SKKN Quản lý dạy học Lớp 1 trường Tiểu học Phúc Đồng đáp ứng yêu cầu chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Cơ sở lý luận

 Quan điểm xây dựng chương trình GDPT 2018 theo hướng mở:

Chương trình bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.

 Chương trình chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của HS, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, tạo điều kiện cho tác giả SGK và GV phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình.

Chương trình bảo đảm tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học - công nghệ và yêu cầu của thực tế.

So với chương trình TH2000 đang thực hiện, chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học theo định hướng vừa hình thành kiến thức vừa phát triển năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học.

2. Đặc điểm công tác quản lý HĐDH

Dạy học khối lớp 1 bao gồm các thành tố như: Mục đích, nhiệm vụ; nội dung; phương pháp; phương tiện; hình thức tổ chức dạy học; GV; HS và kết quả của HĐDH. Các thành tố này có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau và chịu sự chi phối mạnh mẽ của môi trường KT-XH, khoa học công nghệ.

 Quản lý HĐDH dành cho khối lớp 1 để đáp ứng chương trình GDPT 2018 các nhà quản lý, GV đứng lớp. Cần thực hiện đảm bảo: tính pháp lý, tính khoa học, tính thực tiễn.

 

docx14 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 706 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Quản lý dạy học Lớp 1 trường Tiểu học Phúc Đồng đáp ứng yêu cầu chương trình Giáo dục phổ thông 2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hứ XI, trong “Chiến lược phát triển KT-XH năm 2011 - 2020” đảng ta đã xác định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt” 
Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, giáo dục tiểu học cũng có nhiều thay đổi trong mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp, hình thức, tổ chức dạy học, đổi mới trong công tác kiểm tra, đánh giá. Khối lớp 1 là khối học nền tảng, các em bước vào lớp 1 chưa biết đọc, viết, bắt đầu làm quen với bậc học phổ thông. Vì vậy việc quản lý hoạt động dạy học ở khối lớp 1 còn nhiều vấn đề đặt ra trong bối cảnh đổi mới, cải cách giáo dục và chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 và các hướng dẫn của Bộ GDĐT quy định về điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình GDPT 2018, nhà trường thực hiện rà soát, đánh giá lại điều kiện CSVC, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và sẵn sàng triển khai Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1. Để hoạt động dạy học ở nhà trường đáp ứng được mục tiêu chương trình GDPT 2018 triển khai trong các năm học tới, cần có những nghiên cứu cơ bản có hệ thống về hoạt động dạy học cho khối lớp 1 cũng như công tác quản lý hoạt động này. 
Từ những lý do trên, tôi lựa chọn đề tài: “Quản lý hoạt động dạy học khối lớp 1 ở trường tiểu học Phúc Đồng đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018”.
2. Mục đích nghiên cứu
	Đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học khối lớp 1 của trường đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Xây dựng cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học khối lớp 1 trường đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018
3.2. Khảo sát thực trạng về quản lý hoạt động dạy học khối lớp 1 trường đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018
3.3. Đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động dạy học khối lớp 1 ở trường đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018
4. Cấu trúc của SKKN
Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, SKKN gồm có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018,
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học khối lớp 1 trường đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học khối lớp 1 của trường đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018.
B. NỘI DUNG
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KHỐI LỚP 1 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
	 Quan điểm xây dựng chương trình GDPT 2018 theo hướng mở:
Chương trình bảo đảm định hướng thống nhất và những nội dung giáo dục cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương và nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, của cơ sở giáo dục, góp phần bảo đảm kết nối hoạt động của nhà trường với gia đình, chính quyền và xã hội.
