Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục kỷ luật tích cực tại trường Trung học Phổ thông Nghi Lộc 5 thực trạng và giải pháp

Xuất phát từ đặc điểm tâm lý học sinh THPT

Để giáo dục HS có hiệu quả, GV cần biết rõ đối tƣợng của mình là ai? Có

những đặc điểm về tâm, sinh lý nhƣ thế nào? Từ đó, chúng ta có phƣơng pháp giáo

dục phù hợp với lứa tuổi và với từng cá nhân HS.

Với HS THPT, các em dễ bị kích động, thích bắt chƣớc, thích thể hiện là

ngƣời lớn. Các em còn thích khẳng định mình, muốn thể hiện cá tính, muốn ngƣời

khác quan tâm, chú ý đến mình Với những đặc điểm đó, ngƣời lớn, thầy cô cần

phải lắng nghe, đồng thời cần giúp các em có sự nhìn nhận khách quan về nhân

cách của mình. Giúp HS tự nhận thức, xác định đƣợc giá trị của bản thân, xác định

đƣợc điểm mạnh, điểm yếu để tự điều chỉnh hoàn thiện bản thân, tránh những suy

nghĩ lệch lạc, phiến diện hoặc là quá ảo tƣởng hoặc quá tự ty về mình dẫn đến các4

hành vi tiêu cực. Những HS này dễ trở thành HS “cá biệt” trong lớp. Để giúp các

em điều chỉnh suy nghĩ tƣ tƣởng lệch lạc, GV phải khéo léo, tế nhị khi phê phán

những biểu hiện tƣ tƣởng qua thái độ hành vi chƣa đúng đắn của HS, giúp các em

thay đổi nhận thức, điều chỉnh thái độ hành vi của mình. GV cần tìm hiểu hoàn

cảnh, tâm tƣ tình cảm, suy nghĩ của HS, nguyên nhân của những hành vi không

tích cực để giúp các em phát triển đúng hƣớng. Tuyệt đối không dùng bạo lực nhƣ

lời nói hay hành động thô bạo làm tổn thƣơng đến các em.

HS THPT có nhu cầu sống tự lập, nhu cầu giao tiếp với bạn bè, thích đƣợc

giao lƣu, thích tham gia các hoạt động tập thể. Do vậy, cảm xúc của các em trong

giai đoạn này rất phức tạp “thoáng vui”, “thoắt buồn” nên rất dễ ảnh hƣởng đến

học tập, nhiều em không làm chủ đƣợc bản thân dẫn đến học hành sa sút. Tình yêu

ở lứa tuổi này nhìn chung là lành mạnh, trong sáng nhƣng cũng là một vấn đề rất

phức tạp ảnh hƣởng đến việc học tập của HS. GV cần hết sức bình tĩnh coi đây là

sự phát triển bình thƣờng và tất yếu. Vì thế, GV nên tế nhị, khéo léo không nên can

thiệp một cách thô bạo nhƣ cấm đoán, kiểm điểm phê bình, bêu gƣơng trƣớc

lớp sẽ làm tổn thƣơng đến tình cảm và lòng tự trọng của các em. GV nên gặp gỡ

khuyên nhủ để các em xác định đƣợc nhiệm vụ học tập, có thái độ đúng đắn trong

quan hệ tình cảm với bạn khác giới, giúp các em biết kìm chế những cảm xúc của

bản thân để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra ảnh hƣởng đến học tập và tƣơng

lai sau này.

Có thể nói, lứa tuổi HS THPT là thời kỳ đặc biệt quan trọng trong cuộc đời

của mỗi con ngƣời. Các em đang đứng trƣớc “ngƣỡng cửa cuộc đời”. Giai đoạn

này có tính chất quyết định hƣớng đi của mỗi ngƣời “thành công” hay “thất bại”.

