối 
với các di sản văn hóa phi vật thể, HS có thể sưu tầm hình ảnh trên mạng để thực 
hiện video. 
 * Nội dung của video cần đảm bảo được: Giới thiệu chung về bối cảnh ra 
đời, giới thiệu về di sản, nêu rõ được đóng góp của di sản, liên hệ với trách nhiệm 
bản thân. 
 * Về hình thức: Video có thể là sự trình chiếu hình ảnh hoặc là 1 video đầy 
đủ về di sản, có thể lồng tiếng thuyết minh hoặc dùng chữ để thuyết minh. 
 + Sau khi tiến hành làm xong, HS nộp sản phẩm. GV tiến hành chấm sản 
phẩm. 
 + Tổ chức trao giải cho các tác phẩm xuất sắc. Những sản phẩm này được 
lưu trữ và sử dụng trong quá trình sinh hoạt tập thể của học sinh nhà trường. 
b. Cuộc thi “Kể chuyện về Bác Hồ”( Phụ lục 2) 
- Mục đích: 
 + Tạo điều kiện cho học sinh tìm tòi, sưu tầm những câu chuyện về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. 
 + Phát triển kỹ năng kể chuyện, thuyết trình, xử lý tình huống. 
 + Giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, bồi dưỡng, rèn luyện phong 
cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. 
- Tiến trình thực hiện: 
 + GV cho học sinh đăng ký dự thi. 
 + Cho Học sinh chọn lựa 1 trong các câu chuyện về đạo đức, phong cách của 
Hồ Chí Minh để thể hiện. 
 + Trên cơ sở sự chọn lựa của mình, học sinh tiến hành biên tập câu chuyện 
đã chọn, tập luyện cách trình bày. 
 + Giáo viên tiến hành tổ chức cho học sinh thể hiện phần trình bày của 
mình. 
 + GV tiến hành chấm điểm, để tăng thêm không khí sôi nổi, giáo viên cho 
học sinh tổ chức bình chọn thí sinh mà mình yêu thích nhất. 
 + Cuối cùng, giáo viên tiến hành khen thưởng cho 1 số cá nhân có phần thể 
hiện xuất sắc nhất. 
c. Cuộc thi thiết kế thời trang từ nguyên liệu tái chế với chủ đề “Vì một thế giới xanh” 
(Phụ lục 3 - H3.2) 
- Mục đích: 
 + Tạo điều kiện cho học sinh tìm tòi, khám phá những vấn đề liên quan đến 
môi trường và bảo vệ môi trường. 
 + Phát triển kỹ năng thiết kế, kỹ năng thực hành. 
 + Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường, lối sống thân thiện, gần 
gũi với thiên nhiên. 
- Tiến trình thực hiện: 
 + Đoàn trường cho HS đăng kí theo lớp. 
 + HS các lớp chọn được đề tài, tiến hành thảo luận nội dung, phương pháp 
chuyển tải nội dung đó. 
 + HS tiến hành thiết kế các mẫu thời trang theo đề tài đã chọn (mỗi lớp từ 3 
đến 7 trang phục), lựa chọn, phân công người biểu diễn, chuẩn bị nội dung lời giới 
thiệu sản phẩm của lớp mình. 
 + Đoàn trường tiến hành tổ chức cho học sinh các lớp thể hiện phần trình 
diễn của mình . 
 + Ban giám khảo tiến hành chấm điểm, để tăng thêm không khí sôi nổi, Đoàn 
trường tổ chức cho học sinh bình chọn phần trình diễn mà mình yêu thích nhất. 
 + Cuối cùng, Thư kí công bố kết quả, Đoàn trường tiến hành khen thưởng 
cho 1 số tập thể có phần thể hiện xuất sắc nhất. 
2.3.3. Tổ chức trò chơi ( Phụ lục 3) 
 Ở đây chúng tôi mô phỏng theo trò chơi truyền hình “ Rung chuông vàng” 
với nội dung là chủ đề “Đảng là cuộc sống của tôi” 
- Mục đích: 
 + Cung cấp cho Học sinh những hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam và 
những thành quả mà Đảng đã mang lại cho dân tộc, nhân dân ta. 
 + Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hoạt động tập thể. 
 + Bồi dưỡng niềm tin của thanh niên đối với Đảng, với chế độ, giáo dục lí 
tưởng cách mạng cho học sinh. 
- Chuẩn bị: 
 + Chọn một số học sinh tiêu biểu ở các khối lớp để tham gia. Số lượng 100 
học sinh ở cả 3 khối lớp. 
 + Chuẩn bị sân thi đấu, sân khấu, một số tiết mục văn nghệ. 
