SKKN Quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học cho học sinh trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng hiện nay

Kỹ năng sống

Có nhiều quan niệm về KNS và mỗi quan niệm lại được diễn đạt theo những cách khác nhau.

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), KNS là khả năng để có hành vi tương ứng và tích cực, giúp các cá nhân có thể ứng xử hiệu quả trước các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày.

Theo Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), KNS là cách tiếp cận giúp thay đổi hoặc hình thành hành vi mới. Cách tiếp cận này lưu ý đến sự cân bằng về tiếp thu kiến thức, hình thành thái độ và kỹ năng.

Theo Tổ chức văn hóa, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO), KNS gắn với bốn trụ cột của giáo dục, đó là: Học để biết (Learning to know) gồm các kỹ năng tư duy như: tư duy phê phán, tư duy sáng tạo; Học để làm (Learning to do) gồm các kỹ năng thực hiện công việc như: kỹ năng tự đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm; Học để sống với người khác (Learning to live together) gồm các kỹ năng xã hội như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng, tự khẳng định; Học để tồn tại (Learning to be) gồm các kỹ năng cá nhân như: ứng phó với căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin,

Theo từ điển tiếng Việt: “Kỹ năng là khả năng ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn” [9, tr 843], “Sống còn là tồn tại và phát triển” [9, tr 756].

Trong tài liệu hướng dẫn GV về giáo dục KNS trong môn Sinh học của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Kỹ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống” [2, tr 8].

Trên cở sở tiếp thu thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học về khái niệm KNS ta có thể nói:

“Kỹ năng sống là khả năng ứng dụng tri thức khoa học vào thực tiễn để con người tồn tại và phát triển”.

 

doc78 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 02/03/2022 | Lượt xem: 419 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Quản lý giáo dục kỹ năng sống thông qua các môn học cho học sinh trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng hiện nay", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g bội 
q > 0 và u3=7, u5=9. Tính u6 ?
Bài 2: Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân, biết số hạng đầu bằng 18, số hạng thứ hai bằng 54, số hạng cuối bằng 39366.
Dặn dò:- Xem kỹ các dạng bài tập đẫ giải.
 Làm lại 2 bài tập của phần củng cố 
Làm hoàn chỉnh các bài tập trong SGK, SBT 
Bổ sung-Rút kinh nghiệm
 Môn: Hóa học
Giáo án lớp thực nghiệm
Tiết 24: HỢP CHẤT CỦA CACBON
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
* HS biết được: 
Tính chất vật lí của CO và CO2.
Tính chất vật lí, tính chất hóa học của muối cacbonat (nhiệt phân, tác dụng với axit).
Cách nhận biết muối cacbonat bằng phương pháp hoá học.
* HS hiểu được: CO có tính khử ( tác dụng với oxit kim loại), CO2 là một oxit axit, có tính oxi hóa yếu ( tác dụng với Mg, C ).
2. Kĩ năng: 
- Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của CO, CO2, muối cacbonat.
- Tính thành phần % muối cacbonat trong hỗn hợp ; Tính % khối lượng oxit trong hỗn hợp phản ứng với CO; tính % thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp khí.
3. Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
II. TRỌNG TÂM: 
- CO có tính khử ( tác dụng với oxit kim loại), CO2 là một oxit axit, có tính oxi hóa yếu ( tác dụng với Mg, C ).
- Muối cacbonat có tính chất nhiệt phân, tác dụng với axit. Cách nhận biết muối cacbonat.
III. PHƯƠNG PHÁP: 
-Phương pháp đặt và giải quyết vấn đề, vấn đáp đàm thoại, phương pháp hoạt động nhóm 
- Hs hoạt động nhóm, tự giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống, tăng cường giáo dục kĩ năng sống thông qua bài học dưới sự hướng dẫn của gv
- Kết hợp sách giáo khoa, trực quan để HS tự chiếm lĩnh kiến thức
IV. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Thí nghiệm thử tính axit của CO2. Máy chiếu.
2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới
V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số,...