GV cần quan tâm, có các biện pháp giáo dục tốt để góp phần hoàn thiện nhân cách

cho các em, đồng thời giúp các em định hƣớng nghề nghiệp cho tƣơng lai.

pdf79 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 625 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Giáo dục kỷ luật tích cực tại trường Trung học Phổ thông Nghi Lộc 5 thực trạng và giải pháp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n 01 đáp án) 
(Tích vào ô mà quý thầy, cô cho là có mức độ phù hợp nhất (5-Rất tốt, 4-Tốt, 3-Bình thường, 
2-Chưa tốt, 1-Hoàn toàn không tốt) 
Nội dung Mức độ 
5 4 3 2 1 
1. HS nghiêm túc hát quốc ca, sinh hoạt dƣới cờ 
2. HS kính trọng cha mẹ, thầy, cô giáo, CB, CNV của nhà trƣờng và 
những ngƣời lớn tuổi 
3. Giữa các HS có sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn 
luyện 
4. HS tự giác đi học đúng giờ, không bỏ tiết, cúp tiết, nghỉ học đều có lý 
do chính đáng 
5. HS tự giác thực hiện việc chuẩn bị bài, học bài và làm bài tập đầy đủ 
6. HS biết giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trƣờng, nơi công cộng, góp 
phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trƣờng 
Câu 4: Xin quý thầy, cô hãy cho biết thực trạng mối quan hệ giữa GV và HS ở trường THPT 
Nghi lộc 5 
 (Đánh dấu X vào ô mà quý thầy, cô cho là đúng nhất, chỉ chọn 01 đáp án) 
(Tích vào ô mà quý thầy, cô cho là có mức độ phù hợp nhất (5-Rất tốt, 4-Tốt, 3-Bình 
thường, 2-Chưa tốt, 1-Hoàn toàn không tốt) 
Nội dung Mức độ 
5 4 3 2 1 
9 
1. GV có thái độ, cử chỉ thân thiện, gần gũi với HS 
2. GV lắng nghe, chia sẻ, bao dung với HS 
3. GV có giải pháp hỗ trợ khi HS gặp khó khĕn trong sinh hoạt, 
học tập 
4. HS tin tƣởng, kính trọng thầy, cô 
5. HS tích cực hợp tác, vâng lời thầy, cô 
 Câu 5: Xin quý thầy, cô hãy cho biết thực trạng các mối quan hệ giữa HS và HS trong 
trường ? 
(Đánh dấu X vào ô mà quý thầy, cô cho là đúng nhất, chỉ chọn 01 đáp án) 
(Tích vào ô mà quý thầy, cô cho là có mức độ phù hợp nhất (5-Rất tốt, 4-Tốt, 3-Bình 
thường, 2-Chưa tốt, 1-Hoàn toàn không tốt) 
Nội dung Mức độ 
5 4 3 2 1 
1. Giữa HS với HS có mối quan hệ tin cậy 
2. Giữa HS với HS có mối quan hệ thân thiện 
3. HS thoải mái khi giao tiếp với bạn học 
4. HS tích cực giúp đỡ bạn học trong học tập 
5. HS tích cực giúp đỡ bạn học trong sinh hoạt 
6. HS hỗ trợ, giúp đỡ nhau khắc phục các sai lầm trong cuộc sống 
và trong học tập. 
Câu 6: Xin quý thầy, cô hãy cho biết thực trạng việc học qua các sai lầm của HS ở trường 
THPT Nghi Lộc 5 
(Đánh dấu X vào ô mà quý thầy, cô cho là đúng nhất, chỉ chọn 01 đáp án) 
(Tích vào ô mà quý thầy, cô cho là có mức độ phù hợp nhất (5-Rất tốt, 4-Tốt, 3-Bình 
thường, 2-Chưa tốt, 1-Hoàn toàn không tốt) 
Nội dung Mức độ 
5 4 3 2 1 
1. HS nhận biết đƣợc sai lầm đang mắc phải 
2. HS bình tĩnh đối diện với sai lầm và biết tìm ngƣời lớn để tƣ vấn 
3. HS chọn đƣợc giải pháp tích cực và hiệu quả để khắc phục sai 
lầm 
4. HS tự giác thực hiện việc sửa chữa sai lầm 
5. HS biết rút kinh nghiệm 
