Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm Yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm SKKN đề cập, độ dài không quá 30 từ)

Yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm SKKN đề câp, độ dài không quá 30 từ)

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 29/07/2015 | Lượt xem: 1635 | Lượt tải: 9Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm Yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm SKKN đề cập, độ dài không quá 30 từ)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN MỸ ĐỨC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỸ ĐỨC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO QUẬN HOÀNG MAI
MÃ SKKN
 ***************
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
TÊN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
( Yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm SKKN đề câp, độ dài không quá 30 từ)
Lĩnh vực/ Môn: Ghi lĩnh vực/ môn học theo bảng phân loại SKKN
 Tài liệu kèm theo (nếu có): 
Ví dụ: đĩa CD minh họa cho SKKN, mô hình, sản phẩm, phụ lục
NĂM HỌC 2014 - 2015
PHÒNG GD&ĐT MỸ ĐỨC
Trường TH Giáp Bát
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
MÃ SKKN 
BIÊN BẢN CHẤM VÀ XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tên SKKN : ..
Tác giả : .Chức Vụ	
Môn (hoặc Lĩnh vực): 	
Đơn vị :Trường 
Đánh giá của Hội đồng chấm (Ghi tóm tắt những đánh giá chính):
Đơn vị xác nhận đóng dấu
Tôi xin cam đoan SKKN do tôi viết, không sao chép.Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm
( ký, ghi rõ họ tên)
Tính sáng tạo : .......... / 4 điểm
Tính KH, SP : .......... / 4 điểm
Tính hiệu quả : ......... / 6 điểm
Tính Phổ biến, ứng dụng : ......... / 6 điểm
 Tổng số : ....... điểm 
Xếp loại :...............
(Xếp loại A: Từ 17 đến 20 điểm
 Xếp loại B : Từ 14 đến <17 điểm
 Xếp loại C : Từ 10 đến <14 điểm
 Không xếp loại: < 10 điểm) 
 Ngày tháng năm 2015
 Người chấm 1 Người chấm 2 Chủ tịch Hội đồng xét duyệt 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

File đính kèm:

  • docBia_SKKN_BB_Cham_moi.doc
Sáng Kiến Liên Quan