Kế hoạch công tác Nghiên cứu khoa học - Sáng kiến kinh nghiệm

Mỗi SKKN là sản phẩm trí tuệ của riêng cá nhân, kết quả đánh giá SKKN được xếp loại ở năm nào sẽ được thưởng của năm học đó.

Nội dung SKKN là những nội dung, giải pháp mới, định hướng vào một số lĩnh vực sau:

- Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo TT 30/2014

- Công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động trong nhà trường.

- Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy.

- Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở nhà trường.

 

doc5 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 25/12/2015 | Lượt xem: 2637 | Lượt tải: 17Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch công tác Nghiên cứu khoa học - Sáng kiến kinh nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH OAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG TH THANH VĂN
Số: 136 /KH-THTV
 Thanh Văn, ngày 8 tháng 10 năm 2015
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NCKH- SKKN
Năm học 2015- 2016
Thực hiện Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 - 2016;
Căn cứ công văn số 9575/SGD&ĐT-KHCN về việc hướng dẫn công tác SKKN năm học 2015 - 2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 01 tháng 10 năm 2015;
Căn cứ hướng dẫn số 511/PGD ĐT ngày 5/10/2015 của Phòng GD&ĐT Thanh Oai v/v hướng dẫn công tác NCKH-SKKN năm học 2015- 2016.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016 của trường Tiểu học Thanh Văn
Trường Tiểu học Thanh Văn xây dựng công tác trọng tâm Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), Nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2015 - 2016 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Nâng cao khả năng nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học vào giảng dạy để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hoạt động giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của nhà trường, của Ngành.
2. Yêu cầu:
Quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung công tác NCKH, SKKN; nghiêm túc thực hiện quy trình viết và chấm SKKN, tập trung nâng cao chất lượng, tăng cường phổ biến, áp dụng kết quả NCKH, SKKN vào thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động NCKH, SKKN được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, phục vụ tốt công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh trong toàn trường.
B. CÁC NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM 
I. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nhà trường khuyến khích các cá nhân tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học giáo dục, khoa học công nghệ nhằm tìm ra các biện pháp giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình quản lý, giảng dạy và thực hiện các biện pháp giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình quản lý, giảng dạy và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị và của Ngành.
Nội dung nghiên cứu của đề tài phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của nhà trường, của Ngành GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phải đi sâu giải quyết những vấn đề thực tiễn 
Nhà trường cần tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất cho cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học, gắn lý luận với thực tiễn, 
II. CÔNG TÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC TIÊN TIẾN
1. Định hướng nội dung nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm
Mỗi SKKN là sản phẩm trí tuệ của riêng cá nhân, kết quả đánh giá SKKN được xếp loại ở năm nào sẽ được thưởng của năm học đó.
Nội dung SKKN là những nội dung, giải pháp mới, định hướng vào một số lĩnh vực sau: 
- Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh theo TT 30/2014
- Công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các mặt hoạt động trong nhà trường.
- Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy. 
- Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở nhà trường.
- Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí.
- Hoạt động xã hội hoá giáo dục trong các trường học.
- Xây dựng và tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện, cơ sở thực hành, thực tập.
- Tổ chức học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú trong nhà trường.
- Nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp.