      	Chương trình chỉ quy định những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của HS, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, không quy định quá chi tiết, tạo điều kiện cho tác giả SGK và GV phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chương trình.
Chương trình bảo đảm tính ổn định và khả năng phát triển trong quá trình thực hiện cho phù hợp với tiến bộ khoa học - công nghệ và yêu cầu của thực tế.
So với chương trình TH2000 đang thực hiện, chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học theo định hướng vừa hình thành kiến thức vừa phát triển năng lực, phẩm chất học sinh tiểu học. 	
2. Đặc điểm công tác quản lý HĐDH
Dạy học khối lớp 1 bao gồm các thành tố như: Mục đích, nhiệm vụ; nội dung; phương pháp; phương tiện; hình thức tổ chức dạy học; GV; HS và kết quả của HĐDH. Các thành tố này có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau và chịu sự chi phối mạnh mẽ của môi trường KT-XH, khoa học công nghệ.
	Quản lý HĐDH dành cho khối lớp 1 để đáp ứng chương trình GDPT 2018 các nhà quản lý, GV đứng lớp. Cần thực hiện đảm bảo: tính pháp lý, tính khoa học, tính thực tiễn. 	
3. Chương trình ở khối lớp 1
	Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc đối với lớp 1 quy định tại chương trình GDPT 2018 gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm. Các môn học tự chọn bao gồm tiếng dân tộc thiểu số và ngoại ngữ 1. Ngoài ra, còn có các hoạt động giáo dục khác nhằm đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh, các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hoá, lịch sử, truyền thống của địa phương. 
      Điểm mới rõ nhất lần đầu tiên ở tiểu học xuất hiện môn Hoạt động Trải nghiệm. Nội dung cơ bản của chương trình này xoay quanh các mối quan hệ giữa cá nhân học sinh với bản thân, giữa học sinh với người khác, cộng đồng và xã hội; giữa học sinh với môi trường; học sinh với nghề nghiệp.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KHỐI LỚP 1 Ở NHÀ TRƯỜNG
1. Thực trạng về hoạt động dạy khối lớp 1
Với quan điểm chỉ đạo dành tất cả những gì tốt nhất cho lớp 1, nhà trường đã phân công GV có tri thức, trình độ, năng lực sư phạm; Vì vậy, GV khối lớp 1 thực hiện khá tốt các HĐDH: chương trình; tích cực trong đổi mới PPDH. Tuy vậy việc thực hiện mục tiêu giáo dục; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chưa cao, còn hình thức, chủ yếu là trong các tiết thao giảng, vẫn có GV mang tư tưởng làm chiếu lệ mà chưa thực sự xem đây là nhu cầu thiết yếu của bản thân để nâng cao chất lượng và tay nghề. 
Chất lượng dạy học của đội ngũ GV khối lớp 1 còn thể hiện thông qua đổi mới PPDH. Đổi mới PPDH là tiến hành cải tiến, hoàn thiện và kết hợp sáng tạo các PPDH hiện đang sử dụng để phát huy tính tích cực chủ động của HS trong học tập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc dạy học. BGH đã ý thức được tầm quan trọng của việc đổi mới PPDH nên thường xuyên tổ chức cho GV học tập nghiên cứu các PPDH mới trong nhà trường. Trong thực tế việc tạo điều kiện cho GV được tiếp cận, thực hành, sử dụng trang thiết bị dạy học hiện đại còn ở mức độ hạn chế (bảng tương tác). 
2. Thực trạng hoạt động học khối lớp 1
	Căn cứ vào kết quả các đợt kiểm tra, tôi thấy điểm 9, 10 của 2 môn Toán và Tiếng Việt chiếm số lượng tương đối cao so với điểm khá và trung bình. Đặc biệt điểm dưới trung bình 2 môn rất ít. Như vậy chất lượng học tập của khối lớp 1 tương đối tốt, trình độ học sinh tương đối đồng đều, điều đó cho thấy chất lượng dạy và học của thầy và trò khối lớp 1 khá tốt, đáp ứng được mục tiêu chung của khối tiểu học. 
3. Thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học khối lớp 1:
- Những mặt mạnh
BGH đã xây dựng được khối đoàn kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai và thực hiện các văn bản, quy định về QL hoạt động DH trường.
Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch DH được quan tâm đạt kết quả cao, tạo được nề nếp học tập và giảng dạy trong trường.
BGH thường xuyên kiểm tra, có BP tích cực khắc phục và giải quyết tốt phân bố chương trình. Từ đó phân công hợp lý trong giảng dạy của GV.
BGH chủ động trong công việc, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực QL.
