SKKN Giờ dạy giáo viên sáng tạo - giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên ở trường Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu 4

Hoạt động “Giờ dạy giáo viên sáng tạo”

2.1.1. Hoạt động “Giờ dạy giáo viên sáng tạo”

- “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” là hoạt động giáo dục trong đó giáo viên (GV) chủ

động đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục đáp ứng

yêu cầu đổi mới dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực hiện nay.

Dưới sự hướng dẫn, tổ chức của giáo viên, từng cá nhân học sinh (HS) được tham gia

trực tiếp vào các hoạt động học tập, giáo dục với tư cách là chủ thể hoạt động.

- Hoạt động “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” là hoạt động dạy học, giáo dục có tính

thực tiễn cao. Học sinh được giao nhiệm vụ học tập, chủ động thực hiện dưới nhiều

hình thức khác nhau, tự nghiên cứu, trải nghiệm và thực hành, qua đó hình thành, rèn

luyện các kĩ năng tự học và thể hiện được phẩm chất, năng lực; bổ trợ và cùng với các

hoạt động giáo dục khác trong chương trình thực hiện tốt nhất mục tiêu giáo dục.

2.2.2. Ưu điểm của hoạt động “Giờ dạy giáo viên sáng tạo”

- Đối với giáo viên: Giúp giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo về phương

pháp, hình thức tổ chức dạy học để có nhiều tiết dạy học hấp dẫn không chỉ ở tiết học

các môn văn hóa mà còn cả các chủ đề giáo dục gắn với tiết Sinh hoạt lớp của giáo

viên chủ nhiệm (GVCN) đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức

hoạt động dạy học, giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực hiện nay.

- Đối với học sinh:

+ Về kiến thức: nội dung của các bài học được HS tiếp nhận một cách chủ động,

tích cực.

+ Trong quá trình học tập học sinh được rèn luyện rất nhiều kỹ năng: làm việc

nhóm, xây dựng kế hoạch, tra cứu tài liệu, giao tiếp, thuyết trình, sử dụng ngôn ngữ,

kĩ năng quay video, hội họa, âm nhạc, đóng kịch, dựng phim, các hình thức phỏng

vấn

+ Về nhận thức, thái độ: học sinh chủ động, tự tin, có nhiều ý tưởng sáng tạo, phá

vỡ giới hạn của bản thân, phát huy tính chủ động, tích cực, tự giải quyết vấn đề, tự học

của học sinh thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học.

