SKKN Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường THCS Trần Quang Khải

Quản lý công tác giáo dục đạo đức nhằm nâng cao chất lượng đạo đức, phát triển

nhân cách học sinh tức là thực hiện quan điểm giáo dục toàn diện ở các nhà trường phổ

thông hiện nay. Mục tiêu quản lý công tác giáo dục đạo đức ở trường phổ thông hiện nay

là:

+ Về nhận thức: Tổ chức cho mọi người, nhất là giáo viên, học sinh(HS) và cha mẹ

học sinh(CMHS), các cấp, các ngành có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công

tác giáo dục đạo đức; nắm vững yêu cầu, nội dung, phương pháp giáo dục đạo đức cho

HS.

+ Về thái độ: Làm cho mọi người có thái độ đúng đắn trước hành vi của bản thân,

ủng hộ, bảo vệ lẽ phải, những việc làm đúng; đấu tranh, ngăn chặn với những việc làm

trái với truyền thống đạo đức dân tộc, trái với pháp luật Việt Nam.

+ Về hành vi: Từ nhận thức và thái độ đồng thuận, thu hút mọi lực lượng cùng

tham gia công tác giáo dục đạo đức cho HS, tích cực hỗ trợ công tác quản lý giáo dục đạo

đức học sinh đạt kết quả cao nhất.

