Sáng kiến kinh nghiệm Sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể quần chúng ở đơn vị trường tiểu học

Lê nin nói: "Không có lí luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng". Chính vì vậy mà trong sự nghiệp cách mạng nói chung của đất nước và trong thời kì đổi mới xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện mục tiêu: "Dân giàu - nước mạnh - xã hội công bằng dân chủ và văn minh" thì càng cần phải nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức xã hội nói chung đối với các đoàn thể nói riêng.

Công cuộc đổi mới của đất nước ta đang đi vào chiều sâu, nhân dân một lòng tin yêu đi theo Đảng. Các đoàn thể quần chúng đang từng bước đổi mới tư duy và hành động phù hợp với những biến chuyển mới của tình hình kinh tế - xã hội. Để những biến chuyển đó đi theo quy luật phát triển của lịch sử, của cách mạng Việt Nam thì các đoàn thể quần chúng rất cần có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Để cho chính quyền cơ sở đổi mới đúng đắn, vừa nâng cao được năng lực quản lí điều hành mà vẫn giữ nguyên được kỉ cương nhất thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể quần chúng. Các đoàn thể quần chúng mong muốn ở Đảng đường lối chủ trương chính sách phù hợp với ý Đảng lòng dân mà mang lại cho dân, cho đất nước sự khởi sắc, bước những bước vững chắc trên con đường xây dựng CNXH. Trong sự nghiệp cách mạng nói chung của đất nước thì định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã xác định nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của giáo dục là: "Nhằm xây dựng những con người thiết tha gắn bó với lí tưởng độc lập dân tộc và CNXH có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa, văn hóa nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, có tư duy sáng tạo, có kĩ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp.". Để thực hiện được định hướng chiến lược trình bày ở trên thì giáo dục cần phải quan tâm ngay từ bậc học đầu tiên, bậc học nền tảng đó là tiểu học. Đảng đã chỉ ra mục tiêu phấn đấu của bậc tiểu học là: "Phổ cập giáo dục Tiểu học trong cả nước, phần lớn HS tiểu học được học đủ 9 môn theo chương trình quy định. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy".

 

doc12 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 11761 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể quần chúng ở đơn vị trường tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ra. Đứng trước những vấn đề cần thiết đó chi bộ đảng nhà trường chúng tôi đã đề ra những giải pháp cụ thể như sau:
	1. Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ đảng:
	Để nâng cao sức chiến đấu của đảng thì trước hết cần đánh giá đúng chất lượng của chi bộ đảng. Đánh giá khách quan toàn diện, thấy được những tiềm năng, thế mạnh của đơn vị mình, những mặt tích cực, tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động của chi bộ. Để từ đó xác định đùng phương hướng, mục tiêu, những nội dung, bước đi và biện pháp thích hợp để tiến hành củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở đạt hiệu quả. Dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng của mình thì chi bộ mới tìm ra “ con đường” vươn lên xứng tầm là đơn vị trong sạch vững mạnh.
