Sáng kiến kinh nghiệm Đa dạng các nội dung góp phần nâng cao hiệu quả tuần sinh hoạt tập thể cho học sinh Lớp 10 Trung học Phổ thông

Cơ sở thực tiễn

2.1. Phân tích các công văn hướng dẫn tổ chức tuần sinh hoạt tập thể

của Bộ GD&ĐT.

Nghiên cứu các công văn hướng dẫn tổ chức tuần SHTT của Bộ GD&ĐT

từ năm 2011 cho thấy, các công văn hướng dẫn là chung cho cả các cấp THCS

và THPT. Nội dung được hướng dẫn có thể tóm tắt chung như sau:

Nội dung 1: Đón HS, tạo điều kiện cho HS hòa nhập và làm quen với môi

trường mới.

Nội dung 2: Tìm hiểu nhà trường: Gồm tìm hiểu lịch sử, tổ chức bộ máy,

cơ sở vật chất, nội qui, qui chế trong nhà trường.

Nội dung 3: Giới thiệu chương trình học tập, phương pháp học tập và rèn

luyện ở trường mới, giới thiệu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; khơi dậy

trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học

Nội dung 4: Hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà

trường

Phân tích 4 nội dung theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT cho thấy rằng, để tổ

chức một tuần SHTT cho HS lớp 10 khá đơn giản. BGH nhà trường cùng với

đoàn trường, GVCN chỉ cần một vài buổi là truyền tải xong các nội dung tối

thiểu cần thiết cho HS lớp 10. Tuy nhiên, phân tích kĩ nội dung 3 chúng ta thấy

có nội dung “giới thiệu phương pháp học tập”, “giới thiệu tài liệu tham khảo” và

“khơi dậy trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với môn học”. Vậy giới12

thiệu phương pháp học tập gì? Tài liệu tham khảo gì? hình thức giới thiệu như

thế nào? Làm thế nào để khơi dậy trong các em sự yêu thích và hứng thú đối với

môn học? các nội dung này hoàn toàn do các cơ sở giáo dục chủ động.

2.2. Phân tích các công văn hướng dẫn tổ chức tuần sinh hoạt tập thể

của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ ban hành công văn hướng

dẫn thực hiện nhiêm vụ giáo dục Trung học cho các nhà trường. Theo đó, từ

năm học 2019 -2020 trở về trước, trong các công văn hướng dẫn nhiệm vụ Giáo

dục trung học hoặc trong Công văn hướng dẫn tuần SHTT đầu năm học, Sở

Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào công văn của Bộ Giáo Dục để hướng dẫn các

cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ trong tuần lễ tựu trường đầu năm. Theo đó,

nội dung tuần SHTT cũng gồm 4 nội dung cơ bản như hướng dẫn của Bộ Giáo

dục và Đào tạo. Năm học 2020 -2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên HS

tựu trường muộn hơn các năm học trước. Trong công văn hướng dẫn nhiệm vụ

giáo dục Trung học không có hướng dẫn tổ chức “tuần SHTT” nhưng các cơ sở

giáo dục vẫn có thời gian 4 ngày để chuẩn bị cho các hoạt động trước khi bước

vào năm học mới. Và các cơ sở giáo dục sẽ sử dụng khoảng thời gian 4 ngày

này để chuẩn bị các nội dung cần thiết cho HS trước khi năm học mới bắt đầu.