6. HS không phạm sai lầm cũ trong lần sau 
 Câu 7: Xin quý thầy, cô hãy cho biết thực trạng việc giải quyết các xung đột giữa các HS 
10 
trong trường THPT Nghi Lộc 5 
(Đánh dấu X vào ô mà quý thầy, cô cho là đúng nhất, chỉ chọn 01 đáp án) 
(Tích vào ô mà quý thầy, cô cho là có mức độ phù hợp nhất (5-Rất tốt, 4-Tốt, 3-Bình 
thường, 2-Chưa tốt, 1-Hoàn toàn không tốt) 
Nội dung Mức độ 
5 4 3 2 1 
1. HS bình tĩnh nhận diện xung đột và xác định đƣợc nguyên nhân 
2. HS biết trao đổi và lắng nghe, đồng cảm. 
3. Giữa các HS có sự bao dung, tha thứ lẫn nhau 
4. HS biết và tự nhận khuyết điểm của mình 
5. Mối quan hệ giữa các HS vẫn duy trì tốt đẹp sau khi giải quyết 
xung đột 
Câu 8: Xin quý thầy, cô hãy cho biết thực trạng tính hiệu quả của các hình thức kỷ luật 
(Đánh dấu X vào ô mà quý thầy, cô cho là đúng nhất, chỉ chọn 01 đáp án) 
(Tích vào ô mà quý thầy, cô cho là có mức độ phù hợp nhất (5-Rất tốt, 4-Tốt, 3-Bình thường, 
2-Chưa tốt, 1-Hoàn toàn không tốt) 
Nội dung Mức độ 
5 4 3 2 1 
1. HS nhận ra khuyết điểm của mình 
2. HS biết đƣợc hình thức kỷ luật của trƣờng có tính tích cực, nhằm giúp 
các em tiến bộ 
3. HS tự đề xuất hình thức kỷ luật và tự giác thực hiện theo nội quy của 
nhà trƣờng 
4. Học sinh nghiêm túc sửa sai sau kỷ luật, tự giác hoàn thiện bản thân 
5. HS không còn tái phạm 
6. Hình thức kỷ luật có tính giáo dục cho những HS khác 
Câu 9: Xin quý thầy, cô hãy cho biết thực trạng công tác thực hiện GDKLTC tại trường 
THPT Nghi Lộc 5? 
(Đánh dấu X vào ô mà quý thầy, cô cho là đúng nhất, chỉ chọn 01 đáp án) 
(Tích vào ô mà quý thầy, cô cho là có mức độ phù hợp nhất (5-Rất tốt, 4-Tốt, 3-Bình thường, 
2-Chưa tốt, 1-Hoàn toàn không tốt) 
Nội dung Mức độ 
5 4 3 2 1 
1. HT chỉ đạo GV giáo dục các kỹ nĕng sống cho HS 
2.Tổ chức các hoạt động vĕn nghệ, thể thao, khuyến khích sự 
11 
tham gia chủ động tích cực của HS 
3. Lựa chọn và tổ chức các trò chơi dân gian và các hoạt động vui 
chơi giải trí phù hợp với truyền thống địa phƣơng và độ tuổi của 
HS 
4. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trƣờng tại 
các địa chỉ đỏ, các khu di tích, danh lam thắng cảnh một cách hợp 
lý 
5. Chỉ đạo xây dựng các quy tắc ứng xử giữa GV - HS và HS - 
HS theo định hƣớng thân thiện, tích cực, hợp tác 
6. Chỉ đạo GV đổi mới hình thức dạy học theo hƣớng kết hợp dạy 
học toàn lớp, kết hợp với dạy học nhóm và cá nhân 
 Câu 10: Xin quý thầy, cô hãy cho biết thực trạng công tác thực hiện GDKLTC tại trường? 
(Đánh dấu X vào ô mà quý thầy, cô cho là đúng nhất, chỉ chọn 01 đáp án) 
(Tích vào ô mà quý thầy, cô cho là có mức độ phù hợp nhất (5-Rất tốt, 4-Tốt, 3-Bình 
thường, 2-Chưa tốt, 1-Hoàn toàn không tốt) 
Nội dung Mức độ 
5 4 3 2 1 
1. HT hƣớng dẫn GV xây dựng bầu không khí tâm lý trong lớp học 
2. Tĕng cƣờng học tập trải nghiệm ngoài khuôn viên lớp học để phát 
triển mối quan hệ cho học sinh 
3. Chỉ đạo GV quan tâm giải quyết xung đột trong lớp học 
4. Chỉ đạo GV hƣớng dẫn HS khắc phục và học qua sai lầm 
