Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng sống "Chúng em sống với an toàn"

 Trước hết chúng ta cần tìm hiểu kü n¨ng sèng là gì? kü n¨ng sèng là năng lực tâm lý xã hội giúp cá nhân giải quyết có hiệu quả những nhu cầu và thách thức của cuộc sống. Như vậy, giáo dục kü n¨ng sèng là làm sao trang bị cho HS những kiến thức, kỹ năng về cuộc sống để các em có thể thích ứng với cuộc sống, để có thể tự mình xử lý mọi tình huống trong thực tế một cách tốt nhất. Đối với HS bậc tiểu học thì HĐNGLL có ý nghĩa rất quan trọng trong việc rèn luyện kü n¨ng sèng.

Về nhiệm vụ, HĐNGLL có ba nhiệm vụ, đó là: củng cố tăng cường nhận thức; bồi dưỡng thái độ, tình cảm và hình thành hệ thống kỹ năng, hành vi.

Để giúp cho các bạn học sinh tránh xa được những cám dỗ nguy hiểm ảnh hưởng đến quá trình phát triển và trưởng thành một cách lành mạnh cũng như rèn cho mình một kỹ năng ứng xử thân thiện trong mọi tình huống, kĩ năng hoạt động xã hội, giáo dục cho các bạn các tệ nạn xã hội, nhà trường cập nhật thông tin về sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh, rèn Ngày nay, giáo dục kỹ năng sống đã trở thành cụm từ quen thuộc với chúng ta. Nhưng thực chất kỹ năng sống là gì? Và làm thế nào để rèn luyện cũng như trang bị cho mỗi chúng ta một kỹ năng sống lành mạnh tránh khỏi trạng thái khủng hoảng tâm lý hay dễ bị sa đà vào các tệ nạn xã hội khi thiếu một bản lĩnh vững vàng và kỹ năng ứng phó. Luyện cho häc sinh kĩ năng ứng xử văn hóa, ý thức chung sống thân thiện, giải quyết hợp lý các tình huống mâu thuẫn, xung đột,

có thái độ lên án và kiên quyết bài trừ mọi hành vi bạo lực.

Ngày nay, rèn luyện kỹ năng sống cho thế hệ trẻ mà tiêu biểu là các em học sinh là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và xã hội. Trong đó, người giáo viên giữ vai trò quyết định. Đây cũng là một trong những nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” mà Bộ Giáo dục đã đề ra.

 

doc24 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 2476 | Lượt tải: 5Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Rèn kỹ năng sống "Chúng em sống với an toàn"", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Êy – hai b¹n cã viÖc g× kh«ng ?
Nam: - ói chµ chµ.... ®au qu¸
Hoµ: - Tí biÕt ngay mµ, thÕ mµ cßn ra oai c¬ - ®øa tay tí xem nµo. 
Nam: - ói chµ chµ ®au qu¸.
Mai: - H×nh nh­ tay b¹n Nam bÞ gÉy råi Hoµ ¹.
Hoµ: - Mai h·y r×u b¹n Êy ngåi gän vµo ®©y ®Ó m×nh t×m d©y vµ ®å ®Ó m×nh nÑp tay cho b¹n råi chóng m×nh ra tr¹m x¸ ®Ó c¸c b¸c sÜ kiÓm tra xem cã vÊn ®Ò g× kh«ng.
DCT : (Võa lóc ®ã th× mÑ Nam ®i xe ®Õn ®Ó ®ãn Nam ®i häc vÒ.)
MÑ: - Nam con lµm sao thÕ nµy? - ®i ®øng thÕ ®Êy h¶ con.
An: - Ch¸u chµo b¸c ¹ - Chóng chau ®i xe nh­ng kh«ng may x« vµo g¹ch bÞ ng· b¸c µ. 
MÑ: - B¸c ®· dÆn ®i xe ph¶i cÈn then thÕ mµ kh«ng nghe lêi.
 - §­a tay cho mÑ xem nµo? Ng­êi ngîm cã viÖc g× kh«ng con.
Hoµ: - B¸c µ Nam vµ An ®i xe phãng nhanh v­ît Èu l¹i cßn l¹ng l¸ch thÕ lµ c¸c b¹n Êy ®· va vµo g¹ch vµ ng· l¨n ra ®Êy b¸c ¹. May mµ « t« ®i qua råi chø kh«ng th× h«m nay hai b¹n mµ bÞ « t« kÑp vµo th× kh«ng biÕt chuyÖn g× sÏ x¶y ra.