pdf58 trang | Chia sẻ: thuydung3ka2 | Ngày: 03/03/2022 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Đa dạng các nội dung góp phần nâng cao hiệu quả tuần sinh hoạt tập thể cho học sinh Lớp 10 Trung học Phổ thông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uy nghĩ ra phía ngoài. Những ý tưởng/suy nghĩ 
được viết ra có thể là kiến thức hoặc cách giải quyết 1 vấn đề nào đó. Đôi khi 
bạn có thể dùng biểu đồ để viết ra ấn tượng và cảm xúc của mình, bạn có thể 
trộn lẫn các ý tưởng/suy nghĩ với nhau cũng được. 
- Các bước thực hiện khi sử dụng biểu đồ hình ảnh 
1- Ở giữa trang giấy bạn viết ra chủ để mà bạn muốn phát triển ý 
tưởng/suy nghĩ, có thể chỉ là 1 từ ví như từ “Luật pháp” 
2- Nghĩ tới những điều liên quan tới chủ đề, viết ra những gì bạn nghĩ tới 
vào xung quanh và vẽ 1 đường nối vào giữa chủ đề, có thể là 1 mũi tên hoặc đơn 
giản chỉ là 1 đường thẳng. Đưa ra càng nhiều ý tưởng/suy nghĩ càng tốt 
3- Bạn có thể mở rộng các lớp ý tưởng/suy nghĩ từ đó (có thể 2 hoặc 3 
lớp) 
4- Nếu bạn nghĩ có mối liên hệ giữa chúng thì vẽ 1 đường thẳng nối 
chúng lại với nhau. 
5- Tập trung lại các ý tưởng/suy nghĩ tương tự với nhau, suy nghĩ xem có 
thể phân cấp chúng không. Sau đó bạn có thể viết lại biểu đồ ý tưởng, thu hẹp 
lại và lựa chọn ý tưởng chính, nên tạo thứ tự giữa chúng. 
3.4.4. Biểu đồ với nhiều quan điểm/góc nhìn: X,Y,W 
Biểu đồ. 
Phạm vi áp dụng.Sử dụng biểu đồ khi phân tích theo nhiều khía cạnh, 
các góc nhìn khác nhau/Áp dụng để phát triển ý tưởng/Hiểu sâu. 
Các bước thực hiện khi sử dụng biểu đồ Y W X: 
1 - Chúng ta sẽ đặt 1 góc nhìn để định hình suy nghĩ dựa trên mục tiêu 
của công việc. 
2 - Chuẩn bị một tờ giấy khổ to đủ để ta vẽ biểu đồ và viết các góc nhìn 
ra. 
3 - Quan sát sự vật/hiện tượng từ mỗi góc nhìn, cảm xúc và các thông 
tin thu thập được. 
30 
4 - Dựa trên những ý nghĩ đã được viết ra, bạn viết lại thành các bản báo 
cáo, lời thoại cho bài thuyết trình, các ấn tượng và tương tự. 
- Với biểu đồ này, bạn sẽ tập trung vào xem xét 1 nhận định dưới nhiều 
góc cạnh, tránh được lan man nhận định đã được thiết lập đó cũng hướng sự tập 
trung đồng thời hạn chế các nhận định khác. 
- Bạn có thể đặt 3 góc nhìn cho biểu đồ Y, 4 góc nhìn cho biểu đồ X và 
5 góc nhìn cho biểu đồ W. 
3.4.5. Biểu đồ ma trận (matrix) 
- Biểu đồ 
- Phạm vi áp dụng: Sử dụng biểu đồ ma trận khi: Phân loại/ Tổ chức, sắp 
xếp/ So sánh/ Xem xét đa chiều 
Cách sử dụng bảng matrix 
Cách 1: Cách sử dụng bảng matrix thể hiện số lượng 
1- Đưa các hạng mục/sự việc vào hàng ngang trên cùng, tăng hay giảm số 
dòng phụ thuộc vào sốlượng. 
2- Đưa các quan điểm/góc nhìn vào các cột đề mục chính , tăng hay giảm 
số cột phụ thuộc vào sốlượng. 
3- Đưa giá trị vào các ô. 
4- So sánh giá trị của các ô và lưu ý sự thay đổi liên tục, các giá trị đặc 
biệt và mối quan hệ của chúng 
Cách 2: Cách sử dụng bảng matrix thể hiện các chủ đề/sự việc 