5. Chỉ đạo GV thực hiện dạy học hợp tác nhằm tạo ra môi trƣờng học 
tập thân thiện, chia sẻ trong lớp học 
6. Ban hành các chuẩn mực giao tiếp ứng xử trong lớp và trong trƣờng 
Câu 11: Xin quý thầy, cô hãy cho biết thực trạng tác nghiệp của GV nhằm thực hiện 
GDKLTC tại trường THPT Nghi Lộc 5 
(Đánh dấu X vào ô mà quý thầy, cô cho là đúng nhất, chỉ chọn 01 đáp án) 
(Tích vào ô mà quý thầy, cô cho là có mức độ phù hợp nhất (5-Rất tốt, 4-Tốt, 3-Bình 
thường, 2-Chưa tốt, 1-Hoàn toàn không tốt) 
Nội dung Mức độ 
5 4 3 2 1 
1. GV giáo dục HS bảo quản khuôn viên trƣờng học 
2. GV hƣớng dẫn HS sử dụng, bảo quản các trang thiết bị trƣờng học 
3. GV vận dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực giúp HS tập trung 
tốt và tích cực trong giờ học 
4. GV kết hợp giữa dạy học toàn lớp với dạy học nhóm, dạy học cá 
12 
nhân và học trải nghiệm thực tế 
5. GV hƣớng dẫn, hỗ trợ HS học qua các sai lầm 
6. GV hƣớng dẫn HS hợp tác với các bạn để giải quyết các khó khĕn, 
các xung đột trong sinh hoạt và học tập 
Câu 12: Xin quý thầy, cô hãy cho biết thực trạng việc vận dụng các phương pháp và hình 
thức dạy học tích cực trong trường học 
(Đánh dấu X vào ô mà quý thầy, cô cho là đúng nhất, chỉ chọn 01 đáp án) 
(Tích vào ô mà quý thầy, cô cho là có mức độ phù hợp nhất (5-Rất tốt, 4-Tốt, 3-Bình thường, 
2-Chưa tốt, 1-Hoàn toàn không tốt) 
Nội dung Mức độ 
5 4 3 2 1 
1. GV cải tiến các phƣơng pháp truyền thống trong dạy học (thuyết 
trình, đàm thoại, vấn đáp) 
2. GV dạy học bằng cách cải tiến phƣơng pháp truyền thống kết hợp với 
vận dụng phƣơng pháp dạy học tích cực (Dạy học theo dự án, dạy học 
tình huống, dạy học hợp tác) 
3. GV tổ chức hình thức dạy học toàn lớp 
4. GV tổ chức hình thức dạy học toàn lớp với nhóm 
5. GV tổ chức hình thức dạy học toàn lớp, nhóm và cá nhân 
6. GV gắn dạy học trong trƣờng với dạy học trải nghiệm thực tế 
13 
PHỤ LỤC 3 
PHIẾU KHẢO SÁT 
VỀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC GIẢI PHÁP GDKLTC ĐƢỢC ĐỀ XUẤT 
(Dành cho HS VÀ GV THPT) 
Nội dung Rất Khả 
thi 
Khả 
thi 
Bình 
thƣờng 
Không 
khả 
thi 
Hoàn 
toàn 
không 
khả 
thi 
1.Về 
phía 
nhà 
trường 
1.1. Xây 
dựng 
trường 
học thân 
thiện, 
hạnh 
phúc 
1.1.1. Xây dựng môi trƣờng học 
tập: dân chủ, hợp tác, an toàn và 
lành mạnh 
1.1.2. Phát huy tính tích cực, chủ 
động, tự giác của HS trong mọi 
hoạt động 
1.1.3. Tạo sự đồng thuần, đoàn 
kết giữa các tôn giáo 
1.1.4. Tôn vinh những giáo viên 
chủ nhiệm giỏi 
1.1.5. Áp dụng các hình thức 
phạt mang tính tích cực 
1.1.6. Xây dựng cơ chế khuyến 
khích GV thực hiện các biện 
pháp giáo dục kỉ luật tích cực. 
1.2. Xây 
dựng 
niềm tin 
và nâng 
cao vị thế, 
uy tín, 
hình ảnh 
của nhà 
trường 
1.2.1. Nâng cao chất lƣợng mũi 
nhọn và chú trọng chất lƣợng đại 
trà 
1.2.2. Tổ chức tốt công tác phụ 
đạo, giúp đỡ HS yếu kém 
1.2.3. Gắn kết quả của HS với 
trách nhiệm của từng giáo viên. 
1.2.4. Tạo cảnh quan môi trƣờng 
giáo dục Xanh - Sạch - Đẹp. 
1.3. Thay 
đổi quan 
niệm, 
