Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao kết quả học tập các bài học có nội dung "Tìm hiểu các hoạt động của thế giới thực vật - Lá" thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các tệp có định dạng Flash và Video clip trong dạy học (học sinh Lớp 6 trường T

Trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào dạy học là một vấn đề hết sức cần thiết đối với các môn học nói chung, môn sinh học 6 nói riêng. Để dạy môn sinh học 6 ở trường THCS, bên cạnh SGK có khá nhiều hình ảnh minh hoạ, người giáo viên đã sưu tầm tranh ảnh, mẫu vật, sơ đồ và sách tham khảo để hướng dẫn HS tìm hiểu, quan sát những vấn đề mới giúp HS hiểu bài hơn. Song, với một số nội dung khó như mô tả những đặc điểm về hình thái, cấu tạo của tế bào, hoạt động sống của các cơ quan hay các thí nghiệm mà giáo viên chỉ dùng lời nói và hình ảnh tĩnh để minh hoạ thì HS vẫn khó hình dung, không hiểu rõ được bản chất của sự vật và hiện tượng.

 Phương pháp của tôi muốn đưa ra là ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng FLASH và video clip có nội dung phù hợp thay vào việc sử dụng SGK và tranh ảnh để các em hiểu rõ hơn về hiện tượng sinh lí của các cơ quan ở cơ thể thực vật.

 Nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm thuộc lớp 6 trường TH & THCS Võ Thị Sáu.Do đặc thù trường ở xã, học sinh ít nên mỗi khối chỉ có một lớp, tôi chia lớp thành 2 nhóm ngẫu nhiên, một nhóm đối chứng và một nhóm thực nghiệm.Nhóm thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế các bài từ bài 18 – 24 ( sinh học lớp 6 với nội dung “ Tìm hiểu các hoạt động sống của thực vật -Lá”. Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của HS. Nhóm thực nghiệm đạt kết quả học tập cao hơn so với nhóm đối chứng. Điểm bài kiểm tra sau thực nghiệm của nhóm thực nghiệm có kết quả trung bình là 7,8 còn nhóm đối chứng là 6,25. Kết quả kiểm chứng T.Test cho thấy P< 0,05="" có="" nghĩa="" là="" có="" sự="" khác="" biệt="" lớn="" giữa="" điểm="" trung="" bình="" của="" nhóm="" thực="" nghiệm="" và="" nhóm="" đối="" chứng.="" điều="" đó="" chứng="" minh="" rằng="" ứng="" dụng="" công="" nghệ="" thông="" tin,="" sử="" dụng="" các="" tệp="" định="" dạng="" flash="" và="" video="" clip="" trong="" dạy="" học="" làm="" nâng="" cao="" kết="" quả="" học="" tập="" các="" bài="" học="" về="" chủ="" đề="" “="" tìm="" hiểu="" về="" hoạt="" động="" sống="" của="" thế="" giới="" thực="" vật="" -="" lá”="" cho="" hs="" lớp="" 6="" trường="" th="" &thcs="" võ="" thị="">

 

doc32 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 05/08/2015 | Lượt xem: 1039 | Lượt tải: 0Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao kết quả học tập các bài học có nội dung "Tìm hiểu các hoạt động của thế giới thực vật - Lá" thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các tệp có định dạng Flash và Video clip trong dạy học (học sinh Lớp 6 trường T", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chÕ t¹o tinh bét
G cho H nghiªn cøu sgk / 70.
G gäi 1 HS lªn lµm thÝ nghiÖm b»ng FLASH trªn m¸y tÝnh 
G yªu cÇu H th¶o luËn nhãm theo néi dung phiÕu häc tËp.
G gîi ý:
+ Sö dông kÕt qu¶ cña bµi tr­íc – x¸c ®Þnh l¸ ë chu«ng nµo cã tinh bét vµ l¸ ë chu«ng nµo kh«ng cã tinh bét.
+ C©y ë chu«ng A sèng trong ®iÒu kiÖn kh«ng khÝ kh«ng cã khÝ CO2.
+ C©y ë chu«ng B sèng trong ®iÒu kiÖn kh«ng khÝ cã khÝ CO2.
G cho c¸c nhãm th¶o luËn kÕt qu¶ cña nhãm.
G nghe vµ bæ sung. Cho HS quan s¸t kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña G ®Ó kh¼ng ®Þnh kÕt qu¶ cña thÝ nghiÖm,
G chèt l¹i kiÕn thøc ®óng
G më réng thªm: ? T¹i sao xung quanh nhµ vµ nh÷ng n¬i c«ng céng cÇn trång nhiÒu c©y xanh.
GV cho HS xem ®o¹n FLASH vµ tr¶ lêi
? C©y cÇn nh÷ng chÊt g× ®Ó chÕ t¹o tinh bét.