2. Kiểm tra bài cũ: Bài tập 4/70/sgk.
3. Bài mới: 
**Ho¹t ®éng 1: Vµo bµi giíi thiÖu vÒ CO tõ tµi liÖu trªn m¹ng vµ t×m hiÓu tÝnh chÊt vËt lÝ cña CO (5')
Gi¸o viªn sö dông m¸y chiÕu
H§GV-HS
NéI DUNG
GV: ChiÕu tµi liÖu vµ c¸c bµi b¸o vµ tµi liÖu tõ trang web tin tøc vÒ vµ Wikipedia. Cho häc sinh ®äc mét sè th«ng tin trªn trang Web.
GV ®Æt c©u hái:
Chóng ta ®ang nghiªn cøu vÒ chÊt g× vµ cho biÕt mét sè th«ng tin thu ®­îc vÒ chÊt ®ã.
HS: §­a ra mét sè th«ng tin ®· n¾m b¾t ®­îc.
GV: Tãm l­îc l¹i ®Ó cã tÝnh chÊt vËt lÝ cña CO.
GV: ChiÕu ®Õn c¸ch gi¶i thÝch tÝnh ®éc cña CO (ë Wikipedia). 
CACBONMONOXIT (CO)
I. TÝnh chÊt vËt lÝ
- CO lµ chÊt khÝ, kh«ng mÇu, kh«ng mïi, kh«ng vÞ, nhÑ h¬n kh«ng khÝ, rÊt Ýt tan trong n­íc, rÊt ®éc.
**Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu tÝnh chÊt hãa häc cña CO 
H§GV-HS
NéI DUNG
GV: H·y tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:
+ Cho biÕt c¸c møc oxi hãa cña C. 
+ H·y cho biÕt sè oxi hãa cña C trong CO vµ dù ®o¸n tÝnh chÊt hãa häc cña CO.
+ Dù ®o¸n CO sÏ ho¹t ®éng h¬n ë nhiÖt ®é cao hay ë nhiÖt ®é th­êng.
HS: trao ®æi vµ tr¶ lêi 3 c©u hái.
GV: H·y cho biÕt vai trß cña CO trong c¸c ph¶n øng ë trªn.
GV: Cho biÕt CO lµ oxit trung tÝnh.
II. TÝnh chÊt hãa häc
- V× liªn kÕt 3 t­¬ng tù Nit¬ nªn CO rÊt kÐm ho¹t ®éng ë nhiÖt ®é th­êng vµ trë nªn ho¹t ®éng h¬n khi ®un nãng.
- CO lµ chÊt khö m¹nh:
2CO + O2 ® 2CO2
CO + Cl2 ® COCl2
3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2 	
PdCl2 + CO + H2O " Pd + CO2 + HCl
III. Điều chế: 
1. Trong PTN:
HCOOH CO + H2O 
2. Trong CN: 
 tO ~ 1050oC 
C + H2O CO + H2 (khí than ướt)
CO2 + C 2CO (khí than khô)
GV: Nh¾c qua ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ CO vµ yªu cÇu häc sinh vÒ nhµ nghiªn cøu phÇn §iÒu chÕ CO
**Ho¹t ®éng 3: T×m hiÓu tÝnh chÊt lÝ hãa cña CO2 
GV sö dông m¸y chiÕu 
H§GV-HS
NéI DUNG
GV: ChiÕu trang Web giíi thiÖu vÒ hiÖu øng nhµ kÝnh vµ hái häc sinh: cho biÕt hîp chÊt nµo cña cacbon ®­îc ®Ò cËp ®Õn.
GV: ChiÕu thªm trang Web nãi vÒ tÝnh chÊt vËt lÝ cña CO2.
HS: Tr¶ lêi vÒ tÝnh chÊt vËt lÝ cña CO2.
GV: Cho häc sinh quan s¸t lä ®ùng khÝ CO2.
GV: H·y cho biÕt c¸ch thu khÝ CO2?
HS: Cã thÓ ®Èy kh«ng khÝ, cã thÓ ®Èy n­íc.
GV: Th«ng b¸o chiÕu h×nh ¶nh cña n­íc ®· kh« (hay b¨ng kh«) cho häc sinh.