nhận thức 
của GV về 
vấn đề 
giáo dục 
1.3.1. Tuyên truyền, vận động 
1.3.2. Phổ biến, cung cấp tài 
liệu, Sách tham khảo về giáo dục 
kỉ luật tích cực 
1.3.3. Tổ chức hoạt động tập 
huấn, trao đổi, chia sẻ 
Mẫu 2.1 
14 
và kỉ luật. 
1.4. Quán 
lý chặt 
chẽ hiện 
tượng HS 
vắng học, 
bỏ học 
1.4.1. Phối hợp với gia đình, địa 
phƣơng 
1.4.2. Phối hợp với Đoàn trƣờng 
1.4.3. Phối hợp với GVCN 
1.5. Tổ 
chức tốt 
các hoạt 
động gắn 
kết: 
1.5.1. Trong nhà trƣờng 
1.5.2. Ngoài cộng đồng 
2. Về 
phía 
giáo 
viên 
2.1. Thay 
đổi cách 
ứng xử 
trong lớp 
học: 
2.1.1. Nói không với việc dùng 
bạo lực, không lạnh lùng, cứng 
nhắc đối với HS. 
2.1.2. Không quát tháo, phê bình 
gay gắt đối với HS. 
2.1.3. Không phân biệt, đối xử, 
không làm tổn thƣơng đến thể 
xác và tinh thần của các em 
2.1.4. Tôn trọng cá tính, bí mật 
riêng của HS 
2.1.5 Bảo vệ danh dự và quyền 
lợi của HS 
2.1.6. Thực hiện những quy 
định, quy ƣớc công bằng, khách 
quan, có sự thỏa thuận, thống 
nhất trƣớc 
2.1.7. Khuyến khích, hƣớng dẫn 
học sinh tham gia xây dựng nội 
quy lớp 
2.1.8. Giáo dục cho HS biết chia 
sẻ, cảm thông, bao dung, dũng 
cảm 
2.1.9. Chủ động, lôi cuốn sự 
tham gia của HS vào trong các 
phong trào chung của lớp. 
15 
2.2. Thu 
hút, lôi 
cuốn HS 
vào các 
bài giảng. 
2.2.1 Đổi mới phƣơng pháp dạy 
học 
2.2.2. Đổi mới các hình thức tổ 
chức dạy học 
2.3. Giúp HS biết cách giải quyết xung đột 
trên tinh thần nhân vĕn, không sử dụng bạo 
lực 
2.4. Hướng dẫn HS biết cách sửa chữa để 
tiến bộ từ những sai lầm 
2.5. Tìm sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp 
2.6. Làm gương trong cách cư xử 
3. Về 
phía gia 
đình: 
3.1. Quan tâm: 
3.2. Phối hợp, hợp tác: 
3.3. Làm gương, nêu gương. 
4. Về 
phía học 
sinh: 
4.1. Tích cực tham gia các hoạt động ngoại 
khóa, hướng nghiệp, tư vấn học đường 
4.2. Hình thành ý thức tự giác trong học tập 
và cuộc sống 
4.3. Biết lắng nghe tích cực 
4.4. Biết quan tâm, sẻ chia, đồng cảm, bao 
dung 
4.5. Giao tiếp, ứng xử có vĕn hóa 
4.6. Biết cách sửa chữa sai lầm 
4.7. Không sử dụng bạo lực để giải quyết các 
xung đột 
. 
16 
PHỤ LỤC 4 
PHIẾU KHẢO SÁT 
VỀ VIỆC THỰC HIỆN NỘI QUY VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA CÁC HS 
TRONG NHÀ TRƢỜNG 
(Trƣớc thử nghiệm) 
(Dành cho HS trường THPT Nghi Lộc 5) 
Để phục vụ cho công tác nghiên cứu thực trạng thực hiện GDKLTC tại trƣờng THPT Nghi Lộc 
5, mong em vui lòng cho biết những thông tin dƣới đây bằng cách đánh dấu chéo vào các ô mà 
các em lựa chọn. 
Phần 1: Thông tin cá nhân 
1. Em đang là HS lớp: 
Lớp 10: Lớp 11: Lớp 12: 
2. Chức vụ: 
Lớp trƣởng Lớp phó: Tổ trƣởng: Khác: 
3. Học lực: 
Giỏi: Khá: Trung bình: Yếu: Kém: 
4. Hạnh kiểm: 
Tốt: Khá: Trung bình: Yếu: Kém: 
Phần 2: Nội dung phỏng vấn 
Câu 1: Em hãy cho biết kết quả việc thực hiện nội quy nhà trường ở trường THCS (Lớp 9) 
TT Nội dung đánh giá Điểm tối đa 
Điểm đạt 
đƣợc 
1 HS tự giác, tích cực thực hiện nội quy của trƣờng, lớp,  10 