pdf65 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 04/03/2022 | Lượt xem: 440 | Lượt tải: 3Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Giờ dạy giáo viên sáng tạo - giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên ở trường Trung học Phổ thông Quỳnh Lưu 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dục và trải 
nghiệm.
- Nâng cao năng lực quản lí cho đội ngũ CBQL, đội ngũ cốt cán chuyên môn và 
chất lượng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 
dục và thực hiện Chương trình GDPT 2018; đổi mới hiệu quả hơn hoạt động SHCM 
(dạy học chủ đề, giáo dục STEM, dạy học gắn với thực tiễn, các di sản văn hóa, lịch 
sử địa phương, KT-ĐG theo định hướng PTNL); Tăng cường ƯDCNTT vào đổi mới 
hình thức dạy học và công tác quản lý kết quả học tập, đánh giá xếp loại học sinh trên 
CSDL vnedu; Tiếp tục thực hiện quản lí, sử dụng sổ điểm, học bạ điển tử đối với khối 
10 và khối 11, sổ điểm khối 12.
- Tiêp tục thực hiện bồi dưỡng qua mạng triển khai Chương trình GDPT 2018 
của BGD&ĐT.
III. CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP
1. Chỉ tiêu
- 100% GV, CBQL hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng qua mạng modun1,2,3 đại 
trà đối với giáo viên, cán bộ quản lí triển khai Chương trình GDPT 2018 của 
BGD&ĐT theo đúng thời gian qui định.
- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm CM dựa trên NCBH, tối thiểu 4 bài/môn 
52
học/năm. Các tổ/nhóm CM ưu tiên lựa chọn những CĐDH mới được xây dựng hoặc các 
bài thực hành, thí nghiệm/bài ôn tập, tổng kết; hình thức KT,ĐG học sinh theo hướng tiệm 
cận CT GDPT 2018. 
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên thông 
qua hoạt động thực hành “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” trên lớp. Mỗi giáo viên đăng kí 
thực hiện ít nhất 1 tiết/năm học.
- Tổ chức 2 đợt thao giảng chủ đề “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” với yêu cầu đổi 
mới PP, HT tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. (Thời gian: 
nửa sau tháng 11/2020 và nửa đầu tháng 3/2021). 
- Thi GVCN lớp giỏi: cấp trường đạt 10-12 GV; cấp tỉnh đạt 50% trở lên /số GV 
dự thi.
- Viết SKKN đạt loại 4A,B cấp Sở: 9-10 đề tài.
2. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
2.1. Giải pháp chung 
- Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục nhận thức tư tưởng, 
chính trị cho đội ngũ GV, HS; Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận 
động của các cấp, nhất là xây dựng hình ảnh tốt đẹp về thầy cô giáo “mỗi thầy cô giáo là 
một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Kỉ cương – tình thương – trách nhiệm”; Xây 
dựng trường học “thân thiện, tích cực”, “nhà trường văn hóa”, “trường học hạnh phúc”...
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ 
cán bộ quản lí, giáo viên, nhất là tự bồi dưỡng về Chương trình GDPT 2018; Thông tư 
26/2020/TT-BGDĐT về KT,ĐG học sinh trung học và Thông tư 32/2020/TT-BGD&ĐT 
kèm theo Điều lệ trường THCS,THPT sửa đổi.