pdf27 trang | Chia sẻ: Vạn Ngọc | Ngày: 15/08/2023 | Lượt xem: 433 | Lượt tải: 6Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "SKKN Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường THCS Trần Quang Khải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 pháp luật của tỉnh, thị xã, trong đó chú ý việc 
kiện toàn đội ngũ tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, cử cán bộ phụ trách và bố trí kinh 
phí thực hiện công tác này. 
+ Thành lập tổ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tổ công tác 
bao gồm thành viên của Ban giám hiệu, Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS, Tổng phụ trách 
Đội, giáo viên môn GDCD, trong đó tổ trưởng là đại diện Chi ủy hoặc Ban giám hiệu. 
+ Rà soát đội ngũ giáo viên giảng dạy môn GDCD để có kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng, lựa chọn giáo viên để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. 
+ Lựa chọn các hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật phong phú, hấp 
dẫn, tránh khô cứng. Xây dựng trang web để phổ biến giáo dục pháp luật; phát hành bản 
tin pháp luật; tổ chức báo cáo chuyên đề về pháp luật; tổ chức các cuộc thi tìm hiểuXây 
dựng tủ sách pháp luật có đủ các loại sách báo, tài liệu pháp lý phục vụ dạy học, nghiên 
cứu. 
 + Kiểm tra, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm về phổ biến giáo dục pháp luật . 
 - Đối với CB-GV-NV nhà trường. 
+ Tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc các văn bản luật được triển khai, gương mẫu 
chấp hành luật pháp nơi công tác và cư trú. 
+ Việc thực hiện pháp luật cộng với tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình của đội ngũ 
là nhân tố cơ bản để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ QLGD, là tiền đề để 
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; mỗi CBGV là những công dân 
mẫu mực trong cơ quan, ở các tổ dân cư; là nòng cốt trong phong trào xây dựng cơ quan 
văn hóa, gia đình văn hóa, làng văn hóa 
+ Sẵn sàng làm người tư vấn các vấn đề pháp luật cho học sinh. Các GVCN, giáo 
viên dạy GDCD thường xuyên nhắc nhở học sinh thực hiện nội quy nhà trường, không có 
hành vi vi phạm pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, đánh nhau, gây 
mất trật tự xã hội, vi phạm luật giao thông GVCN là người bạn lớn của học sinh, là 
người gần gũi và đáng tin cậy, có điều kiện thuận lợi để giáo dục pháp luật cho các em. 
+ Trong giao ước thi đua đầu năm học, CB-GV-NV cam kết không vi phạm pháp 
luật, trước hết là kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ ba, không vi phạm luật giao 
thông và các tệ nạn xã hội. 
 - Sự phối hợp với các ngành chức năng. 
+ Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các ngành chức năng trong bồi 
dưỡng, giáo dục pháp luật; giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục ý thức 
tuân thủ pháp luật cho học sinh. Mời cán bộ tuyên giáo, cảnh sát giao thông, cán bộ tư 
pháp... tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, mà trọng tâm là an toàn giao thông, Luật 
phòng chống ma túy, HIV/AIDS... 
+ Cơ quan chức năng tích cực hỗ trợ nhà trường trong việc ngăn chặn, răn đe và xử 
lý các trường hợp vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến các hoạt động của nhà trường. 
+ Phối hợp với Ban đại diện CMHS và các xã có học sinh theo học, tổ chức Hội nghị 
an ninh học đường, thành phần là Ban đại diện CMHS, lãnh đạo UBND các xã có học 
sinh theo học tại trường, đại diện công an xã, các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường. Hội 
nghị này sẽ là cầu nối giữa nhà trường gia đình và xã hội trong công tác giáo dục pháp 
luật, giáo dục đạo đức cho học sinh; có phương án giáo dục, ngăn chặn không để đối 
tượng xấu lôi kéo các em mắc vào tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. 
+ Phối hợp với các lực lượng để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong 
trường học bằng các hoạt động cụ thể, như: các cuộc thi tìm hiểu, viết tiểu phẩm tuyên 
truyền, ngoại khóa... về tác hại của ma tuý và cách phòng ngừa, thi tìm hiểu về Luật giao 
thông đường bộ, phát động tháng an toàn giao thông. 
+ Thường xuyên làm tốt công tác thi đua khen thưởng, chú ý các tập thể, cá nhân 
thực hiện tốt nội quy nhà trường, trật tự an toàn xã hội. 