2 HS tự giác, tích cực tham gia các sinh hoạt ngoại khóa, vĕn thể mỹ, hƣớng nghiệp, 10 
3 Giữa các HS có sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và sinh hoạt 10 
4 HS đi học đúng giờ, không bỏ tiết, bỏ học, nghỉ học đều có lý do chính đáng; 10 
5 HS tự giác thực hiện việc chuẩn bị bài, học bài và làm bài tập đầy đủ; 10 
6 HS kính trọng, tích cực hợp tác với thầy, cô giáo trong nhà trƣờng; lễ phép với ông bà, cha mẹ, ngƣời lớn tuổi 10 
7 HS biết giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trƣờng, nơi công cộng; 10 
Câu 2: Em hãy cho biết kết quả đầu vào việc giải quyết các xung đột giữa các HS ở trường 
THCS 
Mẫu 3.1 
17 
TT Nội dung đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đạt 
đƣợc 
1 HS biết tìm thầy, cô, ngƣời có trách nhiệm để nhờ hỗ trợ cách giải quyết xung đột. 10 
2 HS chọn biện pháp đối thoại để tìm cách giải quyết xung đột. 10 
3 HS chân thành lắng nghe khi đối thoại để giải quyết xung đột. 10 
4 HS tự nhận lỗi của mình khi đối thoại để giải quyết xung đột. 10 
5 HS tha thứ cho bạn mình khi bạn đã nhận ra lỗi lầm khi đối thoại để giải quyết xung đột. 10 
6 HS tự giác khắc phục khuyết điểm của mình sau xung đột. 10 
7 Mối quan hệ giữa các HS vẫn duy trì tốt đẹp sau khi giải quyết xung đột. 10 
8 Làm gƣơng cho những HS khác trong việc giải quyết xung đột. 10 
18 
PHỤ LỤC 4 
PHIẾU KHẢO SÁT 
VIỆC THỰC HIỆN NỘI QUY VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA CÁC HS 
TRONG NHÀ TRƢỜNG 
(Trƣớc thử nghiệm) 
(Dành cho CBQL, GV các trường THPT Nghi Lộc 5) 
Để phục vụ cho công tác nghiên cứu thực trạng việc thực hiện GDKLTC tại trƣờng 
THPT Nghi Lộc 5, mong quý thầy, cô vui lòng dành chút ít thời gian cho biết thông tin qua 
những câu hỏi gợi ý dƣới đây bằng cách đánh dấu chéo vào các ô mà quý thầy, cô lựa chọn. 
Phần 1: Thông tin cá nhân 
1. Thầy, cô đã công tác trong ngành giáo dục: 
 Dƣới 5 nĕm: Từ 5 - 10 nĕm: Trên 10 nĕm: 
2. Đã làm công tác quản lý: 
Dƣới 5 nĕm: Từ 5 - 10 nĕm: Trên 10 nĕm: 
3. Chức vụ: 
 Hiệu trƣởng: Phó HT: Tổ trƣởng: Giáo viên: Khác: 
4. Trình độ chuyên môn: 
Tiến sĩ: Thạc sĩ: Đại học: Khác: 
Phần 2: Nội dung phỏng vấn 
Câu 1: Xin quý thầy, cô vui lòng cho biết kết quả việc thực hiện nội quy nhà trường của HS 
khi mới vào lớp 10. 
TT Nội dung đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đạt 
đƣợc 
1 HS thực hiện tự giác, tích cực nội quy trƣờng học, lớp học, quy tắc ứng xử và các quy chế học tập khác; 10 
2 HS tham gia tự giác, tích cực các sinh hoạt ngoại khóa, vĕn thể mỹ, hƣớng nghiệp 10 
3 Giữa các HS có sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và sinh hoạt 10 
4 HS đi học đúng giờ, không bỏ tiết, cúp tiết, nghỉ học đều có lý do chính đáng; 10 
 5 HS tự giác thực hiện việc chuẩn bị bài, học bài và làm bài tập đầy đủ; 10 
6 HS kính trọng, tích cực hợp tác với thầy, cô giáo trong nhà trƣờng; Lễ phép với ông bà, cha mẹ và ngƣời lớn tuổi 10 
7 HS biết giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trƣờng, nơi công cộng; 10 
