Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư ở trường THPT Xuân Lộc

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Như chúng ta đã biết văn thư là công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng và

đây là công tác thường xuyên của mỗi cơ quan trong lĩnh vực quản lý hành chính

nhà nước. Đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì các đơn vị hành

chính sự nghiệp cũng như các doanh nghiệp luôn quan tâm đến công tác văn thư vì

làm tốt công tác công văn, giấy tờ sẽ đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý của

cơ quan, góp phần nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc, phòng chống tệ nạn

quan liêu, giấy tờ và giữ gìn bí mật của nhà nước và cơ quan.

Trong hoạt động của nhà trường từ việc đề ra các chính sách, chủ trương, kế

hoạch đều phải dựa vào thông tin mà hoạt động để đảm bảo thông tin bằng văn

bản giấy tờ là công tác văn thư. Chính vì vậy công tác văn thư giữ một vai trò hết

sức quan trọng là điều kiện không thể thiếu nhằm giúp Ban giám hiệu thu thập, xử

lý thông tin một cách chính xác từ đó đưa ra quyết định có hiệu quả góp phần hoàn

thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.

Bản thân tôi được phân công làm nhiệm vụ công tác văn thư của trường.

Trong quá trình công tác tôi nhận thức được tầm quan trọng của công tác văn thư

đối với công việc quản lý của nhà trường và tôi đã rút ra một số kinh nghiệm từ

công việc thực tế tại trường đây cũng chính là lý do tôi chọn đề tài một số biện

pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư ở trường THPT Xuân Lộc.

