Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử Lớp 4 - Bài 29: Tổng kết - Trường Tiểu học Khang Ninh

 Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ?

 

 Những chi tiết nào cho thấy các vua Nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai và kiên quyết bảo vệ ngai vàng của mình?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: trantien2 | Ngày: 25/12/2022 | Lượt xem: 720 | Lượt tải: 6Download
Bạn đang xem tài liệu "Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Lịch sử Lớp 4 - Bài 29: Tổng kết - Trường Tiểu học Khang Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHANG NINH 
Bài 29: Tổng kết. 
Lịch sử - Lớp 4 
 Nhà Nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào ? 
 Những chi tiết nào cho thấy các vua Nhà Nguyễn không chịu chia sẻ quyền hành cho bất cứ ai và kiên quyết bảo vệ ngai vàng của mình? 
Kieåm tra 
Toång keát 
Lòch söû 
 Hoaït ñoäng 1 : Nhoùm 6 
YC HS ñieàn vaøo baûng toång keát sau cho ñuùng . 
Giai ñoaïn lòch söû 
Thôøi gian 
Trieàu ñaïi trò vì – Teân nöôùc – Kinh ñoâ 
Noäi dung cô baûn , nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu 
Giai ñoaïn lòch söû 
Thôøi gian 
Trieàu ñaïi trò vì – Teân nöôùc – Kinh ñoâ 
Noäi dung cô baûn , nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu 
Buoåi ñaàu döïng nöôùc vaø giöõ nöôùc 
Khoaûng 700 naêm TCN ñeán naêm 179 TCN 
- Caùc vua Huøngnöôùc Vaên Lang ñoùng ñoâ ôû Phong Chaâu . 
- Hình thaønh ñaát nöôùc vôùi phong tuïc taäp quaùn rieâng 
- An Döông Vöông , nöôùc AÂu Laïc , ñoùng ñoâ ôû Coå Loa. 
- Ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu nhö ñuùc ñoàng ( troáng ñoàng) , xaây thaønh Coå Loa. 
Hôn 1000 naêm ñaáu tranh giaønh laïi ñoäc laäp 
Töø naêm 179 TCNñeán naêm 938 
- Caùc trieàu ñaïi Trung Quoác thay nhau thoáng trò nöôùc ta . 
- Hôn1000 naêm nhaân daân ta anh duõng ñaáu tranh . 
- Coù nhieàu nhaân vaät vaø cuoäc khôûi nghóa tieâu bieåu nhö : Hai Baø Tröng , Baø Trieäu , Lyù Boân  
- Vôùi chieán thaéng Baïch Ñaèng 938 , Ngoâ Quyeàn giaønh laïi ñoäc laäp cho ñaát nöôùc ta . 
Giai ñoaïn lòch söû 
Thôøi gian 
Trieàu ñaïi trò vì – Teân nöôùc – Kinh ñoâ 
Noäi dung cô baûn , nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu 
Buoåi ñaàu ñoäc laäp 
Töø 938 ñeán naêm 1009 
- Nhaø Ngoâ ñoùng ñoâ ôû Coå Loa . 
- Sau ngaøy ñoäc laäp , nhaø nöôùc ñaàu tieân ñaõ ñöôïc xaây döïng 
- Khi Ngoâ Quyeàn maát , ñaát nöôùc laâm vaøo thôøi kì loaïn 12 söù quaân , Ñinh Boä Lónh deïp loaïn thoáng nhaát ñaát nöôùc .  
- Nhaø Ñinh , nöôùc Ñaïi Coà Vieät , ñoùng ñoâ ôû Hoa Lö . 
- Nhaø Tieàn Leâ, nöôùc Ñaïi Coà Vieät , Kinh ñoâ ôû Hoa Lö . 
- Ñinh Boä Lónh maát , quaân Toáng keùo sang xaâm löôïc nöôùc ta . Leâ Hoaøn leân ngoâi laõnh ñaïo nhaân daân ñaùnh tan quaân Toáng xaâm löôïc .  
Giai ñoaïn lòch söû 
Thôøi gian 
Trieàu ñaïi trò vì – Teân nöôùc – Kinh ñoâ 
Noäi dung cô baûn , nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu 