 Câu 2: Xin quý thầy, cô vui lòng cho biết kết quả đầu vào việc giải quyết các xung đột giữa 
các HS 
Mẫu 3.2 
19 
TT Nội dung đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đạt 
đƣợc 
1 HS biết tìm thầy, cô, ngƣời có trách nhiệm để nhờ hỗ trợ cách giải quyết xung đột; 10 
2 HS chọn biện pháp đối thoại để tìm cách giải quyết xung đột; 10 
3 HS chân thành lắng nghe khi đối thoại để giải quyết xung đột; 10 
4 HS tự nhận lỗi của mình khi đối thoại để giải quyết xung đột; 10 
5 HS tha thứ cho bạn mình khi bạn đã nhận ra lỗi lầm khi đối thoại để giải quyết xung đột; 10 
6 HS tự giác khắc phục khuyết điểm của mình sau xung đột; 10 
7 Mối quan hệ giữa các HS vẫn duy trì tốt đẹp sau khi giải quyết xung đột; 10 
8 Làm gƣơng cho những HS khác trong việc giải quyết xung đột. 10 
20 
PHỤ LỤC 5 
PHIẾU KHẢO SÁT 
VIỆC THỰC HIỆN NỘI QUY VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA CÁC HS 
TRONG NHÀ TRƢỜNG 
(Sau thử nghiệm) 
(Dành cho HS trường THPT Nghi lộc 5) 
Để phục vụ cho công tác nghiên cứu việc thực hiện GDKLTC tại trƣờng THPT Nghi Lộc 
5, mong em vui lòng cho biết những thông tin dƣới đây bằng cách đánh dấu chéo vào các ô mà 
các em lựa chọn. 
Phần 1: Thông tin cá nhân 
1. Em đang là HS lớp: 
Lớp 10: Lớp 11: Lớp 12: 
2. Chức vụ: 
Lớp trƣởng Lớp phó: Tổ trƣởng: Khác: 
3. Học lực: 
Giỏi: Khá: Trung bình: Yếu: Kém: 
4. Hạnh kiểm: 
Tốt: Khá: Trung bình: Yếu: Kém: 
Phần 2: Nội dung phỏng vấn 
Câu 1: Em hãy cho biết kết quả việc thực hiện nội quy nhà trường của HS ở trường THPT 
Nghi Lộc 5 
TT Nội dung đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đạt 
đƣợc 
1 HS thực hiện tự giác, tích cực nội quy trƣờng học, lớp học, quy tắc ứng xử và các quy chế học tập khác; 10 
2 HS tham gia tự giác, tích cực các sinh hoạt ngoại khóa, vĕn thể mỹ, hƣớng nghiệp 10 
3 Giữa các HS có sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và sinh hoạt 10 
4 HS đi học đúng giờ, không bỏ tiết, cúp tiết, nghỉ học đều có lý do chính đáng; 10 
5 HS tự giác thực hiện việc chuẩn bị bài, học bài và làm bài tập đầy đủ; 10 
6 HS kính trọng, tích cực hợp tác với thầy, cô giáo trong nhà trƣờng; Lễ phép với ông bà, cha mẹ và ngƣời lớn tuổi 10 
7 HS biết giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trƣờng, nơi công cộng; 10 
Câu 2: Em hãy cho biết kết quả việc giải quyết các xung đột giữa các HS trong nhà trường 
THPT Nghi Lộc 5 
Mẫu 4.1 
21 
TT Nội dung đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đạt 
đƣợc 
1 HS biết tìm thầy, cô, ngƣời có trách nhiệm để nhờ hỗ trợ cách giải quyết xung đột; 10 
2 HS chọn biện pháp đối thoại để tìm cách giải quyết xung đột; 10 
3 HS chân thành lắng nghe khi đối thoại để giải quyết xung đột; 10 
4 HS tự nhận lỗi của mình khi đối thoại để giải quyết xung đột; 10 
5 HS tha thứ cho bạn mình khi bạn đã nhận ra lỗi lầm khi đối thoại để giải quyết xung đột; 10 
6 HS tự giác khắc phục khuyết điểm của mình sau xung đột; 10 