pdf68 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Ngày: 26/10/2018 | Lượt xem: 390 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư ở trường THPT Xuân Lộc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g loại trường công lập hoặc ngoài công lập 
trong địa bàn tỉnh 
 + Học sinh chuyển trường trong cùng loại hình 
trường công lập hoặc trường ngoài công lập 
trong địa bàn tỉnh. 
X 
X 
X 
2. Tốt 
3. Tốt 
4. Tốt 
Lộc gửi file word kèm theo 
1.2 Niêm yết các TTHC, điện thoại đường dây 
nóng 
X 
 - Hình thức niêm yết: 
Bảng thông báo, Đài phát 
thanh huyện. 
- Số điện thoại đường dây 
nóng: 0613.871115 
1.3 Lập hòm thư góp ý 
X 
 Số lượng ý kiến đã tiếp 
nhận năm 2014 : 0 
1.4 Công tác tiếp nhận hồ sơ theo các TTHC đã 
niêm yết 
- Hồ sơ đã tiếp nhận 
- Có viết phiếu tiếp nhận hồ sơ 
- Có vào Sổ theo dõi tiếp nhận 
X 
X 
X 
- Số lượng hồ sơ: 430 
- Số lượng hồ sơ: 
- Số lượng hồ sơ: 430 
1.5 Số lượng hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết từ 
ngày 14/4/2014 đến thời điểm báo cáo 
- Đã giải quyết đúng quy định 
- Giải quyết chưa đúng quy định 
X 
- Số lượng hồ sơ: 283 
- Số lượng hồ sơ: 283 
- Số lượng hồ sơ: 0 
1.6 Tiếp nhận và xử lý vướng mắc, kiến nghị của 
tổ chức, công dân về TTHC: 
 54 
- Xây dựng Quy chế tiếp nhận và xử lý vướng 
mắc, kiến nghị của tổ chức, công dân về TTHC 
(Quy chế do đơn vị ban hành) 
- Niêm yết tiếp nhận phản ánh; kiến nghị về 
quy định hành chính 
- Số lượng vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, 
công dân về TTHC đã tiếp nhận năm 2014 
- Số lượng vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, 
công dân về TTHC tiếp nhận đã xử lý năm 
2014 
- Số lượng vướng mắc, kiến nghị của tổ chức, 
công dân về TTHC tiếp nhận chưa xử lý năm 
2014 
X 
- Quyết định số 52/QĐ-
THPT ngày 14/4/2014 của 
trường THPT Xuân Lộc 
ban hành Quy chế tiếp 
nhận và xử lý vướng mắc, 
kiến nghị của tổ chức, 
công dân về quy định hành 
chính tại trường THPT 
Xuân Lộc 
- Số lượng vướng mắc, 
kiến nghị: Không 
Nội dung vướng mắc, kiến 
nghị: Không 
- Số lượng vướng mắc, 
kiến nghị: Không 
Nội dung vướng mắc, kiến 
nghị: Không 
- Số lượng vướng mắc, 
kiến nghị: Không 
Nội dung vướng mắc, kiến 
nghị: Không 
Trường gửi Quyết định số 
52/QĐ-THPT ngày 14/4/2014 
của trường THPT Xuân Lộc 
ban hành Quy chế tiếp nhận 
và xử lý vướng mắc, kiến nghị 
của tổ chức, công dân về quy 
định hành chính tại trường 
THPT Xuân Lộc bằng file 
word 
2 Cải cách tổ chức bộ máy hành chính trong năm 2014 
 Rà soát chức năng, nhiệm vụ tổ chức bên trong 
đơn vị: 
- Không chồng chéo 
- Còn chồng chéo 
X 
 55 
3 Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2014 
3.1 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị Kế hoạch số ......./KH-...... 
ngày .../.../20... của .......... 
về đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức 
của đơn vị năm (giai đoạn) 
..... 
3.2 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tại đơn vị - Tổng số theo kế hoạch: 
.............. người. 
- Đào tạo theo trình độ 
................. có ..... người 
- Đào tạo theo trình độ 
................. có ..... người 
3.3 Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào 
tạo, bồi dưỡng cấp huyện, cấp tỉnh 
 - Đào tạo theo trình độ 
................. có ..... người 
- Đào tạo theo trình độ 
................. có ..... người 
3.4 Đánh giá tác phong làm việc, thái độ phục vụ, 