MÑ: - §i häc mÑ ®· dÆn con råi: ®i ®óng phÇn lÒ ®­êng cña m×nh kh«ng phãng nhanh v­ît Èu mµ con kh«ng nghe, thÕ nµy th× cã b÷a mÊt m¹ng ®Êy con µ.
Nam: - Con xin lçi mÑ con biÕt lçi råi, MÑ h·y tha lçi cho con.
MÑ: - Th«i nhanh lªn ngåi lªn xe mÑ chë vÒ tr¹m x¸ ®Ó c¸c b¸c sÜ kiÓm tra xem cã lµm sao kh«ng. 
B¸c sÜ: - May qua ng­êi ch¸u kh«ng cã viÖc g×, ch¸u chØ bÞ trËt khíp tay th«i em ®· lÊy l¹i khíp tay cho ch¸u råi. ChÞ vÒ nhµ cho ch¸u uèng thuèc vµ bãp tay cho ch¸u kh«ng cã vÊn ®Ò g× n÷a ®©u chÞ µ.
B¸c sÜ: - LÇn sau ®i häc vÒ c¸c chÊu ph¶i ®i ngay ng¾n, ®i ®óng phÇn ®­êng cña m×nh kh«ng ®­îc l« ®ïa, l¹ng l¸ch kh«ng ®­îc ®i dµn hµng 3,4 c¸c ch¸u nhí ch­a.
An , Nam, Mai: - V©ng ¹ chóng ch¸u nhí råi.
MÑ: - V©ng t«i xin c¶m ¬n B¸c sÜ, mÑ con chóng t«i c¶m ¬n b¸c sÜ mÑ con chóng t«i vÒ ¹.
- An, Mai, Hoa, Nam: - Chóng ch¸u nhí råi.
( TÊt c¶ ®ång thanh ®äc bµi ®ång giao)
Dung d¨ng dung dÎ
Bän trÎ häc vÒ
§i ®óng phÇn ®­êng
§i theo hµng mét
Kh«ng ch¬i d¹i dét
§ïa nghÞch trªn ®­êng
Muèn chuyÓn ®èi ph­¬ng
§­a tay ra tr­íc
Kh«ng ®i ®­êng ng­îc
Kh«ng b¸m ®uæi xe
§Ó khái c­êi chª
Ai ai còng nh¾c
 §i ®­êng ®óng luËt
Mò b¶o hiÓm ®Çy
C¸c b¹n ®éi ngay
Khi ®i xe m¸y
ThÇy c« ®· d¹y
Cam kÕt ®· ghi
Nh¾c nhë nhau ®i
An toµn ®óng luËt.
- §ång thanh: An toµn lµ b¹n- tai l¹n lµ thï
 An toµn giao th«ng lµ kh«ng tai n¹n
§iÒu chóng t«i muèn nh¾n göi lµ: Mçi chóng ta ph¶i cã ý thøc tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®Ó lËp l¹i trËt tù an toµn giao th«ng.
2. Giao lưu khán giả:
3. Trao quµ
4. Tæng kÕt bÕ m¹c
B. Néi dung ch­¬ng tr×nh
1. æn ®Þnh tæ chøc
2.V¨n nghÖ chµo mõng :
	( 4 - 5 TiÕt môc v¨n nghÖ chµo mõng)
Xin nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c vÞ §¹i biÓu c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh ®· vÒ dù chuyªn ®Ò héi thi “Rèn kĩ năng sống”- N¨m häc: 2011 – 2012 cña Tr­êng tiÓu häc Tiªn Thanh ngµy h«m nay.
KÝnh th­a c¸c vÞ §¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh th©n mÕn! 
Lêi ca tiÕng h¸t lµ nh÷ng mãn ¨n tinh thÇn, lµ niÒm say mª vµ yªu thÝch cña mçi chóng ta. Më ®Çu ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ h«m nay xin mêi Quý vÞ §¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh h·y l¾ng nghe tiÕt môc v¨n nghÖ ®Æc s¾c do c¸c b¹n trong ®éi s¬n ca cña tr­ëng biÓu diÔn. 
Më ®Çu ch­¬ng v¨n nghÖ víi bµi h¸t 
Xin héi thi h·y næ mét trµng ph¸o tay thËt nång nhÞªt ®Ó cæ vò cho tiÕt môc v¨n nghÖ nµy.
