SKKN Kinh nghiệm xây dựng tổ chức đội, nhóm kỹ năng chuyên môn góp phần xây dựng đội vững mạnh trong trường THCS

 Trong bất cứ công tác nào, vấn đề quyết định để đảm bảo sự thành công là

xây dựng được nội dung kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực

tế của từng nội dung công việc mà người trực tiếp phụ trách thực hiện. Đối với

người làm công tác Đội cũng vậy. Công tác thiếu niên, nhi đồng là khoa học

nghệ thuật, vì lực lượng giáo dục ( phụ trách Đội ) đặc biệt là Tổng Phụ Trách

cần phải có hiểu biết rộng, vốn kiến thức cần thiết, luôn phát huy tính sáng tạo

và năng lực sư phạm, công tác Đội vững vàng.

 Xuất phát từ quan niệm chất lượng, hiệu quả công việc là gốc của chất

lượng hoạt động ứng với từng nội dung hay một lĩnh vực công tác . Tổng Phụ

Trách cần xây dựng một nội dung chương trình, phương pháp làm việc có hiệu

quả căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và căn cứ vào năng lực trí tuệ lứa tuổi để

đảm bảo được yêu cầu cơ sở lý luận cũng như thực hành.

 Mục đích làm thế nào để xây dựng được một đơn vị thật sự vững mạnh

đối với lĩnh vực công tác Đội. Từ thực tế nhiều năm làm công tác phụ trách Đội

Tại trường PTCS Ninh Đông và nay là trường THCS Trần Quang Khải, trên cơ

sở chỉ đạo của ngành Giáo dục, Hội đồng Đội rồi những lần được tập huấn tôi đã

nghiên cứu xây dựng tổ chức đội, nhóm kỹ năng chuyên môn Đội luôn phù hợp

với điều kiện thực tế tại đơn vị góp phần thành công trong công tác xây dựng

Đội.