 Biện pháp 7: Đổi mới công tác quản lý việc kiểm tra , đánh giá hoạt động giáo 
dục đạo đức . Xây dựng chế độ khen thưởng , trách phạt hợp lý. 
Xây dựng tiêu chí , phương hướng đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức một cách hợp 
lý, khoa học nhằm đánh giá chính xác, công bằng kết quả rèn luyện của học sinh. Từ đó 
giúp học sinh nhận thức đầy đủ về bản thân, phát huy mặt tích cực, khắc phục khuyết 
điểm để không ngừng tiến bộ. Động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ giáo viên và học 
sinh thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục đạo đức và rèn luyện đạo đức. 
• Nội dung biện pháp: 
-Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tiêu chuẩn đánh giá tiết học, tiêu chuẩn thi đua hàng 
tuần, hàng tháng và từng học kì. 
-Cụ thể hóa tiêu chuẩn xếp loại hạnh kiểm học sinh theo theo chuẩn xếp loại của Bộ 
giáo dục và đào tạo. 
 -Xây dựng qui trình đánh giá xếp loại lớp và hạnh kiểm học sinh. 
-Qui định các danh hiệu thi đua cũng như các hình thức kỷ luật trong nhà trường sao 
cho phù hợp với thực tiễn. 
 -Cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua, trách phạt. 
• Tổ chức thực hiện: 
-Hiệu trưởng xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá và tiêu chuẩn thi đua ,tổ chức cho cán 
bộ giáo viên và học sinh thảo luận, góp ý các tiêu chuẩn đánh giá phải được lượng hóa 
thành điểm số cụ thể phù hợp với các mức xếp loại tốt , khá , trung bình , yếu. Tiêu chuẩn 
đánh giá phải kết hợp cả tiêu chuẩn định lượng và định tính. Tính định lượng thể hiện số 
lần đạt thành tích hoặc số lần vi phạm, tính định tính biểu hiện ở tư tưởng, nhận thức , thái 
độ , hành vi. Sau đó phổ biến tiêu chuẩn đánh giá và tiêu chuẩn thi đua đến toàn thể CB-
GV-NV, học sinh toàn trường. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện của các bộ phận có liên 
quan một cách thường xuyên, kịp thời để có sự điều chỉnh , bổ sung hợp lý. 
-Tổng phụ trách Đội phân công Ban Chỉ huy liên đội làm công tác theo dõi thi đua 
của tập thể lớp.Tổng hợp điểm thi đua hàng tuần , hàng tháng và Tổng phụ trách công bố 
kết quả thi đua hàng tuần đồng thời biểu dương học sinh đóng góp tích cực cho phong 
trào lớp, phê bình , giáo dục học sinh vi phạm trong các giờ sinh hoạt đầu tuần. 
-GVCN phải xây dựng tiêu chuẩn đánh giá tập thể tổ học sinh. Tiến hành đánh giá 
hạnh kiểm học sinh theo từng tháng trên cơ sở mỗi học sinh tự viết bản nhận xét về kết 
quả rèn luyện đạo đức có sự góp ý của các cá nhân trong tổ. GVCN thực hiện xếp loại 
hạnh kiểm học sinh theo qui trình : thông qua ý kiến của cán bộ lớp, giáo viên bộ môn, 
sau đó đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt. Để việc xét duyệt được công bằng, chính xác, Hiệu 
trưởng cần thành lập hội đồng xét duyệt gồm BGH, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ 
trách, GVCN và giáo viên dạy bộ môn GDCD. 
-Để tiến hành khen tưởng, trách phạt CB-GV-NV cần phải thực hiện theo qui trình: 
cá nhân tự đánh giá, tập thể tổ góp ý, kết luận. Họp hội đồng thi đua khen thưởng xét 
duyệt. Sau đó Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng, trách phạt hoặc đề nghị lên cấp trên 
ra quyết định nếu không thuộc thẩm quyền . 
- Đối với việc khen thưởng , trách phạt học sinh thực hiện theo qui trình: cá nhân, tập 
thể học sinh tự đánh giá, GVCN phối hợp với giáo viên giảng dạy GDCD thống nhất đánh 
giá kết quả xếp loại thi đua và trình Hội đồng thi đua xét duyệt. Sau khi có ý kiến của Hội 
đồng thi đua Hiệu trưởng phê duyệt và tiến hành khen thưởng , trách phạt. 
- Các hình thức khen thưởng gắn với các phong trào thi đua. Vì vậy, cần xây dựng 
phong trào thi đua lành mạnh, tránh tình trạng ”ganh đua” ảnh hưởng xấu đến chất lượng 
giáo dục. Phải kết hợp các hình thức trách phạt với các biện pháp giáo dục khác để giúp 
người có khuyết điểm xác định được hướng khắc phục, sửa chữa. Khi tiến hành trách phạt 
học sinh, CB-GV cần phải thể hiện được tình thương, trách nhiệm, xử lý có tình, có lý 
phù hợp với tâm lý lứa tuổi, giác ngộ được ý thức cố gắng vươn lên của học sinh. 
-Hiệu trưởng phải thường xuyên thực hiện các biện pháp kiểm tra công tác GD đạo 
đức của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Hiệu trưởng trực tiếp kiểm tra hoặc phân 
