Phiếu thẩm định và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009-2010

1 Có đối tượng nghiên cứu mới

2 Có sáng tạo để nâng hiệu quả công việc, giải pháp phù hợp

3 Có đề xuất hướng nghiên cứu mới

4 Có cơ sở cho thấy SKKN đã tạo hiệu quả cao hơn, đáng tin, đáng khen (phân biệt SKKN chưa áp dụng và đã áp dụng)

5 Có phương pháp nghiên cứu, cải tiến phù hợp với nghiệp vụ và tổ chức hiện có của đơn vị

6 Trình bày SKKN dễ hiểu, có logich, có tính sư phạm

7 Có thể áp dụng SKKN rộng rãi trong ngành

8 Hình thức trình bày SKKN theo quy định

 

doc1 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 5250 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu thẩm định và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm năm học 2009-2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHÂU ĐỨC
	HĐ THẨM ĐỊNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
PHIẾU THẨM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
NĂM HỌC 2009-2010
Họ và tên tác giả:	
Chức danh, chức vụ:	
Đơn vị:	
Tên sáng kiến kinh nghiệm:	
Môn:	
Họ và tên người đánh giá:	
Chức danh, chức vụ:	
Đơn vị:	
Kết quả thẩm định:
Tiêu chuẩn
Tiêu chí
Điểm tối đa
Điểm đạt được
1
Sáng tạo
1
Có đối tượng nghiên cứu mới
02
2
Có sáng tạo để nâng hiệu quả công việc, giải pháp phù hợp
02
3
Có đề xuất hướng nghiên cứu mới
02
2
Lợi ích
4
Có cơ sở cho thấy SKKN đã tạo hiệu quả cao hơn, đáng tin, đáng khen (phân biệt SKKN chưa áp dụng và đã áp dụng)
06
3
Khoa học
5
Có phương pháp nghiên cứu, cải tiến phù hợp với nghiệp vụ và tổ chức hiện có của đơn vị
02
6
Trình bày SKKN dễ hiểu, có logich, có tính sư phạm
02
4
Phổ dụng
7
Có thể áp dụng SKKN rộng rãi trong ngành
02
5
Hợp lệ
8
Hình thức trình bày SKKN theo quy định
02
Tổng cộng
20
Ý kiến đánh giá khác:	
Xếp loại:
*Ghi chú: Loại A: đạt từ 19à20 điểm, loại B: đạt từ 17 đến dưới 19 điểm, loại C: đạt từ 15 đến dưới 17 điểm, không xếp loại: dưới 15 điểm.
	 Châu Đức, ngày. . . tháng . . .năm 2010
	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
	 (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docPhieu_tham_dinh_SKKN.doc
Sáng Kiến Liên Quan