pdf13 trang | Chia sẻ: Vạn Ngọc | Ngày: 15/08/2023 | Lượt xem: 621 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Kinh nghiệm xây dựng tổ chức đội, nhóm kỹ năng chuyên môn góp phần xây dựng đội vững mạnh trong trường THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng lần được tập huấn, được tham khảo 
tài liệu và kinh nghiệm của nhiều đồng nghiệp đi trước trên cơ sở chỉ đạo của 
Hội đồng Đội. Tôi hiểu rằng: Trong hệ thống tổ chức xây dựng Đội, nếu không 
xây dựng được một đội ngũ Ban chỉ huy Đội có đầy đủ phẩm chất năng lực nói 
chung và xây dựng tổ chức đội, nhóm kỹ năng chuyên môn nói riêng, thì hiệu 
quả công tác Đội hoàn toàn không cao như mong muốn được. Do đó, Tổng phụ 
trách Đội cần dành nhiều thời gian đầu tư một cách thiết thực, khoa học và hiệu 
 3 
quả phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị ngay đầu năm học. 
 III. Phương pháp xây dựng tổ chức đội, nhóm kỹ năng chuyên môn: 
 1.Yêu cầu đối với Tổng Phụ Trách Đội khi xây dựng tổ chức đội, 
nhóm kỹ năng chuyên môn Đội: 
 Thứ nhất: Tổng phụ trách phải xác định và nắm được mục tiêu, nhiệm vụ, 
nội dung giáo dục của nhà trường và của công tác Đội tức là phải nắm được 
những vấn đề cơ bản của công tác giáo dục, công tác chuyên môn Đội. Vì vậy 
bất kỳ một hoạt động nào dù lớn hay nhỏ đều phải đảm bảo mục đích giáo dục, 
đây chính là yêu cầu quan trọng nhất. 
 Thứ hai: Tổng phụ trách Đội phải nắm vững tình hình đặc điểm của nhà 
trường, của địa phương, làm chủ được tình hình của Liên đội trong công tác xây 
dựng tổ chức Đội, đặc biệt là lĩnh vực chuyên môn. 
 Thứ ba: Tổng phụ trách Đội phải nắm vững về qui trình và nguyên tắc tổ 
chức hoạt động Đội. 
 Thứ tư: Khi xây dựng kế hoạch tổ chức xây dựng đội, nhóm kỹ năng 
phải đảm bảo tính giáo dục phù hợp với thực tế từng năm học. Đảm bảo tính tư 
tưởng rõ rệt, phù hợp với lứa tuổi thiếu niên và hứng thú nguyện vọng của các 
em, giúp các em phát huy hết khả năng của mình về lĩnh vực công tác chuyên 
môn Đội. 
 Thứ năm: tổ chức xây dựng đội, nhóm kỹ năng Đội phải thể hiện được 
tính khoa học thực tiễn, thể hiện được “ màu sắc của Đội” xác với thực tế nhà 
trường và có sức hấp dẫn lôi cuốn các em tích cực tham gia vào các hoạt động, 
làm nồng cốt trong lĩnh vực chuyên môn Đội. 
 Khi xây dưng đội, nhóm kỹ năng Đội cần phải tiến hành theo từng bước: 
 +.Bước một: Công tác chuẩn bị. 
 +.Bước hai: Xây dựng kế hoạch. 
+.Bước ba: Hợp thức hóa kế hoạch (duyệt kế hoạch). 
 +.Bước bốn: Thành lập đội kỹ năng chuyên môn. 
 +.Bước năm: Tổ chức hoạt động và điều kiện để duy trì đội kỹ năng 
chuyên môn). 
 2. Các bước tiến hành: 
 +. Bước 1: Công tác chuẩn bị: 
 Thống nhất chủ trương, căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường của 
Liên đội để xây dựng đội, nhóm kỹ năng chuyên môn. 
 Chọn cử đội ngũ cán bộ Đội và đội viên có năng lực thông qua các nguồn 
tham gia đội kỹ năng, Bởi vì đội nhóm kỹ năng chuyên môn với đặc thù riêng 
có thể thu hút các thành viên Ban chỉ huy và cả một số đội viên có năng lực 
cùng tham gia với từng đội nhóm khác nhau trong hệ thống tổ chức Đội. Đồng 
thời dự kiến cụ thể thời gian, số lượng (số lượng đội nhóm, số lượng đội viên 
tham gia), thời điểm phù hợp để tổ chức thực hiện và phân công phụ trách... 
 4 
 +.Bước 2: Xây dựng kế hoạch. 
 Khi xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động Đội nói chung và kế hoạch tổ 
chức hoạt động của đội nhóm kỹ năng chuyên môn Đội nói riêng là một công 
