SKKN Một số giải pháp bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên đội xây dựng chương trình kế hoạch công tác Đội năm học trong nhà trường THCS

Xây dựng chương trình kế hoạch công tác Đội năm học của Ban chỉ huy

Liên đội là hoạt động giáo dục, là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đội trong nhà

trường góp phần thành công trong công tác xây dựng Đội.

 Xây dựng chương trình kế hoạch công tác Đội năm học nói chung và Liên

đội nói riêng có mục đích:

 - Thực hiện được chủ trương, chương trình hoạt động đội của nhà trường

trong năm học trên cơ sở chỉ đạo của Ban phụ trách Đội nhà trường và của Hội

đồng Đội cấp trên.

 - Thông qua việc xây dựng chương trình kế hoạch công tác Đội năm học

của Liên đội, bồi dưỡng cho đội ngũ Ban chỉ huy về khả năng trình bày nội dung

kế hoạch đảm bảo tính khoa học, phát huy tính tự quản của tổ chức Đội.

 Để tổ chức xây dựng chương trình kế hoạch công tác Đội năm học của

Liên đội thật sự có hiệu quả. Giáo viên-Tổng phụ trách cần xây dựng một nội

dung chương trình, phương pháp làm việc phù hợp, căn cứ vào chức năng nhiệm

vụ và điều kiện thực tế, để giúp Ban chỉ huy Liên đội có nội dung chương trình

kế hoạch cụ thể đảm bảo được yêu cầu về cơ sở lý luận cũng như thực hành.

