Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra đảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THPT Hồng Bàng

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tổ chức Đảng trong trường trung học phổ thông (THPT) là hạt nhân chính trị,

tập hợp đông đảo các lực lượng quần chúng nhằm thực hiên đường lối, chủ trương,

chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kết quả đạt được của nhà trường

gắn với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Vì vậy, công tác kiểm tra đảng viên, là khâu

then chốt đảm bảo cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình,

Xác định công tác kiểm tra đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng

cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trước tình hình đó,

nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức Đảng của trường THPT Hồng Bàng là phải làm tốt

công tác kiểm tra đảng viên tại chi bộ, cần phải tập trung nghiên cứu và áp dụng

trong quá trình xây dựng nhà trường phát triển đi lên và xây dựng tổ chức Đảng

“trong sạch, vững mạnh”. Đây chính là lí do mà tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp

tăng cường công tác kiểm tra đảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại

trường THPT Hồng Bàng

pdf12 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 26/10/2018 | Lượt xem: 2008 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra đảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THPT Hồng Bàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đầu cấp bỏ học tại trường 
THPT Hồng Bàng 
BM02-LLKHSKKN 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA 
ĐẢNG VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI 
TRƯỜNG THPT HỒNG BÀNG 
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 
Tổ chức Đảng trong trường trung học phổ thông (THPT) là hạt nhân chính trị, 
tập hợp đông đảo các lực lượng quần chúng nhằm thực hiên đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kết quả đạt được của nhà trường 
gắn với sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Vì vậy, công tác kiểm tra đảng viên, là khâu 
then chốt đảm bảo cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, 
Xác định công tác kiểm tra đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tăng 
cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Trước tình hình đó, 
nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức Đảng của trường THPT Hồng Bàng là phải làm tốt 
công tác kiểm tra đảng viên tại chi bộ, cần phải tập trung nghiên cứu và áp dụng 
trong quá trình xây dựng nhà trường phát triển đi lên và xây dựng tổ chức Đảng 
“trong sạch, vững mạnh”. Đây chính là lí do mà tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp 
tăng cường công tác kiểm tra đảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại 
trường THPT Hồng Bàng”. 
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
1. Cơ sở lí luận 
Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất, tập trung, lấy 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ 
nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản vô cùng to 
lớn và quí giá của Đảng và dân tộc ta, đã dẫn dắt chúng ta đi từ thắng lợi này đến 
thắng lợi khác, là ngọn cờ tập hợp đoàn kết của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của chúng ta, hôm nay và mai sau. Đảng ta lấy tập 
trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản trong xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt 
động của Đảng. Đảng bao gồm những người ưu tú, tiên tiến nhất của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động. Đảng ra đời là do đòi hỏi tất yếu của cuộc đấu tranh 
giai cấp cần có sự lãnh đạo thống nhất mọi hoạt động của giai cấp, nhằm mục đích 
lật đổ nhà nước thống trị của giai cấp đối lập để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa 
và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. 
Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng phải luôn chăm lo xây dựng 
Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu cho ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ, 
đó là một yêu cầu tất yếu khách quan và là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng. 
Trong công tác xây dựng Đảng thì công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ 
quan rất trọng của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng muốn tăng 