việc rất quan trọng và có tính quyết định. Nội dung phải đảm bảo bám sát mục 
đích yêu cầu đặt ra và phải có tính khả thi cao. 
 Nội dung các hoạt động phải chia thành các công việc cụ thể gắn với thời 
gian dự kiến. Xác định được công việc mang tính thường xuyên, chủ yếu và 
trọng tâm. Tiến hành công việc gắn với địa chỉ cụ thể. Nội dung thiết kế (kế 
hoạch ) khẳng định được tính thông nhất chung. 
 Các phần chính trong nội dung kế hoạch cần phải có: 
 . Phần 1: Tiêu đề. 
 . Phần 2: Mục tiêu và nhiệm vụ (Mục đích, yêu cầu). 
 . Phần 3: Cơ cấu thành phần Ban phụ trách các đội, nhóm kỹ năng. 
 . Phần 4: Số lượng, tên gọi và nhiệm vụ của đội, nhóm kỹ năng. 
 . Phần 5: Qui chế hoạt động: Thể hiện thời gian, địa điểm sinh hoạt, qui 
định nội dung hoạt động, kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ. 
 *. Một số nội dung gợi ý minh hoạ từ kinh nghiệm thực tế của bản thân 
tôi về nội dung xây dựng kế hoạch tổ chức đội, nhóm kỹ năng chuyên môn Đội: 
 1. Chọn tiêu đề: 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 
ĐỘI ( NHÓM) KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN ĐỘI 
 NĂM HỌC 2011 - 2012 
 2. Mục đích, yêu cầu: 
 2.1. Tạo sân chơi lành mạnh cho Đội viên và BCH trong nhà trường thông 
qua đội nhóm kỹ năng chuyên môn và hoạt động phong trào của Đội. 
 2.2. Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho đội viên về kỹ năng hoạt động 
Đội. 
 2.3.Thông qua đội nhóm kỹ năng chuyên môn tuyển chọn bổ sung đội 
ngũ Ban chỉ huy Liên chi đội cho nhiệm kỳ năm học mới để đáp ứng nhu cầu 
chất lượng Đội trong mọi lĩnh vực hoạt động Đội. 
 2.4. Thông qua hoạt động đội nhóm kỹ năng chuyên môn, nhằm nâng cao 
kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho lực lượng Ban chỉ huy. 
 3. Thành phần Ban phụ trách: 
 3.1. Tổng phụ trách: Trưởng ban. 
 Phụ trách đội nghi lễ, đội kỹ năng chuyên môn và đội tuyên truyền phát 
thanh măng non, đội sao đỏ. 
 3.2. Giáo viên Âm nhạc: Ủy viên. 
 Phụ trách đội văn nghệ măng non. 
 5 
 3.3. Giáo viên Mỹ thuật: Ủy viên. 
 Phụ trách nhóm mĩ thuật. 
 3.4. Nhân viên Y tế: Uỷ viên. 
 Phụ trách đội chữ thập đỏ. 
 3.5. Chuyên trách thư viện: Uỷ viên. 
 Phụ trách đội chuyên thư viện. 
 4. Số lượng, tên gọi và nhiệm vụ của đội, nhóm kỹ năng chuyên môn 
Đội: 
 4.1. Số lượng và tên gọi: 
 Thống nhất thành lập 08 đội nhóm kỹ năng chuyên môn, gồm: Đội nghi 
lễ; đội kỹ năng chuyên môn ( nghi thức, truyền tin, mật thư, gút dây , hát múa); 
đội sao đỏ; đội tuyên truyền và phát thanh măng non; đội văn nghệ măng non; 
đội chữ thập đỏ; đội, nhóm mĩ thuật, đội chuyên thư viện. 
 4.2. Nhiệm vụ: 
 4.2.1. Đội Nghi lễ: Thực hiên hoạt động các thủ tục, nghi lễ của Đội. 
 4.2.2. Đội kỹ năng chuyên môn ( nghi thức, truyền tin, mật thư, gút dây 
, hát múa ...): thực hiện về lĩnh vực kỹ năng chuyên môn Đội giúp đội viên các 
chi đội rèn luyện chuyên hiệu/ chương trình rèn luyện đội viên trong năm học 
như: chuyên hiệu nghi thức đội viên, thông tin liên lạc, kỹ năng trại. 
 4.2.3. Đội sao đỏ: Theo dõi và đánh giá thi đua hàng tuần của các chi đội 
và theo dõi việc chấp hành ATGT. 
 4.2.4. Đội tuyên truyền và phát thanh măng non: Tuyên truyền nhiệm vụ 
chủ trương và kế hoạch thực hiện nhiêm vụ năm học ... thông qua chương trình 
phát thanh măng non. 
 4.2.5.Đội văn nghệ măng non: Thực hiện các chương trình văn nghệ chào 
mừng các ngày lễ lớn trong năm và tham gia hội thi do các cấp tổ chức ( nếu 
có). 
 4.2.6. Đội chữ thập đỏ: Thực hiện kỹ năng sống trong lĩnh vực công tác Y 