§Æt c©u hái: v× sao gäi lµ n­íc ®¸ kh«?
GV: Cã thÓ dù ®o¸n nh­ thÕ nµo vÒ tÝnh chÊt hãa häc cña CO2.
HS: Nã cã tÝnh chÊt cña oxit baz¬: ph¶n øng víi n­íc, víi baz¬, oxitbaz¬.
GV: Yªu cÇu häc sinh lÊy mçi tÝnh chÊt 1 vÝ dô.
HS: LÊy vÝ dô.
GV: Lµm thÝ nghiÖm: cho que ®ãm ®ang ch¸y vµo b×nh ®ùng CO2 vµ cho mÈu Mg ®ang ch¸y vµo b×nh ®ùng CO2.
HS: Quan s¸t vµ nhËn xÐt hiÖn t­îng, viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng, x¸c ®Þnh chÊt oxi hãa, chÊt khö trong ph¶n øng. V× sao CO2 kh«ng cã tÝnh khö?
GV: Giíi thiÖu qua c¸ch ®iÒu chÕ CO2.
(Yªu cÇu häc sinh vÒ t×m hiÓu thªm)
CACBONDIOXIT (CO2)
I. TÝnh chÊt vËt lÝ
- Lµ chÊt khÝ kh«ng mÇu, nÆng h¬n kh«ng khÝ, tan kh«ng nhiÒu trong n­íc.
- CO2 cã kh¶ n¨ng hãa r¾n t¹o thµnh d¹ng n­íc ®¸ kh«.
II. TÝnh chÊt hãa häc
- CO2 lµ oxit axit: t¸c dông víi n­íc, t¸c dông víi baz¬, oxit baz¬.
CO2 + H2O D H2CO3
CO2 + Ca(OH)2 D CaCO3 + H2O
CO2 + CaO ® CaCO3
- CO2 kh«ng duy tr× sù ch¸y, cã tÝnh oxi hãa (ph¶n øng víi kim lo¹i m¹nh)
CO2 + 2Mg ® 2MgO + CO2
III. Điều chế: 
1. Trong PTN: CaCO3 +2HCl→ CaCl2+CO2+ H2O.
2. Trong CN: CaCO3 CaO + CO2
**Ho¹t ®éng 4: Häc sinh biÕt axit cacbonic lµ axit yÕu hai nÊc vµ tÝnh chÊt cña muèi cacbonat 
H§GV-HS
NéI DUNG
GV: Th«ng b¸o tíi häc sinh axit H2CO3 lµ axit yÕu, kÐm bÒn vµ cã kh¶ n¨ng ph©n li 2 nÊc. GV chiÕu qu¸ tr×nh ph©n li cña H2CO3.
GV: Tõ qu¸ tr×nh ph©n li cña H2CO3 cã thÓ cho biÕt H2CO3 t¹o ®­îc mÊy lo¹i muèi? VÝ dô?
HS: T¹o ®­îc hai lo¹i muèi: muèi axit vµ muèi trung hßa. VÝ dô: Na2CO3, NaHCO3, ...
GV: Yªu cÇu häc sinh dùa vµo b¶ng tÝnh tan vµ cho nhËn xÐt vÒ ®é tan cña muèi cacbonat trong n­íc.
HS: ChØ cã muèi cacbonat trung hßa cña kim lo¹i kiÒm vµ amoni lµ tan.
GV: Bæ sung: c¸c muèi hidrocacbonat dÔ tan.
GV: H·y cho biÕt tÝnh chÊt hãa häc chung cña muèi.
GV: Lµm thÝ nghiÖm NaHCO3 t¸c dông víi HCl, NaHCO3 víi Ba(OH)2.
HS: Quan s¸t vµ nhËn xÐt hiÖn t­îng, viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc sgk phÇn ph¶n øng nhiÖt ph©n vµ cho biÕt c¸c muèi nµo bÞ nhiÖt ph©n trong sè c¸c muèi sau: Na2CO3, K2CO3, BaCO3, MgCO3 , Ba(HCO3)2, KHCO3.
HS: Trao ®æi t×m c©u tr¶ lêi.
GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc sgk phÇn øng dông cña muèi cacbonat.
C. AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT
I. Axít cacbonic:
Axit cacbonic lµ axit yÕu, kÐm bÒn
H2CO3 ® CO2 + H2O
H2CO3 ph©n li theo hai nÊc:
H2CO3 D H+ + HCO3-
HCO3- D H+ + CO32-
Axit H2CO3 cã thÓ t¹o ra muèi axit vµ muèi trung hßa.
II. Muối cacbonat:
1. TÝnh chÊt 
a. TÝnh tan
- Muèi cacbonat trung hßa chØ cña kim lo¹i kiÒm vµ amoni lµ dÔ tan. 
- C¸c muèi hidrocacbonat dÔ tan trong n­íc (trõ NaHCO3 h¬i Ýt tan)
b. T¸c dông víi axit
NaHCO3 + HCl ® NaCl + CO2 + H2O
c. T¸c dông víi dung dÞch kiÒm
2NaHCO3 + Ca(OH)2 ® CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O
d. T¸c dông víi dung dÞch muèi
BaCl2 + Na2CO3 ® BaCO3 + 2NaCl
e. Ph¶n øng nhiÖt ph©n
C¸c muèi trung hßa cña kim lo¹i kiÒm ®Òu bÒn víi nhiÖt, c¸c muèi cacbonat trung hßa cña kim lo¹i kh¸c vµ muèi hidrocacbonat bÞ nhiÖt ph©n.
CaCO3 CaO + CO2
2. Ứng dụng:
**Ho¹t ®éng 5: Cñng cè
- Gi¸o viªn chèt l¹i c¸c kiÕn thøc cÇn nhí.
Gi¸o viªn sö dông m¸y chiÕu
- TÝnh chÊt lÝ hãa cña CO vµ CO2
Bµi 1: H·y chØ ra c©u ®óng vÒ tÝnh chÊt lÝ hãa cña CO, CO2 vµ muèi cacbonat trong c¸c c©u sau:
CO lµ chÊt cã tÝnh chÊt oxi hãa còng m¹nh nh­ tÝnh khö.
CO kh«ng nh÷ng ho¹t ®éng h¬n khi ë nhiÖt ®é cao mµ khi ë nhiÖt ®é rÊt thÊp th× CO còng ho¹t ®éng m¹nh.
CO lµ chÊt cã tÝnh khö ®Æc tr­ng.
CO2 t¸c dông víi dung dÞch Ca(OH)2 cã thÓ t¹o ra s¶n phÈm lµ CaCO3 vµ Ca(HCO3)2
Khi cã ®¸m ch¸y kim lo¹i nªn dïng CO2 ®Ó dËp t¾t ®¸m ch¸y.
Dïng ®¸ v«i vµ axit HCl ®Ó ®iÒu chÕ CO2 trong phßng thÝ nghiÖm.
Cã thÓ chuyÓn CO2 tõ cèc A sang cèc B b»ng c¸ch rãt nh­ rãt n­íc.
NaHCO3 cã kh¶ n¨ng ph¶n øng víi dung dÞch NaOH.
Bµi 2: Th«ng ®iÖp vÒ b¶o vÖ m«i tr­êng, gi¶m th¶i CO2 vµo khÝ quyÓn
GV: ChiÕu ®o¹n video Clip vÒ sù thay ®æi khÝ hËu.
Bµi 3: (BTVN) Theo c¸c em sÏ xö lý nh­ thÕ nµo khi gÆp n¹n nh©n tróng ®éc CO.
Việc Cần Làm: Nếu thấy những triệu chứng mà bạn nghĩ rằng có thể là do ngộ độc khí CO:
	Thở không khí trong lành ngay tức thì. Mở cửa chính và cửa sổ, tắt các đồ dùng đang đốt nhiên liệu và ra khỏi nhà. 
	Tới phòng cấp cứu và nói với bác sĩ rằng bạn nghi ngờ bị ngộ độc khí CO. Ngộ độc khí CO có thể chẩn đoán được bằng xét nghiệm máu sớm sau khi tiếp xúc với khí CO. 
Bài 4: (BTVN) Làm thế nào để giảm thiểu nguy cơ trúng độc CO.
