SKKN Phương pháp dạy học bằng tình huống bài ‘‘Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân” Lớp 12 môn Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

1.1.1 Thuận lợi của việc dạy học môn Giáo dục quốc phòng - an ninh ở

trườngTHPT Huỳnh Thúc Kháng

- Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng là mái trường nổi tiếng

bởi truyền thống dạy tốt - học tốt, nơi đây đã là một trong những chiếc nôi đào tạo

nhiều hiền tài cho đất nước. Trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên có năng lực

chuyên môn vững vàng, tâm huyết vì mục tiêu phát triển của nhà trường, nhiều

thầy cô giáo là Nhà giáo ưu tú, tài năng sư phạm, giáo viên dạy giỏi, Chiến sỹ thi

đua các cấp Các thầy cô thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, trở

thành niềm tự hào của các thế hệ học sinh. Trường đã được tặng nhiều Bằng khen,

cờ thi đua của Chính phủ, Bộ giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh. Trường được Nhà

nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập và đặc biệt là

trường THPT đầu tiên của Nghệ An được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

- Đối với môn Giáo dục quốc phòng - An ninh. Nhà trường cùng các cấp

lãnh đạo luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi. Đội ngũ giáo viên giáo dục

quốc phòng - An ninh đều được đào tạo vững về chuyên môn, nhiệt tình và tâm

huyết với môn học.

- Điều kiện sân bãi, phòng học, dụng cụ trang thiết bị cần thiết cho môn học

Giáo dục quốc phòng - An ninh tương đối đầy đủ.

- Nề nếp, kỷ cương của nhà trường chặt chẽ qua từng cấp, từng khâu nên đa

phần các em chăm ngoan và có ý thức học tập tốt.

1.1.2. Khó khăn của việc dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh ở

trường THPT

- Đội ngũ giáo viên giáo dục Quốc phòng - An ninh ghép môn và phải giảng

dạy hai môn thể dục và quốc phòng nên thời gian nghiên cứu dành cho bộ môn còn

hạn chế.

- Đối với học sinh: Do khách quan các em được sinh ra và lớn lên trong thời

bình, do yêu cầu về lượng kiến thức của các môn học, giờ học cộng thêm áp lực từ

phía không ít phụ huynh đã tác động ít nhiều đến suy nghĩ, ý thức học tập và việc

xác định nhiệm vụ học tập của học sinh đối với môn Giáo dục quốc phòng - an

ninh chưa cao.

9- Tức thời tình trạng học sinh chưa trang bị đầy đủ sách giáo khoa về môn

giáo dục quốc phòng - An ninh cũng làm cho việc giảng dạy theo phương pháp

mới còn bị hạn chế nhất định.

- Dụng cụ, trang thiết bị cho môn học tương đối đầy đủ từ nguồn được Sở

giáo dục - Đào tạo cấp và một số tự trang bị nhưng vẫn còn thiếu: Tranh ảnh giảng

dạy còn hạn chế ở một số nội dung.

- Bản thân còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm tài liệu phục vụ cho đề tài.