TiÕt môc ..®· kÕt thóc ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ cña chóng ta 
Xin c¶m ¬n c¸c em ®· tham gia ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ nµy.
3. Tuyªn bè lý do - giíi thiÖu ®¹i biÓu :
- KÝnh th­ c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c häc sinh yªu qóy. 
ViÖc gi¸o dôc kü n¨ng sèng cho häc sinh qua häc tËp- sinh ho¹t ë tr­êng lµ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt cho t­¬ng lai c¸c em. RÌn luyện cho c¸c em c¸c kü n¨ng sèng, tõ nh÷ng ®iÒu nhá nhÊt ®Ó c¸c em dÇn hoµn thiÖn m×nh, b¶o vÖ m×nh đó chính là một trong những mục tiêu giáo dục của nhà trường. 
Thực hiện kế hoạch c«ng t¸c §éi năm học 2011 - 2012 của Huyện Đoàn – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Lãng, Được sự nhất trí của Chi bộ, BGH nhà trường và sự chỉ đạo phối kết hợp của Huyện đoàn, PGD huyện Tiên Lãng, hôm nay Liên đội trường Tiểu học Tiªn Thanh long trọng tổ chức chuyên đề Rèn kỹ năng sống cho học sinh. Với chủ đề: “Chúng em với cuộc sống an toàn” nhằm giúp các em HS có khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình, bạn bè và mọi người, sống tích cực, chủ động, an toàn, hài hòa và lành mạnh.
Chóc héi thi cña chóng ta thµnh c«ng rùc rì.
- KÝnh th­ c¸c vÞ ®¹i biÓu!
- Th­a toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o c¸c häc sinh th©n mÕn.
- VÒ dù chuyên đề Rèn kỹ năng sống cho học sinh. Với chủ đề: “Chúng em với cuộc sống an toàn” cña Liªn ®éi cña tr­êng TiÓu häc TiªnThanh chóng ta ngµy h«m nay t«i xin ch©n träng giíi thiÖu cã c¸c vÞ ®¹i biÓu	
+ §¹i biÓu thµnh phè.
Xin ch©n träng giíi thiÖu cã
1
2
	+ §¹i biÓu huyÖn cã :
1
2
	+ §¹i biÓu x· cã :
1
2
+ Héi cha mÑ häc sinh cã :
1
2
+ ë tr­êng cã c« Ph¹m ThÞ BÈy – BÝ th­ chi bé - HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng Cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o trong héi ®ång s­ ph¹m nhµ tr­êng vµ 272 em häc sinh cña tr­êng ®· vÒ dù, ®Ò nghÞ chóng ta næ mét trµng ph¸o tay thËt lín ®Ó chµo ®ãn.
IV. khai m¹c héi thi 	
KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu. 
Th­a c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh th©n mÕn!
 - Vµ ngay sau ®©y kh«ng ®Ó quý vÞ ®¹i biÓu vµ c¸c em chê l©u n÷a chóng ta sÏ ®­îc biÕt chñ nh©n tham gia héi thi ngµy h«m nay.
- Xin mêi c¸c thÝ sinh b­íc ra s©n khÊu.
- §Ò nghÞ quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o h·y næ mét trµng ph¸o tay thËt lín ®Ó chóc mõng c¸c thÝ sinh cña chóng ta. 
-Sau ®©y t«i xin ch©n träng giíi thiÖu vµ kÝnh mêi c« Ph¹m ThÞ BÈy - BÝ th­ chi bé - HiÖu tr­ëng nhµ tr­êng, tr­ëng ban tæ chøc héi thi lªn tÆng hoa cho c¸c thÝ sinh vµ khai m¹c héi thi.
- Xin tr©n träng kÝnh mêi c«.
********
Xin tr©n träng c¶m ¬n lêi ph¸t biÓu khai m¹c cña c« Ph¹m ThÞ BÈy- BÝ th­ chi bé – hiÖu tr­ëng nhµ tr­êng.
********
 ( Nhạc bài Reo vang bình minh)
1. Kịch truyền thông: 
- Kính thưa quý vị đại biểu. 
- Thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, ®ó là vần thơ cũng là câu hát 
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Trẻ em như búp trên cành. Những búp non xinh xắn ấy cần được bảo vệ vµ ®­îc sù chở che và yêu thương cña mäi ng­êi. Để mỗi ngày các em đến trường là một ngày vui. C¸c em ®­îc häc tËp, vui chơi, an toàn bên thầy cô và bè bạn... Tất cả những niềm vui trọn vẹn ấy, không ở đâu xa lạ mà ngay ở xung quanh các em ®ã lµ những kỹ năng sống an toàn thật đơn giản nhưng đầy ý nghĩa và bổ ích . Sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi:
 Vở kịch truyền thông: Ở trường của Tý do các em trong đội Tuyên truyền Măng non thể hiện.
( nhạc nền:...........)
************
Các em thân mến!
Qua vở kịch truyền thông Ở trường của Tý, lµ mét ng­êi häc sinh ngåi trªn ghÕ nhµ tr­êng em cã suy nghÜ, hay em cÇn ph¶i lµm g×? 
( Lu«n ®i häc ®óng giê, th­êng xuyªn gi÷ vÖ sinh chung, kh«ng nghÞch ®iÖn, n­íc, tr­íc khi ra khái phßng häc cÇn ph¶i t¾t ®iÖn, t¾t qu¹t, tham gia phong trµo quÐt don ®­êng lµng ngâ xãm, lµm tèt phong trµo mét phót s¹ch tr­êng...v..v.) 
VËy các em thấy các kỹ năng sống an toàn hµng ngµy cña chóng ta có dễ không nào? 
Nh­ vậy các các kỹ năng sống an toàn hµng ngµy cña chóng ta ®¬n gi¶n c¸c em luôn ghi nhớ và làm theo cho thËt tèt c¸c em cã ®ång ý kh«ng nµo?
*********
Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tham gia một chương trình giao lưu kh¸n gi¶: Với chuyên mục: “Hỏi xo¸y - §¸p xoay”.c¸c em cã thÝch kh«ng nµo?
C¸c em cã biÕt kh«ng? Tr­íc khi giao l­u víi kh¸n gi¶ trong ch­¬ng tr×nh hái xo¸y ®¸p xoay, chóng ta sÏ theo dâi mét video clip, cã tªn lµ “Sù sÎ chia b×nh dÞ.” trong video clip cã 1 sè nh©n vËt rÊt ngé nghÜnh & cực kì hóm hỉnh.C¸c em thÊy cã håi hép kh«ng? C¸c em cã thÊy cã vui kh«ng? 
Bây giờ chóng ta cïng theo dâi video clip, trong chương trình Quà tặng cuộc sống. cã tªn lµ “Sù sÎ chia b×nh dÞ”.
 Anh yêu cầu c¸c em là sau khi xem xong các em sẽ đưa ra đáp án giải quyết tình huống câu chuyện. C¸c em cã ®ång ý kh«ng nµo?
- Vµ c¸c b¹n tham gia sö lý t×nh huèng hay sÏ nhËn ®­îc mét phÇn quµ cua ban tæ chøc. 
 Các em đã rõ chưa? - Xin mời Clip 1: “ Sù sÎ chia b×nh dÞ.”
 Qua video clip” Sù sÎ chia b×nh dÞ.”” em cã suy nghÜ g×
- Clip 2: “Lêi høa”
 Gọi HS xử lí tình huống Clip 1; Clip 2
Vừa rồi các em đã xử lí tiếp tình huống câu chuyện rất xuất sắc. Các em có biết không qua các Clip đó đã rèn cho các em 2 Kĩ năng sống rất quan trọng đó là “Kĩ năng ứng phó trước tình huống” và “Kĩ năng thuyết trình”. Ngoài ra còn cho chúng ta 1 bài học quý báu là: Trong cuộc sống không có việc gì là không làm được. B»ng nh÷ng tÊm lßng vµ sù sÎ chia, ta sÏ gióp ®­îc nh÷ng ®iÒu cã Ých cho mäi ng­ên xung quanh nếu như ta thật sự cố gắng thì ta sẽ đạt được ước mơ của mình.
*********
Vµ phần tiếp theo của buổi giao lưu chúng ta có thế nói về chủ đề “Ước mơ của em” c¸c em cã muèn tham gia kh«ng nµo?
Đây là 1 chủ đề rất hay & sẽ thu hút các em ai còng muèn tham gia đấy.
Nµo c¸c cæ ®éng viªn ®©u råi, ai muèn tham gia chóng ta gi¬ tay cao lªn.