7 Mối quan hệ giữa các HS vẫn duy trì tốt đẹp sau khi giải quyết xung đột; 10 
8 Làm gƣơng cho những HS khác trong việc giải quyết xung đột. 10 
22 
PHỤ LỤC 6 
PHIẾU KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN NỘI QUY 
VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT GIỮA CÁC HS TRONG NHÀ TRƢỜNG 
(Sau thử nghiệm) 
(Dành cho CBQL, GV các trường THPT Nghi Lộc 5) 
Để phục vụ cho công tác nghiên cứu thực trạng thực hiện GDKLTC tại trƣờng THPT 
Nghi Lộc 5, mong quý thầy, cô vui lòng dành chút ít thời gian cho biết thông tin qua những câu 
hỏi gợi ý dƣới đây bằng cách đánh dấu chéo vào các ô mà quý thầy, cô lựa chọn. 
Phần 1: Thông tin cá nhân 
1. Thầy, cô đã công tác trong ngành giáo dục: 
 Dƣới 5 nĕm: Từ 5 - 10 nĕm: Trên 10 nĕm: 
2. Đã làm công tác quản lý: 
Dƣới 5 nĕm: Từ 5 - 10 nĕm: Trên 10 nĕm: 
3. Chức vụ: 
 Hiệu trƣởng: Phó HT: Tổ trƣởng: Giáo viên: Khác: 
4. Trình độ chuyên môn: 
Tiến sĩ: Thạc sĩ: Đại học: Khác: 
Phần 2: Nội dung phỏng vấn 
Câu 1: Xin quý thầy, cô vui lòng cho biết kết việc thực hiện nội quy nhà trường của HS ở 
trường THPT Nghi Lộc 5? 
TT Nội dung đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đạt 
đƣợc 
1 HS thực hiện tự giác, tích cực nội quy trƣờng học, lớp học, quy tắc ứng xử và các quy chế học tập khác; 10 
2 HS tham gia tự giác, tích cực các sinh hoạt ngoại khóa, vĕn thể mỹ, hƣớng nghiệp 10 
3 Giữa các HS có sự đoàn kết, hợp tác, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và sinh hoạt 10 
4 HS đi học đúng giờ, không bỏ tiết, cúp tiết, nghỉ học đều có lý do chính đáng; 10 
5 HS tự giác thực hiện việc chuẩn bị bài, học bài và làm bài tập đầy đủ; 10 
6 HS kính trọng, tích cực hợp tác với thầy, cô giáo trong nhà trƣờng; Lễ phép với ông bà, cha mẹ và ngƣời lớn tuổi 10 
7 HS biết giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trƣờng, nơi công cộng; 10 
Câu 2: Xin quý thầy, cô vui lòng cho biết việc giải quyết các xung đột giữa các HS ở trường 
THPT Nghi Lộc 5? 
Mẫu 4.2 
23 
TT Nội dung đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đạt 
đƣợc 
1 HS biết tìm thầy, cô, ngƣời có trách nhiệm để nhờ hỗ trợ cách giải quyết xung đột; 10 
2 HS chọn biện pháp đối thoại để tìm cách giải quyết xung đột; 10 
3 HS chân thành lắng nghe khi đối thoại để giải quyết xung đột; 10 
4 HS tự nhận lỗi của mình khi đối thoại để giải quyết xung đột; 10 
5 HS tha thứ cho bạn mình khi bạn đã nhận ra lỗi lầm khi đối thoại để giải quyết xung đột; 10 
6 HS tự giác khắc phục khuyết điểm của mình sau xung đột; 10 
7 Mối quan hệ giữa các HS vẫn duy trì tốt đẹp sau khi giải quyết xung đột; 10 
8 Làm gƣơng cho những HS khác trong việc giải quyết xung đột. 10 
24 
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
ĐỀ TÀI: GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC TẠI TRƢỜNG 
THPT NGHI LỘC 5 - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 
LĨNH VỰC: QUẢN LÝ 
25 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_giao_duc_ky_luat_tich_cuc_tai_truong_t.pdf
Sáng Kiến Liên Quan