phong cách giao tiếp của CB-CC-VC trên cơ sở 
khảo sát ý kiến của tổ chức và công dân 
 Báo cáo số ....../BC-...... 
ngày .../.../20... của .....về 
kết quả khảo sát ý kiến của 
tổ chức và công dân 
4 Công tác thanh tra, kiểm tra hành chính trong năm 2014 
4.1 Thực hiện kiểm tra cải cách hành chính 
 - Ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC (của đơn 
vị) 
X 
- Kế hoạch số 113B/KH-
THPT ngày 10/10/2013 
của Trường THPT Xuân 
Lộc về việc kiểm tra 
CCHC kiểm soát thủ tục 
- Trường gửi - Kế hoạch số 
113B/KH-THPT ngày 
10/10/2013 của Trường 
THPT Xuân Lộc về việc kiểm 
tra CCHC kiểm soát thủ tục 
 56 
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra X hành chính năm 2014 
- Báo cáo số 120A/BC-
THPT ngày 16/10 
/2014của Trường THPT 
Xuân Lộc về kết quả kiểm 
tra cải cách hành, năm 
2014. 
hành chính năm 2014 bằng 
file word 
- Trường gửi Báo cáo số 
120A/BC-THPT ngày 16/10 
/2014của Trường THPT Xuân 
Lộc về kết quả kiểm tra cải 
cách hành, năm 2014 bằng 
file word. 
4.2 Kỷ luật, kỷ cương hành chính: 
- CB-CC-VC vi phạm kỷ luật từ mức khiển 
trách trở lên 
- CB-CC-VC bị phản ánh 
 - Số lượng CB-CC-VC vi 
phạm: Không 
- Số lượng CB-CC-VC bị 
phản ánh: Không 
5 Hiện đại hóa nền hành chính 
 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
quản lý hành chính: 
- Kế họach ứng dụng CNTT (của đơn vi) 
- CB-CC-VC sử dụng thành thạo các phần 
mềm soạn thảo văn bản 
- Các phần mềm quản lý đang sử dụng tại đơn 
vị 
X 
X 
X 
- Số lượng CB-CC-VC sử 
dụng thành thạo: 106/109 
tổng số CB-CC-VC của 
đơn vị. 
- Phầm mềm trường đang 
sử dụng: Phần mềm: Quản 
lý cán bộ, Quản lý công 
văn đi- đến, Tài sản, Kế 
toán 
6 Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính năm 2014 
6.1 - Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính (của 
đơn vị) 
- Xây dựng Kế họach rà soát TTHC (của đơn 
X 
X 
 - Kế hoạch số 18/KH-
THPT ngày 05/3/2013 của 
trường THPT Xuân Lộc về 
Trường gửi Kế hoạch số 
18/KH-THPT ngày 05/3/2013 
của trường THPT Xuân Lộc 
 57 
vị) 
- Xây dựng Kế hoạch thông tin truyền thông về 
CCHC (của đơn vị) 
- Xây dựng Kế họach rà soát đánh giá TTHC 
(của đơn vị) 
X 
việc thực hiện cải cách 
hành chính năm 2014 
về việc thực hiện cải cách 
hành chính năm 2014 bằng 
file word 
6.2 Thực hiện các chỉ đạo của Sở GD&ĐT, UBND 
cấp huyện (các văn bản của đơn vị ban hành để 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện) 
X 
 - Kế hoạch số 2837/KH-
SGDĐT ngày 23/12/2013 
của Sở Giáo dục Đào tạo 
Đồng Nai về việc cải cách 
hành chính trong ngành 
Giáo dục năm 2014. 
- Công văn số 91/UBND-
NC ngày 09/01/2014 của 
UBND huyện Xuân Lộc về 
việc đẩy mạnh công tác cải 
cách hành chính, kiểm soát 
thủ tục hành chính 
huyện Xuân Lộc về việc 
chấp hành kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, đạo đức 
công vụ. 
Trường thực hiện công văn 
Kế hoạch số 2837/KH-
SGDĐT ngày 23/12/2013 của 
Sở Giáo dục Đào tạo Đồng 
Nai trường đã triển khai Kế 
hoạch số 18/KH-THPT ngày 
05/3/2013 của trường THPT 
Xuân Lộc về việc thực hiện 
cải cách hành chính năm 
2014 Trường gửi bằng file 
word 
6.3 Công tác phổ biến, triển khai thực hiện và rà 
sóat văn bản quy phạm pháp luật (Kế hoạch rà 
soát văn bản quy phạm pháp luật) 
 Kế họach số ........./.....-..... 
ngày ..../..../20... của ..... về 
........ 
6.4 - Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cải cách 