pdf17 trang | Chia sẻ: Vạn Ngọc | Ngày: 15/08/2023 | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem tài liệu "SKKN Một số giải pháp bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên đội xây dựng chương trình kế hoạch công tác Đội năm học trong nhà trường THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 xây dựng 
chương trình kế hoạch công tác Đội năm học. Giáo viên -Tổng phụ trách Đội 
phải xác định đúng trọng tâm trong việc bồi dưỡng cho Ban chỉ huy Liên đội 
nắm được các giải pháp, cụ thể: 
+ Thứ nhất: Ban chỉ huy Liên đội phải xác định và nắm được mục tiêu, 
nhiệm vụ, nội dung giáo dục của nhà trường và của công tác Đội, tức là phải 
nắm được những vấn đề cơ bản của công tác giáo dục, công tác Đội trong năm 
học trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo công tác Đội của nhà trường. 
+ Thứ hai: Ban chỉ huy Liên đội phải nắm vững tình hình đặc điểm của 
nhà trường, của địa phương, làm chủ được tình hình của Liên đội. 
+ Thứ ba: Ban chỉ huy Liên đội phải nắm vững được về điều kiện phục vụ 
cho hoạt động của Liên đội. Dự thảo việc xây dựng kế hoạch đồng thời thống 
nhất trong đội ngũ ban chỉ huy về nội dung dự thảo chương trình, kế hoạch công 
tác Đội năm học. Tiến hành bất cứ một công việc nào cũng cần phải có những 
điều kiện nhất định như: tài liệu, vật liệu, thời gian  
1.2. Khi lập kế hoạch công tác Đội nói chung và chương trình kế hoạch 
công tác Đội năm học nói riêng phải đảm bảo tính giáo dục, phù hợp với thực tế 
của nhà trường. 
 8 
 Chương trình kế hoạch công tác Đội phải đảm bảo tính tư tưởng rõ rệt. 
 Chương trình kế hoạch công tác Đội phải phù hợp với lứa tuổi thiếu niên 
và hứng thú nguyện vọng của các em. 
 Chương trình kế hoạch công tác Đội phải đáp ứng yêu cầu cho tất cả đội 
viên. 
 Chương trình kế hoạch công tác Đội phải có sự tương quan hợp lý với 
các kế hoạch công tác khác trong trường, ngoài trường để đảm bảo sự thống nhất 
giáo dục, tránh sự trùng lắp, chồng chéo nhau. 
1.3. Khi xây dựng chương trình kế hoạch công tác Đội năm học của Liên 
đội Giáo viên –Tổng phụ trách Đội cần phải chỉ đạo đồng thời hướng dẫn Ban 
chỉ huy (Liên đội trưởng) tiến hành theo từng bước, cụ thể: 
 Bước 1: Thu thập thông tin. 
 Bước 2: Dự thảo kế hoạch. 
 Bước 3: Hợp thức hóa kế hoạch (duyệt kế hoạch). 
 Bước 4: Tuyên truyền (triển khai và thực hiện kế hoạch). 
 Bước 5: Tổng kết (đánh giá việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, rút kinh 
ngiệm những hạn chế nếu có). 
1.4. Giáo viên -Tổng phụ trách Đội phải tổ chức lôi cuốn các em tích cực 
tham gia vào việc lập chương trình kế hoạch công tác Đội, làm cho các em tin 
vào chương trình kế hoạch đã đề ra và có tinh thần quyết tâm thực hiện. 
 Một số nội dung gợi ý minh họa từ kinh nghiệm thực tế của bản thân 
tôi về nội dung chính về “giải pháp bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên đội xây dựng 
chương trình kế hoạch công tác Đội năm học” tại trường THCS Trần Quang 
Khải, góp phần nâng cao chất lượng trong phong trào hoạt động Đội. 
 Qua kinh nghiệm nhiều năm làm công tác Đội, tôi đã bồi dưỡng các em 
Ban chỉ huy Liên đội (Liên đội trưởng) xây dựng chương trình kế hoạch công 
tác Đội năm học theo các bước như sau: 
 Bước 1: Thu thập thông tin. 
- Giúp Ban chỉ huy Liên đội nắm vững đặc điểm của địa phương, nhà 
trường và Liên Đội, nắm những nhu cầu và sở thích của đội viên. 
- Nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, kế hoạch chỉ đạo của 
Ban phụ trách Đội nhà trường và Hội đồng Đội cấp trên. 
- Tổng kết thông tin để chọn lọc những nội dung cho chương trình kế 
hoạch hoạt động Đội năm học, xác định điểm để triển khai thực hiện. 
 9 
- Xác định mục đích, nội dung, phương pháp, quy mô hình thức, tiến độ 
thực hiện  
 Bước 2: Dự thảo kế hoạch theo phương pháp định hướng, định lượng 
khối lượng công việc. 
- Trao đổi với BCH liên đội và các đội viên nồng cốt để xác định phương 
hướng và khả năng thực hiện. 
Bước 3: Hợp thức hóa kế hoạch (duyệt kế hoạch). 
 Thông qua Đại hội Liên đội để hợp thức hóa chương trình kế hoạch và 
phải được biểu quyết thống nhất trong Đại hội Liên đội. Người trực tiếp xác 
nhận nội dung chương trình kế hoạch công tác Đội năm học của Liên đội là Giáo 