 + GV chuẩn bị nội dung chương trình, hệ thống câu hỏi dành cho người 
tham gia. 
 Câu hỏi dưới dạng các câu hỏi trắc nghiệm với chủ đề. Chọn 2 học sinh có 
khả năng để làm MC cho chương trình. 
- Cách thức tiến hành: 
 Phần 1. Văn nghệ mở màn. 
 Phần 2.Tổ chức trò chơi 
 * MC giới thiệu về cuộc thi. Công bố thể lệ trò chơi. 
 Người tham gia sẽ phải trải qua các câu hỏi liên quan đến chủ đề, có 20 câu 
hỏi với độ khó tăng dần, ai trả lời đến câu cuối cùng sẽ là người chiến thắng. 
Trường hợp đến câu cuối cùng vẫn còn hơn 1 thí sinh sẽ sử dụng câu hỏi phụ để 
tìm ra người chiến thắng. 
 * MC tổ chức cho người chơi trả lời các câu hỏi, người chơi tham gia trả lời 
các câu hỏi bằng cách giơ đáp án của mình được viết trên bảng. 
 * Xen giữa chương trình là các tiết mục văn nghệ và các trò chơi với người 
tham gia là các giáo viên để cứu trợ cho các em. 
 Phần 3. Tổng kết, tuyên dương và trao thưởng 
2.3.4. Tổ chức hội thi ( Phụ lục 3 - H3.4) 
 Phối hợp cùng với Đoàn trường, tổ chức 1 hội thi chủ đề “Dòng chảy dân gian”. 
- Mục đích : 
 + Cung cấp, khắc sâu cho học sinh những kiến thức về văn học dân gian. 
 + Phát huy tinh thần trải nghiệm sáng tạo, tinh thần làm việc tập thể. 
 + Bồi dưỡng tình yêu quê hương, yêu lao động, lòng tự hào về truyền thống 
quê hương. 
- Chuẩn bị: 
 + Trao đổi với ban giám hiệu nhà trường để ấn định thời gian tổ chức phù hợp. 
 + Phối hợp với Đoàn trường chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ. 
 + Chọn học sinh ở các khối lớp, thành lập 4 đội để dự thi. 
 + Hướng dẫn các đội thi tìm hiểu về các giá trị văn học dân gian để chuẩn bị 
cho các nội dung của hội thi. 
 + Lên kế hoạch cho học sinh tập các màn hoạt cảnh 
- Cách tiến hành: 
 Hội thi sẽ được tiến hành với các phần sau: 
 Phần 1: Phần thể hiện tài năng. 
 Mỗi đội thể hiện tài năng thông qua diễn 1 màn hoạt cảnh để giới thiệu về 1 
làn điệu dân ca ở địa phương, vùng miền. 
 Phần 2: Phần thể hiện hiểu biết. 
 Mỗi đội trải qua các câu hỏi với hình thức trắc nghiệm với chủ đề là văn học 
dân gian 
 Phần 3. Phần hùng biện. 
 Mỗi đội cử 1 đại diện tham gia hùng biện với các câu hỏi về chủ đề văn học 
dân gian 
 2.3.5. Phối hợp cùng Đoàn trường xây dựng mô hình Câu lạc bộ 
(CLB phòng - chống ma túy, CLB Dân ca, CLB bóng chuyền, CLB bóng đá) 
(Phụ lục 3 - H3.6) 
- Mục đích: 
 + Mở rộng, nâng cao những hiểu biết về các lĩnh vực. 
 + Tạo nên môi trường để học sinh trao đổi, sinh hoạt nhằm phát triển kỹ 
năng làm việc nhóm. 
 + Rèn luyện lối sống trong sáng, lành mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, 
hợp tác giữa các thành viên. 
- Cách thức tiến hành: 
 + Thời lượng sinh hoạt: 1 tháng / 1 lần. 
 + Thành viên: Các bạn học sinh ở các khối lớp. 
 + Hình thức sinh hoạt: Sinh hoạt tập thể, giao lưu, trao đổi qua tài khoản 
Zalo, facebook. 
 + Nội dung sinh hoạt: các chủ đề được các thành viên quan tâm, lựa chọn. 
 Ngoài ra, các thành viên của câu lạc bộ còn là lực lượng nòng cốt trong các 
hoạt động tuyên truyền, tiến hành các hoạt động công ích, hoạt động từ thiện. 
2.3.6. Các hoạt động công ích xã hội ( Phụ lục 3- H3.7, H3.8, H3.9) 
- Mục đích: 
 Thông qua các hoạt động công ích giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, 
lối sống cho học sinh. 