 Bây giờ xin mêi mét sè bạn sẽ được lên sân khấu tham gia thể hiện ước mơ của mình bằng hành động.( 5em) Còn các bạn ở dưới sẽ đoán xem bạn ước mơ gì và có thể cùng thực hiện ước mơ đó. NÕu ai ®o¸n ®óng sÏ nhËn ®­îc mét phÇn quµ cña ban tæ chøc.
 (Các bạn đã rõ chưa?) 
Xin mời 5 HS (K1,2,4)lên sân khấu – Diễn tả hành động(Từng đợt một)
C¸c b¹n kh¸n gi¶ ®· theo dâi nh÷ng hµnh ®éng cña b¹n. VËy theo c¸c em c¸c b¹n thÓ hiÖn nh÷ng ­íc m¬ g×?
 + Bạn diễn tả ước mơ gì? (HS dưới trả lời)
 + Những ai có ước mơ giống bạn xin mời đứng trước hàng của lớp mình và cùng thể hiện 1 phần ước mơ đó nào.
(8 HS đại diện các lớp lên: 2 em lớp 4,5 vẽ trang phục mùa đông, hè - 6 em tết tóc, biÓu diÔn thêi trang ).
- Xin mét trµng ph¸o tay ®Ó cæ vò cho c¸c ­íc m¬ cña c¸c b¹n nµo?
 	3-2-1 bắt đầu (Nhạc nổi lên)
Như các em thấy đấy, ước mơ trở thành 1 nhà thiết kế thời trang, hay một nhà tạo mẫu tóc thật đẹp. Vậy ngay từ bây giờ các em hãy biết tự làm đẹp cho mình trước khi đến trường cũng là chuẩn bị tốt cho ước mơ tươi đẹp trong tương lai.
Các bạn đã cùng nhau thực hiện ước mơ đẹp. Hãy thưởng cho các bạn 1 tràng pháo tay nào.
*************
C¸c cæ ®éng viªn cña chóng ta ®©u nhØ? 
C¸c em cã ph¸t hiÖn ®­îc trong héi thi ngµy h«m nay cã b¹n kh¸n gi¶ nµo ®Æc s¾c kh¸c c¸c b¹n kh«ng?
Anh ®· nh×n thÊy ë đằng kia có một bạn học sinh đang mặc một bộ quần áo gì rất khác các bạn còn lại. Xin mời bạn lên phía trên sân khấu . 
 ( Gọi HS mặc bộ quần áo bộ đội H¶i Qu©n lên s©n khÊu)
Xin chào. Bạn có thể tự giới thiệu về mình.
( HS tự giới thiệu(.........................)
Em cho anh hỏi là em đang mặc bộ quần áo gì mà đẹp thế? 
 (HS trả lời: Em mÆc bé quÇn ¸o bé ®éi h¶i qu©n) 
Vì sao bạn lại chọn mÆc bé quÇn ¸o trang phục này ?
(Vì nhµ em cã «ng, bè ®Òu lµ bé ®éi H¶i Qu©n em ước mơ trở thành 1chiÕn sü H¶i Qu©n để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc).
***********
Em có biết tấm gương hi sinh anh dũng của anh Nguyễn Văn Hiệp không?
HS: Em cũng có biết anh Nguyễn Văn Hiệp quê ở Kiến Thiết,Tiên Lãng lµ tấm gương hi sinh anh dũng.
Thưa anh, nhân đây anh có thể nói rõ hơn cho chóng em và các bạn về tấm gương hi sinh anh dũng của anh hùng Nguyễn Văn Hiệp được không ạ ?
Ồ, được chứ ®óng nh­ ch­¬ng tr×nh cña chóng ta lµ hái xo¸y- ®¸p xoay
 Các em ạ! C¸c em cã biÕt kh«ng Th­îng sü Nguyễn Văn Hiệp Tiểu đội trưởng Tiểu đội thông tin, Đoàn H42, Quân khu 3, là 1 chiến sĩ quân đội công tác tại đảo Trần- Quảng Ninh. Trong 1 lần đang trên đường đi tuần tra canh gác trên đảo, anh Hiệp phát hiện thấy có một chiếc tàu cá lạ đang có dấu hiệu trôi dạt trên vùng biển gần đảo. Sau khi báo cáo với Chỉ huy, anh cùng với hai anh Cường và Dũng- công nhân của Trạm hải đăng tiếp tục quan sát, theo dõi hoạt động của chiếc tàu cá trên.Khi đến bãi Xà Kệp, do địa hình hiểm trở, anh Dũng trượt chân ngã xuống biển. Giữa lúc sóng biển rất dữ dội (khoảng cấp 6, cấp 7), anh Hiệp lao xuống biển, vật lộn với những con sóng dữ, đưa được anh Dũng vào bờ.Nhưng bất ngờ, một con sóng lớn chồm tới cuốn anh Hiệp ra ngoài khơi. Ngay lập tức, đơn vị anh đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không thành công; và mãi đến chiều ngày 5/7, thi thể của anh mới được tìm thấy.