	Một là: Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của chi bộ đảng, của đảng bộ. Hiện nay vấn đề bồi dưỡng cán bộ đảng viên nhằm bổ sung, nâng cao phẩm chất năng lực góp phần nâng cao sức chiến đấu của đảng đặt ra một cách cần thiết bởi vì do nhiệm vụ cần thiết của sự nghiệp giáo dục ngày càng đi vào chiều sâu và toàn diện. Hơn lúc nào hết chi bộ đảng nhà trường cần phải có biện pháp cụ thể để giải quyết thực trạng, để nâng cao lí luận chính trị cho đảng viên, để chi bộ đảng thực sự tiên phong trên các mặt trận: chính trị- tư tưởng và chuyên môn. Muốn vậy cần xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của chi bộ đảng. Qua đó bồi dưỡng chính trị cho đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Chi bộ nhà trường thống nhất quan điểm: sinh hoạt đảng là một nhiệm vụ của đảng viên, bỏ sinh hoạt đảng là bỏ nhiện vụ một cách vô tổ chức kỉ luật vì thế yêu cầu đảng viên tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong việc sinh hoạt chi bộ . Mặt khác chi bộ nhà trường đề nghị với đảng bộ bố trí sinh hoạt đảng vào các ngày nghỉ dạy của giáo viên để tránh phân công dạy thay không cần thiết. Chính vì vậy giải quyết được vấn đề tham gia sinh hoạt đảng đều đặn thường kì. Từ đó đảng viên trong chi bộ nắm vững được đường lối chính sách của đảng và của chi bộ, nâng cao lí luận chính trị làm tốt công tác tư tưởng cho quần chúng, dẫn dắt và lôi cuốn quần chúng thực hiện đường lối chính sách của đảng và của chi bộ nhà trường. Vì vậy phong trào nhà trường ngày một đi lên. Quy chế xây dựng nghiêm túc, dân chủ, thể hiện được yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, tăng cường hiệu lực quản lí của chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể. Khi đã có quy chế, lấy quy chế làm căn cứ để kiểm điểm công tác, coi việc tuân thủ đúng quy chế là một yêu cầu bắt buộc đối với mọi cán bộ đảng viên.
	Hai là: Chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề bức xúc hiện nay, là khâu quan trọng trong củng cố và kiện toàn chi bộ. Muốn vậy chi bộ nhà trường cần phải duy trì sinh hoạt thường xuyên theo định kì và đảm bảo nội dung thiết thực, đúng tính chất của sinh hoạt đảng. Ban chi ủy cần nắm vững hoạt động của chi bộ, chỉ tiêu phương hướng của năm học để chọn và chuẩn bị kĩ nội dung sinh hoạt, thông báo trước nội dung đó cho đảng viên chuẩn bị ý kiến tham gia bàn bạc và quyết định. Trong sinh hoạt phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, dành nhiều thời gian để thảo luận. Mỗi đảng viên nâng cao trách nhiệm , tích cực đóng góp trí tuệ vào lãnh đạo tập thể của chi bộ.
	Ba là: Nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên chủ chốt. Để có được lí luận một cách hệ thống bài bản, chính quy, ngoài công tác bồi dưỡng chính trị thường xuyên cập nhật thông qua sinh hoạt đảng. Chi bộ nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng lí luận chính trị dài hạn cho đội ngũ kế cận để giúp đảng viên nắm vững nguyên lí của chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trau dồi thế giới quan nhân sinh quan khoa học vận dụng sáng tạo trong thực tế của đơn vị để đề ra đường lối chủ trương cho các đoàn thể nhà trường hoạt động từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ đảng. Kết hợp làm tốt công tác quản lí, rèn luyện đội ngũ cán bộ đương chức và cán bộ trong diện quy hoạch cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác thực tiễn và lối sống.
Bốn là: Kết hợp việc phát huy tích cực, chủ động sáng tạo của chi bộ với sự chỉ đạo của cấp trên. Chi bộ đảng tiểu học nghiên cứu nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên triển khai tới từng đảng viên. Căn cứ vào đặc điểm chi bộ, từ trình độ năng lực đội ngũ cán bộ đảng viên để có sự phân công việc hợp lí và xác định rõ trách nhiệm cho từng đảng viên. Với những giải pháp trên chi bộ đảng nhà trường những năm gần đây không những tiên phong trong việc đề ra chủ trương đường lối mà còn tiên phong trong việc đề ra các biện pháp cụ thể cho các đoàn thể hoạt động.