G cho H rót ra kÕt luËn cho ho¹t ®éng.
Tr¶ lêi ®­îc lµ n­íc.
Häc sinh ®äc th«ng tin trong sgk vµ c¸c thao t¸c thÝ nghiÖm ë môc lÖnh, 1 sè HS lªn b¶ng lµm thÝ nghiÖm
Th¶o luËn nhãm:
Yªu cÇu:
+ Chu«ng A cã thªm cèc n­íc v«i trong.
+ L¸ trong chu«ng A kh«ng chÕ t¹o ®­îc tinh bét.
+ L¸ trong chu«ng B chÕ t¹o ®­îc tinh bét
§¹i diÖn 1-2 nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt. Bæ sung.
Häc sinh quan s¸t kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña G ®èi chiÕu víi SGK. 
TiÓu kÕt: L¸ chÕ t¹o tinh bét khi cã khÝ c¸cbonic, n­íc, ¸nh s¸ng vµ chÊt diÖp lôc.
Ho¹t ®éng 2: Kh¸i niÖm vÒ quang hîp.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
G yªu cÇu h nghiªn cøu sgk – ghi nhí kiÕn thøc.
Gäi 2 H lªn viÕt l¹i s¬ ®å quang hîp.
G cho H nhËn xÐt 2 s¬ ®å trªn b¶ng – bæ sung vµ th¶o luËn kh¸i niÖm quang hîp.
G cho H quan s¸t l¹i s¬ ®å quang hîp sgk/ 72 – tr¶ lêi c©u hái:
? L¸ c©y sö dông nh÷ng nguyªn liÖu nµo ®Ó chÕ t¹o tinh bét. Nguyªn liÖu ®ã ®­îc lÊy tõ ®©u.
? L¸ c©y chÕ t¹o tinh bét trong ®iÒu kiÖn nµo.
G cho h ®äc th«ng tin tr¶ lêi c©u hái:
G cho H nh¾c l¹i 2 kÕt luËn nhá cña 2 ho¹t ®éng.
? Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không? Vì sao? 
? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận? Vì sao em biết?
? Ngoµi tinh bét l¸ c©y cßn t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm h÷u c¬ nµo kh¸c.
GV cho HS xem ®o¹n phim sinh häc vµ yªu cÇu HS rót KL.
GV GD ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng th«ng qua b¶o vÖ, trång vµ ch¨m sãc thÕ giíi TV.
h nghiªn cøu sgk – ghi nhí kiÕn thøc.
2 H lªn viÕt l¹i s¬ ®å quang hîp.
H nhËn xÐt 2 s¬ ®å trªn b¶ng – bæ sung vµ th¶o luËn kh¸i niÖm quang hîp.
H trao ®æi nhãm
§¹i diÖn 1-2 nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt. Bæ sung.
- Có thể tham gia quang hợp được vì thân có màu xanh là có chất diệp lục
- Do thân đảm nhận. Bởi vì thân của những cây này đều có màu xanh.
TiÓu kÕt: Quang hîp lµ hiÖn t­îng l¸ c©y chÕ t¹o tinh bét ngoµi ¸nh s¸ng nhê n­íc, khÝ cacbonic vµ diÖp lôc.
KÕt luËn chung: G yªu cÇu 1- 2 hs ®äc kÕt luËn cuèi bµi.
IV. KiÓm tra ®¸nh gi¸:
G: Yªu cÇu H tr¶ lêi c©u hái:
? L¸ c©y sö dông nh÷ng nguyªn liÖu nµo ®Ó chÕ t¹o tinh bét. Nguyªn liÖu ®ã ®­îc lÊy tõ ®©u.
? viÕt l¹i s¬ ®å quang hîp.
V. H­íng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk.
PHIÕU HäC TËP
Cây ở chuông A
Cây ở chuông B
ĐK thí nghiệm khác nhau
Màu sắc lá sau khi thử iốt
Xác định tinh bột trong lá
Kết luận
TiÕt 26: ¶nh h­ëng cña c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi ®Õn quang hîp. ý nghÜa cña quang hîp
I. Môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc: Häc sinh nªu ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn bªn ngoµi ¶nh h­ëng ®Õn quang hîp. VËn dông kiÕn thøc, gi¶i thÝch ®­îc ý nghÜa cña mét vµi biÖn ph¸p kÜ thuËt trong trång trät. T×m ®­îc c¸c vÝ dô thùc tÕ chøng tá ý nghÜa quan träng cña quang hîp.
2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t mÉu vËt thËt, nhËn biÕt kiÕn thøc. 
3. Th¸i ®é: gi¸o dôc lßng yªu thiªn nhiªn, yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng d¹y häc:
1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: - M¸y chiÕu, phiÕu häc tËp.
- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ c©y ­a s¸ng vµ ­a tèi, tranh ¶nh vÒ vai trß cña quang hîp ®èi víi tù nhiªn vµ ®êi sèng con ng­êi.
2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: ¤n l¹i kiÕn thøc c¸c chÊt khÝ cÇn thiÕt cho ®éng vËt vµ thùc vËt.
3. KiÓm tra
? Quang hîp lµ g× ? viÕt l¹i s¬ ®å quang hîp.
3. Më bµi: Tõ phÇn KTBCgi¸o viªn dÉn d¾t vµo bµi.
4.C¸c ho¹t ®éng häc tËp.
Ho¹t ®éng 1: Nh÷ng ®iÒu kiÖn bªn ngoµi nµo ¶nh h­ëng ®Õn quang hîp.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
G cho H nghiªn cøu sgk / 75. Th¶o luËn nhãm.
G yªu cÇu H th¶o luËn nhãm 2 c©u hái / sgk 75
G nhËn xÐt phÇn trao ®æi nhãm cña H
G ®­a ®¸p ¸n ®óng ®Ó c¸c nhãm söa ch÷a hoÆc bæ sung.
G cho H quan s¸t tranh: Bôi l¸ lèt d­íi gèc c©y hang xiªm – thÊy ®­îc ¶nh h­ëng cña ¸nh s¸ng vµ l­îng khÝ c¸cbonic. 
- GV cho häc sinh xem h×nh ¶nh ®éng vÒ nhµ m¸y th¶i khÝ CO2
? Tại sao những cây trồng gần nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp thường còi cọc hoặc chết?
Y/c HS th¶o luËn (®­a h×nh ¶nh minh häa )
1. Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày?
 2. Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng ở chậu trong nhà mà vẫn xanh tốt? Hãy tìm ví dụ. 
 3. Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt 
cần phải chống nóng, chống rét cho cây?
? Như vậy có phải loài cây nào cũng chịu mức độ ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài giống nhau không?
-GV cho HS xem ®o¹n phim vÒ tÝnh h­íng s¸ng cña c©y ®Ó thÊy sù thÝch nghi cña TV.
- G cho H rót ra kÕt luËn cho ho¹t ®éng.
Häc sinh ®äc th«ng tin trong sgk vµ suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái môc lÖnh trang 75
Th¶o luËn nhãm:
Yªu cÇu:
+ C¸c ®iÒu kiÖn ¶nh h­ëng ®Õn quang hîp, khÝ CO2, n­íc, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é.
+ Trång c©y dÇy – thiÕu ¸nh s¸ng.
§¹i diÖn 1-2 nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt. Bæ sung.
HS th¶o luËn, tr¶ lêi.
- Khi đó cây mọc chen chúc sẽ bị thiếu ánh sáng, thiếu không khí và nhiệt độ tăng cao.
- Đó là những cây ưa bóng, nên trồng ở trong nhà ánh sáng yếu vẫn đủ cho cây quang hợp.
- Vì nhiệt độ cao hay thấp đều gây khó khăn cho quang hợp.
-Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điều kiện đó không giống nhau.
TiÓu kÕt: C¸c ®iÒu kiÖn ¶nh h­ëng ®Õn quang hîp, khÝ CO2, n­íc, ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é.
Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu ý nghÜa cña quang hîp ë c©y xanh.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
G yªu cÇu h nghiªn cøu sgk / 75– ghi nhí kiÕn thøc.
-Y/c Hs th¶o luËn nhãm c©u hái/75
- GV ®­a h×nh ¶nh minh häa cho mçi c©u hái, mçi c©u tr¶ lêi.
- G l­u ý c¸c nhãm:Kh¼ng ®Þnh ®­îc tÇm quan träng cña c¸c chÊt h÷u c¬ vµ khÝ O2 do quang hîp cña c©y xanh t¹o ra.
G nghe vµ gióp ®ì H hoµn thiÖn ®¸p ¸n vÒ ý nghÜa cña quang hîp.
- GV ®­a c©u hái vµ gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ c©y xanh cho häc sinh.
h nghiªn cøu sgk – ghi nhí kiÕn thøc.
H nhËn xÐt 2 s¬ ®å trªn b¶ng – bæ sung vµ th¶o luËn nªu ®­îc ý nghÜa cña quang hîp.
H trao ®æi nhãm
§¹i diÖn 1-2 nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt. Bæ sung.
TiÓu kÕt: Nhê qu¸ tr×nh quang hîp c©y xanh ®· t¹o ra c¸c chÊt cÇn cho sù sèng cña c¸c sinh vËt..