viên -Tổng phụ trách Đội, duyệt kế hoạch là Hiệu trưỏng Trưởng ban phụ trách 
Đội. 
 Bước 4: Tuyên truyền (triển khai và thực hiên kế hoạch). 
 Chương trình kế hoạch công tác Đội năm học của Liên đội phải được 
tuyên truyền phổ biến rộng rãi dưới nhiều hình thức thông qua BCH liên, chi 
đội, trong toàn thể đội viên. 
Bước 5: Tổng kết, ở giai đoạn kết thúc học kì I và cả năm học 
 Thông qua ban chi huy Liên đội, đánh giá rút kinh nghiệm và lập báo cáo 
gửi lên Ban phụ trách Đội nhà trường. 
 Các phần chính của chương trình kế hoạch công tác Đội năm học cần 
gợi ý và trang bị kiến thức để Ban chỉ Liên đội có cơ sở thực hiện: 
 Trên cơ sở chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học của 
Hội đồng Đội thị xã Ninh Hòa và kế hoạch chỉ đạo hoạt động Đội của Ban phụ 
trách Đội nhà trường. Chương trình kế hoạch công tác Đội năm học của Liên đội 
có thể sắp xếp bố cục như sau. Tuy nhiên, cần lưu ý đến mức độ, khối lượng 
công việc, thời gian, thời điểm triển khai thực hiện. Tránh ảnh hưởng đến chất 
lượng học tập của học sinh. Đặc biệt phải phù hợp với chủ đề năm học và 
chương trình công tác Đội từng năm học theo chỉ đạo của Hội đồng Đội. 
 Phần 1: Tiêu đề 
 HỘI ĐỒNG ĐỘI THỊ XÃ NINH HÒA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH 
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 
 TRẦN QUANG KHẢI 
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỘI 
NĂM HỌC: 2020 – 2021 
 10 
Chủ đề: Thiếu nhi Ninh Hòa 
 Tự hào truyền thống – Tiến bước lên Đoàn 
A. SỐ LƯỢNG: 
- Tổng số Đội viên: 461/ 233. 
- Đội viên trưởng thành: 0 
- Tổng số Chi đội: 12. 
 - Đoàn viên học sinh: 0 
B. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 
1. Thuận lợi: 
 - Liên đội luôn nhận được sự quan tâm của Hội đồng Đội, lãnh đạo địa 
phương, các Thầy cô giáo và Hội cha mẹ học sinh. 
 - Đội viên có tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng tập thể Liên đội 
vững mạnh. 
2. Khó khăn: 
 - Hầu hết các bạn đều là học sinh nông thôn nên hoạt động ngoài giờ còn 
nhiều hạn chế. 
C. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020 – 2021 
 Căn cứ kế hoạch chỉ đạo công tác Đội của Hội đồng Đội Thị xã Ninh 
Hòa và Ban phụ trách Đội nhà trường, tập thể Liên đội trường THCS Trần 
Quang Khải thống nhất xây dựng chương trình hoạt động Đội năm học 2020 – 
2021 với những nội dung chính như sau: 
I. Mục tiêu và nhiệm vụ công tác Đội năm học. 
1. Liên đội tham gia tốt đạt hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống 
lịch sử đất nước, địa phương, truyền thống Đoàn - Đội do nhà trường và các cấp 
tổ chức; Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần 
thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; 110 
năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); Kỷ niệm 90 
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); Kỷ niệm 
80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2021). 
2. Liên đội tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi Ninh Hòa thi đua 
làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Học tập tốt, rèn luyện chăm với tinh thần đoàn kết, 
chăm ngoan, thương yêu, chia sẻ giúp đỡ nhau, nhất là các bạn đội viên của Liên 
đội có hoàn cảnh khó khăn. 
3. Tham gia rèn luện kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, 
tai nạn thương tích và đuối nước. 
 11 
4. Tham gia Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022; 
gắn với “Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên”. 
5. Duy trì, có hiệu quả các phong trào và thành tích đạt được ở những năm 
học trước. Thực hiện có hiệu quả các phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch 
nhỏ” theo chỉ đạo của Ban phụ trách Đội và của Hội Đồng Đội Thị xã. 
6. Tham gia bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Ban chỉ huy Đội, đội 
kỹ năng. Nâng cao vai trò tự quản của Ban chỉ huy Liên, chi đội. 
7. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào lớn của Đội; tham gia 
các hoạt động hướng về biển đảo thân yêu của Tổ quốc. 
II. Một số chỉ tiêu lớn năm học 2020-2021 
Xin minh minh họa tóm tắt một số chỉ tiêu Liên đội phấn đấu của Liên đội 
năm học 2020-2021 
1. Tham gia thực hiện tốt kế hoạch chương trình hoạt động Đội năm học. 
2. Thực hiện tốt “Công trình Măng non” cấp Liên đội. 