1- Đưa các quan điểm (hạng mục phân loại) vào hàng ngang trên cùng, 
tăng hay giảm số dòng phụ thuộc vào số lượng. 
2- Đưa các quan điểm/góc nhìn vào các cột đề mục chính , tăng hay giảm 
số cột phụ thuộc vào sốlượng. 
3- Đưa các sự việc (tên sự việc) vào các ô 
31 
4- So sánh giá trị các ô, tập chung vào các phần bị bỏ lỡ hoặc trùng lặp, 
chú ý vào các con số và các loại/dạng. Việc này giúp bạn tóm tắt các ý kiến dựa 
trên các 
Cách 3: Cách sử dụng bảng matrix cho các ý kiến và tình trạng/trạng thái 
1- Đưa sự vật vào vào hàng ngang trên cùng, tăng hay giảm số dòng phụ 
thuộc vào số lượng. 
2- Đưa các quan điểm/góc nhìn vào các cột đề mục chính , tăng hay giảm 
số cột phụ thuộc vào sốlượng. 
3- Đưa thông tin/trạng thái của sự vật cần thể hiện vào mỗi ô 
4- So sánh các ô, tập chung vào “nội dung giống nhau” và “nội dung khác 
nhau”, tóm tắt các quan điểm/ý kiến dựa trên các lý do 
3.4.6. Biểu đồ Sứa 
Biểu đồ: 
Phạm vi áp dụng: Tìm ra lý do, luận điểm/ Kết nối/ Tóm tắt. 
Cách sử dụng biểu đồ: 
- Khi phân tích và tìm dẫn chứng 
1- Viết miêu tả và kết luận của tác giả vào phần đầu biểu đồ sứa. 
2- Viết ra các dẫn chứng và lý do trong các chân tua sứa. Biểu đồ cho thấy 
mối liên hệ giữa chân sứa và đầu sứa (giữa kết luận và các lý do). Bạn có thể ghi 
thêm lời giải thích về các mối liên hệ này. 
3- Khi hoàn thành biểu đồ, kiểm tra lại và chia sẻ với người khác (bạn 
học). 
Cuối cùng viết lại phần tóm tắt tổng thể sau khi đã xem xét kỹ các phần 
trong biểu đồ sứa 
- Khi tìm nguyên nhân của một sự kiện hoặc một vấn đề. 
32 
1- Viết sự kiện/vấn đề ở phần đầu sứa 
2- Viết các nguyên nhân ở phần tua sứa. Trong một số trường hợp nguyên 
nhân không trực tiếp liên quan tới vấn đề/sự kiện, lúc này bạn có thể viết mô tả 
tại sao bạn nghĩ nó là nguyên nhân, nếu bạn có dữ liệu/thông số hỗ trợ thì cũng 
viết ra 
3- Nhìn lại tổng thể, đưa ra lời giải thích logic về sự kiện/vấn đề cho thấy 
rõ lý do và khả năng xảy ra các lý do đó 
3.4.7. Biểu đồ khái niệm. 
. Biểu đồ. 
Phạm vi áp dụng.Biểu đồ thường được sử dụng khi: Tạo sự kết nối, liên 
kết/ Tạo sự liên tưởng/ Tạo cấu trúc 
Cách sử dụng biểu đồ. 
1- Nghĩ về chủ đề/sự việc cần tìm hiểu và đưa vào hình tròn trung tâm 
2- Lựa chọn các chủ đề/sự việc có mối liên hệ với sự việc đang xem xét 
viết vào các hình tròn vệ tinh (bạn có thể thêm hoặc bớt trong khi viết) 
3- Kết nối quan hệ về sự việc/chủ đề bằng các đường thẳng 
Chia sẻ với bạn bè trong nhóm hoặc trong lớp học để lấy thêm ý kiến . 
4- Nhìn lại tổng thể biểu đồ và đưa ra kết luận cho toàn bộ mối liên hệ của 
chủ đề/sự việc cần tìm hiểu. 
33 
3.4.8. Biểu đồ kim tự tháp 
Biểu đồ 
Phạm vi áp dụng.Sử dụng biểu đồ kim tự tháp trong các trường hợp như: 
Hướng sự tập trung/ Tạo cấu trúc/ Suy diễn/kết luận 
Cách sử dụng biểu đồ. 
-. Theo chiều từ dưới lên trên 
1- Ở tầng dưới cùng của biểu đồ, viết toàn bộ ví dụ, thông tin và các ý 
tưởng thu thập được, không cần viết cả câu dài mà chỉ cần viết vắn tắt/ngắn 