* Giải pháp cụ thể để nâng cao sự lãnh đạo của chi bộ đối với các đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.
a. Chi bộ đảng lãnh đạo công đoàn thực hiện chỉ tiêu phương hướng năm học:
Trong đơn vị trường học nhiệm vụ chính trị là dạy và học. Để hoạt động dạy và học có hiệu quả thì sự lãnh đạo sát sao của chi bộ đảng đối với các đoàn thể trong nhà trường là vấn đề cần thiết. Trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học thì mục tiêu “ phổ cập giáo dục đúng độ tuổi có chất lượng”. Đây là mục tiêu phấn đấu không mệt mỏi của tất cả các đơn vị trường tiểu học trong cả nước. Để góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu trên chi bộ đảng chúng tôi đã có những hoạt động thiết thực như sau:
Ngay từ tháng 8 chi bộ đảng đã họp và ban giám hiệu xây dựng mạng lưới điều tra phổ cập. Ban giám hiệu cùng với giáo viên lớp 1 đã tiến hành tuyển sinh, huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100%.
Có được điều đó là do công đoàn nhà trường đã động viên các đoàn viên tích cực tham gia. Ta biết rằng có lí luận cách mạng thì mới có phong trào cách mạng. Muốn có phong trào cách mạng thì lí luận cách mạng phải thâm nhập vào quần chúng. Sức mạnh của quần chúng là nằm trong tổ chức và chỉ có đứng trong tổ chức và thông qua tổ chức con người mới bộc lộ và phát huy sức mạnh bản thân. Con người là nhân tố cơ bản nhất trong tổ chức, là nguồn lực cơ bản quyết định phát triển của tổ chức. Từ lí luận trên chi bộ đảng thấy rằng muốn thực hiện được mục tiêu, muốn hoạt động đi vào chiều sâu và thu được kết quả thì sự lãnh đạo của chi bộ đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường là hết sức quan trọng. Thấm nhuần sự chỉ đạo của chi bộ đảng, công đoàn trường tiểu học với chức năng tuyên truyền giáo dục thuyết phục đã động viên khích lệ mọi đoàn viên công đoàn tham gia tích cực công tác phổ cập, 100% đoàn viên công đoàn tham gia điều tra tổng hợp đảm bảo quyền lợi cho mọi trẻ em trên địa bàn được tham gia học tập trong môi trường giáo dục, đều học qua chương trình tiểu học làm tiền đề cho các em bước vào cuộc sống và làm hành trang để học ở các cấp cao hơn.
Vấn đề phổ cập đúng độ tuổi song lại đòi hỏi có chất lượng không để hiện tượng “ học sinh ngồi nhầm lớp” là cả một vấn đề bức xúc. Làm thể nào để khắc phục hiện tượng “ học sinh ngồi nhầm lớp”. Đó là cả một vấn đề lớn đòi hỏi sự vươn lên đồng bộ trong nhà trường. Nếu lớp 1 dạy không tốt thì các lớp 2,3 cố gắng mấy cũng khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Lớp 1,2,3 chưa hoàn thành việc đọc thông viết thạo, làm toán với 4 phép tính thì các lớp 4,5 khó mà hoàn thành được mục tiêu đề ra. Chính vì vậy: đòn xeo công đoàn phải vào cuộc dưới sự chỉ đạo của chi bộ đảng cương quyết không để “ học sinh ngồi nhầm lớp”. Công đoàn vừa vận động các đoàn viên công đoàn tham gia tích cực, nâng cao hiệu suất giờ lên lớp, quan tâm tới cả 3 đối tượng học sinh, vừa thiết chặt kỉ cương giao khoán chất lượng cho từng giáo viên: bằng mọi biện pháp để giúp học sinh học yếu hoàn thành chuẩn kiến thức và kĩ năng khối mình phụ trách. Cụ thể: Thời gian truy bài 15 phút kèm cặp với đối tượng học sinh yếu, cuối giờ học ở lại 15 phút để giúp đỡ các em ôn lại bài học. Trong mỗi tiết học dành 5 phút cho học sinh yếu, Trong từng khâu của quá trình dạy học đều có sự quan tâm tới đội tượng này. Ví dụ cụ thể ở lớp 1: Truy bài 15 phút gọi học sinh yếu đánh vần lại bài học hôm trước, vào bài mới khâu đánh vần vần hết lượt học sinh yếu phải tham gia đánh vần, khâu đọc trơn vần hết lượt học sinh yếu phải tham gia. Sang khâu tạo tiếng cũng vậy: đánh vần tiếng, đọc trơn tiếng các học sinh yếu đều được quan tâm. Với việc áp sát như vậy trong tất cả các buổi học, kết hợp với gia đình tối về yêu cầu học sinh ôn lại toàn bài học.Chất lượng học sinh yếu ngày một nâng cao, nhiều em đã theo kịp chuẩn kiến thức và kĩ năng cơ bản bài học đề ra. Có những em do trước đây mải chơi, thiếu tập trung nay được sự quan tâm của thầy cô, của gia đình đã vươn lên học khá. Từ đó các em tự tin hơn và vui hơn khi đi học.Có được chất lượng đó là nhờ sự thúc đẩy của chuyên môn, của công đoàn nhà trường đã làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của giáo viên đối với trách nhiệm trước con em nhân dân.