pdf40 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 704 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Phương pháp dạy học bằng tình huống bài ‘‘Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân” Lớp 12 môn Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hương hướng nội dung và biện pháp chủ yếu xây dựng quân đội,
công an nhân dân của nền quốc phòng, an ninh nhân dân trong thời kỳ mới.
c) Giải quyết vấn đề trong tình huống
Vấn đề 1: Sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to
lớn và rất quan trọng. Đất nước ta đang bước sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hoá, hiện đại hoá. Trong những năm đổi mới, nhân dân ta đã đạt được những thành
tựu “Thành tựu cơ bản, bao trùm là giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn
vẹn lãnh thổ của đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa;
đẩy mạnh phát triển kinh tế; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; tạo lập được
môi trường quốc tế thuận lợi, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường thế và lực
của đất nước” (Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH TW Đảng
khóa IX, NXB Chính trị Quốc Gia, H.2003).
Những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới đã tăng cường tiềm lực của đất
nước, tạo thế và lực mới để ta tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cùng
với sự đổi mới của đất nước, lực lượng vũ trang quân đội và công an nhân dân có
sự đổi mới toàn diện cả nhận thức và hoạt động thực tiễn; tích cực tham gia xây
dựng và đấu tranh trên mọi lĩnh vực, góp phần bảo vệ sự nghiệp đổi mới theo định
hướng xã hội chủ nghĩa.
Vấn đề 2: Những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng quân đội, công an
nhân dân của nền quốc phòng, an ninh nhân dân trong thời kỳ mới.
- Tự lực, tự cường xây dựng lực lượng vũ trang.
- Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân lấy chất lượng là chính, lấy xây
dựng chính trị làm cơ sở.
- Bảo đảm lực lượng vũ trang luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
29
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân.
Vấn đề 3: Phương hướng nội dung và biện pháp chủ yếu xây dựng quân đội,
công an nhân dân của nền quốc phòng, an ninh nhân dân trong thời kỳ mới
- Phương hướng nội dung chủ yếu:
+ Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Xây dựng lực
lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh toàn diện, cách mạng,
chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhân dân
và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội;
làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và mọi ý đồ, hành động
xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không để bị động, bất ngờ”.
+ Xây dựng LLVT chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại gồm: Bản lĩnh
chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và với nhân dân;
trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao; phẩm chất, lối sống,
đạo đức lành mạnh giản dị; có năng lực chỉ huy trong mọi tình huống, ngăn chặn,
đẩy lùi các tội phạm, tệ nạn xã hội.
+ Xây dựng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên rộng khắp, lấy chất
lượng là chính.
+ Đầu tư cho công nghiệp quốc phòng, trang bị kỹ thuật hiện đại cho Quân
đội nhân dân và cho Công an nhân dân.
+ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân.
- Biện pháp chủ yếu:
+ Tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân, phù hợp với chức năng nhiệm vụ
thời bình và thời chiến
+ Xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, dân quân
tự vệ
+ Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, xây dựng và phát triển khoa
học quân sự Việt Nam
+ Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ khí trang bị kỹ thuật của lực lượng vũ
trang để chống lại cuộc chiến tranh hiện đại do kẻ thù gây ra, trên cơ sở tiến hành
chiến tranh nhân dân.
+ Xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang có phẩm chất năng lực tốt.
+ Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các chính sách của Đảng, luật pháp của
Nhà nước trong xây dựng lực lượng vũ trang.
3.1.3. Tình huống 3