hành chính Quí I, 6 tháng, 9 tháng và năm 2014 
của đơn vị 
X - Báo cáo 33/BC-THPT.XL 
ngày 07/04/2014 của 
trừờng THPT Xuân Lộc về 
- Trường gửi file word bản 
Báo cáo 33/BC-THPT.XL 
ngày 07/04/2014 của trừờng 
 58 
- Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính 
6 tháng và năm 2014 của đơn vị 
công tác cải cách hành 
chính trong quý I năm 
2014 
THPT Xuân Lộc về công tác 
cải cách hành chính trong 
quý I năm 2014 
II. CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ 
STT Nội dung khảo sát đánh giá 
Kết quả thực 
hiện (đánh dấu 
X vào ô tương 
ứng) 
Tài liệu kiểm chứng gửi 
kèm theo hoặc kết quả, 
hình thức thực hiện 
Ghi chú 
Đã 
thực 
hiện 
Chưa 
thực 
hiện 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Xây dựng Quy chế công tác văn thư và lưu trữ 
 Ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ 
của đơn vị 
X Quyết định số 56/QĐ-
THPT ngày 29/4/2014 của 
trường THPT Xuân Lộc 
ban hành Quy chế công tác 
văn thư và lưu trữ 
Trường gửi Quyết định số 
56/QĐ-THPT ngày 
29/4/2014 của trường 
THPT Xuân Lộc ban hành 
Quy chế công tác văn thư 
và lưu trữ bằng file word 
2 Nguồn lực công tác văn thư lưu trữ 
2.1 Nhân viên văn thư và lưu trữ X Trình độ của nhân viên văn 
thư lưu trữ: Cao đẳng Quản 
trị Văn phòng- Lưu trữ 
2.2 - Kho lưu trữ 
- Kệ lưu trữ hồ sơ, tài liệu 
- Tủ lưu trữ hồ sơ, tài liệu 
X - Diện tích kho lưu trữ: 
30m
2
- Số lượng: 03 
 59 
- Số lượng: 08 
3 Soạn thảo, ban hành văn bản 
3.1 Thực hiện quy định của Thông tư số 
01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ 
Nội vụ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình 
bày văn bản hành chính (gửi kèm các văn bản 
của đơn vị đã ban hành) 
X 
-Tờ trình số 83/TTr-
THPT.XL ngày 24/7/2014 
về việc xét duyệt danh sách 
trúng tuyển vào lớp 10 năm 
học 2014-2015. 
- Quyết định số 61/Q Đ-
THPT ngày 16 tháng 05 
năm 2014 về việc khen 
thưởng học sinh đạt danh 
hiêu học sinh giỏi và học 
sinh tiên tiến năm học 
2013-2014. 
-Báo cáo số 67/BC-
THPT.XL ngày 17 tháng 6 
năm 2014 về việc Tổ chức 
các hoạt động hưởng ứng 
ngày Môi trường thế giới 
05/06/2014 
-Kế hoạch số 22/KH- 
THPT.XL ngày 20/2/2014 
Công tác phòng chống 
tham nhũng năm 2014 
Trường gửi file word 
-Tờ trình số 83/TTr-
THPT.XL ngày 24/7/2014 
về việc xét duyệt danh sách 
trúng tuyển vào lớp 10 năm 
học 2014-2015. 
- Quyết định số 61/Q Đ-
THPT ngày 16 tháng 05 
năm 2014 về việc khen 
thưởng học sinh đạt danh 
hiêu học sinh giỏi và học 
sinh tiên tiến năm học 
2013-2014. 
-Báo cáo số 67/BC-
THPT.XL ngày 17 tháng 6 
năm 2014 về việc Tổ chức 
các hoạt động hưởng ứng 
ngày Môi trường thế giới 
05/06/2014 
-Kế hoạch số 22/KH- 
THPT.XL ngày 20/2/2014 
Công tác phòng chống 
tham nhũng năm 2014 
3.2 Giao nhiệm vụ trực tiếp soạn thảo văn bản để 
thủ trưởng đơn vị ký ban hành: Nhân viên văn 
 - Người được giao nhiệm 
vụ: Trưởng các bộ phận 
 60 
thư; Tổ trưởng Tổ hành chính; Thủ trưởng; 
Trưởng các bộ phận trong đơn vị 
- Viện dẫn cụ thể được quy 
định tại văn bản nào của 
đơn vị ban hành (như tại 
Điều 9 của Quy chế về 
công tác văn thư và lưu trữ) 
3.3 Giao nhiệm vụ kiểm tra văn bản trước khi thủ 
trưởng đơn vị ký ban hành: Nhân viên văn 
thư; Tổ trưởng Tổ hành chính; Thủ trưởng; 
Trưởng các bộ phận trong đơn vị 
 - Người được giao nhiệm 
vụ: Trưởng các bộ phận và 
Nhân viên văn thư 
- Viện dẫn cụ thể được quy 
định tại văn bản nào của 
đơn vị ban hành (như tại 