công Phó Hiệu trưởng tiến hành kiểm tra. 
+Nội dung kiểm tra bao gồm: hoạt động GD đạo đức của GVCN, giáo viên bộ môn, 
hoạt động tự quản của HS, hoạt động ngoài giờ lên lớp của các bộ phận được phân công , 
kiểm tra việc GD học sinh cá biệt , kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch GD đạo 
đức hàng tuần. 
+Hình thức kiểm tra bao gồm: dự giờ sinh hoạt, dự giờ giảng dạy, nghe báo cáo, 
kiểm tra các loại hồ sơ có liên quan, trực tiếp kiểm tra nền nếp HS. Việc kiểm tra nền nếp 
các tập thể lớp phải tiến hành hàng ngày và phải có nội dung trọng tâm trong tuần, tháng. 
Thông qua kiểm tra , Hiệu trưởng nắm bắt thông tin đánh giá kết quả, biểu dương khen 
thưởng, xử lý các biểu hiện sai sót, bổ sung điều chỉnh kế hoạch. 
 Biện pháp 8: Đẩy mạnh việc phối hợp ba môi trường GD: Nhà trường- Gia 
đình- Xã hội trong công tác GD đạo đức cho học sinh. 
Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng giáo dục để tạo sự thống nhất tác động giáo 
dục học sinh. Xây dựng các môi trường : nhà trường- gia đình- xã hội thật sự lành mạnh, 
đảm bảo tính tích cực phục vụ tốt cho công tác giáo dục đạo đức học sinh. 
• Nội dung biện pháp: 
Giáo dục đạo đức cho học sinh là trách nhiệm của toàn xã hội, do đó tất yếu phải tiến 
hành xã hội hóa giáo dục (XHHGD) trong lĩnh vực GD đạo đức học sinh. XHHGD là sự 
huy động, thu hút, phối hợp tất cả các thành phần xã hội cùng chăm lo công tác GD đạo 
đức cho học sinh. Thực chất của XHHGD trong lĩnh vực này là tăng cường sự phối hợp 3 
môi trường : Nhà trường- gia đình- xã hội. Trong đó nhà trường phải giữ vai trò trung 
tâm, nòng cốt. 
• Tổ chức thực hiện : 
- Cùng với việc xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, Hiệu trưởng phải chỉ đạo 
các bộ phận thường xuyên phối hợp với gia đình học sinh, giúp gia đình nâng cao nhận 
thức chăm sóc, GD học sinh một cách chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho HS học tập, 
rèn luyện. Đồng thời Hiệu trưởng phải cùng với các lực lượng xã hội khác giúp đỡ, hỗ trợ 
phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cha mẹ mẫu mực, con cái chăm ngoan, xây dựng 
hạnh phúc của gia đình, thúc đẩy các thành viên trong gia đình làm tốt chức năng GD con 
em họ. 
- Nhà trường cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan , đoàn thể...cùng phối hợp 
ra sức xây dựng môi trường xã hội tích cực. Cụ thể là xây dựng cộng đồng thôn, xóm, tổ 
dân cư, đường phố văn minh, tạo lối sống lành mạnh, dư luận xã hội tích cực, đề cao các 
giá trị xã hội chân chính, các quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Môi trường xã hội tốt 
đẹp là mảnh đất màu mỡ để phát triển nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ. 
- Nhà trường phải thu hút các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình giáo dục đạo 
đức HS bằng các nội dung và hình thức phối hợp như sau: Đề nghị và phối hợp với các cơ 
quan, ban ngành có liên quan tham gia vào việc sưu tầm, cung cấp tư liệu, biên soạn các 
tài liệu có tác dụng GD đạo đức HS. Chẳng hạn như cung cấp tài liệu về lịch sử địa 
phương, những kinh nghiệm xã hội, những giá trị chuẩn mực trong xã hội và trong cuộc 
sống, quan hệ ứng xử tốt đẹp trong cộng đồng... 
 -Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho HS. Cụ 
thể: 
+Ngành y tế: truyền bá những tri thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, GD 
giới tính, vệ sinh phòng bệnh, bảo vệ môi trường... 
 +Ngành công an: cung cấp những tri thức về pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã 
hội.... 
+Ngành văn hóa thông tin: tham gia GD thể chất , GD văn hóa -thẩm mỹ cho HS 
thông qua các hoạt động như thi đấu thể dục thể thao (TDTT), văn nghệ, triển lãm, tham 
quan , vui chơi , giải trí... 
+Ngành lao động - thương binh và xã hội: cung cấp tri thức về định hướng nghề 
nghiệp, nhu cầu lao động trong các ngành nghề, thị trường lao động, kỷ luật lao động... 
+Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể ( cắm trại, 
hoạt động xã hội, văn nghệ, TDTT, dã ngoại về nguồn ...) quản lý HS trong hè, giáo dục 
truyền thống ,lý tưởng của Đoàn, hội thảo với các chủ đề có liên quan. 
+Ban đại diện CMHS: phối hợp cùng nhà trường tổ chức các buổi hội thảo nhằm bàn 
bạc các biện pháp nâng cao hiệu quả GD đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho HS. 