Là những chủ nhân tương lai của đất nước, học sinh có vị trí quan trọng,
trách nhiệm lớn lao trước xã hội đó là: Vừa phải có nhận thức đúng, đầy đủ về
30
công tác quốc phòng, an ninh cũng như GDQP - AN trong tình hình hiện nay khi
mà trong đời sống xã hội có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường sống, môi
trường học tập; vừa phải học tập, rèn luyện thật tốt, vừa phải xây dựng niềm tin
với đất nước.
Vậy là học sinh thì có trách nhiệm gì trong việc đóng góp sức mình vào xây
dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ?.
a) Xác định mâu thuẫn trong tình huống
Mâu thuẫn cơ bản, bao trùm của sự tác động nhiều mặt trái của xã hội vào
môi trường sống, môi trường học tập của học sinh với việc nhận thức đầy đủ vị trí,
tầm quan trọng công tác GDQP-AN trong nhà trường. Trên cơ sở đó, học sinh xác
định rõ trách nhiệm, ra sức học tập, rèn luyện tốt, đóng góp sức mình vào xây dựng
nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
b) Xác định những vấn đề cần giải quyết trong tình huống
Vấn đề 1: Trách nhiệm về nhận thức của học sinh về vấn đề xây dựng nền
quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong tình hình mới khi mà đất nước đang
có hòa bình.
Vấn đề 2: Trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn
dân, an ninh nhân dân
c) Giải quyết vấn đề trong tình huống
Vấn đề 1:
+ Nhận rõ âm mưu thủ đoạn nham hiểm của chủ nghĩa đế quốc và các thế
lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”,
bạo loạn chính trị, lật đổ.
+ Nhận thức về tính tất yếu khách quan xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
nền an ninh nhân dân vững mạnh trong thời kỳ mới
Nghị quyết Đại hội VII xác định “Quyết tâm tập trung sức lực vào mục tiêu
ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, vượt khỏi nước
nghèo và kém phát triển, tạo điều kiện phát triển hơn nữa vào đầu thế kỷ 21. Đồng
thời, không ngừng chăm lo củng cố quốc phòng, chuẩn bị đất nước sẵn sàng, phát
triển từng bước thích hợp, tiến hành có kế hoạch trong nhiều năm để ngày càng
hoàn chỉnh. Đây là nhiệm vụ chiến lược vừa thường xuyên, lâu dài, vừa khẩn
trương cấp bách trong cục diện đất nước ngày nay, đó là nhiệm vụ quốc phòng của
toàn dân, của toàn quân, của cả hệ thống chính trị”.
+ Nhận rõ quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ quốc
phòng, an ninh trong thời kỳ mới.
+ Nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã
hội chủ nghĩa. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh
nhân dân.
31
+ Nhận thức và thấy rõ những giải pháp xây dựng tổ chức thực hiện nền
quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân trong thời kỳ mới.
Vấn đề 2:
- Trách nhiệm của học sinh trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an
ninh nhân dân
+ Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là trách nhiệm của
toàn dân, trong đó học sinh, những chủ nhân tương lai của đất nước có vị trí, vai
trò quan trọng.
+ Học sinh phải luôn tích cực học tập tốt, rèn luyện tốt, luôn tin tưởng vào
sự thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững tin vào con đường CHXH.
+ Không ngừng học tập, bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu CNXH, góp sức
cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh,
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
+ Tích cực học tập nâng cao hiểu biết về mọi mặt, nắm vững kiến thức
GDQP - AN; ra sức luyện tập thành thạo các kỹ năng quân sự, an ninh.
Như vậy, những tình huống trên là những tình huống lý thuyết với nội dung
khó, trừu tượng do những nội dung liên quan tới đường lối, chủ chương của Đảng
và Nhà nước nên những vấn đề nêu trên theo lý thuyết thì cụ thể như vậy nhưng
trong thực tế giảng dạy, giáo viên có thể căn cứ vào thời gian triển khai nội dung
mà chỉ thể hiện, tóm tắt những ý chính của tình huống. Việc giải quyết các tình
huống trên đòi hỏi giáo viên phải nêu và giải quyết vấn đề dứt khoát, tránh tình
trạng miên man, kéo dài gây hiểu nhầm và khó hiểu cho học sinh.
3.2. Thực hành dạy học theo những tình huống.
- Tổ chức lớp học, phân chia thành các nhóm ( tổ) học sinh trong lớp.
- Phân các tình huống cho các nhóm học sinh giải quyết.