cường vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và mở rộng ảnh 
hưởng của mình đối với xã hội, phải thường xuyên chăm lo, coi trọng công tác phát 
triển đảng viên. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng phụ thuộc rất lớn vào 
đội ngũ đảng viên và công tác phát triển đảng viên. Chất lượng của từng đảng viên 
và của cả đội ngũ đảng viên phụ thuộc vào công tác xây dựng đội ngũ đảng viên và 
công tác phát triển đảng viên. 
2. Cơ sở thực tiễn. 
- Đặc điểm tình hình. 
Chi bộ trường THPT Hồng Bàng là một chi bộ trong một đơn vị sự nghiệp 
ngoài công lập. Tổng số đảng viên năm 2014: 19 đồng chí. Trong đó, có 17 Đảng 
viên chính thức, 02 Đảng viên dự bị, 5 Đảng viên nữ. Chi bộ có chi ủy gồm 3 
người: 01 bí thư, 01 phó bí thư và 01 chi uỷ viên. 
Ngay từ khi chi bộ được thành lập Ban chi ủy nhà trường đã xác định nhiệm 
vụ trọng tâm của chi bộ muốn lãnh đạo, quản lý tốt chuyên môn nhà trường thì 
công tác Đảng cần được làm thường xuyên trong đó chi bộ đã trú trọng công tác 
kiểm tra đảng viên, với phương châm là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới 
nâng cáo chất lượng dạy và học, phấn đấu đạt các chỉ tiêu mà nghị quyết của chi bộ 
đã đề ra. 
Chi bộ phân công một đ/c phó bí thư phụ trách công tác kiểm tra, xây dựng kế 
hoạch kiểm tra định kì và kiểm tra thường xuyên, hàng tháng kiểm tra việc thực 
hiện nhiệm vụ Đảng viên, thực hiện quy chế chuyên môn, đóng đảng phí, thực hiện 
triển khai các văn bản cấp trên, tổ chức quán triệt học tập các Nghị quyết của Đảng 
các cấp kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Giám sát kỷ luật phát 
ngôn của đảng viên, việc đảng viên thực hiện điều lệ Đảng, giám sát việc thực hiện 
quy chế làm việc của chi bộ, chế độ tự phê bình và phê bình, giám sát thực hiện 
quy định 47 của TƯ về những điều đảng viên kkông được làm. 
Triển khai thực hiện nghiêm túc quyết định số 46-QĐ/TW của BCH Trung 
ương Đảng ban hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám 
sát và kỷ luật của Đảng 
3. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp. 
3.1 Về kiểm tra đảng viên: 
Lập kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra Đảng viên, khi có dấu hiệu vi 
phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm 
vụ đảng viên. Xem xét, kết luận những trường hợp vị phạm kỷ luật, đề nghị cấp ủy 
thi hành kỉ luật. 
Tham mưu cho cấp ủy trong việc giải quyết tố cáo đối với chi bộ và đảng viên, 
giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng. Thực hiện chế độ kiểm tra trên nguyên tắc tập 
trung dân chủ, công khai hóa nhằm bảo vệ nội bộ và phát huy sức mạnh tập thể. 
Kiểm tra kết hợp đánh giá, xếp loại nhằm mục đích xây dựng chi bộ vững mạnh, 
trường tiên tiến và các tổ chức được đánh giá vững mạnh. 
Kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp 
trên. Căn cứ vào quy chế để kiểm tra giám sát các tổ chức, trên cơ sở đó đánh giá 
hiệu quả hoạt động của tổ chức và năng lực của cán bộ, Đảng viên. 
Kiểm tra việc sử dụng và giữ gìn, bảo quản thẻ đảng viên. 
Kiểm tra tài chính của các tổ chức trong nhà trường. 
Kiểm tra thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí 
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên gắn với việc học tập và 
làm theo tư tưởng đạo đức HCM. 
Xây dựng quy chế làm việc cho từng tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. Hàng 
tháng Giám sát việc đảng viên thực hiện nghị quyết chi bộ, tham gia các hoạt động 
của nhà trường, thực hiện chức năng nhiệm vụ và phẩm chất đảng viên . Xem xét kỉ 
luật đối với những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. 
Tiếp tục thực hiện quyết định số 46-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng ban 
hành hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 
của Đảng 
Kiểm tra việc đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm. 
Kiểm tra thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư 
trung ương Đảng., Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 272-
QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là 
cán bộ chủ chốt, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn. 
Kiểm tra thực hiện kế hoạch số 140-KH/HU ngày 14/01/2014 của Ban thường 
vụ Huyện ủy về “thực hiện tự đánh giá của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, cán bộ bán chuyên trách, cán bộ chủ chốt các cấp chưa là đảng viên” 