KÕt luËn chung: G yªu cÇu 1- 2 hs ®äc kÕt luËn cuèi bµi.
IV. KiÓm tra ®¸nh gi¸:
- GV ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh.HS lµm xong, ®æi bµi chÊm chÐo.
Néi dung phiÕu häc tËp:
1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp? 
Ánh sáng, khí cacbonic, nước.
Ánh sáng, nhiệt độ.
Nhiệt độ, nước, khí cacbonic. 
Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic, nhiệt độ.
2. Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?
Đáp ứng được nhu cầu về ánh sáng cho cây quang hợp.
Đáp ứng được nhu cầu về nhiệt độ cho cây quang hợp.
Cây được phát triển trong điều kiện thời tiết phù hợp sẽ thỏa mãn được những đòi hỏi về các điều kiện bên ngoài, giúp cho sự quang hợp của cây.
cả a và b.
3. Không có cây xanh thì không có sự sống của sinh vật hiện nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không? Vì sao? 
Điều đó đúng, vì mọi sinh vật trên Trái Đất hô hấp đều cần oxi do cây xanh thải ra trong quang hợp. 
 b. Điều đó đúng, vì mọi sinh vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ do cây xanh quang hợp chế tạo ra. 
 c. Điều đó đúng, vì con người và hầu hết các loài sinh vật trên Trái Đất đều phải sống nhờ vào chất hữu cơ và khí oxi do cây xanh quang hợp tạo ra. 
 d. Điều đó không đúng, vì không phải tất cả mọi sinh vật đều phải sống nhờ vào cây xanh
V.DÆn dß:	
Học thuộc bài. 
 - Xem lại bài quang hợp. 
 Xem trước bài: Cây có hô hấp không? 
 Làm thí nghiệm 1, 2 mang đến lớp
TiÕt 27: c©y cã h« hÊp kh«ng
I. Môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc: Häc sinh ph©n tÝch thÝ nghiÖm vµ tham gia thiÕt kÕ 1 thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n häc sinh ph¸t hiÖn ®­îc cã hiÖn t­îng h« hÊp ë c©y.
Nhí ®­îc kh¸i niÖm ®¬n gi¶n vÒ hiÖn t­îng h« hÊp vµ hiÓu ®­îc ý nghi· h« hÊp ®èi víi ®êi sèng cña c©y. Gi¶i thÝch ®­îc vµi øng dông trong trång trät liªn quan ®Õn hiÖn t­îng h« hÊp ë c©y.
2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t mÉu vËt thËt, nhËn biÕt kiÕn thøc. 
3. Th¸i ®é: gi¸o dôc lßng yªu thiªn nhiªn, yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng d¹y häc:
1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: Lµm thÝ nghiÖm tr­íc 1 giê ( nh­ sgk)
- M¸y chiÕu, phiÕu häc tËp.
2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: ¤n l¹i kiÕn thøc bµi quang hîp.
3. KiÓm tra.
? Khi quang hîp l¸ c©y sö dông khÝ g× vµ nh¶ ra khÝ g×.
3. Më bµi: G cho H nh¾c l¹i kh¸i niÖm quang hîp vµ viÕt l¹i s¬ ®å quang hîp..
4.C¸c ho¹t ®éng häc tËp.
Ho¹t ®éng 1: C¸c thÝ nghiÖm chøng minh hiÖn t­îng h« hÊp ë c©y.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
§V§: NÕu ®Ó cèc n­íc v«i trong ngoµi kh«ng khÝ mét thêi gian sÏ cã hiÖn t­îng g×? V× sao
 a. ThÝ nghiÖm 1: Nhãm Lan vµ H¶i.
G yªu cÇu H nghiªn cøu sgk/77 – n¾m c¸ch tiÕn hµnh, kÕt qu¶ cña thÝ nghiÖm.
G cho 1 H tr×nh bµy l¹i thÝ nghiÖm tr­íc líp b»ng c¸ch lªn b¶ng lµm l¹i thÝ nghiÖm trªn m¸y tÝnh b»ng phÇn mÒm FLASH.
GV ph¸t phiÕu häc tËp cho c¸c nhãm.
G l­u ý: Khi H gi¶i thÝch
? VËy ë chu«ng A do ®©u mµ l­îng khÝ c¸cbonic nhiÒu lªn.
G gióp H hoµn thiÖn ®¸p ¸n vµ rót ra kÕt luËn.
Tõ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm 1 ta cã thÓ rót ra ®­îc kÕt luËn g× khi c©y kh«ng cã ¸nh s¸ng?
b. ThÝ nghiÖm 2: Nhãm An vµ Dòng.
G yªu cÇu h thiÕt kÕ ®­îc thÝ nghiÖm dùa trªn nh÷ng dông cô cã s½n vµ kÕt qu¶ ë thÝ nghiÖm 1.