+ XHHGD là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả GD đạo đức cho HS. 
Nội dung và hình thức rất đa dạng, phong phú. Hiệu trưởng cần chỉ đạo thực hiện công 
tác XHHGD một cách thường xuyên có kế hoạch sẽ huy động được sức mạnh của toàn xã 
hội chăm lo GD đạo đức cho HS. 
 5.2.Về khả năng áp dụng của sáng kiến: 
 Theo suy nghĩ chủ quan của bản thân, hy vọng sáng kiến này không những mang 
lại hiêu quả rất hữu hiệu trong vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS Trần 
Quang Khải mà còn có thể áp dụng được ở nhiều trường THCS khác trong thị xã Ninh 
Hòa 
 Muốn thực hiện sáng kiến này đạt hiệu quả, tôi thiết nghĩ rằng Ban giám hiệu nhà 
trường, đứng đầu là Hiệu trưởng, là tiền đề quan trọng để thực hiện các giải pháp nêu 
trên. 
 Giải pháp Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ - giáo viên, học sinh và cha mẹ 
học sinh về công tác giáo dục đạo đức là giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác 
quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh. 
Một khi nhận thức về công tác này được nâng cao thì mới có khả năng đạt được kết 
quả giáo dục như mong muốn. Nhận thức của CB-GV đúng đắn sẽ là điều kiện để giáo 
dục học sinh tốt. Nhận thức của học sinh được nâng cao là điều kiện để lĩnh hội tri thức 
một cách chắc chắn, có được tình cảm, niềm tin, hành vi và thói quen đạo đức tốt hơn, vai 
trò của tự giáo dục sẽ tăng lên. Nhận thức về vai trò trách nhiệm của gia đình về giáo dục 
đạo đức rõ ràng thì việc quản lý và giáo dục con em sẽ có hiệu quả và chất lượng; việc kết 
hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội sẽ ở mức độ cao hơn. 
Giải pháp Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong nhà trường sẽ là cơ sở 
để thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, để các hoạt động của 
nhà trường diễn ra theo chiều hướng thuận lợi. Một môi trường sư phạm lành mạnh sẽ là 
điều kiện kích thích mọi thành viên của nhà trường nhiệt tình, hăng hái tham gia thực 
hiện tốt các mục tiêu giáo dục; là mảnh đất để sinh sôi, nảy nở các phẩm chất tốt đẹp của 
học sinh. Khi nhận thức được nâng cao thì cuộc vận động : “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là 
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” sẽ thực hiện có hiệu quả, sẽ nêu gương được cho học sinh nhiều hơn. Đồng 
thời các giải pháp khác cũng nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức để hướng đến mục tiêu 
chung là nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức. 
Giải pháp: quản lý việc đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và khen thưởng, trách 
phạt; Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; Nâng cao 
vai trò, vị trí và chất lượng giảng dạy môn Giáo dục công dân trong nhà trường; Tích 
cực đổi mới công tác chủ nhiệm lớp là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng việc 
giáo dục đạo đức cho học sinh. Đánh giá khách quan, chính xác là cơ sở giúp nhà quản lý 
đề xuất những biện pháp giáo dục phù hợp với thực tiễn. Khen thưởng, trách phạt là một 
trong những biện pháp kích thích sự cố gắng vươn lên của GV và HS khi thực hiện nhiệm 
vụ giáo dục và rèn luyện. Tăng cường GD lồng ghép qua môn học và nâng cao vai trò của 
GVCN lớp sẽ làm cho nội dung, hình thức, biện pháp GD đạo đức thêm phong phú , đa 
dạng , sinh động mà không nặng tính giáo huấn. 
Giải pháp Đẩy mạnh sự phối hợp 3 môi trường GD trong công tác giáo dục đạo 
đức là điều kiện quan trọng, then chốt tạo ra sự thống nhất về nội dung, chuẩn mực giáo 
dục đạo đức giữa các môi trường GD nhằm hỗ trợ cho quá trình GD đạo đức đạt hiệu quả 
cao vì trong công tác GD đạo đức không thể thiếu sự kết hợp 3 môi trường GD này. 
Nhằm góp phần làm cho công tác giáo dục đạo đức và quản lý công tác giáo dục đạo 
đức cho học sinh ở trường THCS Trần Quang Khải đạt hiệu quả, chúng tôi đã đề xuất 8 
giải pháp trong đề tài này. Tùy theo tình hình thực tế của từng trường và địa phương mà 
mỗi giải pháp đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định, không có giải pháp nào là tối 
ưu. Các giải pháp trên có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau 
nên trong quá trình quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, các nhà trường cần 