Hành động dũng cảm hy sinh cứu người bị nạn của Thượng sĩ Nguyễn Văn Hiệp trở thành tấm gương sáng cho chóng ta noi theo Để ghi nhớ công lao to lớn của anh Đảng và Nhà nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng liệt sĩ cho anh và anh ®· ®­îc ghi nhËn m·i m·i tuæi 20.
HS: Chóng em xin cảm ơn anh, anh đã cho em và các bạn hiểu thêm về sự hi sinh anh dũng của liÖt sü Nguyễn Văn Hiệp.
 Em xin c¶m ¬n anh!
Các em có biết không? Sự hi sinh dũng cảm của anh hùng Nguyễn Văn Hiệp là tấm gương sáng cho tuổi trẻ quê hương Tiên Lãng nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung học tập và noi theo.Tấm gương ấy đã làm rạng ngời thêm những trang sử Đéi, truyền thống quª h­¬ng Tiªn L·ng Anh hïng. Trong những ngày này chúng ta đang thi đua lập thành tích mừng жng, m÷ng xu©n, chµo mõng §¹i hội Đoàn các cấp nhiệm kì 2012-2017 vµ c¸c ngµy lÔ lín trong th¸ng 3 này. Và ngày hôm nay các em đang ngồi đây sẽ là những đội ngũ kế cận của Đoàn trong nay mai vì vậy chúng ta phải cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để xøng ®¸ng trë thµnh Đoàn viên Đoàn TNCSHCM. Các em đồng ý không nào?
Anh xin cảm tÊt c¶ c¸c em ®Ï tham gia giao l­u vµ thÓ hiÖn nh÷ng ­íc m¬ cña m×nh qua ch­¬ng tr×nh nµy. Vµ c¸c em đã biết thêm về liÖt sü Nguyễn Văn Hiệp. Cảm ơn đã có ước mơ rất cao đẹp. Chúc em sẽ đạt được ước mơ trở thành người lính canh giữ bình yên cho Tổ quốc. 
Nhân đây Ban tổ chức cùng với Chi hội phụ huynh HS cũng có những xuất quà để tặng cho em- người có ước mơ giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa và các bạn trong trường có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập. 
Sau đây, xin mời các em có tên sau lên nhận quà:
1. .. 6.
2. 7..
3. 8..
4. 9..
5. 10
Xin trân trọng giới thiệu và kính mời .
...............lên trao quà cho các em.
Xin trân thành cảm ơn lên trao quà cho các em.
***********
C¸c cæ ®éng viªn cña chóng ta ®©u råi?
C¸c em cã cßn muèn thÓ hiÖn nh÷ng ­íc m¬ cña m×nh cho c¸c kh¸n gia biÕt kh«ng.
 Anh thÊy phía dưới kia hình các em vẫn còn rất nhiều ước mơ lắm.
 Xin mời các em lªn s©n khÊu thÓ hiÖn tiªp ­íc m¬ cña m×nh.
(Gọi HS tự do nói ước mơ của mình.)
***********
Mời mét nhãm HS mơ trở thành ng­êi mÉu thêi trang lªn biÓu diÔn (HS cuối cùng)
Bây giờ nhãm em thÓ hiÖn ­íc m¬ g× cho kh¸n gi¶ biÕt để các fan hâm mộ phía dưới cùng hßa vµo theo cã ®­îc không?
 (Nh¹c næi lªn: HS biÓu diÔn ng­êi mÉu thêi trang.)
Đề nghị các bạn hãy nổ một tràng pháo tay thËt lín ®Ó cæ vò cho c¸c b¹n để cảm ơn.
