Đơn đăng ký đề nghị công nhận sáng kiến

3.1. Tính mới:

- Có cải tiến, bổ sung hoặc phát hiện và xây dựng được nội dung, phương pháp mới, có tính đột phá phù hợp và nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công việc;

- Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công việc mà trước đây chưa được áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

3.2. Tính khoa học:

- Có cơ sở lý luận vững vàng, luận cứ khoa học, xác thực, luận chứng thuyết phục.

3.3. Tính Thực tiễn:

- Mang tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tế và đã ứng dụng thành công trong ngành, địa phương, đơn vị (Có tài liệu, số liệu minh chứng).

 

doc3 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 11060 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Đơn đăng ký đề nghị công nhận sáng kiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Mẫu 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ 
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 
Kính gửi: Hội đồng ...
Họ và tên tác giả : ....................................................
Trình độ chuyên môn: ..................................................................................
Chức vụ: .......................................................................................................
	Đơn vị công tác:............................................................................................
TT
Họ và tên
Ngày sinh
Đơn vị
công tác
Chức vụ
Trình độ chuyên môn
Tỷ lệ % đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
Ký tên
	Đề nghị Hội đồng Thẩm định Sáng kiến tỉnh Thái Nguyên công nhận sáng kiến năm ......như sau:
	1. Tên sáng kiến:...........................................................................................
.................................................................................................................................
	2. Lĩnh vực áp dụng của Sáng kiến: .
.
	2. Sự cần thiết (lý do nghiên cứu):................................................................
.................................................................................................................................
	3. Nội dung cơ bản của sáng kiến:................................................................
................................................................................................................................
	4. Phạm vi áp dụng:......................................................................................
.................................................................................................................................
	5. Hiệu quả đạt được:....................................................................................
.................................................................................................................................
	..............., ngày......tháng.....năm.....
XÁC NHẬN 
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO NỘI DUNG SÁNG KIẾN
Tên sáng kiến:
Họ và tên tác giả (đại diện nhóm tác giả): ...................................................
Trình độ chuyên môn: ..................................................................................
Chức vụ: .......................................................................................................
	Đơn vị công tác:............................................................................................
	Các đồng tác giả (Nếu có): 
TT
Họ và tên
Ngày sinh
Đơn vị
công tác
Chức vụ
Trình độ chuyên môn
Ký tên
	1. Lĩnh vực áp dụng của sáng kiến: 
	2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:
	3. Mô tả nội dung của sáng kiến:
3.1. Tính mới:
- Có cải tiến, bổ sung hoặc phát hiện và xây dựng được nội dung, phương pháp mới, có tính đột phá phù hợp và nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công việc;
- Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công việc mà trước đây chưa được áp dụng tại cơ quan, đơn vị.
3.2. Tính khoa học:
- Có cơ sở lý luận vững vàng, luận cứ khoa học, xác thực, luận chứng thuyết phục.
3.3. Tính Thực tiễn:
- Mang tính thực tiễn, phù hợp với điều kiện thực tế và đã ứng dụng thành công trong ngành, địa phương, đơn vị (Có tài liệu, số liệu minh chứng).
3.4. Tính hiệu quả:
- Đem lại hiệu quả trong công việc, mang lại kết quả thiết thực trong thực tế khi áp dụng (dẫn chứng các tư liệu, số liệu và kết quả chính xác làm nổi bật tác dụng, hiệu quả của sáng kiến đã áp dụng).
	4. Phạm vi áp dụng:
	5. Kết quả, hiệu quả mang lại:
	6. Khả năng áp dụng của sáng kiến:
	- Khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc các đơn vị, địa phương trong tỉnh;
	- Khả năng áp dụng trong ngành, lĩnh vực hoặc một số đơn vị
	7. Mục đích và những điểm khác biệt được áp dụng của sáng kiến:
	8. Thời gian thực hiện sáng kiến:
	9. Kiến nghị, đề xuất:
	 ..............., ngày......tháng.....năm.....
XÁC NHẬN 
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docDonMau_Bao_cao_sang_kien_KN_2015.doc
Sáng Kiến Liên Quan