Đứng trước vấn đề bức xúc của ngành, của nhà trường và cụ thể là của từng lớp học trong việc triển khai chống hiện tượng “ học sinh ngồi nhầm lớp”. Chi bộ xác định đây là việc làm lâu dài đòi hỏi sự kiên trì sự tận tâm của mỗi nhà giáo. Một lần nữa khẩu hiệu “ Kỉ cương - tình thương - trách nhiệm” lại được nêu cao. Đòi hỏi mỗi nhà giáo phải mang hết tâm huyết của mình tất cả vì học sinh thân yêu. Để dấy lên phong trào, để hâm nóng lòng nhiệt tình của các nhà giáo chi bộ lãnh đạo công đoàn vào cuộc. Chức năng đòn xeo thúc đẩy chuyên môn, là tổ ấm trong nhà trường vừa tình cảm vừa trách nhiệm. Bên công đoàn động viên, thuyết phục, bên chính quyền giao trách nhiệm cho từng giáo viên đứng lớp: ngoài việc đảm bảo mũi nhọn, đảm bảo chất lượng đại trà còn phải có kế hoạch đối với học sinh yếu và ‘học sinh ngồi nhầm lớp”. Muốn làm việc đó chi bộ nhà trường đã làm từng bước như sau:
 Bước 1: Họp ban giám hiệu mở rộng giao công đoàn đi trước làm công tác động viên dấy lên phong trào, ban giám hiệu rà soát lại chất lượng giao cho từng giáo viên chủ nhiệnm khắc phục từng đối tượng học sinh “ ngồi nhầm lớp” ở lớp mình phụ trách, mỗi lớp là bao nhiêu học sinh, những em nào có tên tuổi rõ ràng , hàng tháng báo cáo sự tiến bộ của từng em đó trong buổi họp chuyên môn.
Bước 2: Tìm biện pháp khắc phục bằng cách bàn bạc từng tổ, tổng hợp ý kiến lên nhà trường, đi đến thống nhất. Đầu giờ truy bài 15 phút rèn đọc, trong mỗi tiết dành 5 phút hỏi những câu hỏi vừa sức học sinh kết hợp với việc động viên khích lệ các em tự tin trong học tập.Trong mỗi buổi học lán lại 15 phút rèn viết riêng cho các em.
Bước 3: Tiến hành thực hiện họp phụ huynh học sinh thống nhất về những hạn chế mà học sinh mắc phải như chậm phát triển về trí tuệ hay mải chơi, hoặc thiếu quan tâm về sách vở, đồ dùng học tập... Việc nào thuộc về phụ huynh, việc nào thuộc về giáo viên kết hợp giữa gia đình và cô giáo cùng xốc nách để các em theo kịp chuẩn kiến thức kĩ năng cơ bản của lớp học.