gọn/từ khóa 
2- Trong khi viết các thông tin, bạn sẽ quyết định hướng tập trung vào kết 
luận cuối cùng của bạn. 
Tầng 2 của biểu đồ bạn viết ra các luận cứ bao gồm các thông tin và ý kiến 
có thể liên quan tới kết luận 
3- Sau khi xem xét thông tin ở tầng số 2, bạn đưa ra luận điểm/kết luận 
cuối cùng vào phần đỉnh của biểu đồ. 
- Theo chiều từ trên xuống dưới 
1- Viết luận điểm/kết luận của bạn vào phần đỉnh của biểu đồ 
2- Viết các luận cứ/quan điểm ủng hộ kết luận của bạn vào tầng số 2. 
3- Ở tầng số 3 (đáy) viết các dữ liệu thực tế để ủng hộ quan điểm ở tầng số 2 
Sử dụng dữ liệu thực tế được viết ở tầng số 3 (đáy) cùng với các quan điểm 
ủng hộ ở tầng số 2 để củng cố/khẳng định kết luận cuối cùng của bạn 
3.4.9. Biểu đồ xương cá 
Biểu đồ 
Phạm vi áp dụng: Sử dụng biểu đồ xương cá trong các trường hợp: Phân 
tích/ Tạo sự tập trung/ Xây dựng cấu trúc 
34 
Cách sử dụng biểu đồ 
- Biểu đồ có thể dùng để tìm ra nguyên nhân và cải thiện các đặc tính liên 
quan. 
- Sự việc được đưa vào phần đầu cá. Các yếu tố và nguyên nhân có liên 
quan tới sự việc đưa vào phần xương ở thân cá (xương đường thẳng và xương 
chấm), viết thêm cả phần phân tích các nguyên nhân vào biểu đồ. Biểu đồ giúp 
bạn nhận ra vấn đề và nguyên nhân, bạn sẽ tìm ra biện pháp ngăn chặn và cải 
thiện vấn đề. 
- Bạn có thể tăng hoặc giảm số lượng xương cá của biểu đồ. 
3.4.10. Biểu đồ hình bướm 
Biểu đồ 
Phạm vi áp dụng 
• Thiết lập quan điểm, lý lẽ 
• Quan sát sự vật từ góc nhìn đa chiều 
Cách sử dụng biểu đồ. 
Viết chủ đề vào phần trung tâm biểu đồ, đưa các quan điểm ủng hộ và 
không ủng hộ vào hai bên cánh. Biểu đồ giúp bạn nhìn nhận vấn đề từ cả 2 quan 
điểm trái chiều, bạn sẽ hiểu sâu sắc hơn về sự việc 
35 
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 
1. Mục đích, nhiệm vụ và nguyên tắc thực nghiệm sư phạm 
1.1. Mục đích thực nghiệm 
Thực nghiệm sư phạm là một khâu quan trọng nhằm kiểm chứng tính khả 
thi của đề tài và khả năng áp dụng vào thực tế một cách có hiệu quả nhằm góp 
phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong tuần SHTT đầu năm học. Thông qua 
thực nghiệm để có những điều chỉnh, bổ sung nội dung và hình thức phù hợp 
hơn trong quá trình phát triển đề tài. 
1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm 
Trong phạm vi thời gian và khả năng tiến hành thực nghiệm, chúng tôi tập 
trung nhằm giải quyết những nhiệm vụ cơ bản sau: 
- Điều tra thực trạng trước khi áp dụng đề tài 
- Hiệu quả sau khi áp dụng đề tài 
- Sự thay đổi kết quả do việc áp dụng đề tài mang lại. 
2. Tổ chức thực nghiệm 
2.1. Chọn đối tượng thực nghiệm 
 HS được tham gia tuần SHTT với các nội dung trong đề tài 
2.2. Kết quả thực nghiệm 
 Điều tra, so sánh kết quả trước và sau khi áp dụng đề tài 
2.2.1. Điều tra về việc đọc sách. 
 Đề tài lần đầu tiên được áp dụng với HS khối 10 năm học 2017 -
2018, đến năm học 2018 -2019 có 2 khối tham gia, năm học 2019 -2020 cả 3 