- Hướng dẫn các nhóm thảo luận, phân tích tình huống bằng cách đặt ra
những câu hỏi quan trọng hoặc những vấn đề then chốt của tình huống
- Khi dạy học, giải quyết tình huống phải theo quy trình các bước sau đây:
+ Cá nhân tự nghiên cứu về mục đích, yêu cầu, những vấn đề trong tình
huống cần giải quyết và đề ra cách giải quyết tình huống
+ Thảo luận theo nhóm để tìm ra phương pháp giải quyết tình huống trên cơ
sở mục đích, yêu cầu đặt ra
+ Viết báo cáo phân tích tình huống
+ Thảo luận chung cả lớp
32
- Giáo viên tổng kết thời gian tranh luận của học sinh, tiến hành giảng giải,
phân tích những vấn đề trọng tâm, cốt lõi trong giải quyết tình huống và kết luận
cách xử lý tình huống.
Kết quả bài học theo phương pháp tình huống được đánh giá bởi sức thu hút,
hấp dẫn của buổi học, ai cũng động não, phát huy óc phê phán, óc tư duy sáng tạo,
tích cực tham gia thảo luận để tìm ra phương án xử lý tối ưu.
3.3. Đánh giá kết quả dạy học bằng phương pháp tình huống trong bài
‘‘Một số hiểu biết vè nền quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân”.
Đánh giá trong kết quả dạy học bằng phương pháp tình huống được tiến
hành theo một số nội dung cơ bản sau đây:
- Đánh giá về tinh thần, thái độ của học sinh trong việc nghiên cứu cá nhân,
thảo luận nhóm, viết báo cáo phân tích tình huống (nếu có) và thảo luận chung của
cả lớp.
- Đánh giá kết quả về nhận thức, hiểu biết chung của tập thể lớp học sinh
trong xác định mâu thuẫn của tình huống, những vấn đề cần giải quyết trong tình
huống xây dựng.
- Đánh giá kết quả phân loại cho học sinh trong lớp theo các mức xuất sắc,
giỏi, khá, trung bình, kém
- Đánh giá kết quả về rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo của học sinh trong thảo
luận, trình bày chính kiến, viết báo cáo phân tích tình huống và xử lý tình huống.
- Đánh giá trình độ khả năng xây dựng tình huống trong một số hiểu biết về
nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
- Đánh giá công tác tổ chức, điều khiển lớp học cho học sinh của giáo viên
khi thực hiện dạy học bằng phương pháp tình huống.
33
CHƯƠNG 4: 
KIỂM CHỨNG CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI
4.1. Thực nghiệm sư phạm dạy học “Một số hiểu biết về nền quốc phòng
toàn dân, an ninh nhân dân” ở trường THPT Huỳn Thúc Kháng
4.1.1. Dạy học theo phương pháp truyền thống 
Lớp 12A1,12A2,12A3 nội dung “Xây dựng Quân đội và Công an nhân dân
theo hướng“Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại” trong xây
dựng tiềm lực quân sự, an ninh khi thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, quan hệ
quốc tế thay đổi trực tiếp tác động đến xây dựng kinh tế củng cố quốc phòng, an
ninh, đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Nguồn viện trợ từ bên ngoài như
trước không còn, quan hệ trao đổi theo cơ chế thị trường, nền kinh tế đất nước
phát triển chưa mạnh, chưa bền vững, chưa đáp ứng các yêu cầu trang bị vũ khí kỹ
thuật cho lực lượng vũ trang”. 
a) Công tác chuẩn bị
- Giáo viên giảng dạy phần lý thuyết còn hạn chế về trình độ chuyên môn.
- Bài giảng chuẩn bị sơ sài, không ứng dụng công nghệ thông tin trong
chuẩn bị bài giảng cũng như trong quá trình dạy học
- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thiếu không đáp ứng cho dạy học “ Một số
hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân”.
b) Hình thức tổ chức dạy học: Tổ chức lớp học.
c) Phương pháp dạy học: Giáo viên chủ yếu dùng phương pháp thuyết trình,
và đọc cho học sinh ghi chép.
d) Nội dung dạy học
- Giáo viên chưa phân tích được thế nào là cách mạng, chính quy, tinh nhuệ
và từng bước hiện đại trong phương hướng xây dựng quân đội và công an nhân dân
Việt Nam.
- Giáo viên chưa nêu khái quát được tình hình thế giới, khu vực và trong
nước có nhiều diễn biến phức tạp, mau lẹ khi mà các thế lực thù địch đang chống
phá ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn chính trị, lật đổ.
- Giáo viên chưa phân tích được tình hình quốc tế thay đổi mà có quan hệ
tác động trực tiếp đến xây dựng kinh tế củng cố quốc phòng, an ninh, tác động đến
xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân ta. Đồng thời, giáo viên chưa làm rõ nền