Việc tiến hành đổi mới PPDH trong trường được thực hiện nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực về chất lượng.
Việc khai thác CSVC, trang TB, điều kiện hỗ trợ cho hoạt động DH bước đầu đạt kết quả, tạo ra sự chuyển biến mới trong QL hoạt động DH. 
Những mặt mạnh của các nhà trường, cũng chính là những kết quả đạt được của đội ngũ CBGVNV của trường trong thời gian qua nhằm chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Những hạn chế
Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ DH, khả năng tổ chức thực hiện đổi mới PPDH chưa đồng đều trong đội ngũ của nhà trường.
Việc chuẩn bị bài dạy của GV chưa đảm bảo theo yêu cầu đổi mới PPDH. GV chưa mạnh dạn áp dụng các PP, kĩ thuật DH tích cực.
Việc tiến hành đổi mới PPDH còn mang tính phong trào, hình thức theo giai đoạn, chưa chú ý tới chất lượng, hiệu quả của việc đổi mới. 
Các trang TB trong phòng học (bàn, ghế HS - 1 chỗ ngồi, quạt, đèn, dụng cụ dạy và học,...) cũng chưa đảm bảo cho hoạt động dạy và học được tổ chức theo hướng tích cực, DH nhóm và DH cá nhân một cách hiệu quả.
CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC KHỐI LỚP 1 TRƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018	
1. Biện pháp 1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của BGH
* Mục đích:
Nhằm tổ chức thực hiện tốt nhất mục tiêu quản lý của mình đáp ứng được yêu cầu quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
* Nội dung:
- Bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học bằng nhiều hình thức khác nhau.
- Xây dựng ý thức tự học, tự nghiên cứu trong BGH để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực quản lý HĐDH. Thường xuyên nghiên cứu nắm chắc mục tiêu, nội dung chương trình, sách giáo khoa và PPDH cấp tiểu học.
* Tổ chức thực hiện:
- Thực hiện nghiệm túc việc đánh giá xếp loại HT hàng năm theo Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học. 
- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo CBQL kế cận hạn chế các trường hợp bổ nhiệm rồi mới cử đi học.
- Tham gia tích cực các chuyên đề và phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm về quản lý nhà trường. 
- Nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ BGH, thiết lập hệ thống mạng tại trường tạo thuận lợi trong việc cập nhật tài liệu, trao đổi thông tin liên quan đến quản lý. 
Tăng cường tham quan, giao lưu học tập ở các trường tiêu biểu trong và ngoài thành phố để BGH có thêm kinh nghiệm quản lý.
* Điều kiện thực hiện: 
	- CBGVNV cần có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt động này. 
	- Có sự đồng thuận từ các đoàn thể về nâng cao chất lượng giáo dục của trường trong thời gian tới, cũng như sự đáp ứng chương trình GDPT 2018.
	- Có nguồn kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho CBQL bằng các khoá đào tạo bồi dưỡng theo các nội dung bồi dưỡng.
2. Biện pháp 2. Xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho GV khối lớp 1
* Mục đích:
- Giúp BGH đánh giá chính xác trình độ, năng lực chuyên môn đội ngũ GV, có cơ sở để đánh giá chất lượng DH của GV.
- Tích cực hóa hoạt động DH, tạo động lực thúc đẩy GV tích cực thi đua dạy tốt và hạn chế mức thấp nhất những sai phạm của GV.
* Nội dung:
	BGH đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của GV hàng năm theo nội dung: kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; kĩ năng sư phạm; hiệu quả giảng dạy, GD.
* Cách thức thực hiện
	BGH xác định rõ mục đích, yêu cầu của từng đợt kiểm tra, đánh giá dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, kế hoạch của nhà trường theo năm học. 
	BGH quán triệt quan điểm và thái độ đối với việc kiểm tra, đánh giá trong toàn thể GV giúp họ phát huy những mặt mạnh, khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm sau khi kiểm tra.
	BGH lập kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm học, nêu rõ hình thức, cách thức kiểm tra, đánh giá.
BGH đa dạng hóa các hình thức kiểm tra: kiểm tra trực tiếp, gián tiếp, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên hay đột xuất.	
* Điều kiện thực hiện
	BGH phải có sự đồng thuận, nhất quán về nhận thức và chỉ đạo về QL kiểm tra, đánh giá GV đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018
	BGH phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, đánh giá GV theo quan điểm sư phạm tương tác.