khối được học tập các nội dung triển khai trong đề tài. Thống kê số lượt mượn 
sách được lưu tại sổ mượn của thư viện xanh theo thời gian, chúng tôi thấy rằng 
số lượng HS khối 10 mượn sách nhiều hơn hẳn HS khối 11, 12. Tỉ lệ này còn 
phản ánh rõ qua thời gian ở các năm học tập tiếp theo. Để tiện theo dõi, chúng 
tôi sử dụng bảng thống kê có 3 màu nền khác nhau cho các thời điểm thống kê. 
Số liệu in nghiêng là các khóa được áp dụng đề tài. Với 3 mốc thời gian: Học kì 
2, hè, học kì 1 theo thứ tự từ khi áp dụng đề tài và sự ra đời của mô hình thư viện 
xanh (Tháng 12,2017). Rõ ràng, nội dung hình thành và bồi dưỡng thói quen đọc 
sách trong tuần SHTT cùng với sự ra đời của mô hình thư viện xanh đã góp phần 
hình thành và bồi dưỡng thói quen đọc sách cho HS ở đơn vị chúng tôi. Phân 
tích số liệu thống kê ở 1 mốc thời gian sẽ cho chúng ta thấy rõ điều đó. Ví dụ: 
HK2 năm học 2017-2018, có 421 lượt mượn trong đó khối 10 chiếm tỉ lệ cao 
(63,42%) thì năm học 2018 -2019 là 956 lượt mượn trong đó khối 10 chiếm tỉ lệ 
36 
63,28%, khối 11 chiếm tỉ lệ 31,69% . Đến HK2 năm học 2019 -2020 số lượt 
mượn là 1464 lượt, tỉ lệ mượn ở khối 10 là 50,41%, khối 11 là 36,3 và khối 12 là 
13,29%. Rõ ràng, những khóa HS được tham gia nội dung “Hình thành và bồi 
dưỡng thói quen đọc sách” trong tuần SHTT đều thể hiện sự quan tâm về sách 
nhiều hơn. Có thể theo thời gian, chương trình học tập nặng hơn, bài tập nhiều 
hơn, HS khối 12 cần dành nhiều thời gian cho ôn thi cuối năm nên số lượt mượn 
sách có giảm nhưng trong suốt 3 năm học, số HS thường xuyên mượn sách khá 
nhiều là biểu hiện cho sự đúng đắn việc lựa chọn nội dung trong tuần SHTT của 
chúng tôi. 
Thời gian 
thống kê 
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 
Tổng 
(Lượt) 
Số lượt 
mượn 
Tỉ lệ 
% 
Số lượt 
mượn 
Tỉ lệ 
% 
Số lượt 
mượn 
Tỉ lệ 
% 
HK2 
(2017 -2018) 
267 63,42 98 23,28 56 13,3 421 
Hè năm 2018 245 75,85 78 24,25 323 
HKI 
(2018-2019) 
678 67,66 246 24,55 78 7,79 1002 
HK2 
(2018-2019) 
605 63,28 303 31,69 48 5,02 956 
Hè năm 2019 267 57,42 198 42,58 465 
HK1 
(2019-2020) 
768 52,46 465 31,76 231 15,78 1464 
HK2 
(2019-2020) 
675 50,41 486 36,30 178 13,29 1339 
Hè năm 2020 312 48,90 326 51,10 638 
Bảng thống kê số lượt mượn sách từ sổ theo dõi hoạt động của thư viện xanh 
2.2.2. Điều tra việc sử dụng công cụ tư duy trong học tập 
Chúng tôi chọn ngẫu nhiên 9 lớp, mỗi khối 3 lớp về việc sử dụng các công 
cụ tư duy. Điều tra qua vở ghi và vở bài tập, ôn tập và phỏng vấn HS, chúng tôi 
thu được bảng kết quả sau: 
37 
Lớp 
Thường xuyên 
sử dụng 
Có sử dụng Ít sử dụng 
Không sử 
dụng 
Số 
lượng 
Tỉ lệ% Số 
lượng 
Tỉ 
lệ% 
Số 
lượng 
Tỉ 
lệ% 
Số 
lượng 
Tỉ 
lệ% 
12A1 17 40,48 14 33,33 6 14,3 5 11,9 
12A2 22 51,16 11 25,58 7 16,28 3 6,98 
12C4 13 29,55 12 27,27 11 25 8 18,18 
11A3 16 36,36 19 43,18 5 11,36 4 9,10 
11C2 16 38,1 11 26,2 8 19,05 7 16,67 