3.2 Về kiểm tra chuyên môn : 
Từ khi thành lập, chi bộ đã giám sát thực hiện nghị quyết lãnh đạo cán bộ giáo 
viên, CNV thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra, đưa công tác 
lãnh đạo chuyên môn của nhà trường thành một nội dung quan trọng trong Nghị 
quyết hàng tháng của chi bộ. Chi bộ thường xuyên kiểm tra công tác chuyên môn 
của trường thực hiện tiến độ, kế hoạch đã đề ra. 
Kiểm tra việc giảng dạy của giáo viên và học tập học tập của học sinh, rút kinh 
nghiệm về công tác chuyên môn để tìm biện pháp nâng chất lượng. Kiểm tra tổ 
chức học trái buổi cho học sinh, phụ đạo cho HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.... 
Kiểm tra thực hiện phân phối chương trình, hoàn tất chương trình các khối lớp, 
tổ chức tốt việc ôn tập các môn thi tốt nghiệp quốc gia, phối hợp các tổ kiểm tra hồ 
sơ giáo viên, dạy lồng ghép về học tập đạo đức Hồ Chí Minh, về kỹ năng sống, về 
bảo vệ môi trường vào các môn học Văn, Địa, GDCD, Lí, Hóa, Sinh, Công nghệ. 
Rút kinh nghiệm về công tác giáo dục HS cá biệt của giáo viên chủ nhiệm lớp, 
tăng cường thuyết phục, giáo dục tư tưởng, tạo môi trường thân thiện, phát huy tính 
tích cực, chủ động của HS, vận động HS bỏ học đi học lại... 
Các công việc trên được chi bộ thảo luận và góp ý công khai. 
3.3 Biện pháp thực hiện các giải pháp. 
3.3.1 Công tác xây dựng Đảng : 
Tăng cường giáo dục bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho cán 
bộ đảng viên. 
Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên có kế hoạch 
để đảng viên được học tập, cập nhật chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, 
chính sách pháp luật của nhà nước kịp thời, không ngừng nâng cao trình độ lý luận 
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt nhiệm 
vụ. 
Thực hiện có chiều sâu Chi ủy, BGH đã triển khai thực hiện quy định số 101-
QĐ/TW ngày 07/06/2012 của ban bí thư Trung ương đảng về “trách nhiệm nêu 
gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt” , quyết định số 272-QĐ/TU 
ngày 24/07/2012 của BTV Tỉnh ủy và quyết định số 6408-QĐHU ngày 08/04/2013 
BTV Huyện ủy về việc ban hành “Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên cán 
bộ chủ chốt ở các cấp các ngành trong việc học tập và làm theo tư tưởng tấm 
gương đạo đức, đạo đức Hồ Chí Minh”. Kế hoạch số 140-KH/HU ngày 
14/01/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “thực hiện tự đánh giá của cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ bán chuyên trách, cán bộ chủ chốt các cấp 
chưa là đảng viên trong việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư 
Trung ương ”. quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung 
ương đảng về “ Công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tư dưỡng rèn 
luyện đạo đứccủa cán bộ đảng viên” và hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 
17/04/2012 của ủy ban kiểm tra Trung ương “ Hướng dẫn thực hiện Quy định về 
công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của 
cán bộ đảng viên”cho toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, công nhân viên của 
trường trong các kỳ họp hội đồng, kết quả có 100% đảng viên, cán bộ, giáo viên, 
công nhân viên được triển khai. 
Cấp ủy chi bộ đã xây dựng thực hiện Kế hoạch số 141-KH/HU, ngày 
14/01/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Lộc về học tập chuyên đề năm 
2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” trong sinh hoạt chi bộ, 
đoàn thể, tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 -
CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nâng cao hiệu quả học tập và làm 
theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ 
nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. 
3.3.2 Công tác tổ chức: 
Duy trì tốt các hoạt động của chi bộ Sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần, phê 
bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân 
chủ, nêu gương người tốt việc tốt để mọi người học tập, phát huy, đồng thời kiểm 
điểm xử lý kịp thời những hiện tượng tiêu cực để rút kinh nghiệm. Đẩy mạnh 
phong trào thi đua trong mỗi hoạt động của nhà trường, đặc biệt là phong trào 
chuyên môn, từ đó phát hiện các nhân tố tiên tiến để bổ sung lực lượng trung kiên. 
Tổ chức và duy trì hoạt động của tổ trung kiên. Phân công 01 đồng chí chi uỷ 
phụ trách. Sinh hoạt tổ trung kiên mỗi tháng 1 lần. Phân công Đảng viên giúp đỡ 