3. Tham gia tập huấn Ban chỉ huy Liên đội, chi đội theo định kỳ. 
4. Xây dựng và tổ chức hoạt động đội nhóm kỹ năng chuyên môn. 
5. 100% đội viên tham gia rèn luyện chuyên hiệu / chương trình RLĐV. 
6. Liên đội tham gia đầy đủ các Hội thi do các cấp tổ chức. 
7. Tổ chức hoạt động giúp đỡ các bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn; 
duy trì hiệu quả mô hình “Đôi bạn cùng tiến”. 
 8. 100% Chi đội đăng ký xây dựng “Chi đội Mạnh ”. Phấn đấu đến cuối 
năm đạt 100% chi đội mạnh; 80% CNBH trong đó CNBH xuất sắc 30%. Giới 
thiệu 15 đội viên ưu tú đủ điều kiện theo Điều lệ Đoàn thanh niên công sản Hồ 
Chí Minh cho Chi đoàn nhà trường tổ chức phát triển Đoàn viên mới năm học 
2020-2021. 
Xây dựng công trình lớn của Đội: 
+ Công trình măng non học tốt, đôi bạn cùng tiến. 
+ Công trình xanh, sạch, đẹp. 
+ Chăm sóc di tích lịch sử văn hóa địa phương. 
9. Phấn đấu đạt danh hiêu “Liên đội xuất sắc năm học 2020 – 2021” 
III. Nhiệm vụ, giải pháp 
1. Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Thiếu nhi Ninh Hòa thi đua làm theo 
5 điều bác Hồ dạy” 
 12 
1.1. Thực hiện tốt lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” 
- Tham gia tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, cách mạng và truyền thống của 
dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với các 
hoạt động “Đi về địa chỉ đỏ” trong các dịp kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm. 
- Liên đội tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền 
biển đảo. 
- Liên đội tích cực tham gia công tác “Trần Quốc Toản”, thăm hỏi, tặng 
quà và giúp đỡ các gia đình chính sách; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, 
“Uống nước nhớ nguồn”, “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam thông qua các 
ngày lễ lớn trong năm học”. 
- Thực hiện nghiêm túc Lễ Chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hằng tuần theo 
chủ đề, chủ điểm hàng tháng; phấn đấu trở thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
thông qua “Ngày Hội tiến bước lên Đoàn” 
1.2. Thực hiện tốt lời dạy “Học tập tốt, lao động tốt”. 
- Đội viên toàn Liên đội có ý thức “Vượt khó học tốt”, "Học đều, học đủ, 
học chăm", "Học" đi đôi với "Hành", "Học thực chất - Thi nghiêm túc"; Khuyến 
khích đội viên xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo... 
- Phát huy khả năng sáng tạo trong các hoạt động của Đội. 
- Thực hiện tốt phong trào đọc và làm theo báo Đội; tiếp tục thực 
hiện“Ngày hội đọc sách”do nhà trường tổ chức. 
- Tham gia rèn luyện kỹ năng sống thông qua chính khóa và hoạt động 
ngoài giờ; bước đầu định hướng nghề nghiệp cho các bạn đội viên trong tương 
lai. 
1.3. Thực hiện tốt lời dạy “Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt” 
- Thực hiện cuộc vận động "Vòng tay bè bạn", “Giúp bạn tới trường” cho 
đội viên có hoàn cảnh khó khăn. 
- Xây dựng Công trình Măng non “Học tốt”, Công trình “Xanh, sạch, 
đẹp”. 
- Tham gia các hoạt động giao lưu giữa các Chi đội; nâng cao chất lượng 
phong trào “Đôi bạn cùng tiến”; ủng hộ đội viên đặc biệt khó khăn mắc bệnh 
hiểm nghèo... 
- 100% đội viên có ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã 
hội, thực hiện tốt Điều lệ và Nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí 
 13 
Minh; thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường. Nói không với bạo lực học 
đường. 
1.4. Thực hiện tốt lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt” 
- Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, chương trình “Vì màu xanh 
quê hương”, "Em yêu biển đảo quê hương em". 
- Thực hiện có hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ”, xây dựng cảnh quan 
môi trường “Xanh, sạch, đẹp”. 
- Tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa, cây cảnh phòng học 
1.5. Thực hiện tốt lời dạy “Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm” 
- Liên đội có kế hoạch giúp đội viên hình thành các giá trị nhân cách tốt 
đẹp, đội viên được bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống 
thong qua chương trình hoạt động ngoài giờ và giáo dục kỹ năng sống do nhà 
trường tổ chức. 
- 100% Đội viên phấn đấu rèn luyện đức khiêm tốn, lòng dũng cảm, tính 
trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hàng ngày thông qua việc 