11C6 15 34,1 17 38,64 8 18,18 4 9,10 
10A1 24 55,81 11 25,58 5 11,63 3 6,98 
10A3 18 42,86 13 30,95 7 16,67 4 9,52 
10C5 14 33,33 15 35,71 8 19,05 5 11,91 
Như vậy, sau tuần SHTT, số HS thường xuyên sử dụng công cụ duy trong 
quá trình học tập là khá nhiều. Điều tra bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, 
nhóm HS thường xuyên sử dụng công cụ tư duy trong học tập đều phản hồi về 
tác dụng tuyệt vời mà công cụ tư duy mang lại. Hầu hết các em đều cho rằng, 
việc sử dụng công cụ tư duy trong quá trình học tập sẽ làm cho việc học nhàn 
hơn, dễ thuộc, dễ nhớ bài và đặc biệt là các em có hứng thú học tập hơn. 
2.2.3. Điều tra việc sử dụng Internet phục vụ học tập 
Khi hỏi ý kiến GV bộ môn về khả năng sử dụng mạng internet để phục vụ 
học tập của HS, đa số GV bộ môn cho rằng, mặc dù là HS lớp 10 đầu cấp nhưng 
trong các tiết học có yêu cầu hợp tác trong việc tìm kiếm tài liệu, chuyển giao 
nhiệm vụ, kết nối với GV thông qua các phần mềm, HS đều đáp ứng tốt các yêu 
cầu của GV. 
38 
Phần 3: KẾT LUẬN 
Đề tài “Đa dạng các nội dung góp phần nâng cao hiệu quả tuần sinh 
hoạt tập thể cho HS lớp 10 THPT” đã được triển khai từ năm 2018 tại đơn vị, 
trong quá trình triển khai, chúng tôi luôn cập nhật và hoàn thiện để hiêu quả sử 
dụng của năm sau cao hơn năm trước. Qua nhiều năm áp dụng đề tài đã mang 
lại một số tác dụng sau: 
Tổ chức tuần SHTT một cách bài bản, khoa học. Cụ thể và đa dạng các 
nội dung được triển khai trong tuần đầu năm học làm cho việc thực hiện kế 
hoạch dễ dàng hơn. Việc đa dạng các nội dung làm cho thời gian tiếp xúc và tạo 
nhiều sự tương tác đã giúp HS lớp 10 tạo lập được các mối quan hệ với bạn bè, 
thầy cô giúp các em có một tâm lí phấn khởi, tự tin để bước vào năm học mới. 
Bước đầu hình thành và bồi dưỡng thói quen đọc sách cho HS. Số em có 
hứng thú và thường xuyên đọc sách tăng lên đáng kể. Song song với thư viên 
truyền thống là sự vận hành cực kì hiệu quả của thư viện xanh là một yếu tố 
quan trọng góp phần cho thành công của đề tài. Cùng với chương trình “Mỗi 
tuần một cuốn sách”, chương trình “ Tuổi trẻ đọc để hoàn thiện bản thân”, cuộc 
thi “Đại sứ văn hóa đọc” phong trào “ Ngày hè vui đọc sách”, chúng tôi tin 
tưởng rằng tâm hồn, trí tuệ của HS được bồi dưỡng và phát triển hàng ngày nhờ 
những giá trị tuyệt vời mà sách mang lại. 
Tạo cho HS các nền tảng sơ khai trong việc khai thác và sử dụng Internet. 
Giúp HS sử dụng được một số chức năng tìm kiếm và xử lí thông tin trên máy 
tính và thiết bị điện tử có kết nối internet như: Dịch tự động văn bản tiếng nói; 
Tìm kiếm bằng văn bản, hình ảnh, tiếng nói; Tạo tài khoản và cách sử dụng thư 
điện tử cá nhân phục vụ không chỉ cho mục đích học tập mà còn có thể phục phụ 
cho việc trao đổi thông tin khác... Tạo điều kiện thuận lợi cho các GV bộ môn 
toàn trường trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học. 
Trang bị cho HS 10 công cụ tư duy để sử dụng trong quá trình học tập. 10 