- Cải tiến về nội dung bài giảng, phương pháp giảng dạy bộ môn, phương pháp kiểm tra, đánh giá, cho điểm học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội. 
- Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Đồ dùng dạy học tự làm, sản phẩm CNTT có bản thuyết minh 
2. Quy định chung.
- Bản SKKN được đánh máy bằng MS Word, khổ giấy A4, Font Unicode, kiểu chữ Times New Roman cỡ 14. dãn dòng 1.2, lề trái: 3 cm; lề phải: 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2 cm. Tiêu đề đầu trang: Ghi tên đề tài ; Tiêu đề chân trang: đánh số trang/Tổng số trang, căn giữa. 
- Không chấm và công nhận những SKKN có 2 tác giả trở lên.
3. Quy trình đánh giá.
a. Cá nhân: 
- Đăng ký viết đề tài NCKH-SKKN với tổ chuyên môn vào đầu năm học tại hội nghị viên chức.
- Báo cáo SKKN trước tổ chuyên môn.
b. Tổ chuyên môn:
	Các thành viên trong hội đồng khoa học cơ sở thẩm định, đánh giá, xếp loại SKKN theo các nội dung Phụ lục 5 của Phòng GD&ĐT sau đó tổng hợp gửi kết quả lên Hội đồng khoa học cấp trên.
c. Hội đồng khoa học cơ sở:
	Tổ chức đánh giá, thẩm định những SKKN được hội đồng khoa học cơ sở xếp loại A và gửi SKKN xếp loại A lên Phòng GD&ĐT theo thời gian qui định.
4. Giao nộp SKKN:
a. Thời gian nộp: Dự kiến từ 4-5/4/2016.
b. Địa điểm nộp: Phòng 105.
 c. Hồ sơ nộp:
+ Danh sách xếp SKKN của cả trường, danh sách SKKN xếp loại A gửi chấm cấp huyện: 01 bản.
+ Biên bản chấm SKKN kẹp vào sau trang bìa của mỗi SKKN; 
+ Bản in SKKN: Bó theo môn học/lĩnh vực.
	+ Đối với cá nhân sau khi có SKKN xếp loại A cấp huyện sẽ in đĩa CD chứa tệp đề tài SKKN sắp xếp theo môn học hoặc lĩnh vực viết SKKN. 
5. Tổ chức lưu trữ, phổ biến, ứng dụng kết quả SKKN
- Nhà trường tiếp tục xây dựng lịch tổ chức phổ biến, ứng dụng kết quả SKKN vào thực tiễn hoạt động của trường sao cho phù hợp với thời gian tiến độ công việc của trường mình.
- Tổ chức hội thảo, phổ biến, ứng dụng thực tiễn các SKKN có chất lượng theo chuyên đề qui mô trường, tổ, nhóm chuyên môn.
- Chủ động lưu trữ đầy đủ các hồ sơ liên quan đến SKKN như: Quyết định thành lập Hội đồng khoa học, Kế hoạch thực hiện công tác SKKN năm học, danh sách đăng ký SKKN của các cá nhân, Quyết định thành lập Hội đồng chấm SKKN, phiếu chấm của giám khảo, SKKN mới công nhận, SKKN được phổ biến ứng dụng trong năm học, các biên bản thẩm định của tổ chuyên môn và Hội đồng khoa học. Khuyến khích các trường tổ chức biên tập SKKN và tham khảo các SKKN được xếp loại cấp Ngành và các cấp cao hơn để việc phổ biến, áp dụng SKKN được rộng rãi, đạt hiệu quả cao. 
- Trường tổ chức phổ biến, biên tập các SKKN có chất lượng cao theo từng ngành học, môn học để phổ biến tới các trường.
III. QUY ĐỊNH VỀ THI ĐUA
Nhà trường xem xét đánh giá thi đua về công tác SKKN theo các nội dung:
- Tập thể thực hiện đúng và có chất lượng quy trình chấm SKKN, tổ chức tốt các hoạt động phổ biến, áp dụng kết quả SKKN (thể hiện ở số buổi tổ chức, hình thức tổ chức). Thực hiện đăng ký và nộp SKKN về Phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định. 
- SKKN được xếp loại cấp ngành sẽ được khen thưởng theo đúng quy định hiện hành. Cá nhân có SKKN có nội dung giống nhau, sao chép đều không được xếp loại và xử lý hạ bậc thi đua. Tập thể có cá nhân sao chép SKKN sẽ bị xem xét, nhắc nhở trong đánh giá thi đua cuối năm.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Phát động phong trào viết, phổ biến các yêu cầu về nội dung, hình thức và các tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại SKKN theo quy định. Hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký SKKN và triển khai thực hiện. 
- Thành lập Hội đồng khoa học, Hội đồng chấm để đánh giá, xếp loại SKKN.
- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra giám sát, thẩm định SKKN theo quy định.
- Phổ biến, ứng dụng SKKN chất lượng cao phù hợp với nhu cầu của mỗi bộ phận, phù hợp với phân phối chương trình của Bộ GD-ĐT. 
Thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai nghiêm túc có hiệu quả hoạt động SKKN nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục trong các nhà trường.
Trong quá trình triển khai, nếu có trao đổi, các đơn vị phản ánh về trường bộ phận tổng hợp (đ/c Bình) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận: 
-Phòng GD&ĐT( để b/c)
- Các tổ CM (để phối hợp)
- Website của trường 
- Lưu: VT, 
HIỆU TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

File đính kèm:

  • docKe_hoach_viet_sang_kien_kinh_nghiem.doc
Sáng Kiến Liên Quan