đẩy mạnh giới thiệu các gương điển hình tiên tiến ở tiết chào cờ đầu tuần. Giới 
thiệu và đề xuất tuyên dương các gương đội viên có thành tích tốt trong học tập 
và rèn luyện. 
- Tham gia tốt các hoạt động, chương trình “Xây dựng nét đẹp văn hóa 
ứng xử trong nhà trường”; phong trào "Nói lời hay - làm việc tốt" nhằm thực 
hiện khả năng giao tiếp, ứng xử và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong toàn thể 
đội viên. 
- Đội viên tham gia bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, khát vọng vươn 
lên trong cuộc sống thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, hình thành các 
giá trị nhân cách tốt đẹp 
2. Công tác xây dựng Đội 
a) Công tác Đội viên: 
 - Thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên, chuyên hiệu theo qui định 
và thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022. 
 - 100% đội viên nắm vững điều lệ nghi thức Đội, có sổ tay đội viên. 
b) Công tác xây dựng Liên đội, chi đội: 
 - Nâng cao hiệu quả phòng truyền thống Đội và góc Chi đội. 
 - Xây dựng các đội nhóm kỹ năng hoạt động có chất lượng như: Chữ thập 
đỏ, nghi lễ, chúc mừng, nghi thức, phát thanh măng non, bản tin măng non. 
 14 
 - Tham gia tập huấn BCH, đội kỹ năng đảm bảo theo định kỳ. 
- Chi đội và liên đội thực hiện các loại hồ sơ sổ sách và giờ giấc sinh hoạt 
theo định kỳ. 
 - Công nhận 03 chi đội mới khối lớp 6. 
 - BCH liên đội sinh hoạt 1 lần/ tháng; chi đội 1 lần/ tuần. 
 - Xây dựng quỹ Đội, bình quân 1.000 đồng /1 đội viên/ tháng và tham gia 
tốt phong trào kế hoạch nhỏ theo qui định của Hội đồng Đội. 
 * Phấn đấu cuối năm đạt: 70% CNBH trong đó CNBH xuất sắc 30%; 12 
chi đội mạnh. Giới thiệu 15 đội viên ưu tú cho Chi đoàn nhà trường tổ chức phát 
triển Đoàn viên mới. 
- Xây dựng công trình lớn của Đội: 
+. Xây dựng công trình học tốt, xây dựng đôi bạn cùng tiến. 
+. Xây dựng chương trình xanh, sạch, đẹp. 
+. Tham gia chăm sóc di tích lịch sử văn hóa địa phương. 
- Liên đội đạt danh hiệu “Liên đội xuất săc năm học 2020 - 2021”... 
Ghi chú: 
- Kết thúc nội dung chương trình kế hoạch công tác Đội năm học là phần 
ký và duyệt kế hoạch, như trình bày ở nội dung ước 3 nêu trên “hợp thức hóa kế 
hoạch”. 
Một số lưu ý khi hướng dẫn Ban chỉ huy (Liên đội trưởng) xây dựng 
nội dung chương trình kế hoạch công tác Đội năm học 
1. Chương trình kế hoạch công tác Đội năm học của Liên đội phải ngắn 
gọn, số liệu chính xác, tránh lý luận dài dòng. Phải gắn với mục đích giáo dục 
của nhà trường và yêu cầu của năm học. Kế hoạch phải được trình bày theo thể 
thức văn bản. 
2. Cần phải gợi ý để Ban chỉ huy Liên đội xác định được công tác mũi 
nhọn (trọng tâm) đỉnh cao của phong trào. 
3. Chương trình kế hoạch công tác Đội năm học phải phù hợp với điều 
kiện thực tế của nhà trường, lứa tuổi đội viên. 
4. Hướng dẫn Ban chỉ huy (Liên đội trưởng) khi thiết kế về nội dung 
chương trình kế hoạch công tác Đội năm học của Liên đội, phải xác định rõ đâu 
là công việc chủ yếu là điểm trọng tâm và thường đặt thành chỉ tiêu thực hiện cụ 
thể. Cần sắp xếp theo trình tự thời gian. Đối với mỗi công việc cần ghi rõ thời 
 15 
gian bắt đầu và hoàn thành, địa điểm tiến hành, hình thức biện pháp tiến hành và 
ai là người chịu trách nhiệm. 
 Hiệu quả: Chính vì xác định đúng hướng, đúng nội dung công việc nên 
phong trào Đội của đơn vị trường trung học cơ sở Trần Quang Khải nhiều năm 
qua luôn đạt được những thành công đáng kể trong lĩnh vực công tác Đội, góp 
phần rất lớn trong việc xây dựng tổ chức Đội. 
Năm học 2014-2015 đến năm học 2015-2016: dẫn đầu thi đua khối Trung 
học cơ sở của Thị xã Ninh Hòa, đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp Tỉnh; năm học 
2015-2016: Trung ương Đoàn tặng Bằng khen; năm học 2016-2017, năm học 
2017-2018, 2018-2019 và năm học 2019-2020 đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc 
toàn diện cấp Thị xã, liên đội mạnh cấp Tỉnh. 
5.2.Về khả năng áp dụng của sáng kiến: 
 Thực hiện được ở Liên đội trường THCS Trần Quang Khải, thị xã Ninh 
Hòa, tỉnh Khánh Hòa và có thể áp dụng trong lĩnh vực công tác Đội thuộc các 
đơn vị Liên đội trường THCS trong thị xã Ninh Hòa. 
 Giải pháp có khả năng áp dụng cho những đối tượng, phạm vi ảnh 
hưởng (Bài học kinh nghiệm) 
