Bố cục trình bày sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2007-2008

I. Phần mở đầu:

 I.1. Lý do chọn đề tài (tính lịch sử, tính cấp thiết, thực trạng)

 I.2. Mục đích nghiên cứu

 I.3. Thời gian - địa điểm

 I.4. Đóng góp mới về mặt lý luận, về mặt thực tiễn

II. Phần nội dung:

 II.1. Chương 1: Tổng quan

 (hiện trạng đã có những gì ta tiếp tục làm gì.)

 II.2. Chương 2: Nội dung vấn đề nghiên cứu

 II.2.1.

 II.2.1.1

 II.2.1.2.

 .

 II.2.2.

 II.2.2.1.

 II.2.2.2.

 .

 II.3. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu - kết quả nghiên cứu

 

doc1 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Bố cục trình bày sáng kiến kinh nghiệm Năm học 2007-2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng giáo dục và đào tạo Hải Hà
Bố cục trình bày sáng kiến kinh nghiệm
Năm học 2007-2008
I. Phần mở đầu:
	I.1. Lý do chọn đề tài (tính lịch sử, tính cấp thiết, thực trạng)
	I.2. Mục đích nghiên cứu
	I.3. Thời gian - địa điểm
	I.4. Đóng góp mới về mặt lý luận, về mặt thực tiễn
II. Phần nội dung:
	II.1. Chương 1: Tổng quan
	(hiện trạng đã có những gì ta tiếp tục làm gì..........)
	II.2. Chương 2: Nội dung vấn đề nghiên cứu
	II.2.1.
	 II.2.1.1
	 II.2.1.2.
	 .......
	II.2.2.
	 II.2.2.1.
	 II.2.2.2.
	 .......
	II.3. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu - kết quả nghiên cứu
III. Phần kết luận - kiến nghị
IV. Tài liệu tham khảo - phụ lục
Nhận xét của HĐ KH cấp trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo

File đính kèm:

  • docBo_cuc_trinh_bay_SKKN_cua_PGD_Hai_Ha.doc
Sáng Kiến Liên Quan