Sáng kiến kinh nghiệm Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 8

Trong dạy học lịch sử, nắm vững kiến thức khoa học, có nghĩa là phải nắm vững các khái niệm khoa học, hệ thống các khái niệm khoa học.

 Khái niệm lịch sử bao giờ cũng ở mức độ trừu tượng khá cao, vì nó không chỉ phản một sự kiện đa dạng riêng rẽ hay một nhóm sự kiện mà còn phản ánh những hiện tượng phức tạp đa dạng về mặt kinh tế, xã hội, chính trị , những quan hệ của con người với thiên nhiên, của con người với nhau trong quá trình lao động sản xuất và đấu tranh giai cấp.

 Trong dạy học chương trình lịch sử THCS nói chung, bộ môn lịch sử lớp 8 nói riêng, giáo viên và học sinh cũng bắt gặp không ít các khái niệm lịch sử như “Cách mạng tư sản”, “cách mạng vô sản”, “cách mạng dân chủ tư sản”, “cách mạng tư sản dân chủ tư sản kiểu mới” , Trong đó, khái niệm về “cách mạng tư sản” là nội dung còn chứa đựng nhiều vấn đề đáng quan tâm cho nhiều giáo viên hiện nay.

 Vậy, cách mạng tư sản là gì? Tính chất, nhiệm vụ của cách mạng? giai cấp nào lãnh đạo? động lực cách mạng là ai? Chính quyền nhà nước? và xu thế phát triển của cách mạng?. Giải quyết được các vấn đề trên, giáo viên giúp cho học sinh nhận biết được các hình thức, mức độ và bản chất của cuộc cách mạng tư sản.

 

doc7 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 30/07/2015 | Lượt xem: 2401 | Lượt tải: 35Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Ñeà taøi : toå chöùc hoaït ñoäng giaûi trí trí tueä : “ troø chôi sinh hoïc”.
GIAÙO VIEÂN THÖÏC HIEÄN : DÖÔNG THÒ HUYØNH
	I/ LYÙ DO:
Qua khaûo saùt, nghieân cöùu chaát löôïng hoïc taäp cuûa hoïc sinh naêm hoïc 2006 – 2007 vaø hoïc kì I cuûa naêm hoïc 2007 – 2008 cho bieát thöïc traïng hoïc sinh cuûa tröôøng THPT Long Hieäp coù nhöùng öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm nhö sau:
ó Öu ñieåm: 
Moät soá hoïc sinh raát coù höùng thuù trong vieäc nghieân cöùu boä moân sinh hoïc
Ña soá hoïc sinh raát tích cöïc tham gia tranh luaän veà moät vaán ñeà naøo ñoù do giaùo vieân ñaët ra töø nhöõng tình huoáng ñôn giaûn deã suy nghó ñeán nhöõng tình huoáng hoùc buùa ñeán ñau ñaàu vaø soâi noåi tranh luaän.
Ña soá hoïc sinh thích ñöôïc thaûo luaän nhoùm, thích ñöôïc nghe giaùo vieân lieân heä thöïc teá.
ó Khuyeát ñieåm: 
Hoïc sinh thuï ñoäng, söùc ì quaù lôùn, ít tö duy saùng taïo.
Noäi dung maø hoïc sinh phaùt bieåu trong chöông trình thöïc hoïc theå hieän raát roõ raøng 2 chöõ : “ hoïc veït”.
Qua thöïc traïng noùi treân cho thaáy moät ñieàu raèng : Hoïc sinh chöa phaùt huy ñöôïc nhöõng öu ñieåm maø caùc em thaät söï coù vaø chöa bieát caùch khaéc phuïc khuyeát ñieåm cuûa mình. Vaäy ñeå hoïc sinh coù höùng trong boä moân sinh hoïc cuûa mình toâi ñaõ toå chöùc “ Troø chôi sinh hoïc “ ñeå taïo cho hoïc sinh taâm lí thoaûi maùi khi hoïc moân hoïc naøy, giuùp caùc em töï tìm tôùi kieán thöùc maø khoâng hoïc theo kieåu “ nhoài nheùt”.