Các em hôm nay thể hiện rất tốt. Các em đã có những ước mơ và biết thể hiện ước mơ của mình. Tất cả ước mơ đó đều hướng tới một cuộc sống vui tươi - an toàn – lành mạnh. Tuy nhiên để đạt được những ước mơ cao đẹp này, ngay từ hôm nay các em hãy chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cha mẹ, thầy cô.Xøng ®¸ng lµ con ngoan trß giái ch¸u ngoan B¸c Hå.
Anh chúc cho c¸c em ước mơ của các em sẽ trở thành hiện thực.
*. Văn nghệ xen kẽ:
 Vừa rồi chóng ta thấy rất nhiều các b¹n thích làm ca sĩ, nhạc sĩ, ng­êi m·u. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thưởng thức 1 giọng ca của ..........................
 Xin kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em cùng lắng nghe.
3. Kịch: 
- Kính thưa quý vị đại biểu!
- Thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!
Trong chương trình hôm nay, gắn thêm 1 thông điệp nữa về kĩ năng sống: đó là kĩ năng tham gia giao thông an toàn qua tiểu phẩm: “ Tay l¸i c­êng kh«i, do các em trong đội tuyên truyền măng non thể hiện. 
Xin mời quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em theo dâi tiết mục. 
**********
* Biết cảm ơn khi nhận
Biết xin lỗi khi sai
Để rồi một ngày mai
 Thành con ngoan trò giỏi.
- Kính thưa quý vị đại biểu
- Thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!
Vậy là thông qua rất nhiều hình thức biểu diễn, các đội tuyên truyền Măng non trường Tiểu học Tiªn Thanh đã gửi đến các bạn những kĩ năng sống an toàn, kĩ năng thuyết trình và kĩ năng an toàn khi tham gia giao thông. Thật dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện. Các em hãy cùng xây dựng cho mình các kĩ năng ấy để thực sự: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui – An toàn trong cuộc sống.
Sau đây xin kính mời anh (Chị)..
Cô Ph¹m ThÞ BÈy - Bí thư chi bộ - HT nhà trường cùng lên trao quµ cho c¸c em đã tham gia trong chương trình hôm nay.
(Nhạc ThÇy c« cho em mïa xu©n - HS cùng múa hát theo)
IX. Tæng kÕt 
Ch­¬ng tr×nh rÌn kü n¨ng sèng, với chủ đề: Chúng em với cuộc sống an toàn cña tr­êng TiÓu häc Tiªn Thanh ®Õn ®©y xin ®­îc khÐp l¹i. 
	Thay mÆt BTC xin tr©n träng c¶m ¬n Quý vÞ ®¹i biÓu c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh ®· vÒ dù.
Xin kÝnh chóc søc khoÎ c¸c vÞ §¹i biªu, chóc c¸c em häc sinh ch¨m ngoan häc giái xøng ®¸ng lµ con ngoan trß giái lµ §éi viªn tèt .
	Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 
PhÇn III: KÕt luËn
 Qua phÇn thùc tÕ thiÕt kÕ mµ t«i ®­a ra trªn ®©y ®· ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cao vÒ tiÕn ®é còng nh­ thêi gian, giê giÊc...
 Qua thiÕt kÕ héi thi nay cña t«i thÊy còng cã tÝnh kh¶ thi cao v× nã ®· t¹o cho c¸c em mét s©n ch¬i bæ Ých. Khi x©y dùng ch­¬ng tr×nh vµ thiÕt kÕ t«i ®· c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ m×nh ®Ó x©y dùng nªn .
 - Cïng víi sù chØ ®¹o cña BGH nhµ tr­êng, sù phèi kÕt hîp víi Ban chÊp hµnh Chi ®oµn vµ toµn thÓ ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ tr­êng chuÈn bÞ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chu ®¸o. 
 Qua cuéc thi nµy nh»m gióp cho c¸c em hiÓu biÕt s©u s¾c thªm kü n¨ng sèng hµng ngµy, biÕt thÓ hiÖn ®­îc ­íc m¬ cña m×nh. C¸c em hiÓu biÕt thªm vÒ c¸c tÊm g­¬ng liÖt sü, c¸c ho¹t ®éng vÒ truyÒn thèng vÎ vang cña §oµn - §éi, cña quª h­¬ng Tiªn L·ng anh hïng vµ t×m hiÓu ý nghÜa cña c¸c ngµy lÔ lín. Tõ ®ã gióp c¸c em cã ý thøc rÌn luyÖn tù phÊn ®Êu trë thµnh chñ nh©n t­¬ng lai ®Êt n­íc .