Những Điều Quan Trọng Cần Nhớ 
· Đừng bao giờ dùng, bếp than, lò nướng thịt bằng than, lò nướng để bàn, hoặc lò xách tay bên trong nhà, trong lều. 
·  Đừng bao giờ chạy máy phát điện, cho nổ máy xe, hoặc bất cứ loại động cơ nào chạy bằng xăng dầu bên trong nhà, hoặc những nơi bít bùng khác, ngay cả trong trường hợp cửa ra vào và cửa sổ để mở cũng vậy. 
Giáo án lớp đối chứng
Tiết 24 HỢP CHẤT CỦA CACBON
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
* HS biết được: 
Tính chất vật lí của CO và CO2.
Tính chất vật lí, tính chất hóa học của muối cacbonat (nhiệt phân, tác dụng với axit).
Cách nhận biết muối cacbonat bằng phương pháp hoá học.
* HS hiểu được: CO có tính khử ( tác dụng với oxit kim loại), CO2 là một oxit axit, có tính oxi hóa yếu ( tác dụng với Mg, C ).
2. Kĩ năng: 
- Viết các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của CO, CO2, muối cacbonat.
- Tính thành phần % muối cacbonat trong hỗn hợp ; Tính % khối lượng oxit trong hỗn hợp phản ứng với CO; tính % thể tích CO và CO2 trong hỗn hợp khí.
3. Thái độ: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh
II. TRỌNG TÂM: 
- CO có tính khử ( tác dụng với oxit kim loại), CO2 là một oxit axit, có tính oxi hóa yếu ( tác dụng với Mg, C ).
- Muối cacbonat có tính chất nhiệt phân, tác dụng với axit. Cách nhận biết muối cacbonat.
III. PHƯƠNG PHÁP: 
-Phương pháp thuyết trình, sử dụng sách giáo khoa, vấn đáp, luyện tập 
- Kết hợp sách giáo khoa, trực quan để HS tự chiếm lĩnh kiến thức
IV. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Thí nghiệm thử tính axit của CO2. Máy chiếu.
2. Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới
V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số,...
2. Kiểm tra bài cũ: Bài tập 4/70/sgk.
3. Bài mới: 
HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
NỘI DUNG 
Hoạt động 1:
- Gv yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm so sánh tính chất vật lí, tính chất hoá học, phương pháp điều chế của CO và CO2 
- Học sinh thảo luận 5 phút, ghi nội dung vào bảng phụ, đại diện các nhóm treo lên bảng, nhóm khác nhận xét, bổ sung
- Gv đánh giá, bổ sung, kết luận
Lưu ý: Khí CO rất độc
Hoạt động 2:
- Gv: Hướng dẫn học sinh xác định loại muối tạo thành dựa vào tỉ lệ Ca(OH)2 và CO2
Hoạt động 3:
- Gv thông tin
Hoạt động 4:
- Gv thông tin về tính tan của muối cacbonat
- Gv yêu cầu hs dựa vào thuyết điện li viết các phản ứng của:
+ NaHCO3, Na2CO3 với HCl
+ NaHCO3 với NaOH
→ Rút ra tính chất hoá học của muối cacbonat
- Gv thông tin về phản ứng nhiệt phân và hs viết phương trình
- Hs nghiên cứu SGK nêu ứng dụng
A. Cacbon monooxít:
I. Tính chất vật lý: Sgk
II. Tính chất hoá học:
1. CO là oxít không tạo muối (oxít trung tính): Ở tO thường, không tác dụng với H2O, axít, kiềm.
2. Tính khử:
* CO cháy trong oxi hoặc không khí:
 +2 +4
CO + O2 CO2
* Tác dụng với nhiều oxít kim loại (đứng sau Al)
 +2 +3 +4 0
3CO + Fe2O3 3CO2 + 2Fe.
III. Điều chế: 
1. Trong PTN:
HCOOH CO + H2O 
2. Trong CN: 
 tO ~ 1050oC 
C + H2O CO + H2 (khí than ướt)
CO2 + C 2CO (khí than khô)
B. Cacbon đioxít:
I. Tính chất vật lý: Sgk
II. Tính chất hoá học:
a. CO2 là khí không duy trì sự sống và sự cháy.
b. CO2 là oxít axít: 
- Tan trong nước tạo H2CO3.