- GV cho HS lqµm thÝ nghiÖm b»ng FLASH.
G cho H nghiªn cøu SGK – tr¶ lêi c©u hái:
? C¸c b¹n An vµ Dòng lµm thÝ nghiÖm ®Ó nh»m môc ®Ých g×.
G nhËn xÐt gióp H hoµn thµnh thÝ nghiÖm vµ gi¶i thÝch râ: Khi ®Æt c©y vµo cèc thuû tinh råi ®Ëy miÕng kÝnh lªn lóc ®Çu trong cèc vÉn cã «xi cña kh«ng khÝ, ®Õn khi khÏ dÞch tÊm kÝnh ®Ó ®­aque ®ãm ®ang ch¸y vµo - ®ãm t¾t ngay chøng tá trong cèc kh«ng cßn khÝ «xi vµ c©y ®· nh¶ khÝ cacbonic.
G thö kÕt qña thÝ nghiÖm ®· chuÈn bÞ cho H quan s¸t – chèt l¹i kiÕn thøc cho c¶ 2 thÝ nghiÖm – H nh¾c l¹i.
Tr¶ lêi theo hiÓu biÕt.
Häc sinh ®äc thÝ nghiÖm quan s¸t h×nh 23.1, ghi l¹i tãm t¾t thÝ nghiÖm. ChuÈn bÞ, tiÕn hµnh, kÕt qu¶
Quan s¸t TN vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp
Th¶o luËn nhãm:
Yªu cÇu:
Häc sinh nªu ®­îc l­îng khÝ CO2 trong chu«ng A t¨ng lªn chØ cã thÓ do c©y th¶I ra.
§¹i diÖn 1-2 nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt. Bæ sung.
- Khi kh«ng cã ¸nh s¸ng c©y nh¶ ra nhiÒu khÝ c¸cb«nic
§¹i diÖn 1-2 nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt. Bæ sung.
2 HS lªn lµm 
- HS tr¶ lêi.
TiÓu kÕt: C©y nh¶ ra khÝ c¸cbonic vµ hót khÝ «xi.
Ho¹t ®éng 2: H« hÊp ë c©y.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
GV h­íng dÉn HS viÕt s¬ ®å h« hÊp.
G yªu cÇu h nghiªn cøu sgk / 75– ghi nhí kiÕn thøc.
G yªu cÇu H tr¶ lêi c©u hái:
+ H« hÊp lµ g×? h« hÊp cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng cña c©y.
+ Nh÷ng c¬ quan nµo cña c©y tham gia h« hÊp vµ trao ®æi khÝ trùc tiÕp víi m«I tr­êng ngoµi.
+ C©y h« hÊp vµo thêi gian nµo.
+ Ng­êi ta ®· dïng biÖn ph¸p nµo ®Ó gióp rÔ vµ h¹t míi gieo h« hÊp
-GV ®­a h×nh ¶nh minh ho¹ cho 1 sè c©u tr¶ lêi.
G gäi H tr¶ lêi 4 c©u hái – H kh¸c bæ sung.
G chèt l¹i kiÕn thøc 
G yªu cÇu h tr¶ lêi c©u hái môc lÖnh/ 79
G gi¶i thÝch c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt cho c¶ líp cïng nghe.
?T¹i sao khi ngñ ®ªm trong rõng hay d­íi t¸n c©y ta thÊy rÊt khã thë, cßn ban ngµy th× m¸t vµ dÔ chÞu.
? Gi÷a quang hîp vµ h« hÊp ë c©y cã quan hÖ víi nhau nh thÕ nµo. 
? V× sao ban ®ªm kh«ng nªn ®Ó nhiÒu 
hoa hoÆc c©y xanh trong phßng ngñ ®ãng kÝn cöa.
H nghiªn cøu sgk – ghi nhí kiÕn thøc.
Häc sinh tr¶ lêi 4 c©u hái;
Yªu cÇu:
+ ViÕt ®­îc s¬ ®å sù h« hÊp.
+ M« t¶ c¸c c¬ quan: cña c©y ®Òu h« hÊp.
+ BiÖn ph¸p lµm t¬i xèp ®Êt.
H c¶ líp theo dâi vµ bæ sung.
H ®äc yªu cÇu – trao ®æi nhanh trong nhãm - ®­a ra c¸c biÖn ph¸p.
Y/c: V× khi ®ªm ®Õn kh«ng cã ¸nh s¸ng, c©y h« hÊp lÊy khÝ «xi vµ nh¶ khÝ cacb«nic sÏ h« hÊp tranh víi con ngêi .
 - Cßn ban ngµy th× m¸t vµ dÔ thë v× c©y ®ang quang hîp lÊy khÝ cacbonic, nh¶ khÝ «xi vµ h¬I n­íc cho con ng­êi h« hÊp.