tế và từ thiện. 
 4.2.7. Đội, nhóm Mỹ thuật: Thực hiện nhiệm vụ như: tham gia trang trí 
báo tường và tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức. 
 4.2.8. Đội chuyên thư viện: Thực hiện nhiệm vụ do chuyên trách thư viện 
giao và tổng hợp số lược đọc hàng tháng, học kỳ và cả năm. 
 5. Qui chế hoạt động: 
 5.1. Thời gian sinh hoạt: 1 lần / tháng vào chiều thứ bảy tuần thứ hai của 
tháng. 
 5.2. Địa điểm: Trường THCS Trần Quang Khải. 
 5.3. Số lượng: Mỗi chi đội 08 đội viên tham gia/ 08 đội nhóm. 
 5.3. Qui định về nội dung hình thức hoạt động: do phụ trách từng đội, 
nhóm xây dựng và thực hiện. 
 - Hàng tháng Ban phụ trách xây dựng nội dung sinh hoạt đội nhóm kỹ 
năng chuyên môn phù hợp với tình hình thực tế và trình độ của các thành viên. 
 6 
 - Các thành viên thực hiện đúng nội quy sinh hoạt, nếu bỏ sinh hoạt quá 3 
lần thì ban chủ nhiệm xem xét và có thể xoá tên trong danh sách và đề nghị xem 
xét hạnh kiểm ở cuối học kỳ và cả năm. 
 - Ban phụ trách có trách nhiệm phát hiện, vận động những đội viên có 
năng khiếu tham gia hoạt động nhóm chuyên môn, qua đó tuyển chọn phát hiện 
bồi dưỡng kỹ năng giới thiệu bổ sung vào Ban chỉ huy các cấp trong năm học 
mới. Phấn đấu đến cuối năm phát triển thêm 14 thành viên mới ( khối 6,7 ) để 
chuẩn bị cho kế hoạch năm học mới. 
 - Kinh phí hoạt động: Chủ yếu trích từ kinh phí quỹ Đội và tự nguyện 
đóng góp của đội viên ( nếu có). 
 - Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động: chủ yếu là các dụng cụ hoạt động Đội 
và dụng cụ bộ môn của đơn vị... 
 *. Một số lưu ý khi xây dựng nội dung kế hoạch tổ chức đội kỹ năng 
chuyên môn: 
 1. Phải ngắn gọn tránh lý luận dài dòng. Bản thiết kế phải được trình bày 
theo thể thức văn bản. 
 2. Phải gắn với mục đích giáo dục của nhà trường và yêu cầu của năm học. 
 3. Cần phải xác định được công tác trọng tâm. 
 4. Phải phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. 
Tuy nhiên, tuỳ vào tình hình cụ thể của từng thể loại công việc và điều 
kiện thực tế của nhà trường để tổ chức hoạt động cho phù hợp xác với điều kiện 
thực tế. Bởi vì, trong một năm học thường có nhiều hoạt động diễn ra không chỉ 
xoay quanh công tác xây dựng tổ chức (xây dựng đội ngũ Ban chỉ huy Đội nói 
chung và đội nhóm kỹ năng chuyên môn nói riêng). Giáo viên - Tổng phụ trách 
còn phải thực hiện kế hoạch chủ điểm tháng vừa phục vụ chủ đề, kế hoạch năm 
học vừa thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, trên cơ sở tham mưu với lãnh đạo 
nhà trường tổ chức các phong trào Hội thao hội thi ... chưa kể các cuộc thi vui 
khác thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, ngoại khóa đố vui để học góp phần 
nâng cao chất lượng học tập... Tất cả những điều đó đòi hỏi Tổng Phụ Trách Đội 
phải có cách nhìn tổng thể, làm việc một cách khoa học có kế hoạch phù hợp với 
điều kiện thực tế nhà trường. 
 +.Bước 3: Hợp thức hóa kế hoạch (duyệt kế hoạch). 
 Thông qua Ban phụ trách Đội nhà trường để hợp thức hóa kế hoạch. 
 Người trực tiếp duyệt kế hoạch là hiệu trưởng - Trưởng ban phụ trách Đội. 
 +.Bước 4: Xác định thời gian thành lập đội kỹ năng chuyên môn và phân 
công người phụ trách. 
 *.Thời gian tổ chức thành lập đội kỹ năng chuyên môn: 
 Thời gian thành lập đội kỹ năng chuyên môn phù hợp nhất là đầu năm 
học, đặc biệt là sau khi Đại hội liên đội trên cơ sở nghị quyết được thống nhất 
trong đại biểu đội viên. 
 7 
 *.Về công tác tổ chức thành lập đội kỹ năng chuyên môn: 