- Các hình thức tiến hành: 
 + Tổ chức phân công học sinh chăm sóc các di tích lịch sử ở địa phương 
 + Tổ chức quyên góp, lập quỹ ủng hộ xây dựng, tu bổ các công trình văn hóa. 
 + Tổ chức lao động công ích, tham gia các hoạt động thiện nguyện 
2.3.7. Hội nghị, nói chuyện chuyên đề (Phụ lục 3- H3.10) 
- Mục đích: 
 Việc tổ chức các hội nghị, nói chuyện chuyên đề về kĩ năng sống, về pháp 
luật, về truyền thống nhà trường, truyền thống quê hương cũng có vai trò to lớn 
trong việc nâng cao hiểu biết cho học sinh về cuộc sống, về pháp luật và truyền 
thống để từ đó giáo dục ý thức thực thi pháp luật, bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá 
trị truyền thống của nhà trường và quê hương. 
- Các hình thức tiến hành: 
 + Tổ chức các buổi hội nghị, nói chuyện về các chủ đề như: Truyền thống 
nhà trường và địa phương, pháp luật (An toàn giao thông, phòng chống ma túy, 
phòng chống bạo lực học đường, ) 
 + Mời các nhà giáo lão thành, công an về nói chuyện, trao đổi. 
2.4. Kết quả thực hiện 
 Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo 
đức, lối sống cho học sinh và hiệu quả của các hoạt động ngoại khóa, hoạt động 
ngoài giờ lên lớp, trong những năm học qua, các tổ nhóm chuyên môn đã phối hợp 
với Đoàn trường tổ chức được một số hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ 
lên lớp nhằm hướng về mục đích nâng cao ý thức cho học sinh trong các vấn đề 
xây dựng lí tưởng cách mạng, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của quê 
hương, rèn luyện đạo đức, lối sống ( Phụ lục 3). Những hoạt động đó đã nâng cao 
hơn nữa hiểu biết của các em về nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp các em 
hứng thú hơn với việc học tập, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, 
niềm tin vào Đảng, rèn luyện cho các em đạo đức tốt đẹp, lối sống văn minh. 
 Trong những năm qua, nhờ việc tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa và 
hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối 
sống cho học sinh đạt được kết quả đáng khích lệ: Không có học sinh vi phạm 
pháp luật, không có tình trạng bạo lực học đường, Các hành vi vi phạm đạo đức 
ngày càng giảm, đặc biệt, trường THPT Phạm Hồng Thái là điểm sáng của 
huyện Hưng Nguyên về an ninh, an toàn trường học, là đơn vị văn hóa cấp tỉnh, 
trường cũng là đơn vị có nhiều học sinh được kết nạp Đảng nhất của Huyện. 
 Hiệu quả của công tác giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho 
học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp còn được 
khẳng định bằng kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối năm học. 
Bảng thống kê kết quả xếp loại hạnh kiểm học sinh toàn trường 
T
T 
Năm học 
Sĩ 
số 
Tốt Khá Trung bình Yếu 
SL TL SL TL SL TL SL TL 
1 2016-2017 772 615 79.66% 127 16.45% 27 3.50% 3 0.39% 
2 2017-2018 740 659 89.05% 72 9.73% 5 0.68% 4 0.54% 
3 2018-2019 734 620 84.47% 67 9.13% 47 6.40% 0 0.00% 
4 2019-2020 714 630 88.24% 76 10.64% 6 0.84% 2 0.28% 
 Dựa vào những kết quả trên ta thấy, từ khi tiến hành các hoạt động ngoại 
khóa, đa dạng hóa hình thức hoạt động ngoài giờ lên lớp, tình trạng học sinh có các 
hành vi vi phạm đạo đức được cải thiện rõ nét. Việc tham gia các hoạt động ngoại 
khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp với nhiều hình thức đa dạng đã giúp cải thiện 
tình hình. Các em đã quan tâm hơn, hứng thú hơn với việc học tập và rèn luyện đạo 
đức, nhân cách. Như vậy, thực tế cho ta thấy rõ hiệu quả của vấn đề tổ chức các 
hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao hiệu qủa giáo 
dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho các em, để từ đó học sinh được 
phát triển một cách toàn diện, đáp ứng được yêu cầu mới về nguồn nhân lực mà xã 
hội hiện đại cần. 
 PHẦN III. KẾT LUẬN 
3.1. Ý nghĩa của đề tài. 