Bên cạnh đó công đoàn còn động viên các đoàn viên tham gia tích cực các kì hội giảng, chuyên đề. Bằng nhiều hình thức học tập lẫn nhau đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu suất giờ lên lớp: Mỗi chuyên đề lại đi sâu từng khía cạnh như chuyên đề đổi mới hình thức tổ chức dạy học, chuyên đề hạn chế học sinh yếu, chuyên đề khắc phục học sinh ngồi nhầm lớp, chuyên đề gây hứng thú học tập cho học sinh....Có những chuyên đề đi sâu từng phân môn cụ thể như phân môn tập đọc, tập làm văn, toán, tự nhiên và xã hội...Với những hoạt động thiết thực đó từng giáo viên dự giờ đúc rút kinh nghiệm, tự nâng cao tay nghề phục vụ tốt cho việc dạy và học.Chính vì vậy mà chất lượng ngày một nâng cao hạn chế được con số lưu ban.
b. Chi bộ lãnh đạo đoàn viên công đoàn tham gia các phong trào.
Ngoài việc thực hiện công tác phổ cập xuyên suốt cả năm học, nhà trường còn tham gia tích cực các phong trào giáo dục như: Thi giáo viên giỏi, thi nữ công đoàn với việc tuyên truyền bảo hiểm, thi học sinh gỏi, thi vở sạch viết chữ đẹp, thi báo tường nhân dịp 26/3....Để thực hiện thắng lợi các phong trào này thì nòng cột là những đoàn viên công đoàn trẻ xông pha già mẫu mực. Muốn các phong trào đi vào chiều sâu và thu được kết quả thì sự lãnh đạo của chi bộ đảng đối với tổ chức công đoàn là hết sức cần thiết.Để làm tốt việc này chi bộ đã thực hiện từng bước như sau.
Bước 1: Thống nhất trong cấp ủy trong việc chọn lựa nhân tài đi thi.
Bước 2: Họp ban giám hiệu để bàn bạc dân chủ
Bước 3: Giao cho ban chấp hành công đoàn động viên về tinh thần, tư tưởng về vật chất để mỗi cán bộ giáo viên được cử đi thi mang trọng trách lớn lao đại diện cho trường xác định rõ tư tưởng, tinh thần trách nhiệm.Bên cạnh đó huy động trí tuệ tập thể tùy từng hội thi để tìm ban cố vấn đúng người đúng việc giúp đỡ hỗ trợ cho cán bộ giáo viên đi thi đạt kết quả tốt.
Như vậy công đoàn thực sự là đòn xeo thúc đẩy hoạt động chuyên môn hoạt động phong trào trong nhà trường. Có được điều đó là do chi bộ đảng bám sát tình hình thực tế, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu phương hướng, quản lí giáo viên thông qua hoạt động của tổ chức công đoàn.