đối tượng tạo môi trường rèn luyện, thử thách cho từng đối tượng. Qua đó chọn đối 
tượng tích cực, đủ tiêu chuẩn đề nghị thường vụ Huyện ủy xem xét kết nạp vào 
Đảng. 
Chấn chỉnh nền nếp sinh hoạt chi bộ, gắn với kiểm tra việc thực hiện quy 
chuẩn đạo đức và việc làm theo tấm gương đạo đức HCM của đảng viên. 
Bổ sung quy chế hoạt động của chi bộ, phân công cụ thể công tác cho các 
thành viên cấp ủy và các đảng viên. Phân công xác minh lí lịch đối tượng trung 
kiên để phát triển đảng 
3.3.3 Công tác kiểm tra, giám sát. 
Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của 
Đảng, gắn kiểm tra, giám sát với phòng chống tham nhũng, lãng phí, ngăn ngừa 
suy thoái về tư tưởng nhất là đạo đức 
Thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra cán bộ 
đảng viên, chú trọng kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm nhằm phát hiện, chấn 
chỉnh uốn nắn kịp thời những hạn chế thiếu sót. 
3.3.4. Đổi mới phương thức lãnh đạo : 
Xây dựng đội ngũ đảng viên đảm bảo chất lượng, có bản lãnh chính trị, phẩm 
chất, lối sống, lương tâm, tay nghề. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giỏi có tâm 
huyết để quản lý phát triển đúng định hướng và có hiệu quả công tác giáo dục. 
Nâng cao chất lượng học sinh về đạo đức, tri thức, thể lực và kỹ năng nhằm góp 
phần xây dựng con người mới, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công 
nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 
Đổi mới phương pháp quản lý và phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng 
văn hóa. Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 
Khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong giáo dục. 
Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ và trong các hoạt động nhà trường. 
Phát huy vai trò “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, tăng cường trách 
nhiệm cho các chi ủy viên và mỗi đảng viên trong chi bộ, phát huy tính tiên phong 
gương mẫu của người đứng đầu. 
Xây dựng quy chế dân chủ và cơ chế làm việc đúng quy định và có điều chỉnh 
bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tiễn . 
3.3.5 Lãnh đạo công tác chuyên môn của nhà trường : 
Công tác chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, chi bộ giành thời 
gian thích đáng cho công tác này trong sinh hoạt thường kỳ. Ban giám hiệu chịu 
trách nhiệm trước chi bộ về các hoạt động chuyên môn, thường kỳ báo cáo cho chi 
bộ các hoạt động của nhà trường, trình bày các phương án hoạt động để chi bộ bàn 
bạc, thảo luận, xây dựng thành nghị quyết và thống nhất tổ chức thực hiện. Việc 
xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch phải bám sát các văn bản chỉ đạo của 
cấp trên. 
III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 
1. Với các biện pháp như trên: 
Trong các năm học vừa qua chi bộ trường THPT Hồng Bàng đã từng bước đi 
vào ổn định và có chuyển biến rõ rệt. 
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, không có đảng viên 
nào của chi bộ vi phạm đến mức phải bị kỷ luật, không có đơn thư khiếu nại nào 
chất lượng giáo dục của trường có tăng hơn so với các năm học trước. 
2. Một vài số liệu thống kê kết quả đạt được sau khi thực hiện các giải 
pháp: 
Hàng năm có 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ luôn giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh. 
Số đảng viên được kết nap mới luôn tăng đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. 
100% cán bộ giáo viên, CNV và học sinh được học các Nghị quyết, Chỉ thị 
của cấp trên. 
Nhà trường luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được Sở GD&ĐT 
Đồng Nai tặng giấy khen. 
Duy trì ổn định sĩ số từ năm học 2010 là 93.3, đến năm 2015 đạt 95.8. 
Số học sinh được dự thi tốt nghiệp: 100% 
Số học sinh đậu tốt nghiệp đều đạt ở mức 99.5% đến 99.8% 
Tỉ lệ lên lớp thẳng của khối 10 và khối 11: 94.5% ti lệ lên lớp sau rèn luyện hè 
và kiểm tra lại của khối 10 và khối 11: 98.5. 
Học sinh giỏi cấp tỉnh hàng năm đều tăng từ 5 đến 7 em. 
HS đậu vào các trường ĐH, CĐ, THCN: từ 90% - 98% 
Đoàn thanh niên luôn giữ vững danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh. Kết 
nạp 66% thanh niên vào tổ chức Đoàn, kết nạp 100% hs vào Hội Liên hiệp thanh 
niên Việt Nam. 
Công Đoàn nhà trường luôn giữ vững danh hiệu Công Đoàn vững mạnh cấp 
cơ sở. 95% cán bộ giáo viên CNV đạt lao động tiên tiến trở lên 11.2% CSTĐ cấp 