CO2(k) + H2O(l) D H2CO3 (dd).
- Tác dụng với dung dịch bazơ:
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (Nhận biết CO2)
2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 
III. Điều chế: 
1. Trong PTN: CaCO3 +2HCl→ CaCl2+CO2+ H2O.
2. Trong CN: CaCO3 CaO + CO2
C. Axít cacbonic và muối cacbnat:
I. Axít cacbonic:
* H2CO3 là axít 2 nấc rất yếu, kém bền phân huỷ thành CO2 và H2O.
H2CO3 D H+ + HCO3-
HCO3- D H+ + CO3 2-
* Tác dụng với dd kiềm à muối
 Trung hoà: Na2CO3, CaCO3
 Axít: NaHCO3, Ca(HCO3)2
II. Muối cacbonat:
1. Tính chất:
a./ Tính tan: Sgk
b. Tác dụng với axít: (Nhận biết muối cacbonat)
NaHCO3 + HCl à NaCl + CO2 + H2O
HCO3- + H+ àCO2 + H2O
Na2CO3 + 2HCl àNaCl+CO2 + H2O
CO32- + 2H+ à CO2 + H2O
c. Tác dụng với dd kiềm:
Muối hidrocacbonat tác dụng với dd kiềm.
NaHCO3 + NaOH à Na2CO3 + H2O
HCO3- + OH- à CO32- + H2O
d. Phản ứng nhiệt phân:
* Muối cacbonat tan: Không bị nhiệt phân.
* Muối cacbonat ko tan oxít kim loại + CO2.
VD: Mg CO3(r) MgO(r) + CO2(k)
* Muối hidrocacbonat CO32- + CO2 + H2O.
VD: 2 NaHCO3(r) Na2CO3(r) + CO2 + H2O
2. Ứng dụng: Sgk
4. Củng cố: Cho luồng khí CO dư khử hoàn toàn 9,1 gam hỗn hợp CuO và Al2O3 thu được 8,3 gam chất rắn. Tính phân trăm khối lượng CuO có trong hỗn hợp đầu?
VI. Dặn dò:
- Học bài, làm bài tập SGK
- Chuẩn bị bài: “Silic và hợp chất của silic”
VII. Rút kinh nghiệm:
PHỤ LỤC 03: 
Đề kiểm tra môn: Toán
(45 phút, không kể thời gian giao đề)
Câu 1:
a/ Tìm 5 số hạng của CSN, biết .
b/ Tính tổng của CSN, biết   
Câu 2:
 Lãi xuất ngân hàng là 1,2%. Một người phải vay là 1,6 triệu đồng. Hỏi với mức lãi xuất không đổi thì sau 5 năm, 10 năm người đó nợ là bao nhiêu?
Câu 3:
 Mẹ em được Công ty bán cho một xe máy trả góp trong 10 năm với hai phương án, cụ thể là:
Phương án 1. Trả 1 triệu đồng cho năm đầu tiên và kể từ năm thứ hai trả thêm 500000 đồng mỗi năm 
Phương án 2. Trả 100000 đồng cho quý đầu tiên và kể từ quý thứ hai trả tăng thêm 100.000 đồng mỗi quý .
Em tính giúp cho Mẹ nên chọn phương án nào?
Đề kiểm tra môn: Hóa
(45 phút không kể thời gian giao đề)
Đề bài
Câu 1: Dẫn một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 và Al2O3 rồi cho khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng 215,0 gam. Giá trị của m là
	A. 217,4.	B. 219,8.	C. 230,0.	D. 249,0.
Câu 2. Để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây:
A. SiO2 + Mg ® 2MgO + Si 	B. SiO2 + 2MaOH ® Na2SiO3 + CO2 
C. SiO2 + HF ® SiF4 + 2H2O	 D. SiO2 + Na2CO3 ®Na2SiO3 + CO2
Câu 3: Có 5 lọ mất nhãn đựng 5 chất bột màu trắng: NaCl, Na2CO3, Na2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ dùng nước và khí CO2 thì có thể nhận được mấy chất
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 4: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là nhờ phản ứng hoá học nào sau đây?
A. CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2	B. Ca(OH)2 + Na2CO3 CaCO3 + 2NaOH
C. CaCO3 CaO + CO2	D. Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O
Câu 5: CO2 không cháy và không duy trì sự cháy nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây?
A. đám cháy do xăng, dầu.	B. đám cháy nhà cửa, quần áo.
C. đám cháy do magie hoặc nhôm.	D. đám cháy do khí ga.
Câu 6:: Cho V lít (đktc) CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3,7 gam Ca(OH)2, thu được 4 gam kết tủa trắng. Trị số của V là:
A. 0,896 lít B. 1,344 lít C. 0,896 lít và 1,12 lít D. 0,896 lít và 1,344 lít
C©u 7: Cho c¸c nhËn xÐt sau, nhËn xÐt nµo kh«ng ®óng
	A. KhÝ CO ®­îc dïng lµm nhiªn liÖu v× khi ch¸y to¶ nhiÒu nhiÖt
	B. Si lµ nguyªn tè phæ biÕn thø 2 sau oxi, chiÕm 29,5% khèi l­îng vµ tån t¹i d¹ng hîp chÊt
	C. Trong tù nhiªn C còng nh­ Si ®Òu chØ tån t¹i d¹ng hîp chÊt
	D. KhÝ CO2 trong c«ng nghiÖp ®­îc thu håi tõ qu¸ tr×nh ®èt ch¸y than; chuyÓn ho¸ khÝ thiªn nhiªn; s¶n ph¶m dÇu má; nung v«i, nÊu r­îu... ®ång thêi l­îng d­ sÏ g©y hiÖu øng nhµ kÝnh.
C©u 8: Sôc hoµn toµn 2,912 lÝt khÝ CO2 ( ®ktc) vµo 200 ml dung dÞch Ca(OH)2 xM thu ®­îc 10 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ cña x lµ:
	A. 0,5 hoÆc 0,575 B. 0,5	C. 0,575	D. 0,65
C©u 9: Cho c¸c c©u nhËn xÐt sau, c©u nhËn xÐt kh«ng ®óng lµ:
	A. Than cèc ®­îc dïng trong qu¸ tr×nh luyÖn kim
	B. Than muéi lµm chÊt ®én cao su, s¶n xuÊt mùc in vµ si ®¸nh giÇy
	C. Than gç vµ than x­¬ng cã cÊu t¹o xèp nªn cã kh¶ n¨ng hÊp phô m¹nh, ®­îc dïng lµm mÆt n¹ phßng chèng ®éc vµ c«ng nghiÖp ho¸ chÊt
	D. Kim c­¬ng lµ tinh thÓ trong suèt, kh«ng mµu dÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt tốt.
 Câu 10: Phân huỷ hoàn toàn a gam CaCO3, rồi cho CO2 thu được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa b gam NaOH, thu được dung dịch Y. Biết Y vừa tác dụng được với dung dịch KOH, vừa tác dụng được với dung dịch BaCl2. Quan hệ giữa a và b là
A. 0,4a < b < 0,8a. B. a < b < 2a. C. a < 2b < 2a. D. 0,3a < b < 0,6a.
Câu 11: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là 
0,8 gam. 	B. 8,3 gam. 	C. 2,0 gam. 	D. 4,0 gam. 
Câu 12: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hh rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
	A. 0,448. 	B. 0,112. 	C. 0,224. D. 0,560.
Câu 13: Thể tích khí CO (ở đktc) cần dùng để khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 thành Fe là 
	A. 3,36 lít. 	B. 2,24 lít. 	C. 7,84 lít. 	D. 6,72 lít. 
Câu 14: Thổi CO dư qua ống đựng m gam hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3, FeO, Al2O3 nung nóng được 215 gam chất rắn. Dẫn toàn bộ khí thoát ra sục vào nước vôi trong dư thấy có 15g kết tủa. m ban đầu là:
 	A . 217,4 gam B. 249 gam C. 219,8 gam D. 230 gam
Câu 15: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là 
A. Fe3O4 và 0,224. B. Fe2O3 và 0,448. C. Fe3O4 và 0,448. D. FeO và 0,224.
Câu 16: Những người sống ở gần các lò gạch, lò vôi hay là các trường hợp đốt than trong phòng kín, thường bị đau đầu, buồn nôn, hô hấp khó và có thể dẫn đến tử vong, hiện tượng này gọi là ngộ độc khí than. Nếu trong phòng kín khi ngộ độc khí than thì phải nhanh chóng mở thông thoáng tất cả các cánh cửa cho không khí lưu thông. Chất nào sau đây là thủ phạm chính gây nên hiện tượng ngộ độc khí than:
A. CO	B. CH4	C. CO và CO2	D. CO2
Câu 17: Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2 được sục vào dung dịch X dư để loại bỏ các chất khí gây hại cho môi trường. Dung dịch X là
	A.	BaCl2	B.	Ca(OH)2.	C.	 H2SO4.	D.	CaO.
Câu 18: Cơm khê người ta cho vào một mẫu phi kim xốp có tính hấp phụ sẽ hập phụ mùi khê của cơm. Mẫu phi kim X là:
Than củi 	B. Than đá.	C. Phốt pho trắng	D. Lưu huỳnh
Câu 19: Trong công nghiệp thực phẩm, muối nào được dùng làm bột nở?
NaHCO3 	 B. (NH4)2CO3	 C. CaCO3	D.Na2CO3
Câu 20. Từ một tấn than chứa 92% cacbon có thể thu được 1460m3 khí CO(đktc) theo sơ đồ sau: 2C + O2 ® 2CO . Hiệu suất phản ứng là:
A. 80% 	B. 85% 	C. 70%	 D.75%
Câu 21:: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe3O4, và Fe2O3 bằng khí CO ỏ nhiệt độ cao, người ta thu được 40 gam hỗn hợp chất rắn Y và 13,2 gam khí CO2. Giá trị của m là
 	A. 44,8	B. 49,6	C. 35,2	D. 53,2
Câu 22: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH)2. Sản phẩm thu được sau phản ứng gồm:
A. Chỉ có CaCO3 	B. Chỉ có Ca(HCO3)2 
C. CaCO3 và Ca(HCO3)2	 D. Ca(HCO3)2 và CO2
Câu 23: Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được có khả năng tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?
A. 0,75 	B. 1,5 	C. 2 	D. 2,5
Câu 24: Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd Ca(OH)2 0,01M được?
A. 1g kết tủa B. 2g kết tủa C. 3g kết tủa D. 4g kết tủa
Câu 25: Hấp thụ 0,224lít CO2 (đktc) vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M ta thu được m gam kết tủa. Gía trị của m là?
A. 1g B. 1,5g C. 2g D. 2,5g
KẾT QUẢ SAU THỰC NGHIỆM
Bảng 1. Điểm kiểm tra của học sinh môn Toán
Điểm
Học sinh nhận thức được qua bài học
Các lớp thực nghiệm
Các lớp đối chứng
SL
(%)
SL
(%)
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
2
2,7
3
0
0
5
6,7
4
3
4,1
9
12,0
5
17
22,9
29
38,7
6
14
18,9
25
33,3
7
16
21,6
5
6,6
8
17
22,9
0
0
9
3
4.2
0
0
10
4
5,4
0
0
Bảng 2. Điểm kiểm tra của học sinh môn Hóa
Điểm
Học sinh nhận thức được qua bài học
Các lớp thực nghiệm
Các lớp đối chứng
SL
(%)
SL
(%)
0
0
0
0
0
1
0
0
2
2,9
2
0
0
3
4,4
3
0
0
4
5,9
4
0
0
10
14,7
5
17
24,3
20
29,4
6
17
24,3
24
35,3
7
14
20,0
5
7,4
8
16
22,8
0
0
9
4
5,7
0
0
10
2
2,9
0
0

File đính kèm:

  • docskkn_quan_ly_giao_duc_ky_nang_song_thong_qua_cac_mon_hoc_cho.doc
Sáng Kiến Liên Quan