	Ñieàu ñaùng möøng laø qua 3 laàn toå chöùc troø chôi naøy ( chæ goàm phaàn thi “giaûi oâ chöõ” toâi thaät söï vöøa yù vì noù ñaõ coù hieäu quaû vaø ít nhaát laø hoïc sinh coù söï thay ñoåi moät phaàn suy nghó cuûa mình vôùi moân hoïc naøy maët duø môùi toå chöùc nhöõng laàn ñaàu chöa coù nhieàu kinh nghieäm, cho neân toâi quyeát ñònh ñaàu tö saâu saéc cho troø chôi naøy. 
	II/ NOÄI DUNG THÖÏC HIEÄN:
1/ Ñieàu kieän thöïc hieän:
	a/ Giaùo vieân :
Giôùi haïn noäi dung caàn chuaån bò ñeå hoïc sinh tham gia toát troø chôi
Gôïi yù moät soá noäi dung ôû möùc ñoä khoù ñeå hoïc sinh tìm hieåu theâm vaø töï nghieân cöùu
Giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa hoïc sinh
Phoå bieán noäi quy troø chôi cho hoïc sinh chuaån bò tröôùc
Chia hoïc sinh thaønh töøng ñoäi (coù theå 2 hoaëc 4 ñoäi tuøy soá löôïng hoïc sinh tham gia ), ñaët teân cho töøng ñoäi.
Chuaån bò ngaân haøng caâu hoûi cho töøng phaàn thi khaùc nhau vaø ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau
Laø ban giaùm khaûo cho troø chôi, coù theå môøi theâm 1 soá giaùo vieân khaùc laøm ban giaùm khaûo ñeå chaám ñieåm phaàn giôùi thieäu cuûa töøng ñoäi
 b/ Hoïc sinh :
OÂân taäp kieán thöùc ñaõ hoïc, coù theå xem tröôùc moät soá noäi dung chöa hoïc
Ngoài ñuùng vò trí cuûa ñoäi mình.
Baàu ban thö kí, ngöôøi daãn chöông trình, ñoäi tröôûng cuûa moãi ñoäi
 2/Phöông thöùc thöïc hieän :
 	Tuøy soá löôïng hoïc sinh tham gia troø chôi maø giaùo vieân coù theå boá trí chöông trình troø chôi vaø soá ñoäi:A,B,Ctham gia.
	Do ñieàu kieän cô sôû vaät chaát cuûa tröôøng khoâng coù hoäi tröôøng neân chæ coù theå toå chöùc theo ñôn vò lôùp.
	Sau ñaây xin trình baøy quy taéc cuûa “Troø chôi sinh hoïc” ñöôïc tieán haønh theo ñôn vò lôùp.
	 a/Tieát muïc 1: Hoïc sinh daãn chöông trình neâu lí do vaø theä leä cuûa troø chôi (giaùo vieân gôïi yù cho hoïc sinh chuaån bò), giôùi thieäu thaønh phaàn tham gia.
	 b/Tieát muïc 2: Phaàn thi cuûa boán ñoäi : A,B,C,D
	PHAÀN 1: “Töï giôùi thieäu”
	Phaàn naøy tröôûng nhoùm cuûa moãi ñoäi seõ giôùi thieäu teân cuûa ñoäi mình, sôû tröôøng cuûa ñoäi veà boä moân sinh hoïc, ñaõ chuaån bò nhö theá naøo ñeå tham gia troø chôi naøy.
	Ban giaùm khaûo nhaän xeùt vaø cho ñieåm (ñieåm toái ña 10 ñieåm: Troâi traûi 3 ñieåm, sôû tröôøng 3 ñieåm, chuaån bò toát 4 ñieåm)
	PHAÀN 2 : “ Khôûi ñoäng” Goàm 20 caâu hoûi, moãi ñoäi seõ traû lôøi 5 caâu vaø ghi laïi ñaùp aùn treân baûng, moãi caâu ñuùng ñöôïc 2 ñieåm ( ñieåm toái ña cuûa moãi ñoäi laø 10 ñieåm)
	Giaùo vieân nhaän xeùt vaø cho ñieåm töøng phaàn, thö kí coäng ñieåm.