3. Biện pháp 3. Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học ở khối lớp 1 
* Mục đích:
Khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng dạy học là tích cực đổi mới PPDH. Mục tiêu của biện pháp làm cho tất cả CBQL, giáo viên nắm vững về phương pháp tổ chức điều khiển để người học tự tìm tòi, phát hiện tri thức mới, chiếm lĩnh nội dung bài học bằng những thao tác của họ. GV nói ít, tăng cường sử dụng ĐDDH, ứng dụng CNTT và thực hành thí nghiệm 
* Nội dung: 
- Tác động chuyển hoá về nhận thức về đổi mới PHDH cho CBQL và đội ngũ giáo viên: sự cần thiết phải đổi mới, cơ sở khoa học của PPDH, loại bỏ các chướng ngại về tâm lý.
- Đổi mới nhận thức của CBQL giáo dục và giáo viên, nội dung dạy học, hình thức tổ chức dạy học, CSVC và thiết bị dạy học, đánh giá kết quả học tập của học sinh và đào tạo bồi dưỡng giáo viên.
* Để ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới PPDH có kết quả, cần thực hiện các nội dung sau:
- Triển khai ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học (điều kiện thực hiện, cách thức và phương pháp thực hiện, cách đánh giá kết quả, hiệu quả sử dụng).
- Tăng cưởng kiểm tra và quản lý việc ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH, tập trung vào các vấn đề sau:
- Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV về tinh thần và nội dung đổi mới PPDH
- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy.
* Tổ chức thực hiện: 
- Thường xuyên tổ chức cho CBQL, GV học tập, nghiên cứu nắm vững các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, những yêu cầu về đổi mới PPDH.
- Tổ chức các buổi hội thảo, mời chuyên viên để nói chuyện chuyên đề về PPDH.
- Tổ chức cho GV được tiếp cận với các phương pháp dạy học tích cực thông qua các tài liệu tham khảo, xem băng đĩa, tổ chức tham quan học tập rút kinh nghiệm,  Tăng cường đề cử GV tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng về PPDH tích cực, ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy. Đẩy mạnh việc tổ chức hội giảng về đổi mới PPDH.
- Cần hoạt động này vào tổ chuyên môn, trong sinh hoạt chuyên đề, viết sáng kiến kinh nghiệm, trong đánh giá thi đua hàng tháng, cuối học kỳ, cuối năm học. 
* Điều kiện thực hiện: 
- Tăng cường đầu tư xây dựng trường lớp, CSVC trang thiết bị dạy học, tạo điều kiện thuận lợi cho GV thực hiện đổi mới, HS hứng thú say mê học tập. 
- Cho giáo viên tham gia các khoá bồi dưỡng về phương pháp, công nghệ thông tin để thành thạo ứng dụng và triển khai trong dạy học và quản lý.
- Có nguồn kinh phí phù hợp để triển khai sự thay đổi này.
4. Biện pháp 4. Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn của GV
* Mục đích
- Tìm ra nguyên nhân và các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. 
- Đánh giá đúng thực trạng HĐDH của trường, tư vấn các các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng dạy học. 
- Nhà quản lý thực hiện tốt các chức năng: Nắm thông, nhận biết, xử lý, kết quả dạy học của thày và trò; Động viên được các nhân tố tích cực.
* Nội dung
- Kiểm tra việc thực hiện nội dung, chương trình dạy học.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, nề nếp dạy học: thực hiện thời khóa biểu, giờ giấc, kiểm tra, chấm bài, cho điểm
- Kiểm tra giờ dạy trên lớp của GV, kết quả dạy - học. 
- Kiểm tra việc đổi mới PPDH của GV, sử dụng ĐDDH, thực hành thí nghiệm.
- Kiểm tra hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn. 
* Tổ chức thực hiện 
Để đảm bảo cho công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn được tốt HT cần chú ý những vấn đề sau:
Xây dựng kế hoạch kiểm tra phù hợp, công khai từ đầu năm học 
Xây dựng chuẩn đánh giá cho từng hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn, GV.
Triển khai đầy đủ các văn bản, quy chế, quy định về chuyên môn. Hướng dẫn GV thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế đó.
Quy định rõ về trách nhiệm và quyền hạn của người kiểm tra, đối tượng được kiểm tra. 
Tổ chức các tổ kiểm tra chéo lẫn nhau trên tinh thần học tập, chia sẻ kinh nghiệm.
Sau kiểm tra, HT cần xác định việc cần phát huy, cần uốn nắn, cần phải xử lý (nếu thấy cần thiết). 
Tóm lại qua công tác kiểm tra xác định yêu cầu bồi dưỡng đối với từng GV để phát huy những mặt mạnh và khắc phục những hạn chế. 
* Điều kiện thực hiện