-V× ban ®ªm c©y kh«ng quang hîp, chØ h« hÊp, c©y sÏ lÊy khÝ «xi cña kh«ng 
khÝ trong phßng vµ th¶i khÝ cacbonic. NÕu ®ãng kÝn cöa,kh«ng khÝ trong phßng sÏ bÞ thiÕu khÝ «xi vµ rÊt nhiÒu khÝ cacbonic nªn ngêi ngñ dÔ bÞ ng¹t, cã thÓ bÞ chÕt.
TiÓu kÕt: C©y h« hÊp suèt ngµy ®ªm, tÊt c¶ c¸c c¬ quan ®Òu tham gia.
KÕt luËn chung: G yªu cÇu 1- 2 hs ®äc kÕt luËn cuèi bµi.
IV. KiÓm tra ®¸nh gi¸:
GV ph¸t phiÕu häc tËp, sau ®ã häc sinh chÊm chÐo bµi.
Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng
1.Khi kh«ng cã ¸nh s¸ng c©y nh¶ khÝ g×? 
 a. KhÝ «xi
 b. KhÝ cacbonic
 c. KhÝ hy®r«
 d. Kh«ng cã khÝ nµo
2. C¬ quan nµo cña c©y h« hÊp.
 a. RÔ
 b. Th©n
 c. L¸
 d. TÊt c¶ c¸c c¬ quan cña c©y( rÔ, th©n, l¸, hoa, qu¶, h¹t).
3. C©y h« hÊp vµo thêi gian nµo?
 a. Vµo buæi s¸ng
 b. Ban ngµy
 c. Suèt ngµy ®ªm
 d. Ban ®ªm
V. H­íng dÉn vÒ nhµ:
 Tr¶ Lêi c©u hái 1,2,3,4,5 cuèi bµi
- ¤n l¹i bµi “cÊu t¹o trong cña phiÕn l¸”
- ChuÈn bÞ lµm thÝ nghiÖm bµi 24 Tr 80
TiÕt 28: PhÇn lín n­íc vµo c©y ®· ®I ®©u
I. Môc tiªu bµi häc:	
1. KiÕn thøc: Häc sinh lùa chän ®­îc c¸ch thiÕt kÕ 1 thÝ nghiÖm chøng minh cho kÕt luËn: PhÇn lín n­íc do rÔ hót vµo c©y ®· ®­îc l¸ th¶i ra ngoµi b»ng sù tho¸t h¬I n­íc. Nªu ®­îc ý nghÜa quan träng cña sù tho¸t h¬i n­íc qua l¸.
N¾m ®­îc nh÷ng ®iÒu kiÖn bªn ngoµi ¶nh h­ëng tíi sù tho¸t h¬i n­íc qua l¸. gi¶i thÝch ý nghÜa cña mét sè biÖn ph¸p kÜ thuËt trong trång trät.
2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t mÉu vËt thËt, nhËn biÕt kiÕn thøc. 
3. Th¸i ®é: gi¸o dôc lßng yªu thiªn nhiªn, yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng d¹y häc:
1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: M¸y chiÕu
2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: ¤n l¹i kiÕn thøc bµi cÊu t¹o trong cña phiÕn l¸.
3. KiÓm tra.
1. H« hÊp lµ g×:
a. Caây huùt khí oâxi vaø thaûi khí cacboânic.
b. Caây laáy khí oâxi ñeå phaân giaûi chaát höõu cô taïo ra naêng löôïng cung caáp cho hoaït ñoäng soáng cuûa caây, ñoàng thôøi thaûi ra khí cacbonic vaø hôi nöôùc .
c. Caây huùt khí oâxi, thaûi khí cacboânic vaø hôi nöôùc.
d. Caây thaûi ra caùc chaát thöøa, ñoäc haïi nhö khí cacboânic.
C©u 2. Tr×nh bµy ( b»ng s¬ ®å ) tãm t¾t qu¸ tr×nh quang hîp cña c©y?
3. Më bµi: ÑVÑ b»ng h×nh ¶nh: Hµng ngµy rÔ ph¶i hót rÊt nhiÒu nöíc, nh­ng theo tÝnh to¸n cña c¸c nhµ khoa häc c©y chØ gi÷ l¹i kho¶ng 2% l­îng n­íc do rÔ hót vµo ? VËy phÇn lín n­íc vµo c©y ®i ®©u ? 
GV giíi thiÖu môc tiªu bµi häc.
4.C¸c ho¹t ®éng häc tËp.
Ho¹t ®éng 1: ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh phÇn lín n­íc vµo c©y ®i ®©u.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
G cho H nghiªn cøu ®éc lËp SGK tr¶ lêi 2 c©u hái.