	PHAÀN 3 : “ Gôïi yù – Traû lôøi”
	Moãi ñoäi thi 2 löôït, moãi löôït goàm 2 hoïc sinh , 1 ngöôøi nhaän thoâng tin töø laù thaêm vaø gôïi yù cho ngöôøi coøn laïi traû lôøi, khoâng ñöôïc duøng töø coù trong thoâng tin ñeå gôïi yù. Traû lôøi ñuùng 1 thoâng tin coù 5 ñieåm
Ví duï : Trong laù thaêm coù töø “ Goân gi”
	+ Gôïi yù : Ñaây laø baøo quan cuûa teá baøo, laø nha maùy phaân phoái saûn phaåm cho teá baøo
	+ Traû lôøi : “ Goân gi”
v Löu yù : Neáu ñoàng ñoäi traû lôøi thì khoâng tính ñieåm.
	Giaùo vieân toång keát ñieåm
Ngöôøi daãn chöông trình toång keát ñieåm cho 3 phaàn treân
	PHAÀN 4 : “ Ñoaùn oâ chöõ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ngöôøi daãn chöông trình thoâng baùo soá haøng doïc, haøng ngang, gôïi yù cuûa töø khoaù
Moãi ñoäi seõ cöû laàn löôït töøng ñaïi dieän ñeå traû lôøi, ai giô tay tröôùc seõ ñöôïc daønh quyeàn traû lôøi tröôùc, neáu ñuùng moãi haøng ngang coù 5 ñieåm, neáu sai thi 1 trong 3 ñoäi coøn laïi ai giô tay tröôùc seõ ñöôïc traû lôøi. Ñoäi naøo xung phong traû lôøi ñuùng töø khoaù seõ ñöôïc 20 ñieåm, neáu sai seõ khoâng ñöôïc tieáp tuïc tham gia phaàn thi naøy.
	PHAÀN 5 : “ Gheùp coät”
A
B
Ñaùp aùn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
1_____
2_____
3_____
4_____
5_____
6_____
7_____
8_____
9_____
10_____
Ñaïi dieän cuûa moãi ñoäi nhaän ñeà thi vaø ghi laïi ñaùp aùn treân baûng( ñeà thi ñaõ ñöôïc troän saün). Ñuùng 1 ñaùp aùn seõ ñöôïc 5 ñ , neáu ngöôøi ñaïi dieän chöa laøm heát thì nhôø ñoàng ñoäi trôï giuùp , ñuùng 1 ñaùp aùn ñöôïc 3 ñ.
	 c /Tieát muïc 3: Toång keát phaùt thöôûng
	- Giaùo vieân nhaän xeùt öu khuyeát ñieåm cuûa hoïc sinh trong troø chôi
	- Phaùt thöôûng : Tuyø ñieàu kieän cuûa lôùp maø phaùt thöôûng nhöõng phaàn quaø cho moãi ñoäi( 1 giaûi nhaát, 1 giaûi nhì, 1 giaûi ba, 1 giaûi phong traøo)
3/ Troø chôi maãu :
 a/Tieát muïc 1: Hoïc sinh daãn chöông trình neâu lí do vaø theä leä cuûa troø chôi (giaùo vieân gôïi yù cho hoïc sinh chuaån bò), giôùi thieäu thaønh phaàn tham gia.
b/Tieát muïc 2: Phaàn thi cuûa boán ñoäi : A,B,C,D
	PHAÀN 1: “Töï giôùi thieäu”
	PHAÀN 2 : “ Khôûi ñoäng”
Caâu hoûi
Ñaùp aùn
 Caâu 1 : Axit nucleâic coù maáy loaïi? 
2 loaïi
Caâu 2 : Ñôn vò toå chöùc cô baûn cuûa theá giôùi soáng laø gi? 