Qua thiÕt kÕ vµ tæ chøc héi thi "RÌn kü n¨ng sèng” "n¨m häc 2011-2012, t«i nghÜ r½ng m×nh ®· gãp ®¸ng kÓ vµo viÖc gi¸o dôc häc sinh trë thµnh nh÷ng ng­êi con ngoan, trß giái, ®éi viªn tèt, xøng ®¸ng ch¸u ngoan B¸c Hå.
Tuy nhiªn víi n¨ng lùc vµ kh¶ n¨ng cña t«i cßn h¹n chÕ ch¾c ch¾n thiÕt kÕ cña t«i ®­a ra kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. RÊt mong ®­îc sù gãp ý cña c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c ®ång nghiÖp ®Ó t«i cã thªm kinh nghiÖm trong c«ng §éi vµ phong trµo thiÕu nhi gãp phÇn thóc ®Èy sù nghiÖp gi¸o dôc chung cña ®Êt n­íc ngµy mét ph¸t triÓn tèt h¬n . 
 T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
 Tiªn Thanh, ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2012
 Ng­êi thiÕt kÕ 
 GV- TPT§éi
 NguyÔn Ngäc QuyÕn
Danh s¸ch s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®· viÕt
TT
Tªn SKKN
Thuéc thÓ lo¹i
N¨m viÕt
1
T×m hiÓu ph­¬ng ph¸p d¹y gi¶i bµi to¸n t×m 2 sè khi biÕt hiÖu vµ tØ cña 2 sè ®ã cho häc sinh líp 4 
2003 - 2004
2
T×m hiÓu ph­¬ng ph¸p d¹y gi¶i bµi to¸n t×m 2 sè khi biÕt hiÖu vµ tØ cña 2 sè ®ã cho häc sinh líp 4
2004 - 2005
3
Mét sè biÖn ph¸p h­íng häc sinh gi¶i to¸n cã lêi v¨n
2006 – 2007
4
Trao ®æi suy nghÜ vÒ c¸ch d¹y trong ch­¬ng ph©n sè cña líp 4 
2007 – 2008
5
KN Héi thi “Phô tr¸ch sao giái”
2008 – 2009
6
KN Héi thi “Phô tr¸ch sao giái”
2009 – 2010
7
Kinh nghiÖm “ Héi thi bóp m¨ng xinh”
2010 - 2011
8
Kinh nghiÖm “ Héi thi rÌn kü n¨ng sèng cho hs tiÓu häc”
2011 - 2012
Môc lôc
PhÇn I . PhÇn më ®Çu :
A. Lý do chän thiÕt kÕ vµ thÓ hiÖn thÓ hiÖn ho¹t ®éng 
B .C¬ së lý luËn 
C . C¬ së thùc tiÔn 
PhÇn II : Néi dung thiÕt kÕ 
A. C«ng t¸c chuÈn bÞ 
B .Néi dung ch­¬ng tr×nh 
I. æn ®Þnh tæ chøc 
II .V¨n nghÖ chµo mõng 
III .Tuyªnbè lý do giíi thiÖu ®¹i biÓu 
IV. Khai m¹c héi thi 
V. TiÓu phÈm 
VI .Xem Videoclip
VII. Giao l­u víi kh¸n gi¶
VIII. HS thÓ hiÖn nh÷ng ­íc m¬ cña m×nh
IX .Tæng kÕt 
D .Dù trï kinh phÝ 
PhÇn III : KÕt luËn 
PhÇn IV : Tµi liÖu tham kh¶o 
Tµi liÖu tham kh¶o
1. KÕ ho¹ch c«ng t¸c §éi vµ phong trµo thiÕu nhi n¨m häc 2008-2009 cña HuyÖn §oµn - Phßng gi¸o dôc Tiªn L·ng .
2.Bóp m¨ng xinh -NXB Thanh niªn 
3. X©y dùng ch­¬ng tr×nh rÌn luyÖn phô tr¸ch §éi TNTP Hå ChÝ Minh - NXB Thanh niªn 
4. CÈm nang phô tr¸ch §éi - NXB Thanh niªn 
5. 150 trß ch¬i - NXB Gi¸o dôc 
6. B¸o TNTP / 2011- 2012
7. S¸ch ATGT
8. M¹ng Intrenet

File đính kèm:

  • docSKKn ren ky nang song.doc
  • docBia.doc
  • docCam ket.doc
Sáng Kiến Liên Quan