- Tăng cường tự bồi dưỡng kĩ năng vận dụng CNTT vào dạy học trên lớp, dạy 
học trực tuyến, vào sinh hoạt nhóm CM, vào công tác quản lí học sinh...
- Tổ chức thi GVCNG cấp trường để lựa chọn đội tuyển dự thi GVCNG cấp tỉnh. 
- Đẩy mạnh đổi mới SHCM, PPDH, HT tổ chức DH, KT-ĐG theo định hướng 
PTNL. 
2.2. Tổ chức hoạt động “Giờ dạy giáo viên sáng tạo”
- Giáo viên lựa chọn, đăng kí bài dạy/chủ đề giáo dục và thực hành trên lớp.
- Tổ, nhóm chuyên môn tổ chức SHCM đánh giá giờ dạy theo định hướng đổi 
mới.
- Ban Chuyên môn còn phối hợp BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức 2 
đợt thao giảng với chủ đề “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” nhằm thúc đẩy phong trào thi 
đua đổi mới phướng pháp, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, phát 
huy sức sáng tạo, đổi mới của từng giáo viên, đồng thời qua hoạt động này, giúp giáo 
53
viên đúc kết kinh nghiệm, tự bồi dưỡng, học hỏi lẫn nhau cùng nâng cao năng lực 
chuyên môn, nghiệp vụ. 
- Tổ chức thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường chủ đề “Giờ dạy giáo viên 
sáng tạo” : thực hiện 01 chủ đề giáo dục học sinh lên lớp và trình bày 01 biện pháp 
giáo dục học sinh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Giám hiệu
 - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, định hướng tiêu 
chí đánh giá hoạt động giờ dạy sáng tạo của GV.
- Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên thực hiện các nhiệm vụ BDTX.
2. Các tổ, nhóm chuyên môn
Triển khai thực hiện các hoạt động đổi mới: dạy học chủ đề, NCBH, dạy học 
STEM, giờ dạy giáo viên sáng tạo, đổi mới PP,HT tổ chức DH và KT,ĐG theo định 
hướng PTNL.
3. Giáo viên
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả KHGD môn học và tăng cường các công tác 
giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh. 
- Đăng kí bài dạy/ chủ đề GD và thực hành trên lớp “giờ dạy giáo viên sáng tạo” 
đáp ứng yêu cầu đổi mới DH, GDHS theo định hướng phẩm chất, năng lực để chuẩn 
bị thực hiện Chương trình GDPT 2018.
4. BCH Công đoàn và Đoàn Thanh niên: phối hợp Chuyên môn thực hiện các 
hoạt động thao giảng đổi mới PP,HTDH theo định hướng phát triển năng lực.
Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG
- BGH; PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- TT,TPCM;
- CĐ, ĐT (để phối hợp) (Đã kí)
- Lưu CM.
 Nguyễn Bỉnh Hải
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
54
 Số: 69/QĐ-THPTQL4 Quỳnh Lưu, ngày 22 tháng 9 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Tổ tư vấn hoạt động giáo dục đối với giáo viên chủ nhiệm
năm học 2020-2021
Căn cứ Kế hoạch giáo dục số 44/KHGD-THPTQL4 ngày 06/8/2020 của hiệu 
trưởng Trường THPT Quỳnh Lưu 4; căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục học 
sinh và tình hình đặc điểm nhà trường năm học 2020-2021; Xét đề nghị của Phó Hiệu 
trưởng phụ trách các hoạt động giáo dục và chuyên môn,
QUYÊT ĐỊNH
Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn hoạt động giáo dục đối với giáo viên chủ nhiệm năm học 
2020-2021 gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Bà Nguyễn Thị Quý – Phó Hiệu trưởng phụ trách các HĐGD, Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Bỉnh Hải – Phó Hiệu trưởng chuyên môn, thành viên;
3. Bà Lê Thị Thanh Huyền – Bí thư Đoàn trường, thành viên;
4. Bà Trần Thị Việt Hằng – PCT Công đoàn, Giáo viên chủ nhiệm, thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Lý – Giáo viên chủ nhiệm, thành viên;
6. Bà Lê Thị Hương – Giáo viên chủ nhiệm, thành viên;
7. Bà Phạm Thị Như Oanh – Giáo viên chủ nhiệm, thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của tổ tư vấn giáo viên chủ nhiệm: Tham mưu cho hiệu trưởng về 
hoạt động giáo dục học sinh của GVCN; Xây dựng các chủ đề giáo dục học sinh theo định 
hướng giáo dục tích cực hàng tháng; Tập huấn bồi dưỡng năng lực, kĩ năng, nghiệp vụ công 
tác giáo dục học sinh tích cực; Hỗ trợ đội ngũ GVCN về phương pháp, hình thức tổ chức 
thực hiện các chủ đề giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp, chủ đề giáo dục gắn với tiết sinh 
hoạt lớp.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí. Hoạt động của Tổ tư vấn được tính theo 
chế độ làm việc thêm giờ, ngoài giờ và chi trả theo quy chế nội bộ năm học 2020-2021. Các 
ông (bà) có tên tại Điều 1, bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Như trên; 
- Lưu HSVT.
(Đã kí)
 Cao Thanh Tuấn
55
 Số: 85/KHPH-THPTQL4 Quỳnh Lưu, ngày 23 tháng 11 năm 2020
 KẾ HOẠCH THAO GIẢNG 
Chủ đề “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” năm học 2020-2021 
 Thực hiện Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa BCH Công đoàn và Chuyên môn 
về việc nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên năm học 
2020-2021, Ban Chuyên môn và BCH Công đoàn phối hợp tổ chức thực hiện kế 
hoạch thao giảng chủ đề “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” như sau:
I. Mục đích
- Đẩy mạnh đổi mới PP,HT dạy học nhằm tăng cường, phát huy tính chủ động, tích 
cực, tự giải quyết vấn đề, tự học của học sinh thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. 
- Phát huy tính chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo của giáo viên về thiết kế ý 
tưởng, vận dụng PP, HT tổ chức dạy học trong từng tiết dạy (các môn văn hóa và hoạt 
động giáo dục học sinh) theo yêu cầu đổi mới. 
- “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” là một giải pháp nâng cao chất lượng BDTXGV 
mang tính chất thực hành góp phần bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho 
đội ngũ giáo viên; giúp các tổ/nhóm chuyên môn đổi mới SHCM theo NCBH. 
- Là cơ sở quan trọng để giúp hiệu trưởng đánh giá sự tiến bộ của GV, xem xét bố 
trí nhiệm vụ phù hợp cho CBGV; đánh giá, xếp loại BDTXGV và xếp loại chuẩn NN 
giáo viên năm học 2020-2021.
II. Kế hoạch thực hiện
1. Thời gian đăng kí và thực hiện thao giảng
- Đợt 1 (học kì I):