+ Mét sè häc sinh ®· dù ®o¸n ®iÒu g×.
+ §Ó chøng minh cho dù ®o¸n ®ã hä ®· lµm g×.
G yªu cÇu H ho¹t ®éng nhãm ®Ó lùa chän thÝ nghiÖm.
G t×m hiÓu sè nhãm chän thÝ nghiÖm 1 vµ 2.
G yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy tªn thÝ nghiÖm vµ lÝ do chän cña m×nh.
G l­u ý ®iÒu kiÖn cho c¸c nhãm tr×nh bµy.
GV h­íng dÉn b»ng h×nh ¶nh vµ KL
- Cho HS th¶o luËn c©u hái sgk, tr¶ lêi.
? sù lùa chän nµo ®óng.
G chèt kiÕn thøc – cho H rót ra kÕt luËn.
G cho H nghiªn cøu SGK/ 81
Häc sinh ®äc th«ng tin trong sgk vµ suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái môc lÖnh trang 81
Th¶o luËn nhãm:
Yªu cÇu:
§¹i diÖn 1-2 nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt. Bæ sung.
Häc sinh ®äc th«ng tin trong sgk vµ suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái môc lÖnh trang 77
§¹i diÖn 1-2 nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt. Bæ sung.
TiÓu kÕt: PhÇn lín n­íc do rÔ hótvµo c©y ®· th¶I ra ngoµi b»ng sù tho¸t h¬I n­íc qua l¸.
Ho¹t ®éng 2: ý nghÜa cña sù tho¸t h¬i n­íc qua l¸.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
G cho HS quan s¸t h×nh ¶nh ®éng vÒ sù tho¸t h¬I n­íc qua l¸.
? Sù tho¸t h¬i n­íc qua l¸ cã ý nghÜa g×.
G gäi H tr¶ lêic©u hái – H kh¸c bæ sung.
G chèt l¹i kiÕn thøc 
G yªu cÇu h tr¶ lêi c©u hái môc lÖnh/ 82
G gi¶i thÝch c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt cho c¶ líp cïng nghe.
-GV ®­a h×nh ¶nh, vµ th«ng tin vÒ ý nghÜa cña sù tho¸t h¬i n­íc.
3. Nh÷ng ®iÒu kiÖn bªn ngoµi nµo ¶nh h­ëng ®Õn sù tho¸t h¬i níc qua l¸ ?
GV ®­a h×nh ¶nh ®éng vµ c©u hái ®Ó thÊy c¸c ®iÒu kiÖn ¶nh h­ëng tíi sù tho¸t h¬i n­íc.
? Nhöõng ngaøy coù naéng noùng, khoâ hanh hay coù gioù khoâ thoåi maïnh thì khi troàng caây ngöôøi ta phaûi laøm gì? Vì sao?
h nghiªn cøu sgk – ghi nhí kiÕn thøc.
Häc sinh tr¶ lêi c©u hái;
Yªu cÇu:
+ T¹o søc hót – vËn chuyÓn n­íc vµ muèi kho¸ng tõ rÔ – l¸.
+ Lµm dÞu m¸t cho l¸.
H c¶ líp theo dâi vµ bæ sung.
H ®äc yªu cÇu – trao ®æi nhanh trong nhãm - ®­a ra c¸c biÖn ph¸p.
TiÓu kÕt: c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi nh­: ¸nh s¸ng, nhiÖt ®é, ®é Èm kh«ng khÝ ¶nh h­ëng ®Õn sù tho¸t h¬i n­íc qua l¸.
KÕt luËn chung: G yªu cÇu 1- 2 hs ®äc kÕt luËn cuèi bµi.
IV. KiÓm tra ®¸nh gi¸:
G: Yªu cÇu H tr¶ lêi c©u hái:qua h×nh thøc trß ch¬i.
? H·y m« t¶ thÝ nghiÖm chøng minh cã sù tho¸t hîi n­íc qua l¸.
? V× sao sù tho¸t h¬i n­íc qua l¸ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c©y.
V. H­íng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk.
TiÕt 29:Thùc hµnh :Quan s¸t biÕn d¹ng cña l¸
I. Môc tiªu bµi häc:
1. KiÕn thøc: Häc sinh nªu ®­îc ®Æc ®iÓm h×nh th¸i vµ chøc n¨ng cña mét sè l¸ biÕn d¹ng, tõ ®ã hiÓu ®­îc ý nghÜa biÕn d¹ng cña l¸.
2. KÜ n¨ng: RÌn kÜ n¨ng quan s¸t mÉu vËt thËt, nhËn biÕt kiÕn thøc. 
3. Th¸i ®é: gi¸o dôc lßng yªu thiªn nhiªn, yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng d¹y häc:
1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn: MÉu c©y x­¬ng rång, m©y, ®Ëu hµlan, cñ dong ta, cµnh x­¬ng rång. 