Teá baøo
Caâu 3 : Sinh vaät bao goàm maáy giôùi ? Keå teân caùc giôùi ñoù?
5 giôùi: Khôûi sinh, nguyeân sinh, naám, thöïc vaät, ñoäng vaät
Caâu 4 : Sinh vaät nhaân thaät goàm nhöõng giôùi naøo ?
Nguyeân sinh, naám, thöïc vaät, ñoäng vaät
Caâu 5 :Cho bieát caùc nguyeân toá chuû yeáu trong teá baøo ?
Cac bon, hiñroâ, oâxi, ni tô
Caâu 6 : Nguyeân toá naøo sau ñaây khoâng phaûi laø nguyeân toá ña löôïng : Can Xi, Photpho, Bo, Croâm, Löu Huyønh, Saét
Bo, Croâm, Saét
Caâu 7 : Moät nucleâoâtit goàm maáy thaønh phaàn?
3 thaønh phaàn
Caâu 8 : Taäp hôïp naøo thuoäc giôùi nguyeân sinh : Truøng amip, truøng roi, taûo ñoû, naám nhaày, ñòa y
Truøng amip, truøng roi
Caâu 9 : Nguyeân toá .chieám tæ leä raát nhoû nhöng sinh vaät khoâng theå soáng neáu thieáu chuùng
Vi löôïng
Caâu 10 : .Chieám thaønh phaàn chuû yeáu trong moïi teá baøo vaø cô theå soáng
Nöôùc 
Caâu 11 : Do ñaâu laù trinh nöõ cuïp laïi khi chaïm tay vaøo?
Caùc teá baøo ôû cuoáng laù maát nöôùc
Caâu 12 : Ñöôøng mía laø loaïi ñöôøng ñoâi ñuùng hay sai?
Ñuùng
Caâu 13 : Ñôn phaân cuûa xenluloâzô ?
Glucoâzô
Caâu 14 : Lieân keát giöõa caùc axit amin trong phaân töû proâteâin ?
Lieân keát pep tit
Caâu 15 : Ñöôøng naøo laø ñöôøng söõa : Glucoâzô, lactoâzô, galactoâzô, mantoâzô ?
Lactoâzô
Caâu 16 : Xenluloâzô laø loaïi ñöôøng caáu taïo neân.
Thaønh teá baøo thöïc vaät
Caâu 17 : Ñaëc tính chung cuûa lipit?
Kò nöôùc
Caâu 18 : Caáu taïo cuûa môõ goàm .phaân töû gliceârol vaø..axit beùo
1 – 3
Caâu 19 : Vì sao soát cao laïi raát nguy hieåm
Proâteâin bò bieán tính maát chöùc naêng
Caâu 20 : Yeâuù toá xuùc taùc cho caùc phaûn öùng sinh hoaù?
Enzim
PHAÀN 3 : “ Gôïi yù – Traû lôøi”:
STT
THOÂNG TIN
GÔÏI YÙ
1
Proâteâin 
2
Axit amin
3
Cacbohiñrat
4
Vi sinh vaät
5
Naám 
6
Nuoâi caáy
7
Hoâ haáp
8
Lac tic
PHAÀN 4 : “ Ñoaùn oâ chöõ"
1
B
AØ
O
Q
U
A
N
2
N
AÊ
N
G
L
Ö
ÔÏ
N
G
3
L
I
P
A
Z
A
4
M
AØ
N
G
S
I
N
H
C
H
AÁ
T
5
T
OÅ
N
G
H
ÔÏ
P
6
P
H
AÂ
N
Ñ
OÂ
I
7
Ñ
Ôï
N
P
H
AÂ
N
8
P
H
OÂ
T
P
H
A
T
Gôïi yù :
+ Töø khoaù haøng doïc : Quaù trình naøy chæ coù theå dieân ra ôû moät nhoùm sinh vaät nhaát ñònh
+ Haøng ngang : 
OÂ soá 1 : Teân goïi chung cuûa Goân gi, nhaân, riboâxoâm, ti theå, laïp theå.