 Đề tài được nghiên cứu từ thực tiễn và kinh nghiệm quản lí, giảng dạy của 
bản thân, bước đầu được thực hiện ở trường THPT Phạm Hồng Thái đã thực sự 
đưa lại hiệu quả. Với việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ 
lên lớp mà đề tài đưa ra làm cho những kiến thức các môn học không còn khô 
khan, cứng nhắc; Việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống không còn áp 
đặt mà từ từ đi vào lòng học sinh một cách bền vững. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt 
động ngoại khóa, đa dạng hóa hình thức hoạt động ngoài giờ lên lớp, khuyến khích 
học sinh tham gia các hoạt động một các tích cực sẽ góp phần to lớn trong việc 
nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện, giúp học sinh hiểu hơn về cuộc sống, rèn 
luyện năng lực quan sát, làm việc tập thể, đưa lại cho các em những trải nghiệm 
sinh động. Việc tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khó, hoạt động ngoài giờ 
lên lớp góp phần làm cho việc giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống 
cho học sinh trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy cảm hứng và hấp dẫn. Để từ đó, học sinh 
thêm yêu quê hương, đất nước, có ý thức hơn trong việc cống hiến để xây dựng và 
bảo vệ quê hương, đất nước, sống có lí tưởng, có đạo đức. 
3.2. Một số đề xuất, kiến nghị. 
 Để cho việc tổ chức các hoạt đông ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp 
hướng đến giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh được 
thực hiện có hiệu quả hơn, chúng tôi xin được đưa ra một số đề xuất như sau: 
 Thứ nhất, phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên, học 
sinh, các nhà quản lý về vai trò, ý nghĩa của các hoạt động ngoại khóa, hoạt động 
ngoài giờ lên lớp ở trường THPT. Cần phải tổ chức quán triệt chu đáo, tạo chuyển 
biến trong nhận thức của giáo viên để thực hiện có hiệu quả hoạt động này. 
 Thứ hai, việc thực hiện các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên 
lớp còn hạn chế do phần lớn giáo viên còn ngại khó trong quá trình tổ chức. Vì 
vây, các cấp quản lý cần động viên, có kế hoạch hỗ trợ về tổ chức, kinh phí để 
khuyến khích giáo viên tăng cường thực hiện hiệu quả hoạt động này. 
 Thứ ba, vấn đề quyết định ở bản thân mỗi giáo viên, tùy vào hoàn cảnh ở địa 
phương, thực tiễn của hoạt động giáo dục ở nhà trường để đưa ra các hình thức tổ 
chức phù hợp. Điều này đòi hỏi lòng yêu nghề, nhiệt tình sáng tạo để nâng cao chất 
lượng giáo dục. 
 Trên đây là một số ý kiến của chúng tôi về việc nâng cao hiệu quả giáo dục 
lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua việc tổ chức một 
số hoạt đông ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Phạm Hồng 
Thái. Phần trình bày của chúng tôi chắc chắn còn hạn chế cả lí luận và thực tiễn. 
Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô, đồng nghiệp, 
những người có kinh nghiệm để đề tài của chúng tôi được hoàn thiện hơn nữa. 
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đã cho chúng tôi những đóng 
góp bổ ích trong quá trình nghiên cứu đề tài. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1.Ban Chấp hành Trung ương, (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về 
đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế. 
2. Quốc hội, (2019), Luật Giáo dục, Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019. 
3. Mai Văn Bính (Chủ biên), 2014, Giáo dục công dân 10, NXB Giáo dục Việt 
Nam. 
4. Nguyễn Thị Thanh Hà, ( 2014), Giá trị đạo đức truyền thống dân tộc với việc 
xây dựng lối sống cho thanh niên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, 
NXB Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 
5. Phạm Hồng Tung, (2007), Nghiên cứu về lối sống: một số vấn đề khái niệm và 
cách tiếp cận, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. 
6. Phạm Thị Vui, (2017), Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trong 
nhà trường hiện nay, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 11. 
7. Trương Thị Phương Thảo, ( 2016), Sự biến đổi giá trị đạo đức truyền thống 
trước tác động của nền kinh tế thị trường ở nước ta, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt 
tháng 3. 
8. Lê Gia Thanh, ( 2012), Đổi mới sinh hoạt tập thể đầu tuần để giáo dục đạo đức 
cho học sinh, Tạp chí Giáo dục, số 294. 
9. Nguyễn Dục Quang - Lê Thanh Sử - Nguyễn Hữu Hợp (2005). Hướng dẫn thực 
hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, NXB Đại học Sư phạm. 

File đính kèm:

  • pdfskkn_to_chuc_mot_so_hoat_dong_ngoai_khoa_hoat_dong_ngoai_gio.pdf
Sáng Kiến Liên Quan