Trên cơ sở công tác chuẩn bị và xây dựng thống nhất kế hoạch, Giáo viên 
– Tổng phụ trách Đội cần xác định số lượng đội, nhóm kỹ năng chuyên môn 
cần tổ chức thành lập sao cho phù hợp với nội dung và điều kiện hoạt động 
trong năm học trên cơ sở đề xuất của Liên đội thông qua tiêu chí thi đua và 
được sự nhất trí của Ban phụ trách Đội. Tránh việc thành lập quá nhiều các đội 
nhóm với nhiều tên gọi mang tính chất rộng rãi trong các lĩnh vực công tác Đội 
trong nhà trường mà thực tế tổ chức thực hiện không mấy hiệu quả. 
(Tên gọi và số lượng của đội nhóm kỹ năng chuyên môn đã được trình 
bày minh họa ở nội dung bước 2: Phần xây dựng kế hoạch). 
+.Bước 5: Tổ chức hoạt động thông qua qui chế hoạt động của từng đội 
nhóm. 
Được thực hiện thống nhất cụ thể cho từng đội nhóm. Nội dung qui chế 
bao gồm: thời gian, địa điểm sinh hoạt, những qui định cụ thể đối với các thành 
viên, về kinh phí hoạt động ... tất cả các vấn đề đó đều phải có tính thống nhất. 
Đặc biệt là thời gian tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho đội viên thông qua 
sinh hoạt định kỳ ( Phần này cần cụ thể hóa theo từng đội nhóm do giáo viên 
được phân công phụ trách xây dựng mang tính thống nhất). 
 *. Tóm lại: Ngoài các nhiệm vụ tham mưu và phối hợp với nhà trường và 
tổ chức Đoàn, với các lực lượng giáo dục khác, Tổng phụ trách Đội còn có 
nhiệm vụ quản lý trực tiếp hai đội ngũ: Lực lượng chỉ huy Đội và lực lượng phụ 
trách chi đội ( chưa kể đến đội ngũ phụ trách nhi đồng và phụ trách sao đối với 
trường tiểu học ). Tất cả các nhiệm vụ ấy đòi hỏi Tổng phụ trách phải bố trí hợp 
lý lao động của mình và của tập thể trên cơ sở làm việc có kế hoạch. Cho nên 
Tổng phụ trách không chỉ biết làm việc tốt mà còn là người lãnh đạo tập thể hoạt 
động tốt ( thành tích của người cán bộ tổ chức giỏi chính là hoạt động của người 
khác ). 
 IV. Kết quả: 
 Chính vì xác định đúng hướng, đúng nội dung công việc nên phong trào 
Đội của đơn vị THCS Trần Quang Khải luôn đạt được những thành công đáng 
kể trong lĩnh vực công tác Đội, góp phần rất lớn trong việc xây dựng tổ chức 
Đội. Kết quả nhiều năm liền được Hội Đồng Đội huyện ( Thị xã) công nhận là 
đơn vị xuất sắc, được nhận cờ và bằng khen của các cấp: 
 Năm học 2003-2004 đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc, Huyện Đoàn tặng cờ, 
Trung ương Đoàn tặng bằng khen. 
 Năm học 2004-2005 đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc, Huyện Đoàn tặng cờ, 
Tỉnh đoàn tặng giấy khen. 
 Năm học 2005-2006 đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc, Huyện Đoàn tặng cờ, 
Tỉnh đoàn tặng giấy khen, giấy công nhận Liên đội mạnh cấp tỉnh. 
 Năm học 2006-2007 đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu thi đua khối THCS. 
 Năm học 2007-2008 đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc, Huyện Đoàn tặng cờ, 
Trung ương Đoàn tặng bằng khen. 
 8 
 Năm học 2008-2009 đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc, Huyện Đoàn tặng 
cờ, Tỉnh Đoàn tặng giấy khen. 
Năm học 2009-2010 đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc, Huyện Đoàn tặng 
cờ, Trung ương Đoàn tặng bằng khen. 
 Năm học 2010-2011 đạt danh hiệu xuất sắc dẫn đầu thi đua khối THCS. 
 Năm học 2011 – 2012: Chất lượng của đội nhóm kỹ năng chuyên môn 
Đội luôn không ngừng được nâng cao, thu hút 112 đội viên tham gia. Các đội, 
nhóm thể hiện sự đoàn kết, tích cực hoàn thành nhiệm vụ trong môi trường 
“thân thiện, tích cực”; tham gia tốt Hội thi “ Chỉ huy Đội giỏi” cấp Thị xã do 