Nöôùc Ñaïi Vieät thôøi Lyù 
1009-1226 
- Nhaø lyù , nöôùc Ñaïi Vieät , kinh ñoâ Thaêng Long . 
- Xaây döïng ñaát nöôùc thònh vöôïng veà nhieàu maët : Kinh teá , vaên hoùa , giaùo duïc , cuoái trieàu ñaïi vua quan aên chôi xa xæ neân suy vong . 
- Ñaùnh tan quaân xaâm löôïc nhaø Toáng laàn thöù hai . 
- Nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu : Lyù Coâng Uaån , Lyù Thöôøng Kieät  
Giai ñoaïn lòch söû 
Thôøi gian 
Trieàu ñaïi trò vì – Teân nöôùc – Kinh ñoâ 
Noäi dung cô baûn , nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu 
Nöôùc Ñaïi Vieät thôøi Traàn 
1226-1400 
- Trieàu Traàn , nöôùc Ñaïi Vieät , kinh ñoâ Thaêng Long . 
- Tieáp tuïc xaây döïng ñaát nöôùc , ñaëc bieät chuù troïng ñeán ñaép ñeâ., phaùt trieån noâng nghieäp. 
- Ñaùnh baïi quaân xaâm löôïc Moâng –nguyeân . 
- Caùc nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu : Traàn Höng Ñaïo, Traàn Quoác Toaûn 
Giai ñoaïn lòch söû 
Thôøi gian 
Trieàu ñaïi trò vì – Teân nöôùc – Kinh ñoâ 
Noäi dung cô baûn , nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu 
Theá kæ XIV 
- Nhaø Hoà, nöôùc Ñaïi Ngu , kinh ñoâ Taây Ñoâ. 
- 20 naêm choáng giaëc Minh , giaûi phoùng ñaát nöôùc ( 1407-1428) . 
- Tieáp tuïc xaây döïng ñaát nöôùc , ñaït ñöôïc ñænh cao trong moïi lónh vöïc ôû thôøi Leâ Thaùnh Toâng . 
- Caùc nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu : Leâ Lôïi , Nguyeãn Traõi ,Leâ Thaùnh Toâng  
Nöôùc Ñaïi Vieät buoåi ñaàu thôøi Haäu Leâ 
- Nhaø Haäu Leâ , nöôùc Ñaïi Vieät , kinh ñoâ Thaêng Long . 
Giai ñoaïn lòch söû 
Thôøi gian 
Trieàu ñaïi trò vì – Teân nöôùc – Kinh ñoâ 
Noäi dung cô baûn , nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu 
Nöôùc Ñaïi Vieät theá kæ XVI - XVII 
- Trieàu Leâ suy vong 
- Caùc theá löïc phong kieán tranh nhau quyeàn lôïi , nhaø Leâ suy vong , ñaát nöôùc loaïn laïc bôûi noäi chieán , chia caét Ñaøng Ngoaøi – Ñaøng Trong hôn 200 naêm 
- Cuoäc khai hoang phaùt trieån maïnh ôû Ñaøng Trong 
- Thaønh thò phaùt trieån  
Theá kæ XVI - XVII 
- Trieàu Maïc. 
- Trònh – Nguyeãn 
- Trieàu Taây sôn 
- Nghóa quaân Taây Sôn laät ñoå chính quyeàn hoï Trònh hoï Nguyeãn . 
- Nguyeãn Hueä leân ngoâi hoaøng ñeá , ñaùnh tan nhaø Thanh 
- Böôùc ñaàu xaây döïng ñaát nöôùc 
Nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu :Quang Trung 
Giai ñoaïn lòch söû 
Thôøi gian 
Trieàu ñaïi trò vì – Teân nöôùc – Kinh ñoâ 
Noäi dung cô baûn , nhaân vaät lòch söû tieâu bieåu 
Buoåi ñaàu thôøi Nguyeãn 
1802-1858 
- Trieàu Nguyeãn , nöôùc Ñaïi Vieät ,kinh ñoâ Hueá 
- Hoï Nguyeãn thi haønh nhieàu chính saùch ñeå thaâu toùm quyeàn löïc . 
- Xaây döïng kinh thaønh Hueá 
 Hoaït ñoäng 2 : Nhoùm 4 
YC HS neâu teân nhaân vaät lòch söû vaø toùm taét coâng lao cuûa nhaân vaät ñoù. 
HAÙT 

File đính kèm:

  • pptbien_phap_nang_cao_chat_luong_giang_day_mon_lich_su_lop_4_ba.ppt
Sáng Kiến Liên Quan