+ Tuần 12 (23-28/11/2020): GVBM, GVCN chọn bài/nội dung giáo dục giờ 
SHL/lớp của Tuần 14,15 để đăng kí với TTCM. Tuần 13 chuẩn bị KHBH. TTCM: lập 
danh sách GVBM, GVCN đăng kí nạp về Chuyên môn cuối tuần 12 (28/11).
+ Tuần 14,15 (07-19/12/2020): dạy thao giảng. Chiều 19/12: Sơ kết thao giảng 
đợt 1 (Phòng HĐ).
- Đợt 2 (học kì II): 
SỞ GD&ĐT NGHỆ AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN - CHUYÊN MÔN 
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
56
+ Từ 29/3-03/4/2021.
+ TTCM lựa chọn GV, lập danh sách nạp về Chuyên môn: 06/3/2021.
- Tổ chức hội thảo, tổng kết, trao thưởng: Chiều 24/3/2021 (Phòng HĐ).
2. Đối tượng, nội dung, cách đánh giá thao giảng 
- Đối tượng: tất cả GVBM và GVCN lựa chọn và đăng kí 01 bài/chủ đề giáo 
dục/năm học. Tổ trưởng, NTCM lập danh sách chi tiết các tiết/bài/ND giáo dục 
SHL/lớp/thời gian. Trên cơ sở danh sách, Ban Tổ chức thao giảng sẽ lựa chọn
- Nội dung thao giảng: “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” đề cao tính tích cực, chủ 
động, sáng tạo (đột phá) của GVBM, GVCN trong suốt quá trình thực hiện 2 nhiệm 
vụ dạy học các môn văn hóa (đối với GVBM) và chủ đề giáo dục HS qua tiết SHL 
(đối với GVCN). 
Chuyên môn chỉ định, lựa chọn 1 số tham luận về chủ đề “Giờ dạy giáo viên 
sáng tạo” về chuyên môn và 1 số báo cáo về các biện pháp giáo dục học sinh đổi mới 
của GVCN lớp giỏi để trình bày trong hội thảo, tổng kết 2 đợt thao giảng. 
- Về đánh giá tiết dạy: cách đánh giá, góp ý tập trung vào những đổi mới của GV 
về cách thiết kế, tổ chức hoạt động và hiệu quả của việc học sinh tham gia hoạt động 
học tập, giải quyết vấn đề trong học tập. Khuyến khích những GV có ý tưởng đột phá, 
dám bỏ cách dạy an toàn, truyền thống.
3. Phân công nhiệm vụ
- Ban Tổ chức: BCH Công đoàn, Ban Chuyên môn chủ trì xây dựng KH phối 
hợp và tổ chức thực hiện chủ đề “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” trong suốt cả quá trình 
dạy học và tập trung vào 2 đợt thao giảng (cuối tháng 11, nửa đầu tháng 12/2020) và 
tháng nửa sau tháng 2, nửa đầu tháng 3/2021); tổ chức sơ kết, hội thảo tổng kết 2 đợt 
thao giảng.
 - Các tổ/ nhóm chuyên môn: Chỉ đạo tất cả GVBM, GVCN đăng kí tiết/bài/nội 
dung giáo dục/lớp, coi đây là một nội dung quan trọng để đánh giá, xếp loại nhiệm vụ 
BDTXGV và xếp loại chuẩn giáo viên năm học 2020-2021. 
- Đồng chí Võ Thị Quỳnh Nguyên - CBTB: kiểm tra thiết bị (máy chiếu, loa, 
micro), vệ sinh 2 phòng học máy chiếu để phục vụ GV dạy học.
- BCH Công đoàn: phân công chuẩn bị maket Hội nghị Tổng kết thao giảng chủ 
đề “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” năm học 2020-2021.
4. Kinh phí 
57
Nhà trường và Công đoàn phối hợp hỗ trợ các kinh phí (theo QCNB năm học 
2020-2021) các nội dung: công tác tổ chức, hội nghị tổng kết, maket, bồi dưỡng GV 
dạy, chi phí chuẩn bị thiết bị, đồ dùng DH...(nếu có). 
Đây một hoạt động SHCM quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đổi ngũ về 
chuyên môn và nghiệp vụ, Ban Chuyên môn và BCH Công đoàn đề nghị các tổ, nhóm 