phải thực hiện một cách đồng bộ, có sự phối hợp và vận dụng linh hoạt các giải pháp. 
 6.Các thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không 
 7.Kết luận: Đạo đức là gốc, là nền tảng của sự phát triển nhân cách con người. Ở 
mọi thời đại, mọi quốc gia, vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức là công việc quan trọng 
luôn được quan tâm và tạo mọi điều kiện. Ở nước ta, mục tiêu của nhà trường THCS là 
đào tạo ra những con người phát triển toàn diện. Do đó, công tác quản lý giáo dục đạo 
đức học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhà trường THCS hiện nay. 
Trong giáo dục cần giáo dục cho học sinh giá trị đạo đức truyền thống, lòng yêu 
nước tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng, lao động cần cù thông minh sáng tạo, thương 
người vì nghĩa, lối sống tình nghĩa thủy chung, đó là những giá trị truyền thống quý báu 
của dân tộc Việt Nam. Như trong Nghị quyết 09 của Bộ chính trị về một số định hướng 
lớn chỉ rõ: “Những giá trị văn hóa truyền thống vững bền của dân tộc Việt Nam là lòng 
yêu nước nồng nàn, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức cộng đồng sâu sắc, đạo lý thương người 
như thể thương thân, đức tính cần cù, vượt khó, sáng tạo trong lao động, đề cao các giá trị 
cộng đồng, có ý thức học tập, ngăn chặn cái ác, khuyến khích cái thiện, đoàn kết thương 
yêu con người, quý trọng của công, quan tâm đến nỗi bất hạnh của con người, chống 
chiến tranh, chống các tệ nạn xã hội. 
 Hiện nay nước ta đang thực hiện quá trình đổi mới toàn diện, công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Yêu cầu của các quá trình đó đòi hỏi phải có con người phát triển toàn diện, đặc 
biệt phẩm chất đạo đức. Mặt khác kinh tế thị trường cũng tác động hàng ngày, hàng giờ 
đến tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó tác động đến đạo đức học sinh. 
 Cho nên chúng tôi rất tâm huyết với công tác quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh. 
Vì thế khi nghiên cứu đề tài này chúng tôi đã tìm hiểu về thực trạng của công tác quản lý 
các hoạt động giáo dục đạo đức tại trường THCS Trần Quang Khải, qua đó nổi bật có thể 
nhận thấy thực trạng như sau : 
 Về nhận thức đa số học sinh nhận thức được động cơ học tập và rèn luyện, tuy nhiên 
vẫn còn một bộ phận chưa xác định được động cơ nên còn có những hành vi sai trái. 
 Về phía cha mẹ học sinh còn một bộ phận không nhỏ nhận thức chưa đầy đủ, trình độ 
học vấn còn thấp, nên không quan tâm đến quá trình học tập và rèn luyện của con em, vì 
thế nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc giáo dục đạo đức con em . 
 Đối với giáo viên nhà trường, đa số tràn đầy nhiệt huyết nhưng những khó khăn về 
mặt khách quan, thời gian dành cho công tác giáo dục chưa nhiều, chủ yếu đầu tư vào các 
hoạt động bề nổi và hoạt động dạy học cũng là thực trạng đáng quan tâm. 
 Thời gian qua các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức tại trường cũng lộ rõ 
nhiều bất cập chưa đáp ứng được mong mỏi của GV và HS.. 
 Với thực trạng như thế, trong điều kiện hiện nay với cương vị là Phó Hiệu trưởng phụ 
trách nhà trường, trong quá trình nghiên cứu đề tài “Các biện pháp quản lý nhằm nâng 
cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường THCS Trần Quang Khải ”. 
Tôi đề ra những biện pháp chủ yếu như đã trình bày hy vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu 
quả giáo dục đạo đức học sinh THCS trong giai đoạn hiện nay 
 Mặc dù tôi đã đầu tư khá nhiều công sức cho sáng kiến nhưng do thời gian nghiên 
cứu ngắn, phạm vi nghiên cứu chỉ một trường THCS ở vùng nông thôn nên có nhiều vấn 
đề chưa được phân tích chưa sâu sắc, chưa trọn vẹn và chưa đầy đủ; các biện pháp đưa ra 
có thể chưa mang tính cụ thể và chi tiết. Song, ít nhiều cũng giúp chúng ta thấy được thực 
trạng đạo đức của học sinh hiện nay để định hướng lại một số việc cần phải làm trong thời 
gian sắp tới nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh nói riêng và 
hoàn thành thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường nói chung. 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 TÁC GIẢ 
 Lại Quốc Linh 

File đính kèm:

  • pdfskkn_cac_bien_phap_quan_ly_nham_nang_cao_chat_luong_giao_duc.pdf
Sáng Kiến Liên Quan