- M¸y chiÕu.
2. ChuÈn bÞ cña häc sinh: MÉu c©y x­¬ng rång, m©y, ®Ëu hµlan, cñ dong ta, cµnh x­¬ng rång.
3. KiÓm tra.
? Chøc n¨ng chÝnh cña l¸ lµ g×.
3. Më bµi: Nhờ có diệp lục mà lá thực hiện quá trình quang hợp tổng hợp chất hữu cơ cho cây.Ngoài ra, cây còn thực hiện quá trình hô hấp và thoát h¬i nước .
4.C¸c ho¹t ®éng häc tËp.
Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu vÒ mét sè lo¹i l¸ biÕn d¹ng
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
G cho H nghiªn cøu ®éc lËp SGK tr¶ lêi 2 c©u hái.
G yªu cÇu H ho¹t ®éng nhãm ®Ó lùa chän kÕt qu¶
G yªu cÇu ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ vµ lÝ do chän cña m×nh.
G l­u ý ®iÒu kiÖn cho c¸c nhãm tr×nh bµy.
? sù lùa chän nµo ®óng.
G chèt kiÕn thøc – cho H rót ra kÕt luËn.
G cho H nghiªn cøu SGK/ 83
GV cho HS xem ¶nh mét sè l¸ biÕn d¹ng.
Häc sinh ®äc th«ng tin trong sgk vµ suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái môc lÖnh trang 83
Th¶o luËn nhãm:
Yªu cÇu:§¹i diÖn 1-2 nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt. Bæ sung.
Häc sinh ®äc th«ng tin trong sgk vµ suy nghÜ tr¶ lêi c¸c c©u hái môc lÖnh trang 83
§¹i diÖn 1-2 nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt. Bæ sung.
TiÓu kÕt: Néi dung b¶ng kiÕn thøc võa hoµn thµnh.
Ho¹t ®éng 2: ý nghÜa cña sù biÕn d¹ng cña l¸.
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
G yªu cÇu h nghiªn cøu sgk / 83– ghi nhí kiÕn thøc.
- G cho HS xem ®o¹n phim vÒ l¸ biÕn d¹ng, l¸ b¾t måi.
G yªu cÇu H tr¶ lêi c©u hái:
+ Cã nhËn xÐt g× vÒ ®Æc ®iÓm h×nh th¸i cña c¸c l¸ biÕn d¹ng so víi l¸ th­êng.
+ Nh÷ng ®Æc ®iÓm biÕn d¹ng ®ã cã ý 
nghÜa g× ®èi v¬Ý c©y.
- G y/c H hoµn thµnh b¶ng /85
G gäi H tr¶ lêic©u hái – H kh¸c bæ sung.
G chèt l¹i kiÕn thøc 
G yªu cÇu h tr¶ lêi c©u hái môc lÖnh/ 83
G gi¶i thÝch c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt cho c¶ líp cïng nghe.
h nghiªn cøu sgk – ghi nhí kiÕn thøc.
Häc sinh tr¶ lêi c©u hái;
Yªu cÇu:
+ ThÝch hîp víi ®iÒu kiÖn sèng
H c¶ líp theo dâi vµ bæ sung.
- Th¶o luËn nhãm.
H ®äc yªu cÇu – trao ®æi nhanh trong nhãm - ®­a ra c¸c biÖn ph¸p.
TiÓu kÕt: L¸ cña mét sè lo¹i c©y biÕn ®æi h×nh th¸i thÝch hîp víi chøc n¨ng ë nh÷ng ®iÒu kiÖn sèng kh¸c nhau.
KÕt luËn chung: G yªu cÇu 1- 2 hs ®äc kÕt luËn cuèi bµi.
IV. KiÓm tra ®¸nh gi¸:
G: Yªu cÇu H tr¶ lêi c©u hái:
? Sù biÕn d¹ng cña l¸ cã ý nghÜa g×. v× sao l¸ cña c©y x­¬ng rång biÕn ®æi thµnh gai.
? Chøc n¨ng cña c¸c lo¹i l¸ biÕn d¹ng.
V. H­íng dÉn vÒ nhµ: Häc bµi, tr¶ lêi c¸c c©u hái trong sgk.
HỘI ĐỒNG CHẤM NCKHSPƯD TRƯỜNG
ĐIỂM
XẾP LOẠI
HỘI ĐỒNG CHẤM NCKHSPƯD HUYỆN
ĐIỂM
XẾP LOẠI

File đính kèm:

  • docSKKNTram.doc
Sáng Kiến Liên Quan