c. Chi bộ đảng chỉ đạo tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng xã hội to lớn có tiềm năng hùng hậu, là cánh tay đắc lực của đảng. Kế thừa tinh hoa truyền thống dân tộc và những thành quả cách mạng thanh niên ngày nay có mặt mạnh cơ bản là trình độ học vấn cao, tầm nhìn rộng, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước, có khát vọng mau chóng đưa đất nước vượt lên nghèo nàn lạc hậu.Thanh niên hăng hái tham gia vào sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước. Trong nhà trường thì lực lượng đoàn viên là lực lượng trẻ, khỏe, nhanh nhẹn, có trình độ nghiệp vụ và chuyên môn cao, nhạy bén trong vấn đề đổi mới phương pháp dạy học, có nhệt tình cách mạng và có lòng yêu nghề mến trẻ. Chính vì vậy trong đơn vị nhà trường đoàn viên là mặt trận xung kích trong các hoạt động phong trào: thể dục thể thao, ca múa hát sân trường, các hoạt động sinh hoạt tập thể như: 20/11, 22/12, 26/3, bóng đá mi ni, văn nghệ.....Sự lãnh đạo của chi bộ đảng đối với các tổ chức đoàn thanh niên là thông qua đoàn để điều hành các hoạt động của đội thiếu niên tiền phong, sao nhi đồng. Mà thực chất là sự lãnh đạo của chi bộ đảng đối với cán bộ giáo viên trẻ để thông qua đó quản lí học sinh trong các hoạt động bổ ích. Như vậy nhà trường quản lí học sinh thông qua hoạt động đội sao mà cụ thể là các đoàn viên trẻ.Nhiệm vụ chính trị của nhà trường là dạy và học mà mục tiêu của bậc học tiểu học là: Giáo dục cho học sinh phát triển một cách toàn diện về đức - trí - lao - thể - mĩ. Muốn vậy: ngoài tổ chức công đoàn thì đoàn thanh niên là nòng cột giáo dục đạo đức cho học sinh học tập theo năm điều Bác Hồ dạy.Chi bộ đảng xác định lãnh đạo một cách toàn diện công tác đội và sao trong nhà trường. Thông qua hoạt động sinh hoạt ngoài trời các em học sinh hiểu nhiều hơn về quê hương đất nước con người Việt Nam, nâng cao cảm nhận về âm nhạc mĩ thuật thể chất cho học sinh. Qua đó các em thêm yêu quý và gắn bó với trường, với bạn, với thầy cô. Hoạt động sao mạnh là do hoạt động đoàn mạnh, hoạt động đoàn mạnh là do sự chỉ đạo sát sao của chi bộ nhà trường. Cụ thể: đoàn thanh niên phát động phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một anh chị phụ trách”. Từng đoàn viên dạy các bài hát điệu múa cho một số em các lớp 4 và 5 sau đó các đội viên này dạy cho các em ở sao nhi đồng (các lớp 1,2,3). Như vậy trong một thời gian ngắn các bài hát điệu múa sẽ được đồng diễn trên sân trường vào các giờ ra chơi. Đoàn ra lịch cụ thể cho từng hoạt động như sau:
Thứ 2, thứ 4: Thể dục giữa giờ.
Thứ 3, thứ 5: Múa tập thể.
Thứ 6: Đọc báo.
Cứ như vậy hàng ngày, hàng tuần đoàn thanh niên sát sao kiểm tra đánh giá từng chi đội. Để thứ hai đầu tuần tuyên dương những đội viên tốt, những chi đội chăm, những sao nhi đồng ngoan....Và cũng từ đó, đoàn rút ra những mặt mạnh, mặt yếu để từ đó có bài học cho việc chỉ đạo những hoạt động sau. Nhờ sự lãnh đạo của chi bộ đảng mà đoàn thanh niên những năm gần đây đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp.
III. Kết thúc vấn đề:
Muốn thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ năm học đề ra cần nâng cao sự lãnh đạo của chi bộ đảng đối với các đoàn thể trong nhà trường. Muốn nâng cao được sự lãnh đạo của chi bộ đảng đối với các đoàn thể cần làm tốt những vấn đề sau:
1.Tổ chức sinh hoạt đảng nghiêm túc đều đặn để các đảng viên thường xuyên nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của đảng, của ngành, của địa phương, vận dụng vào điều kiện cụ thể của đơn vị mình, lắng nghe ý kiến các đoàn thể quần chúng để đề ra phương hướng nhiệm vụ , chủ trương và những mục tiêu chủ yếu của ngành, phát huy lợi thế của đơn vị trong lợi thế chung của địa phương. Tổ chức sinh hoạt đảng đều đặn và nghiêm túc còn có tác dụng phát huy sức mạnh tập thể, trí tuệ của từng đoàn thể, từng thành viên góp phần xây dựng thắng lợi nhiệm vụ năm học đề ra.