chuyên môn, Tổ trưởng Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng phối hợp tổ chức thực 
hiện nghiêm túc, hiệu quả.
Nơi nhận: CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- BGH; CĐ; ĐTN;
- TT,TPCM, TTCĐ;
- Lưu HSCM,HSCĐ. (Đã kí) (Đã kí)
Chu Văn Cường Nguyễn Bỉnh Hải
58
 LỊCH ĐĂNG KÍ THAO GIẢNG
Tiết/bài/nội dung giáo dục chủ đề “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” 
năm học 2020-2021
1. Lịch thao giảng ngày thứ 7 ngày 12/12/2020 (Buổi chiều):
2. Lịch thao giảng ngày thứ 7 ngày 19/12/2020 (Sáng theo tiết học):
3. Lịch thao giảng ngày thứ 7 ngày 19/12/2020 (Buổi chiều):
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN - CHUYÊN MÔN
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quỳnh Lưu, ngày 03 tháng 12 năm 2020
Thứ
ngày
Họ tên GV Môn Lớp/tiết Bài/ND giáo dục Phòng
Thứ 7 
(12/12)
Đinh Thị Hiền Toán 11A5 Cấp số cộng Phòng 
MC1
Thứ 7 
(12/12)
Hồ Đình Thường Tin 11A5 Cấu trúc lặp Phòng 
MC1
Thứ 7 
(12/12)
Nguyễn Thị Lý SHCN 11A5 HS với mạng xã hội 
facebook
Phòng 
MC1
Thứ 7 
(12/12)
Bùi Tiến Triển Lịch sử 12A7 NướcViệt Nam DCCH từ 
sau 2/9/1945 đến trước 
19/12/1946 (3)
Phòng 
MC2
Thứ 7 
(12/12)
Nguyễn Thị Trang Toán 12A7 Mặt cầu Phòng 
MC2
Thứ 7 
(12/12)
Đào Hoài Đạt SHCN 12A7 Học sinh với văn hóa ứng 
xử trong nhà trường
Phòng 
MC2
Thứ 7 
(12/12)
Hà Xuân Thắng SHCN 10A6 Tôn trọng sự khác biệt PMC1
Thứ
ngày
Họ tên GV Môn Lớp/tiết Bài/ND giáo dục Phòng
Thứ 7 
(19/12)
Trần Thị Việt Hằng SHCN 12A6/ 
tiết SH
SHL: Chủ đề kĩ năng tự 
chăm sóc bản thân
Phòng 
MC2
Thứ 7 
(19/12)
Vũ Thị Mận SHCN 12A12/ 
tiết SH
Kĩ năng kìm chế bản thân Phòng 
MC1
Thứ 7 
(19/12
Lê Thị Hương SHCN 12A3/
tiết SH
Kĩ năng giải quyết xung đột 
trong cuộc sống
12A3
59
 TM. BAN TỔ CHỨC
 CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
 (Đã kí)
 Chu Văn Cường
Thứ
ngày
Họ tên GV Môn Lớp/tiết Bài/ND giáo dục Phòng
Thứ 7 
(19/12)
Phạm Thị Ngọc Bích Sinh 11A4 “Giá đỗ”: Thực phẩm sạch cho 
sức khỏe
Phòng 
MC1
Thứ 7 
(19/12)
Đặng Thị Cẩm Dung Lịch 
sử
11A4 Cách mạng tháng Mười Nga Phòng 
MC1
Thứ 7 
(19/12)
Nguyễn Thị Hiền Văn 11A4 Chí Phèo (Tác phẩm, tiết 1) Phòng 
MC1
Thứ 7 
(19/12)
Hà Xuân Thắng GDCD 10A5 Giáo dục bảo vệ môi trường và 
chống biến đổi khí hậu
Phòng 
MC2
Thứ 7 
(19/12)
Nguyễn Thị Hương Vật lý 10A5 Bài tập Phòng 
MC2
Thứ 7 
(19/12)
Hồ Thị Thúy Hưng SHCN 10A10 Chủ đề: Xây dựng lớp học hạnh 
phúc
Phòng 
MC2
 6/3 Nguyễn Trung Kiên Lý 10A2 Sự nở vì nhiệt PMC1
6/3 Nguyễn T.Ánh Hồng Địa 10A4 Địa lí ngành thương mại PMC1
6/3 Nguyễn Bá Hiệu Sinh 10A1 Sinh trưởng và sinh sản ở vi 
sinh vật
PMC1
7/3 Lê Thị Thanh Huyền Sử 11A4 Lịch sử địa phương: Các nhân 
vật LS có công trong các cuộc 
kháng chiến cứu nước
PMC2
7/3 Nguyễn Thị Hà Văn 10A1 Trao duyên (T1) PMC2
7/3 Phạm Thị Như Oanh SHL 11A6 
(T5)
Nhận diện sự khác biệt PMC2
60
 LỊCH ĐĂNG KÍ 
Tiết/bài/nội dung giáo dục chủ đề “Giờ dạy giáo viên sáng tạo”
 năm học 2020-2021