Phòng Giáo dục và Thị Đoàn tổ chức; Đạt giải ba cuộc thi “ vẽ tranh Giải 
thưởng mĩ thuật thiếu nhi Khánh Hòa”; giải nhì vẽ tranh “ Phòng chống bạo lực 
giới trong trường học”... 
 Xác định và đầu tư đúng hướng, nên chất lượng phong trào Đội của đơn vị 
chúng tôi đã có những bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đội 
vững mạnh năm học 2011 – 2012. góp phần nâng cao chất lượng dạy và học 
trong phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 
 V. Bài học kinh nghiệm: 
 Để xây dựng chương trình kế hoạch công tác Đội nói chung và xây dựng 
thiết kế ( kế hoạch) tổ chức đội nhóm kỹ năng chuyên môn Đội đạt hiệu quả tốt, 
Tổng phụ trách cần chú ý các vấn đề sau: 
1.Tổng phụ trách phải xác định và nắm được mục tiêu, nhiệm vụ, nội 
dung giáo dục của nhà trường và của công tác Đội. 
2.Tổng phụ trách Đội phải nắm vững tình hình đặc điểm của nhà trường, 
của địa phương, làm chủ được tình hình của Liên đội trong công tác xây dựng tổ 
chức Đội, đặc biệt là lĩnh vực chuyên môn. 
 3. Tổng phụ trách Đội phải nắm vững về qui trình và nguyên tắc tổ chức 
hoạt động Đội. 
 4. Khi xây dựng kế hoạch tổ chức xây dựng đội, nhóm kỹ năng phải đảm 
bảo tính giáo dục phù hợp với thực tế từng năm học. 
 5. Tổ chức xây dựng đội, nhóm kỹ năng Đội phải thể hiện được tính khoa 
học thực tiễn. 
 6. Luôn tìm tòi, nghiên cứu tìm ra những phương pháp mới phù hợp với 
điều kiện thực tế của đơn vị, phù hợp với lứa tuổi đội viên ( học sinh ) trên cơ 
sở chỉ đạo của ngành, Hội đồng Đội. Phải kiên trì và lao động nghiêm túc, có 
tâm huyết với nghề, nhiệt tình trong công tác. 
 C. KẾT THÚC VẤN ĐỀ: 
 Để có được phong trào hoạt động Đội thực sự mạnh, thì người làm công 
tác Đội, những nhà giáo dục phải đặt biệt chú ý đến phương pháp xây dựng nội 
dung và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của trường và 
địa phương trên cơ sở chỉ đạo của ngành, Hội Đồng Đội cấp trên. Luôn phát huy 
tính sáng tạo tìm ra những hướng đi đúng với công việc mình phụ trách. Chúng 
ta đầu tư đúng mức, xác định đúng hướng, vai trò, nhiệm vụ của mình thì hiệu 
 9 
quả mang lại không nhỏ. Riêng đối với Giáo viên -Tổng phụ trách Đội cần 
thường xuyên trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp 
 vụ, học hỏi ở bạn bè đồng nghiệp... Để có thể bắt kịp đối với sự phát triển 
chung của đất nước, để giáo dục bồi dưỡng các em đội viên học sinh thành 
những con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc. 
 Trên đây là một số kinh nghiệm mà bản thân tôi đã rút ra được trong quá 
trình công tác của mình đối với lĩnh vực công tác Đội. Rất mong nhận được ý 
kiến đóng góp quí báu của đồng nghiệp, Hội đồng khoa học và các cấp quản lí 
giáo dục. 
 HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGƯỜI THỰC HIỆN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI 
 Hồ Hải Hùng 
 10 
ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
 Tên đề tài: KINH NGHIỆM 
 XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐỘI ( NHÓM) 
 KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN GÓP PHẦN XÂY DỰNG 
 ĐỘI VỮNG MẠNH TRONG TRƯỜNG THCS 
I - ĐẶT VẤN ĐỀ: 
-Trong công tác xây dựng và tổ chức các hoạt động của Đội thiếu niên 
tiền phong Hồ Chí Minh trong trường trung học cơ sở, ngoài lực lượng Ban chỉ 
huy Đội, thì đội kỹ năng chuyên môn Đội là lực lượng chiếm vai trò,vị trí hết 
sức quan trọng. 
-Việc xây dựng nội dung chương trình hoạt động Đội (trong lĩnh vực 
chuyên môn Đội) tại đơn vị đạt hiệu quả cao, phần lớn không thể thiếu đội kỹ 