kinh tế đất nước phát triển chưa mạnh, chưa bền vững, chưa đáp ứng các yêu cầu
trang bị vũ khí kỹ thuật cho lực lượng vũ trang nhân dân
e) Kết quả dạy học theo phương pháp thuyết trình
- Học sinh chủ yếu ghi chép, thụ động trong khi giáo viên giảng bài.
34
- Học sinh nhận thức chưa đầy đủ những vấn đề quan trọng đặt ra trong nền
quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay.
Bảng 4.1: Kết quả cụ thể dạy học theo phương pháp truyền thống (thuyết
trình) “Một số hiểu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân”- Lớp
12A1,12A2,12A3.
Số
TT Lớp
Số
HS
Kết quả Ghi
chúX sắc Giỏi Khá TB
1 12A1 48 0 0 28 20
2 12 A2 50 0 0 35 15
3 12A3 50 0 0 38 12
Cộng 148 0 00%
101
68%
47
32%
4.1.2. Dạy học theo phương pháp tình huống - Lớp 12A4,12A5,12A6.
Nội dung “Xây dựng Quân đội và Công an nhân dân theo hướng“Cách
mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại” trong xây dựng tiềm lực quân
sự, an ninh khi thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, quan hệ quốc tế thay đổi trực
tiếp tác động đến xây dựng kinh tế củng cố quốc phòng, an ninh, đến xây dựng lực
lượng vũ trang nhân dân. Nguồn viện trợ từ bên ngoài như trước không còn, quan
hệ trao đổi theo cơ chế thị trường, nền kinh tế đất nước phát triển chưa mạnh,
chưa bền vững, chưa đáp ứng các yêu cầu trang bị vũ khí kỹ thuật cho lực lượng
vũ trang”.
a) Công tác chuẩn bị.
- Giáo viên giảng dạy phần lý thuyết có trình độ chuyên môn vững vàng,
nghiệp vụ sư phạm thành thạo.
- Bài giảng chuẩn bị đầy đủ, rõ ràng, có sử dụng phần mềm tin học
powerpoint trong chuẩn bị bài giảng cũng như trong quá trình dạy học
- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đầy đủ đáp ứng cho dạy học “Xây dựng
nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân”.
b) Hình thức tổ chức dạy học: Tổ chức dạy học theo từng lớp học sinh trong
các phòng học lý thuyết.
c) Phương pháp dạy học: 
- Giáo viên nêu tình huống, yêu cầu lớp học xác định mâu thuẫn và những
vấn đề cần giải quyết trong tình huống.
35
- Căn cứ vào thời gian, khối lượng dạy học theo phương pháp tình huống đối
với học sinh và trong phạm vi của đề tài, khóa luận chỉ yêu cầu lớp sinh viên thảo
luận,tìm cách xử lý tình huống trong thời gian nhất định.
d) Kết quả dạy học theo phương pháp tình huống.
- Quá trình thảo luận, học sinh thấy được xây dựng Quân đội và Công an
nhân dân khi các thế lực phản động chống phá ta quyết liệt. Thấy được mâu thuẫn
giữa nhu cầu củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh
với khả năng đảm bảo của nền kinh tế diễn ra ngày càng gay gắt, đòi hỏi Đảng,
Nhà nước ta phải kiên định sự nghiệp đổi mới, có phương sách đúng đắn xây dựng
lực lượng vũ trang vững mạnh đáp ứng yêu cầu tình hình mới.
- Học sinh nhận thức được xây dựng lực lượng vũ trang trong bối cảnh đổi
mới toàn diện đất nước. Thấy được những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng
quân đội, công an nhân dân và phương hướng nội dung và biện pháp chủ yếu xây
dựng quân đội, công an nhân dân của nền quốc phòng, an ninh nhân dân trong thời
kỳ mới.
Bảng 4.2: Kết quả cụ thể dạy học bằng tình huống “Xây dựng nền quốc
phòng toàn dân, an ninh nhân dân”- Lớp 12A4,12A5,12A6 .
Số
TT Lớp
Số
HS
Kết quả Ghi
chúX sắc Giỏi Khá TB
1 12A4 49 3 7 20 19
2 12A5 44 2 5 17 20
3 12A6 47 2 7 19 19
Cộng 140 075%
19
14%
56
40%
58
 41%
 4.2. Tổng hợp, nhận xét kết quả thực nghiệm theo đối chứng.
4.2.1. Tổng hợp
Từ kết quả dạy học nội dung “Xây dựng Quân đội và Công an nhân dân theo
hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại” trong xây dựng
tiềm lực quân sự, an ninh bằng phương pháp truyền thống (thuyết trình) ở bảng
4.1, Nhóm lớp (12A1,A2,A3) , đối với 148 học sinh: Xuất sắc: 0; giỏi: 0; khá: 101
học sinh = 68%; trung bình: 47 học sinh = 32%.
Từ kết quả dạy học dạy học nội dung “Xây dựng QĐ và CAND theo hướng
cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại” trong xây dựng tiềm lực
quân sự, an ninh bằng phương pháp tình huống ở bảng 4.2, lớp thực nghiệm nhóm
lớp (12A4,A5,A6) đối với đối với 140 học sinh: Xuất sắc: 07 học sinh = 5%; giỏi:
19 học sinh = 14%; khá: 56 học sinh = 40%; trung bình: 58 học sinh = 41%.
36
4.2.2. Nhận xét