cơ sở 3.8% CSTĐ cấp tỉnh tổ LĐTT: 100%. 
IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG. 
Khả năng ứng dụng của việc thực hiện “Một số giải pháp tăng cường công tác 
kiểm tra đảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THPT Hồng 
Bàng”. có thể áp dụng cho công tác kiểm tra đảng viên của các tổ chức Đảng 
trường THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Với kết quả này, việc thực hiện “Một số 
giải pháp tăng cường công tác kiểm tra đảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo 
dục tại trường THPT Hồng Bàng”. mở ra hướng phát triển cho đề tài: Xây dựng 
tổ chức Đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong trường THPT Hồng Bàng”, 
vì nội dung của việc “Xây dựng tổ chức Đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 
trong trường THPT Hồng Bàng” bao hàm cả nội dung “Đẩy mạnh công tác tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong trường THPT Hồng Bàng 
Những kiến nghị, đề xuất 
Đối với Huyện ủy Xuân Lộc Quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện nhiều hơn nữa 
đến công tác xây dựng tổ chức Đảng của trường THPT Hồng Bàng về mọi mặt, 
nhất là công tác kiểm tra đảng viên. 
Đặc điểm của chi bộ trường THPT Hồng Bàng hoạt động trong một đơn vị sự 
nghiệp ngoài công lập, có những đặc thù riêng khác với chi bộ nhà trường khác, chi 
ủy vừa phải tổ chức chỉ đạo các hoạt động của nhà trường theo nghị quyết chi bộ 
vừa phải tạo được sự đồng thuận của Hộ đồng quản trị tạo được sự hài hòa về lợi 
ích của cán bộ, giáo viên, CNV với lợi ích của chủ đầu tư. Đây là vấn đề khó trong 
công tác của chi ủy. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII. 
2. Đảng Cộng Sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb 
Chính trị Quốc gia – Sự thật. 
3. Tạp chí Cộng sản, Cơ quan Lý luận và Chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam, số 830 (12-2011). 
4. Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
5. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2012), Văn kiện Nghị quyết lần 4 Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội. 
 Xác nhận của nhà trường Xuân Lộc ngày 20 tháng 05 năm 2015 
 NGƯỜI THỰC HIỆN 
 (Ký tên và ghi rõ họ tên) 
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
Năm học: 2014-2015 
––––––––––––––––– 
Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Một số giải pháp tăng cường công tác kiểm tra 
đảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại trường THPT Hồng Bàng”. 
Họ và tên tác giả: Phạm Việt Thắng Chức vụ: Phó hiệu trưởng 
Đơn vị: Trường THPT Hồng Bàng 
Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác) 
- Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: ...............................  
- Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác: ........................................................  
Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  
1. Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô dưới đây) 
- Có giải pháp hoàn toàn mới  
- Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có  
2. Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 4 ô dưới đây) 
- Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao  
- Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng 
trong toàn ngành có hiệu quả cao  
- Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao  
- Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại 
đơn vị có hiệu quả  
3. Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây) 
- Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: 
 Tốt  Khá  Đạt  
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ 
đi vào cuộc sống: Tốt  Khá  Đạt  
- Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả 
trong phạm vi rộng: Tốt  Khá  Đạt  
 Sau khi duyệt xét SKKN, Phiếu này được đánh dấu X đầy đủ các ô tương ứng, có 
ký tên xác nhận và chịu trách nhiệm của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và 
đóng kèm vào cuối mỗi bản sáng kiến kinh nghiệm. 
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 
(Ký tên và ghi rõ họ tên) 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 
Đơn vị Trường THPT Hồng Bàng 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Xuân Lộc, ngày 20 tháng 05 năm 2015 

File đính kèm:

  • pdfskkn_mot_so_giai_phap_tang_cuong_cong_tac_kiem_tra_dang_vien_nham_nang_cao_chat_luong_giao_duc_tai_t.pdf
Sáng Kiến Liên Quan