Trang bị máy vi tính cho các tổ chuyên môn, sử dụng các phần mềm quản lý nhà trường để tạo điều kiện thuận trong việc sinh hoạt chuyên môn, công tác báo cáo thống kê của tổ. 
Đảm bảo kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn, ngoại khóa của tổ chuyên môn (chuyên đề, thao giảng, làm ĐDDH, in ấn tài liệu)
C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
Qua thực tế quản lý với HĐDH của GV khối 1, tôi rút ra bài học sau:
1. BGH cần xác định những vấn đề cốt lõi của nội dung lý luận về quản lý, QLGD, quản lý nhà trường, quản lý HĐDH và những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý HĐDH. Đây là vấn đề lý luận cơ bản, là cơ sở để xây dựng công cụ giúp việc đánh giá đúng thực trạng quản lý HĐGD nhà trường.
2. BGH cần đánh giá một cách khái quát tình hình KT-XH, thực trạng chất lượng dạy học, đội ngũ giáo viên, CBQL, điều kiện, phương tiện phục vụ cho HĐDH. Đây là cơ sở cho việc đề xuất những giải pháp quản lý HĐDH nhà trường đối với khối lớp 1
3. HT cần xác định nội dung quan trọng trong công tác quản lý HĐDH từ đó xây dựng kế hoạch quản lý phù hợp với đặc điểm tình hình của trường. 
4. Xây dựng đội ngũ, nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm cho GV. Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH và ứng dụng CNTT, điều kiện và sử dụng hiệu quả CSVC, thiết bị, phương tiện dạy học vào QTDH.
5. HT cần tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, quản lý chỉ đạo hoạt động của tổ chuyên môn; đẩy mạnh hoạt động dự giờ, thăm lớp và phân tích bài học sau dự giờ; Xây dựng bầu không khí dân chủ, hợp tác trong hoạt động chuyên môn của nhà trường; Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng.
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với Ủy ban nhân dân quận Long Biên:
- Chỉ đạo phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng CSVC, trang thiết bị dạy học ngày càng hiện đại và đầy đủ cho các trường tiểu học. 
- Nghiên cứu xây dựng và ban hành các chế độ thu hút, đãi ngộ đối với ngành giáo dục quận để đội ngũ CBQL, GV an tâm công tác.
- Phối hợp, liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông để có những chính sách hỗ trợ cho CBQL, GV nhằm đẩy mạnh việc tin học hóa phục vụ công quản lý và dạy học ở các trường học trên địa bàn quận (về các thiết bị tin học, đường truyền Internet, các phần mềm, .).
2.2. Đối với phòng GD& ĐT quận Long Biên:
- Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn cho CBQL, GV các chuyên đề về đổi mới toàn diện nhà trường, đổi mới PPDH, về ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy. Tổ chức các hội thi GV dạy giỏi. Hội thi GV sử dụng và tự làm ĐDDH, . 
- Tạo điều kiện cho đội ngũ CBQL được đi tham quan, học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến về QL trường học, QL hoạt động DH.
Trên đây là những kinh nghiệm mà tôi đúc kết được trong quá trình chỉ đạo khối lớp 1. Tôi rất mong được sự trao đổi, đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, của đồng nghiệp để giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 
Tôi xin chân thành cảm ơn.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn An (1998), Giáo dục đại cương - Những vấn đề cơ bản của giáo dục học, Trường ĐHSP TP HCM.
2. Tác giả Dương Trần Bình (2016) Quản lý hoạt động dạy học ở trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục - Luận án khoa học giáo dục
3. Bộ GD&ĐT - Điều lệ trường tiểu học; Hà Nội, 2007. 
4. Bộ GD&ĐT - Viện nghiên cứu Phát triển giáo dục (2002), Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI - Kinh nghiệm của các quốc gia, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
5. Bộ GD&ĐT - (2018), Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới
6. Bộ GD&ĐT - Thông tư ban hành Quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học, số 14/2011/TT-BGDĐT, Hà Nội ngày 08/4/2011.
7. Đặng Quốc Bảo; Quản lý giáo dục một số khái niệm và luận đề; Trường CBQLGD&ĐT, Hà Nội, 1995.
 	8. Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề giáo dục và khoa học Giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.
 9. Nguyễn Kế Hào; Học sinh tiểu học và nghề dạy học ở bậc tiểu học; NXB Giáo dục; Hà Nội, 1992. 
 	10. Nguyễn Kế Hào; Chiến lược phát triển giáo dục bậc tiểu học từ nay đến 2010; Nhà xuất bản Giáo dục; Hà Nội, 1998. 

File đính kèm:

  • docxskkn_quan_ly_day_hoc_lop_1_truong_tieu_hoc_phuc_dong_dap_ung.docx
Sáng Kiến Liên Quan