Từ kết quả thực nghiệm và đối chứng khẳng định: Dạy học bằng phương
pháp tình huống, được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở
vật chất phương tiện dạy học... khi vận dụng vào trong nội dung bài Một số hiểu
biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân sẽ đem lại hiệu quả cao hơn so
với cách dạy học, hình thức dạy học khác.
Phương pháp dạy học bằng tình huống trong GDQP-AN để nâng cao chất
lượng, hiệu quả môn học, đồng thời là nguyên tắc, yêu cầu cao đối với các tổ chức,
đơn vị và đội ngũ giáo viên. Kết quả thực nghiệm vào nội dung bài học xây dựng
nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là những kinh nghiệm, bài học có giá
trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, cần vận dụng vào hoạt động quốc phòng, an
ninh và GDQP-AN.
37
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
1.1. Nâng cao chất lượng môn học GDQP-AN trên cơ sở các văn bản của
Đảng và Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm và là yêu cầu cao đối với các nhà quản lý
và đội ngũ giáo viên môn học GDQP-AN. 
1.2. Đổi mới phương pháp dạy học là tất yếu, là quy luật tồn tại và phát
triển của ngành giáo dục đào tạo Việt Nam. Đổi mới phải có sự kế thừa, chọn lọc,
không thay vì cách dạy học mới mà bỏ đi hoàn toàn cái vốn có, phủ định sạch trơn
giá trị truyền thống tốt đẹp của cách dạy học cũ. Trong phương pháp dạy học tích
cực có phương pháp trực quan, phương pháp dạy học bằng tình huống, phương
pháp làm mẫu - tái tạo, phương pháp đàm thoại, phương pháp tìm tòi, phương pháp
nghiên cứuĐổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực bằng tình huống
trong GDQP - AN luôn phát huy khả năng độc lập, tự học, sáng tạo của học sinh.
1.3. Đề tài xây dựng phương pháp dạy học bằng tình huống trong bài “ Một
số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân”.
1.4. Đề tài đã tổ chức thực nghiệm 2 tình huống ở nhóm lớp 12A1,A2,A3 và
12A4,A5,A6. Đề tài khẳng định tính hơn hẳn, hiệu quả cao của phương pháp dạy
học bằng tình huống so với những phương pháp dạy học khác. 
2. Khuyến nghị
2.1. Các cấp lãnh đạo, BGH nhà trường và đội ngũ giáo viên GDQP-AN cần
có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác GDQP-AN
cho học sinh trong giai đoạn hiện nay.
2.2. Nhằm nâng cao chất lượng GDQP-AN cần phải mạnh dạn đổi mới
phương pháp dạy học bằng tình huống GDQP-AN trong THPT Huỳnh Thúc
Kháng.
2.3. Cần nâng cao trình độ lý luận, nhận thức thực hành cho đội ngũ giáo
viên GDQP- AN, có khả năng xây dựng các tình huống trong bài giảng.
2.4. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên GDQP-AN về
những vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và thực hành
xây dựng các tình huống trong chương trình GDQP-AN.
2.5. Đội ngũ giáo viên tích cực rèn luyện kỹ năng xây dựng các tình huống
trong GDQP-AN, đáp ứng với nhiệm vụ ngày càng cao của công tác giáo dục đào
tạo.
38
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phạm Văn Đồng - Đào tạo thế hệ trẻ trở thành những chiến sĩ dũng cảm, thông
minh, sáng tạo - Nxb Giáo dục - Hà Nội – 1969.
2. Phạm Văn Đồng, phương pháp dạy và học tập, Nxb Giáo dục, 1999.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nxb
Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2001, tr.40.
4. Nghị quyết Đại hội lần thứ III,VII, VIII, IX, X, XI của Đảng.
5. Nghị quyết Hội nghị 8 - Khoá IX-BCH TWĐ-NXB Chính trị QG-Hà Nội-2004.
6. Chỉ thị 12/CT-TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác GDQP - AN trong tình hình mới”.
7. Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ quy định về giáo
dục quốc phòng - an ninh.
8. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 79, 80, 81/2007/QĐ-
BGD&ĐTngày 24 - 12 - 2007 về chương trình môn học GDQP - AN cho học
sinh, sinh viên các trường THPT, THCN, ĐH, CĐ.
9 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 40/2002/QĐ-BGD&ĐT
ngày 14-10-2002 về Quy chế môn học giáo dục quốc phòng.
10. SGK Giáo trình giáo dục quốc phòng - An ninh lớp 12.
11. Lê Văn Nghệ, phương pháp GDQP-AN, 2007, 2012, Nxb QĐND.
39

File đính kèm:

  • pdfskkn_phuong_phap_day_hoc_bang_tinh_huong_bai_mot_so_hieu_bie.pdf
Sáng Kiến Liên Quan