công cụ tư duy là trợ thủ đắc lực giúp HS trong quá trình ôn tập kiến thức,tự học 
ở nhà. Có những HS thường xuyên sử dụng 10 công cụ trong quá trình tự học 
đã giúp các em giảm được rất nhiều thời gian, nâng cao hiệu quả khi ôn tập. Từ 
chỗ đơn giản hóa được kiến thức, giảm thời gian học thuộc, học vẹt, HS sẽ hiểu 
sâu, nhớ lâu kiến thức, HS được thỏa sức sáng tạo theo cách riêng của mình, 
giúp HS tự tin vào bản thân hơn và kích thích được hứng thú trong quá trình học 
tập. Hạn chế tình trạng của đa số HS hiện nay là việc học phụ thuộc rất nhiều 
vào GV, học thuộc là học vẹt, học một cách thụ động, máy móc 
39 
 Kết thúc buổi lên lớp hướng dẫn về cách học thông minh, chúng tôi yêu 
cầu HS viết bài thu hoạch về 3 nội dung: Cảm nghĩ của em sau buổi học; Mục 
tiêu của em trong năm học mới; Giải pháp để thực hiện mục tiêu. Chúng tôi thực 
sự hài lòng với những phản hồi tích cực của HS. Hiệu quả mà tuần sinh hoạt tập 
thể mang lại nhiều hơn cả những gì chúng tôi mong đợi . Hầu hết chia sẻ các em 
thấy buổi học bổ ích, giúp các em được giao lưu, học tập với bạn mới, thầy cô 
mới, biết được phương pháp học tập hiệu quả mà từ trước chưa bao giờ biết đến. 
Tạo được niềm tin về bản thân cho HS và khơi dậy niềm say mê, hứng thú trong 
học tập. Những cụm từ như “vô cùng bổ ích”, “vô cùng cần thiết”, “chúng em 
may mắn được tham gia buổi học” các em dùng trong bài thu hoạch sẽ là 
động lực để chúng tôi duy trì và hoàn thiện cách tổ chức hoạt động tuần SHTT 
trong những năm học tiếp theo. 
Kiến nghị và đề xuất 
Đề tài “Đa dạng các nội dung góp phần nâng cao hiệu quả tuần sinh 
hoạt tập thể cho HS lớp 10 THPT” đã được chúng tôi áp dụng nhiều năm liền 
tại đơn vị. Để phát huy hết những giá trị mà đề tài mang lại, chúng tôi đề xuất 
một số kiến nghị sau: 
1. Những kiến thức mà chúng tôi trang bị cho HS chỉ là kiết thức sơ đẳng 
ban đầu. Để duy trì và phát triển thì yêu cầu HS phải được thường xuyên sử 
dụng. Nếu không được sử dụng, nhắc lại thì hiệu quả sử sụng sẽ không đáng kể 
vì những kiến thức, kĩ năng được trang bị trong vài ngày sẽ dần bị mai một và 
lãng quên. Chúng tôi đã có những hình thức để nuôi dưỡng và phát triển những 
gia trị đó như: 
 - Xây dựng và phát triển mô hình thư viện xanh để giúp HS lựa chọn và 
mượn sách dễ dàng hơn; 
 - Phong trào đọc trong nhà trường đươc quan tâm thông qua chương trình 
“Mỗi tuần một cuốn sách”, “Tuổi trẻ đọc để khẳng định bản thân” phát động 
phong trào “Ngày hè vui đọc sách”. “Đại sứ văn hóa đọc”. 
 - Áp dụng phương pháp đọc sách để giáo dục kỷ luật tích cực HS, nhất là 
các HS có ý thức rèn luyện chưa tốt. 
- Khuyến khích HS sử dụng công cụ tư duy thông qua việc kiểm tra bài 
cũ. Tạo hiệu ứng để khuyến khích GV phát huy sử dụng bộ công cụ trong dạy 
bài mới cũng như hướng dẫn HS ôn tập ở nhà. 
- Yêu cầu HS sử dụng mạng Internet để hợp tác với GV trong mỗi tiết dạy 
40 