Điều 10 của Quy chế về 
công tác văn thư và lưu trữ) 
4 Quản lý văn bản 
4.1 Giao nhiệm vụ tiếp nhận, đăng ký văn bản 
đến: Nhân viên văn thư; Thủ trưởng; Phó thủ 
trưởng; Tổ trưởng Tổ hành chính 
- Người được giao nhiệm 
vụ: Nhân viên văn thư 
4.2 Giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc giải quyết 
văn bản đến: Nhân viên văn thư; Thủ trưởng; 
Phó thủ trưởng; Tổ trưởng Tổ hành chính 
 - Người được giao nhiệm 
vụ: Phó Hiệu trưởng 
4.3 - Tổng số văn bản đã chuyển phát trong năm 
2014 (đến thời điểm báo cáo). Trong đó, văn 
bản đi được chuyển phát bằng hình thức: 
- Chỉ bằng Văn bản giấy 
- Văn bản giấy song song với văn bản điện tử 
- Chỉ bằng văn bản điện tử 
 - Số lượng: 291 
- Số lượng: 165 
- Số lượng: 126 
- Số lượng: 126 
 61 
4.4 Kết quả xử lý văn bản đến: 
- Văn bản đến đã nhận 
- Văn bản đến được xử lý đúng hạn 
- Văn bản đến được xử lý không đúng hạn 
- Văn bản đến chưa xử lý 
- Số lượng: 719 
- Số lượng: 719 
- Số lượng: 0 
5 Công tác lưu trữ 
5.1 Văn bản đi của đơn vị được lưu tại: Nhân viên 
văn thư; Bộ phận hoặc cá nhân soạn thảo văn 
bản 
 - Người được giao lưu văn bản 
đi: Nhân viên văn thư 
5.2 Hồ sơ, tài liệu đưa vào lưu trữ 
- CB-CC-VC có lập hồ sơ công việc 
- Hồ sơ công việc do CB-CC-VC lập có đưa 
vào hồ sơ lưu trữ 
 - Danh mục hồ sơ năm 2014 của 
đơn vị 
- Số lượng CB-CC-VC 109/109 
tổng số CB-CC-VC của đơn vị 
- Số lượng hồ sơ công việc 
37/37 tổng số hồ sơ công việc 
theo Danh mục hồ sơ 
5.3 - Hồ sơ, tài liệu đã được chỉnh lý trong năm 
2013 
- Hồ sơ, tài liệu đã được xác định giá trị trong 
năm 2013 
- Hồ sơ, tài liệu hết giá trị đã được tiêu hủy 
trong năm 2013 
 - Số lượng: 30/37 tổng số hồ sơ 
lưu trữ 
- Số lượng: 30/37 tổng số hồ sơ 
lưu trữ 
- Số lượng: 2/37 tổng số hồ sơ 
lưu trữ 
6 Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư và lưu trữ 
 62 
 - Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ 
công việc 
- Sử dụng email để trao đổi khi soạn văn bản 
đi trong đơn vị 
- Hồ sơ công việc được lưu trữ trên máy vi 
tính của NV văn thư 
X - Phần mềm quản lý công văn 
đi- đến 
- Số lượng văn bản được trao 
đổi bằng email 
126/291 tổng số văn bản năm 
2014 
- Số lượng hồ sơ lưu trên máy 
vi tính 126/291 tổng số hồ sơ 
lưu trong năm 2014 
Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
- Sở GD&ĐT; 
- Lưu: VT. (Ký tên, đóng dấu) 
 Trần Thị Kim Tân 
 63 
Phụ lục VI: 
 SỞ GD - ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG THPT XUÂN LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 DANH MỤC HỒ SƠ CỦA TRƯỜNG THPT XUÂN LỘC NĂM 2014 
Số và 
ký hiệu 
hồ sơ 
Tiêu đề hồ sơ 
Thời hạn 
 bảo quản 
Người lập 
 hồ sơ 
Ghi 
chú 
01/HT Tập hồ sơ văn bản quy định về quản lý giáo dục của cấp trên năm 2014 20 năm Trần Thị Kim Tân 
02/HT Tập hồ sơ về báo cáo vị trí, cơ cấu việc làm năm 2014 Vĩnh viễn Trần Thị Kim Tân 
03/HT 
Tập hồ sơ tổng hợp về đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ công nhân viên 
năm 2013 
Vĩnh viễn Trần Thị Kim Tân 
04/HT Tập hồ sơ báo cáo sơ kết, tổng kết năm học 20134-2015 Vĩnh viễn Trần Thị Kim Tân 
05/VT Tập hồ sơ lưu văn bản đến năm 2015 20 năm 
Hồ Thị Hương 
06/VT Tập hồ sơ lưu công văn đi của trường THPT Xuân Lộc năm 2014 50 năm Hồ Thị Hương 
07/VT 
Tập hồ sơ về quản lý đội ngũ CB-GV-CNV của trường THPT 
Xuân Lộc năm 2014 
Vĩnh viễn Hồ Thị Hương 
08/TKHĐ Tập hồ sơ về thi đua khen thưởng của trường THPT Xuân Lộc năm 2014 Vĩnh viễn Đào Thị Thu Hiền 