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ VĂN ANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quỳnh Lưu, ngày 28 tháng 11 năm 2020
Thứ
ngày
Họ tên GV Môn Lớp/tiết Bài/ND giáo dục Ghi 
chú
Thứ 3 
Tuần 14
Nguyễn Thùy Anh 11A3, tiết 3 Unit 7 HKI
Thứ 4 
Tuần 14
Nguyễn Nghĩa Anh 11A7, tiết 2 Unit 7: Speaking HKI
Thứ 4 
Tuần 15
Nguyễn Thị Thanh Anh 12A4, tiết 3 Unit 8: Listening HKI
Thứ 4 
Tuần 14
Đậu Thị Linh Anh 10A4, tiết 4 Unit 5: Reading HKI
Thứ 7 
Tuần 14/15
Nguyễn Thị Lý Anh 11A5, tiết 5 Tiết sinh hoạt lớp HKI
Thứ 7 
Tuần 15
Trần Thị Việt Hằng Văn 12A6, tiết 5 SHL: Chủ đề kĩ năng tự 
chăm sóc bản thân
HKI
 Thứ 6 
Tuần 15
Nguyễn Thị Hiền Văn 11A4, tiết 1 Chí Phèo (Tác phẩm, tiết 
1)
HKI
 Thứ 3 
Tuần 14
Trương Thị Quyên Văn 11A11, tiết 4 Bản tin HKI
Thứ 5 
Tuần 14
Phạm T. Như Oanh Văn 10A11, tiết 1 Cảnh ngày hè HKI
 Thứ 4 
Tuần 14
Lương T. Bích Thủy Văn 11A2, tiết 4 Phỏng vấn và trả lời 
phỏng vấn
HKI
Tuần 27 Nguyễn Thị Hà Văn 10A1, T2 Trao duyên (T1) HKII
Tuần 28 Nguyễn Thị Lý Anh 11A5, T81 Unit 13 - Speaking HKII
Tuần 26 Trần Thị Việt Hà Anh 10A12,T79 Unit 13 - Reading HKII
Tuần 26 Nguyễn T. Mỹ Hạnh Anh 12A2,T78 Unit 13 – Language 
Focus
HKII
Tuần 29 Nguyễn Thùy Anh 11A3,T84 Unit 13 – Language 
Focus
HKII
Tuần 29 Nguyễn Văn Viện Anh 10A11,T81 Unit 13 - Listening HKII
Tuần 29 Đinh Thị Lan Anh 11A4,T81 Unit 13 - Speaking HKII
61
 TỔ TRƯỞNG
 Đường Thị Hoài Lê
 Quỳnh Lưu, ngày 28 tháng 11 năm 2020
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÍ 
 “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” năm học 2020-2021
Học kì II
Tuần 27 Đậu Thị Linh Anh 10A1,T77 Unit 8 – Looking back 
and project
HKII
Tuần 26 Nguyễn Thị Thanh Anh 12A3,T74 Unit 13 - Reading HKII
Tuần 28 Nguyễn Thị Nghĩa Anh 11A7,T80 Unit 13 - Reading HKII
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thứ Họ tên GV Môn Lớp/tiết Bài/ND giáo dục Phòng
Tháng 
12/2020
Nguyễn Thị Thỏa Địa 10 Chủ đề: Hiện tượng ăn quà vặt 
trong lớp học
3/2021 Nguyễn Thị Ánh Hồng Địa 12A4 Bài 31: Vấn đề phát triển thương 
mại, du lịch
2/2021 Nguyễn Thị Thúy Vân Địa 11A1 Nhật Bản (T1)
3 
(15/12)
Bùi Tiến Triển Sử 1/12A7 Bài 17. NướcViệt Nam DCCH từ 
sau 2/9/1945 đến trước 
19/12/1946 (3)
4 (9/12) Đặng Cẩm Dung Sử 2/11A2 Bài 9. Cách mạng tháng Mười 
Nga
12/2020 Đào Hoài Đạt GDCD 14, 15
12A9 Học sinh với văn hóa ứng xử- 
12/2020 Hồ Phan Ngọc GDCD 14
11A9
Công dân với các quyền tự do 
cơ bản
12/2020 Hà Xuân Thắng GDCD 14
10A6
Giáo dục bảo vệ môi trường và 
chống biến đổi khí hậu
62
 TỔ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Thúy Vân
LỊCH ĐĂNG KÍ
Thứ
ngày
Họ tên GV Môn Lớp/tiết Bài/ND giáo dục Phòng
Tháng 3 Nguyễn Thị Ánh Hồng Địa 12A4 Thương mại, du lịch
Tháng 3 Nguyễn Huy Thắng Địa 11A10 Trung Quốc
Tháng 4 Nguyễn Thị Thỏa Địa 11A7 Đông Nam Á
Tháng 4 Nguyễn Thị Thúy Vân Địa 12A9 Trung du miền núi Bắc Bộ
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quỳnh Lưu, ngày 28 tháng 11 năm 2020
TT Họ tên GV Môn Thứ
ngày