	2. Trong việc lãnh đạo các đoàn thể làm tốt nhiệm vụ đề ra thì công tác cán 
bộ bao giờ cũng gắn liền vận mệnh của đảng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng đảng. Cho nên để các đoàn thể làm tốt nhiệm vụ cần có cán bộ tốt. Chi bộ đảng đưa ra các quan điểm, nguyên tắc và phương hướng chỉ đạo việc tổ chức bộ máy làm việc cho chính quyền, đoàn thể để tìm ra cán bộ có năng lực, nhiệt tình, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn. Một biện pháp rất quan trọng bảo đảm hiệu lực quản lí của chính quyền, đoàn thể đồng thời tăng cường được sự lãnh đạo của chi bộ đối với chính quyền đoàn thể là giới thiệu những cán bộ có uy tín, có năng lực quản lí giữ các chức vụ chủ chốt nhằm thúc đẩy các hoạt động của đoàn thể chính quyền.
3. Chi bộ đảng lãnh đạo không chỉ thông qua các đoàn thể mà còn thông qua các đảng viên. Mọi đảng viên công tác trong cơ quan trước hết phải giữ các cương vị chủ chốt, phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên nghiệp vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, chấp hành nghị quyết và phục tùng kỉ luật của đảng, phát huy ảnh hưởng chính trị và đạo đức đảng viên để cuốn hút quần chúng cùng thực hiện. Vì vậy chi bộ đảng phải chú trọng phát huy vai trò và nâng cao chất lượng đảng viên quan tâm tới công tác phát triển đảng để thúc đẩy quần chúng nhận thức và phấn đấu vào đảng làm cho chi bộ ngày càng lớn mạnh.
4. Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo chi bộ đảng còn phải làm tốt chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của chính quyền đoàn thể. Chỉ có thông qua kiểm tra giám sát mà chi bộ nắm được mặt mạnh yếu trong khâu tổ chức thực hiện. Từ đó mà tìm ra biện pháp khắc phục là nội dung trong các kì sinh hoạt chi bộ lần sau.
5. Chi bộ phải biết kết hợp việc phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của cơ sở với sự chỉ đạo của cấp trên. Trong bất kì điều kiện nào sự chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra của cấp trên đối với hoạt động của đơn vị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần giúp nhà trường quán triệt đúng đắn những quan điểm, chủ trương chính sách đổi mới của đảng, nhà nước, ngành, địa phương, nâng cao kiến thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ giúp đơn vị mình nhìn nhận đánh giá đúng mình. Tuy nhiên sự lãnh đạo của cấp trên chỉ đạt được kết quả mong muốn khi bản thân chi bộ đảng ý thức được đầy đủ trách nhiệm của mình, chủ động sáng tạo khắc phục yếu kém tồn tại để vươn lên. Muốn vậy cần nghiên cứu nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, đánh giá đúng những mặt tích cực và yếu kém trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cán bộ, dân chủ hóa trường học và công bằng xã hội.....Trên cơ sở đó xác định kế hoạch nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Căn cứ vào tình hình của đơn vị, từng trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ để có sự phân công công việc hợp lí và xác định trách nhiệm rõ ràng cho từng người.
* Kiến nghị, đề xuất:
Trên đây là một số suy nghĩ và trăn trở của tôi về sự lãnh đạo của Đảng đối với các đoàn thể quần chúng trong đơn vị trường tiểu học. Những việc làm được, những kinh nghiệm và bài học rút ra có thể còn hạn chế rất mong được sự đóng góp xây dựng của các đồng nghiệp để đề tài của tôi thực sự phục vụ cho công việc hoàn thành nhiệm vụ năm học đề ra và phát triển hơn nữa phong trào của nhà trường trong những năm học tiếp theo.
 Yên Quang, ngày 15 tháng 5 năm 2010.
 Người viết sáng kiến
 Phạm Thị Hương

File đính kèm:

  • docBai_SKKN.doc
Sáng Kiến Liên Quan