năng chuyên môn Đội. 
-Việc đầu tư xây dựng, tổ chức đội kỹ năng chuyên môn Đội trong 
trường THCS hiện nay là một trong những hướng đi mới, góp phần xây dựng 
tổ chức Đội vững mạnh. Được Hội đồng Đội Thị xã thống nhất đưa vào tiêu chí 
thi đua. 
II - GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ : 
1. Cơ sở lý luận: 
 - Xây dựng tổ chức đội kỹ năng chuyên môn Đội nhằm tạo ra môi trường 
giao lưu mở rộng không gian cho hoạt động của chỉ huy Đội. 
 11 
 - Để xây dựng và tổ chức đội kỹ năng chuyên môn Đội thật sự có hiệu 
quả. Tổng phụ trách cần xây dựng một nội dung chương trình, phương pháp 
phù hợp, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế để có nội dung 
chương trình cụ thể đảm bảo được yêu cầu về cơ sở lý luận cũng như thực hành. 
2. Thực trạng: 
- Chất lượng đội kỹ năng chuyên môn là gốc của chất lượng tự quản, gốc 
của chất lượng Đội. Đội kỹ năng chuyên môn không chỉ giỏi về kỹ năng mà 
người phụ trách Đội còn phải giúp các em phát triển nhân cách theo mục tiêu 
giáo dục của nhà trường. 
- Giáo viên – Tổng phụ trách Đội luôn tìm tòi những vấn đề mới thu hút 
các em tham gia vào các hoạt động do mình phụ trách. 
-Việc xây dựng đội kỹ năng chuyên môn Đội trong nhà trường là vấn đề 
thiết thực và sinh động. 
- Thông qua đội kỹ năng chuyên môn ngoài việc tiếp thu yêu cầu phương 
pháp làm việc đối với đội viên, các em còn được tiếp thu những nội dung cần 
thiết như: trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn Đội, trao đổi kinh 
nghiệm về học tập đặc biệt hơn là được rèn luyện về kỹ năng sống  
 3. Phương pháp xây dựng và tổ chức đội kỹ năng chuyên môn : 
 Đề tài sẽ được thể hiện nội dung ( qua kinh nghiệm thực tế theo những nội 
dung sau: 
 3.1: Cách thức tổ chức: 
 *.Thời gian để thành lập đội kỹ năng chuyên môn. 
 *.Đối tượng tham gia đội kỹ năng chuyên môn. 
 *. Xây dựng về nội dung nguyên tắc tổ chức. 
 *. Thời gian sinh hoạt. 
 *. Địa điểm sinh hoạt. 
 3.2: Các bước tiến hành: 
 +.Bước một: Thống nhất chủ trương, căn cứ vào tình hình thực tể 
 +.Bước hai: Thông báo chủ trương đến lực lượng đội kỹ năng chuyên 
môn . 
 12 
 +.Bứơc ba: Thành lập đội kỹ năng chuyên môn. 
 +.Bước bốn: Tổ chức hoạt động. 
 3.3: Nội dung sinh hoạt: 
 - Sẽ được nêu cụ thể từ kinh nghiệm thực tế công tác  
 - Có chú ý tích hợp kỹ năng sống và tư tưởng Hồ Chí Minh. 
 3.4: Điều kiện để duy trì đội kỹ năng chuyên môn: 
 - Những nội dung cần chú ý trong công tác tổ chức hoạt động đội kỹ 
năng chuyên môn. 
 4. Kết quả: 
 Các nội dung sẽ được nêu trong phần kết quả là: 
 - Kết quả đạt sau khi thực hiện xây dựng ( thành lập) và tổ chức đội kỹ 
năng chuyên môn. 
 - Từ kết quả trên, góp phần xây dựng tổ chức Đội vững mạnh của đơn vị. 
 5. Bài học kinh nghiệm:  
 - Thông qua các phương pháp đã được thực hiện. 
 III . KẾT THÚC VẤN ĐỀ: 
 Là phần kết luận với các vấn đề như: 
 - Để có được phong trào hoạt động Đội thật sự, Giáo viên – Tổng phụ 
trách Đội phải đặc biệt chú ý đến phương pháp làm việc... 
 - Luôn tìm tòi ra những vấn đề mới, cần thường xuyên trao dồi kiến thức, 
nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. 
 - Học hỏi ở bạn bè đồng nghiệp  để có thể bắt kịp đối với sự phát triển 
chung của đất nước trong lĩnh vực công tác do mình được phân công phụ 
trách.... 
 Ninh Đông,ngày 04 tháng 11 năm 2011 
 Người viết 
 13 

File đính kèm:

  • pdfskkn_kinh_nghiem_xay_dung_to_chuc_doi_nhom_ky_nang_chuyen_mo.pdf
Sáng Kiến Liên Quan