Lớp/tiết Bài dạy/ND giáo dục Phòng
1 Trương Đắc Duy Vật lý 3
(8/12)
11A2
(tiết 3)
Dòng điện trong kim 
loại
11A2
2 Nguyễn Thị Hương Vật lý 7(12/1
2)
10A5 (Tiết 
2)
Bài tập Phòng 
máy 1
3 Dương Thị Hà Vật lý HK2 Thuyết lượng tử ánh 
sáng. Hiện tượng 
quang điện
Máy 
chiếu
4 Nguyễn Phan Chung Hóa Tuần 
18
11A2 Ankin Phòng 
máy 1
5 Hoàng T. Thanh Phúc Hóa Tuần 
30
10A8 Cân bằng hóa học PMC1
6 Vũ Thị Mận Hóa Tuần 
14
12A12 Chủ đề SHL: Kĩ năng 
kìm chế bản thân 
PMC1
7 Lê Văn Hậu Hóa Tuần 11A3 Anken Phòng 
máy 1
63
Tiết/bài/nội dung giáo dục chủ đề “Giờ dạy giáo viên sáng tạo” năm học 2020-2 
 TỔ TRƯỞNG
 Nguyễn Phan Chung
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4
TỔ: TOÁN – TIN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÍ THAO GIẢNG 
“GIỜ DẠY SÁNG TẠO” NĂM HỌC 2020-2021
TT Họ và tên Lớp học Nội dung/chủ đề Thời 
lượng
Thời gian 
thực hiện
1 Trương Xuân Sơn 10A2 Hệ thức lượng trong tam giác 01 Tuần 24
2 Ngô Quang Vân 12A1 Ôn thi tốt nghiệp THPT
(Bài toán có nội dung thực tế 
trong đề TNTHPT)
01 Tuần 32
3 Lê Hải Yến 11A3 Tự chọn: cấp số nhân 01 Tuần 20
4 Đinh Thị Hiền 11A1 Cấp số cộng 01 Tuần 14
5 Hồ Đức Tráng 10A1 Phương trình đường thẳng 01 Tuần 26
6 Cao Hoàng Long 11A10 Quy tắc tính đạo hàm 01 Tuần 32
7 Võ Thị Hoan 11A9 Sinh hoạt lớp với chủ đề: văn 
hóa sử dụng facebook.
01 Tuần 14
8 Nguyễn Thị Quyên 10A12 Giá trị lượng giác của một cung 01 Tuần 24
9 Nguyễn Văn Phúc 10A5 Hệ thức lượng trong tam giác 01 Tuần 23
10 Phạm Thị Kiều 12A7 Nguyên hàm Tuần 14
11 Nguyễn Thị Trang 12A12 Mặt cầu 01 Tuần 14
8 Nguyễn Đăng Thế Hóa Tuần 
21
11A5 Ancol Phòng 
máy 1
9 Ngô Thị Hương Sinh Tuần 10A4 Vận chuyển các chất 
qua màng sinh chất
Phòng 
máy 1
10 Phạm Thị Ngọc Bích Sinh thứ 6
11A10/T5 Tiêu hóa ở động vật máy 
chiếu
64
12 Lê Hoài Thu 12A2 Phương trình đường thẳng 
trong không gian 
01 Tuần 29
13 Nguyễn Thị Hương 12A7 Phương trình mặt phẳng 01 Tuần 25
14 Nguyễn Thị Hợi 10A5 Công thức lượng giác 01 Tuần 32
15 Hồ Đình Thường 11A3 Cấu trúc lặp Tiết 3, Thứ 
5 tuần14 
(10/12)
16 Hồ Thị Hiền Một số chức năng khác
01
Tiết 4, thứ 
5, tuần 
14(10/12)
 TỔ TRƯỞNG 
 Trương Xuân Sơn
65
TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4
TỔ: KHXH, MÔN TD-GDQP.QN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÍ THAO GIẢNG 
“GIỜ DẠY SÁNG TẠO” NĂM HỌC 2020-2021
TT Họ và Tên GV Môn Lớp/Tiết Bài học Địa 
điểm
1 Nguyễn Quốc Việt TD 10A1/T.29 TTTC Bóng Đá - Chạy 
Bền
SVĐ
2 Hoàng Năng Phong TD 10 /Tiết57 TTTC Bóng chuyền –
Chạy Bền
SVĐ
3 Nguyễn Thế Anh TD 10/Tiết54 Đá Cầu – Chạy bền SVĐ
4 Trần Trung Thành TD 11/Tiết60 TTTC Bóng Đá –Chạy 
bền
SVĐ
5 Trần Văn Chương TD 12/Tiết50 TTTC Bóng đá – Cầu 
Lông-Chạy bền
SVĐ
6 Trần Văn Thành GDQP
-AN
12/Tiết30 Động tác trườn, vọt tiến, 
đứng lại - Luyện Tập
SVĐ
7 Vi Văn Linh GDQP
-AN
10/Tiết28 Đội hình tiểu đội hàng 
ngang
SVĐ
 Nhóm Trưởng
 Trần Văn Chương

File đính kèm:

  • pdfskkn_gio_day_giao_vien_sang_tao_giai_phap_nang_cao_chat_luon.pdf
Sáng Kiến Liên Quan