2. Tùy vào thực lực của mỗi đơn vị mà BGH có thể lựa chọn những nội 
dung phù hợp để đa dạng nội dung trong tuần SHTT. Như chúng tôi đã đặt vấn 
đề ban đầu, đơn vị chúng tôi may mắn được VTV7 Đài THVN mời tham gia hội 
thảo về phương pháp học tập thông minh, vì vậy nội dung “Hướng dẫn cách học 
tập thông minh” nếu đơn vị khác muốn đưa vào trong tuần SHTT thì có thể mời 
chuyên gia hoặc tham khảo bài dạy của TS Nguyễn Thành Nam- Giảng viên 
Học viện Quân sự - GV tại hệ thống giáo dục HOCMAI. . 
3. Đề tài có thể áp dụng đối với mọi đối tượng HS lớp 10 cả HS THPT và 
HS hệ Giáo dục thường xuyên, dạy nghềVì vậy, kiến nghị các cơ sở giáo dục 
nên đầu tư để cụ thể và đa dạng các nội dung triển khai trong tuần SHTT. Cần 
tận dụng thời gian trong tuần SHTT để trang bị cho HS những kĩ năng mềm để 
chuẩn bị cho HS tâm thế tốt nhất khi bước vào năm học mới, môi trường học tập 
mới, cấp học mới. 
41 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Công văn số: 5307/BGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 8 năm 2011 Về việc 
hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học. 
2. Công văn số: 4935/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 08 năm 2012/ về việc 
Hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học. 
3. Thông tư Số: 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ giáo 
dục và Đào tạo ban hành qui định quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và 
hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. 
4. Công văn số 1270/SGD&ĐT-GDTrH ngày 13/8/201 của Sở GD&ĐT Nghệ An 
Về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 
5. Công văn số 1480/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/8/2016 của Sở GD&ĐT Nghệ 
An Về việc hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 
6. Các Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học của Sở Giáo 
dục và Đào tạo Nghệ An hàng năm 
7. Tài liệu tập huấn các công cụ tư duy Thinking Tools của Đài truyền hình 
Việt Nam cấp 
8. Chương trình “ Học sao cho tốt” - VTV7 Đài THVN. 
9. Một số SKKN của đồng nghiệp 
10. Một số nội dung trên mạng internet 
42 
PHỤ LỤC 1 
Nội dung: Hướng dẫn cách học tập thông minh 
1. Một số bài thu hoạch sau buổi học 
43 
44 
45 
46 
47 
HS sử dụng công cụ tư duy để ôn tập môn Vật lí 
48 
HS sử dụng công cụ tư duy để ôn tập môn Sinh học 
49 
2.Một số hình ảnh từ bài dạy powerpoint về nội dung 
Hướng dẫn cách học thông minh 
50 
51 
52 
53 
PHỤ LỤC 2 
Nội dung: Hình thành thói quen đọc sách 
Phát động phong trào: Ngày hè vui đọc sách 
54 
Một số hình ảnh từ bài giảng Powerpoint nội dung: 
Hình thành và bồi dưỡng thói quen đọc sách 
55 
56 
PHỤ LỤC 3 
Hướng dẫn sử dụng internet để phục vụ học tập 
 Một số hình ảnh từ bài giảng powerpoint nội dung: Hướng dẫn sử dụng internet 
để phục vụ học tập 
57 
\
58 

File đính kèm:

  • pdfsang_kien_kinh_nghiem_da_dang_cac_noi_dung_gop_phan_nang_cao.pdf
Sáng Kiến Liên Quan