Để bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên đội về phương pháp xây dựng chương 
trình kế hoạch công tác Đội nói chung và xây dựng chương trình kế hoạch công 
tác Đội năm học của Liên đội đạt hiệu quả tốt, Tổng phụ trách cần chú ý các vấn 
đề sau: 
- Giáo viên-Tổng phụ trách Đội phải hướng dẫn Ban chỉ huy Liên đội 
(Liên đội trưởng) xác định và nắm được mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung giáo dục 
của công tác Đội trong từng năm học, trên cơ sở kế hoạch chỉ đạo công tác Đội 
của Ban phụ trách Đội nhà trường và Hội đồng Đội cấp trên. 
- Phải nắm vững tình hình đặc điểm của nhà trường, của địa phương, làm 
chủ được tình hình của Liên đội trong công tác xây dựng tổ chức Đội, đặc biệt là 
lĩnh vực chuyên môn Đội để hướng dẫn bồi dường Ban chỉ huy Liên đội (Liên 
đội trưởng) thực hiện xây dựng chương trinh kế hoạch. 
- Giáo viên-Tổng phụ trách Đội phải nắm vững về qui trình và nguyên tắc 
tổ chức hoạt động Đội. Luôn phát huy tính tự quản của Ban chỉ huy Đội; chú 
trọng phương pháp tổ chức bồi dưỡng thể hiện tính khoa học; luôn khẳng định 
rõ vai trò, vị trí của Ban chỉ huy Đội trước tập thể Đội. 
 - Xây dựng chương trình kế hoạch công tác Đội năm học của Liên đội 
phải thể hiện được tính khoa học thực tiễn. Quá trình thực hiện cần phải linh 
hoạt và luôn phát huy tính sáng tạo của Ban chỉ huy Đội. 
 16 
 - Giáo viên-Tổng phụ trách Đội luôn tìm tòi, nghiên cứu tìm ra những 
phương pháp mới phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, phù hợp với lứa 
tuổi đội viên trên cơ sở chỉ đạo của Ban phụ trách Đội, Hội đồng Đội cấp trên. 
Phải kiên trì và lao động nghiêm túc, có tâm huyết với nghề, nhiệt tình trong 
công tác. 
 6. Các thông tin cần được bảo mật: Không. 
 7. Kết luận 
 Giải pháp bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên đội xây dựng chương trình kế 
hoạch công tác Đội năm học ở Liên đội trường THCS Trần Quang Khải hiện 
nay là một trong những hướng đi tích cực, góp phần xây dựng tổ chức Đội vững 
mạnh. Là một trong các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào Đội 
trong nhà trường trung học cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả trong công tác 
giáo dục nói chung và công tác Đội nói riêng trong thời kỳ mới. Việc tổ chức 
bồi dưỡng Ban chỉ huy Liên đội xây dựng chương trình kế hoạch công tác Đội 
năm học phải được tiến hành đồng bộ, khoa học, đảm bảo tính thiết thực, hiệu 
quả và phải phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. 
 Chính vì xác định và đầu tư đúng hướng, nên chất lượng phong trào Đội 
của đơn vị trường trung học cơ sở Trần Quang Khải đã có những bước chuyển 
biến tích cực trong công tác xây dựng Đội, góp phần thành công trong công tác 
giáo dục toàn diện cho đội viên, tạo sự đoàn kết, nhất trí thi đua trong toàn Liên 
đội 
 Tóm lại: Để có được phong trào hoạt động Đội thực sự mạnh, thì người 
làm công tác Đội, những nhà giáo dục phải đặt biệt chú ý đến phương pháp xây 
dựng nội dung và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của 
nhà trường và địa phương trên cơ sở chỉ đạo của ngành, Hội Đồng Đội cấp trên. 
Luôn phát huy tính sáng tạo tìm ra những hướng đi đúng với công việc mình 
phụ trách. Chúng ta đầu tư đúng mức, xác định đúng hướng, đúng vai trò, nhiệm 
vụ của mình thì hiệu quả mang lại không nhỏ. Riêng đối với Giáo viên -Tổng 
phụ trách Đội cần thường xuyên trao dồi kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, 
chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi ở bạn bè đồng nghiệp... Để có thể bắt kịp đối 
với sự phát triển chung của đất nước, để giáo dục bồi dưỡng các em đội viên trở 
thành những con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc. 
 Trên đây là một số kinh nghiệm mà bản thân tôi đã rút ra được trong quá 
trình công tác của mình đối với lĩnh vực công tác Đội tại trường THCS Trần 
Quang Khải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Rất mong nhận được ý kiến 
đóng góp quí báu của đồng nghiệp, Hội đồng khoa học và các cấp quản lí giáo 
dục. 
 17 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
TÁC GIẢ 
 Hồ Hải Hùng 

File đính kèm:

  • pdfskkn_mot_so_giai_phap_boi_duong_ban_chi_huy_lien_doi_xay_dun.pdf
Sáng Kiến Liên Quan