 64 
09/TKHĐ Tập lưu hồ sơ thi học kỳ, thi lại năm học 2014-2015 10 năm Đào Thị Thu Hiền 
10/TKHĐ Tập lưu hồ sơ tuyển dụng, nâng lương trước thời hạn năm 2014 Vĩnh viễn Đào Thị Thu Hiền 
11/CSVC 
Tập hồ sơ về quản trị cơ sở vật chất của trường THPT Xuân lộc 
năm 2014 
Vĩnh viễn Nguyễn Ngọc Hiệp 
12/VT 
Tập hồ sơ về công tác hành chính, văn thư-lưu trữ của trường 
THPT Xuân Lộc năm 2014 
Vĩnh viễn Hồ Thị Hương 
13/VT Tập hồ sơ về học sinh chuyển đi của trường THPT Xuân Lộc năm 2014 10 năm Hồ Thị Hương 
14/VT 
Tập hồ sơ về học sinh chuyển đến của trường THPT Xuân Lộc năm 
2014 
10 năm Hồ Thị Hương 
15/VT 
Tập hồ sơ về lưu giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép của trường THPT Xuân 
Lộc năm 2014 
10 năm Hồ Thị Hương 
16/CB Tập hồ sơ về Chi bộ của trường THPT Xuân Lộc năm 2014 Vĩnh viễn Vũ Ngọc Cường 
17/HĐNG Tập hồ sơ về hoạt động ngoài giờ của trường THPT Xuân Lộc năm 2014 10 năm Vũ Ngọc Cường 
18/KT 
Tập hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản của trường THPT Xuân Lộc 
năm 2014 
Vĩnh viễn Lê Quang Hiệp 
19/KT 
Tập hồ sơ báo cáo công tác tài chính của trường THPT Xuân Lộc năm 
2014 
Vĩnh viễn Lê Quang Hiệp 
20/KT 
Tập hồ sơ báo cáo công tác tài chính 9 tháng, 6 tháng của trường THPT 
Xuân Lộc năm 2014 
Vĩnh viễn Lê Quang Hiệp 
 65 
21/KT 
Tập hồ sơ báo cáo công tác tài chính quý, tháng của trường THPT Xuân 
Lộc năm 2014 
Vĩnh viễn Lê Quang Hiệp 
22/KT Sổ tổng hợp kế toán Vĩnh viễn Lê Quang Hiệp 
23/KT 
Tập hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản của trường THPT Xuân Lộc 
năm 2014 
Vĩnh viễn Lê Quang Hiệp 
24/CM 
Tập công văn trao đổi chuyên môn của trường THPT Xuân Lộc năm 
2014 
10 năm Trần Thị Kim Tân 
25/CM Tập hồ sơ kiểm tra chuyên môn của trường THPT Xuân Lộc năm 2014 vĩnh viễn Trần Thị Kim Tân 
26/CM Tập hồ sơ chương trình kế hoạch chuyên môn tháng, quý 10 năm Trần Thị Kim Tân 
27/CĐ Tập lưu công văn đến của Công đoàn năm 2014 20 năm Trần Thị Tuyết Mai 
28/CĐ Tập lưu công văn đi của Công đoàn năm 2014 50 năm Trần Thị Tuyết Mai 
29/CĐ Tập hồ sơ Đại hội Công đoàn trường THPT Xuân lộc năm 2014 Vĩnh viễn Trần Thị Tuyết Mai 
30/CĐ 
Tập hồ sơ Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết Công đoàn 
năm 2014 
Vĩnh viễn Trần Thị Tuyết Mai 
31/CĐ Tập hồ sơ Chương trình, kế hoạch và báo cáo tháng, quý, 6 tháng 10 năm Trần Thị Tuyết Mai 
32/CĐ 
Tập công văn trao đổi về công tác Công đoàn trường THPT Xuân Lộc 
 năm 2014 
10 năm Trần Thị Tuyết Mai 
33/ĐTN Tập lưu công văn đến của Đoàn thanh niên năm 2014 20 năm Lê Đức Long 
 66 
34/ĐTN Tập lưu công văn đi của Đoàn thanh niên năm 2014 50 năm Lê Đức Long 
35/ĐTN Hồ sơ Đại hội Đoàn thanh niên của trường THPT Xuân Lộc năm 2013 Vĩnh viễn Lê Đức Long 
36/ĐTN Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác Đoàn năm 2014 Vĩnh viễn Lê Đức Long 
37/ĐTN 
Chương trình, kế hoạch và báo cáo tháng quý,6 tháng công tác Đoàn 
 năm 2013 
10 năm Lê Đức Long 
38/ĐTN Công văn trao đổi về công tác Đoàn 10 năm Lê Đức Long 
39/TV Hồ sơ, báo cáo công tác thư viện năm 2014 20 năm Nguyễn Thị Bốn 
40/YT Hồ sơ, báo cáo công tác Y tế năm 2014 20 năm Bùi Thị Soạn 
41/KH Hồ sơ, báo cáo công tác Hội Khuyến học năm 2014 10 năm Hồ Viết Khoa 
42/HCTĐ Hồ sơ, báo cáo công tác Hội Chữ thập đỏ năm 2014 10 năm Nguyễn Phi Nhật 
43/VT Hồ sơ sổ điểm năm học 2013-2014 Vĩnh viễn Hồ Thị Hương 