OÂ soá 2 : Saûn phaåm quan troïng cuûa quaù trình hoâ haáp teá baøo
OÂ soá 3 : Laø moät loaïi enzim
OÂ soá 4 : Thaønh phaàn naøy caáu taïo goàm proâteâin vaø photpho lipit
OÂ soá 5 : Quaù trình naøy coøn goïi laø ñoàng hoaù
OÂ soá 6 : Hình thöùc sinh saûn chuû yeáu cuûa vi khuaån
OÂ soá 7 : Ñaây laø moät ñôn vò caáu taïo neân ñaïi phaân töû
OÂ soá 8 : 1 nhoùm cuûa phaân töû ATP
PHAÀN 5 : “ Gheùp coät”
Nhoùm A
A
B
Ñaùp aùn
1. Caùc saéc toá quang hôïp
2. Trong pha saùng cuûa quang hôïp nöôùc bò phaân li nhôø
3. ATP vaø NADP ñöôïc taïo ra trong pha saùng cuûa quaù trình quang hôïp 
4. Oâxi ñöôïc taïo ra trong quang hôïp
5. Pha saùng cuûa quaù trình quang hôïp seõ khoâng theå dieãn ra 
6. Moïi thöïc vaät ñeàu
7. Cuøng moät gioáng luùa, troàng ôû caùc ñieàu kieän khaùc nhau
8. Pha saùng cuûa quang hôïp dieãn ra
a. Töø quaù trình quang phaân li nöôùc
b. Coù theå coù haøm löôïng caùc saéc toá raát khaùc nhau
c. Coù nhieäm vuï haáp thuï naêng löôïng aùnh saùng
d. Khi khoâng coù aùnh saùng
e. Naêng löôïng aùnh saùng vaø phöùc heä giaûi phoùng oâxi
f. ÔÛ maøng tilacoâit
g. Coù chöùa clorophin
h. Nhôø hoaït ñoäng cuûa chuoãi chuyeàn electron quang hôïp
1__c___
2__e__
3__h___
4__a __ 
5___d__
6___g__
7__b__
8__f___
	Nhoùm B
A
B
Ñaùp aùn
1. Pha saùng cuûa quang hôïp dieãn ra
2. Cuøng moät gioáng luùa, troàng ôû caùc ñieàu kieän khaùc nhau
3. Moïi thöïc vaät ñeàu
4. Pha saùng cuûa quaù trình quang hôïp seõ khoâng theå dieãn ra 
5. Oâxi ñöôïc taïo ra trong quang hôïp
6. ATP vaø NADP ñöôïc taïo ra trong pha saùng cuûa quaù trình quang hôïp 
7. Trong pha saùng cuûa quang hôïp nöôùc bò phaân li nhôø 
8. Caùc saéc toá quang hôïp
a. Töø quaù trình quang phaân li nöôùc
b. Coù theå coù haøm löôïng caùc saéc toá raát khaùc nhau
c. Coù nhieäm vuï haáp thuï naêng löôïng aùnh saùng
d. Khi khoâng coù aùnh saùng
e. Naêng löôïng aùnh saùng vaø phöùc heä giaûi phoùng oâxi
f. ÔÛ maøng tilacoâit
g. Coù chöùa clorophin
h. Nhôø hoaït ñoäng cuûa chuoãi chuyeàn electron quang hôïp
1__f___
2__b__
3__g___
4__d __ 
5___a__
6___h__
7__e__
8__c___
Nhoùm C
A
B
Ñaùp aùn
1. Cuøng moät gioáng luùa, troàng ôû caùc ñieàu kieän khaùc nhau 
2. Trong pha saùng cuûa quang hôïp nöôùc bò phaân li nhôø
3. ATP vaø NADP ñöôïc taïo ra trong pha saùng cuûa quaù trình quang hôïp 
4. Oâxi ñöôïc taïo ra trong quang hôïp
5. Pha saùng cuûa quaù trình quang hôïp seõ khoâng theå dieãn ra 
6. Moïi thöïc vaät ñeàu
7. Caùc saéc toá quang hôïp