Bản danh mục hồ sơ này có 43 hồ sơ, bao gồm: 
 21 Hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn; 
03 Hồ sơ có thời hạn bảo quản 50 năm 
06 Hồ sơ có thời hạn bảo quản 20 năm; 
 13 Hồ sơ có thời hạn bảo quản 10 năm; 
 67 
NHÂN VIÊN VĂN THƯ HIỆU TRƯỞNG 
 (Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) 
 Hồ Thị Hương Trần Thị Kim Tân 
 68 
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI 
TRƯỜNG THPT XUÂN LỘC 
––––––––––– 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 
Xuân Lộc, ngày tháng năm 2015 
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 
Năm học: 2014-2015 
––––––––––––––––– 
Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác văn thư ở trường 
THPT Xuân Lộc 
Họ và tên tác giả: Hồ Thị Hương Chức vụ: Nhân viên văn thư 
Đơn vị: Trường THPT Xuân Lộc 
Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác) 
- Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: ...............................  
- Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác: ........................................................  
Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  
1. Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô dưới đây) 
- Đề ra giải pháp thay thế hoàn toàn mới, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn  
- Đề ra giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, bảo đảm tính khoa học, đúng đắn  
- Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị mình, 
nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị  
2. Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 5 ô dưới đây) 
- Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện trong toàn ngành có hiệu quả cao  
- Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện trong toàn ngành có hiệu 
quả cao  
- Giải pháp thay thế hoàn toàn mới, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu quả cao  
- Giải pháp thay thế một phần giải pháp đã có, đã được thực hiện tại đơn vị có hiệu quả  
- Giải pháp mới gần đây đã áp dụng ở đơn vị khác nhưng chưa từng áp dụng ở đơn vị mình, 
nay tác giả tổ chức thực hiện và có hiệu quả cho đơn vị  
3. Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây) 
- Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: 
Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc 
sống: Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
- Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: 
 Trong Tổ/Phòng/Ban  Trong cơ quan, đơn vị, cơ sở GD&ĐT  Trong ngành  
Xếp loại chung: Xuất sắc  Khá  Đạt  Không xếp loại  
Cá nhân viết sáng kiến kinh nghiệm cam kết và chịu trách nhiệm không sao chép tài liệu của 
người khác hoặc sao chép lại nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ của mình. 
Tổ trưởng và Thủ trưởng đơn vị xác nhận đã kiểm tra và ghi nhận sáng kiến kinh nghiệm này 
đã được tổ chức thực hiện tại đơn vị, được Hội đồng chuyên môn trường xem xét, đánh giá; tác 
giả không sao chép tài liệu của người khác hoặc sao chép lại nội dung sáng kiến kinh nghiệm cũ 
của chính tác giả. 
Phiếu này được đánh dấu X đầy đủ các ô tương ứng, có ký tên xác nhận của tác giả và người 
có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và đóng kèm vào cuối mỗi bản sáng kiến kinh nghiệm. 
BM04-NXĐGSKKN 

File đính kèm:

  • pdfskkn_sang_kien_kinh_nghiem_mot_so_bien_phap_nang_cao_hieu_qua_cong_tac_van_thu_o_truong_thpt_xuan_lo.pdf
Sáng Kiến Liên Quan