8. Pha saùng cuûa quang hôïp dieãn ra
a. Töø quaù trình quang phaân li nöôùc
b. Coù theå coù haøm löôïng caùc saéc toá raát khaùc nhau
c. Coù nhieäm vuï haáp thuï naêng löôïng aùnh saùng
d. Khi khoâng coù aùnh saùng
e. Naêng löôïng aùnh saùng vaø phöùc heä giaûi phoùng oâxi
f. ÔÛ maøng tilacoâit
g. Coù chöùa clorophin
h. Nhôø hoaït ñoäng cuûa chuoãi chuyeàn electron quang hôïp
1__b___
2__e__
3__h___
4__a __ 
5___d__
6___g__
7__c__
8__f___
Nhoùm D
A
B
Ñaùp aùn
1. Trong pha saùng cuûa quang hôïp nöôùc bò phaân li nhôø
2. Pha saùng cuûa quang hôïp dieãn ra
3. Oâxi ñöôïc taïo ra trong quang hôïp
4. ATP vaø NADP ñöôïc taïo ra trong pha saùng cuûa quaù trình quang hôïp 
5. Pha saùng cuûa quaù trình quang hôïp seõ khoâng theå dieãn ra 
6. Moïi thöïc vaät ñeàu
7. Cuøng moät gioáng luùa, troàng ôû caùc ñieàu kieän khaùc nhau
8. Pha saùng cuûa quang hôïp dieãn ra
a. Töø quaù trình quang phaân li nöôùc
b. Coù theå coù haøm löôïng caùc saéc toá raát khaùc nhau
c. Coù nhieäm vuï haáp thuï naêng löôïng aùnh saùng
d. Khi khoâng coù aùnh saùng
e. Naêng löôïng aùnh saùng vaø phöùc heä giaûi phoùng oâxi
f. ÔÛ maøng tilacoâit
g. Coù chöùa clorophin
h. Nhôø hoaït ñoäng cuûa chuoãi chuyeàn electron quang hôïp
1__e___
2__c__
3__a___
4__h__ 
5___d__
6___g__
7__b__
8__f___
	III/ KEÁT LUAÄN: 
	Toå chöùc “ Troø chôi sinh hoïc” giuùp ích cho caùc em coù nhaän ñònh ñuùng ñaén cho muïc tieâu hoïc taäp thaät söï cuûa mình, caùc em coù caùi nhìn khaùc veà moân hoïc, töø ñoù trang bò kieán thöùc vöõng vaøng hôn ñeå böôùc leân naác thang cao hôn, khoù khaên hôn. Vì vaäy khoâng chæ nhöõng hoïc sinh khaù gioûi phaùt huy tích cöïc ñöôïc khaû naêng cuûa mình maø nhöõng hoïc sinh ôû möùc trung bình – yeáu cuõng coù theå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù.
	Tuy nhieân vieäc toå chöùc troø chôi naøy gaëp khoâng ít khoù khaên nhö : Chæ coù theå toå chöùc theo ñôn vò laø lôùp neân giaùo vieân phaûi soaïn thaät nhieàu caâu hoûi vaø troän thaønh nhieàu ñeà khaùc nhau ñoái vôùi moãi lôùp khaùc nhau. Thôøi gian thöïc hieän khoaûng 3h ñeán 3h 30 phuùt.
	Tuy nhieân ñeå khaéc phuïc khoù khaên naøy ñoøi hoûi 1 söï ñaàu tö raát lôùn cuûa giaùo vieân, söï tham gia tích cöïc cuûa hoïc sinh . Hy voïng qua ñeà taøi naøy seõ laøm thay nhìn cuûa hoïc sinh, hoïc sinh seõ thaáy quyù troïng kieán thöùc mình ñaõ hoïc ñöôïc .

File đính kèm:

  • docSANG_KIEN_KINH_NGHIEM_BD_HSG_LICH_SU.doc
Sáng Kiến Liên Quan