Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Liên Thủy

Trong những năm qua cùng với sự phát triển của các bậc học khác, bậc học mầm non là một bậc học có nhiều đóng góp to lớn, thực sự có trách nhiệm gieo những hạt giống tốt tạo tiền đề vững chắc cho thế hệ trẻ mai sau . Thấy rỏ tầm quan trọng của bậc học mầm non, những năm gần đây Bộ giáo dục và đào tạo luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và coi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với bậc học mầm non.

Chất lượng giáo dục quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của trẻ trong trường mầm non.

Trong thời đại xã hội đang phát triển và đổi mới đòi hỏi chúng ta phải đổi mới giáo dục để đào tạo ra những con người mới phải có tri thức khoa học tốt để vươn lên cùng với sự phát triển xã hội.

"Vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người"

Trường mầm non là ngôi nhà thứ 2 của trẻ. Vì vậy cần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ toàn diện về đạo đức - Trí tuệ - Thể lực - Thẩm mỹ và lao động với nhiệm vụ của một người hiệu trưởng của Nhà trường, việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá sự phát triển về giáo dục của trẻ, phương pháp dạy của giáo viên, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựnh kỹ cương, nề nếp trong Nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; Nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

doc9 trang | Chia sẻ: lacduong21 | Lượt xem: 811 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Liên Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích.
Vì vậy, Trường mầm non có nhiệm vụ giáo dục trẻ có được những thói quen học tập, sinh hoạt hàng ngày. Muốn thực hiện được điều đó, trước hết người quản lý phải nhận thức đúng về nhiệm vụ, yêu cầu của ngành học, đồng thời nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch của Ngành học giao.
Năm học 2010 - 2011 là năm học toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục; không vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh ngồi nhầm lớp; Và cuộc vận động học tập làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc chỉ đạo, nâng cao chất lượng giáo dục là nội dung hàng đầu trong năm học 2010 - 2011.
Tuy vậy, việc chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở Trường mầm non Liên Thủy cũng không mấy thuận lợi.
Tổng số giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đạt trên chuẩn còn nhiều. Giáo viên vừa đi học, vừa đi làm nên ảnh đến chất lượng giáo dục và hiệu quả công tác. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của giáo viên không đồng đều. Nhiều giáo viên mới ra trường trình độ tay nghề còn non nên cũng ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong Nhà trường.
Với trách nhiệm lớn lao của một người cán bộ quản lý, tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần phải có sự nổ lực phấn đấu, quyết tâm cao. Cần phải chú trọng công tác chuyên môn, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm duy trì và phát triển chất lượng giáo dục trong Nhà trường ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu sự nghiệp giáo dục mầm non.
II. PHẦN NỘI DUNG:
1. Cơ sở lý luận:
Trong những năm qua cùng với sự phát triển của các bậc học khác, bậc học mầm non là một bậc học có nhiều đóng góp to lớn, thực sự có trách nhiệm gieo những hạt giống tốt tạo tiền đề vững chắc cho thế hệ trẻ mai sau . Thấy rỏ tầm quan trọng của bậc học mầm non, những năm gần đây Bộ giáo dục và đào tạo luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và coi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với bậc học mầm non.
Chất lượng giáo dục quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách con người. Có thể nói nhân cách con người trong tương lai như thế nào phụ thuộc lớn vào sự giáo dục của trẻ trong trường mầm non.
Trong thời đại xã hội đang phát triển và đổi mới đòi hỏi chúng ta phải đổi mới giáo dục để đào tạo ra những con người mới phải có tri thức khoa học tốt để vươn lên cùng với sự phát triển xã hội.
"Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người"
Trường mầm non là ngôi nhà thứ 2 của trẻ. Vì vậy cần nâng cao chất lượng giáo dục trẻ toàn diện về đạo đức - Trí tuệ - Thể lực - Thẩm mỹ và lao động với nhiệm vụ của một người hiệu trưởng của Nhà trường, việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, đánh giá sự phát triển về giáo dục của trẻ, phương pháp dạy của giáo viên, đánh giá, khảo sát chất lượng giáo dục, xây dựnh kỹ cương, nề nếp trong Nhà trường, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng; Nâng cao năng lực sư phạm, chỉ đạo thực hiện giáo dục một cách khoa học nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. Cơ sở thực tiển:
Việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong trường mầm non còn có nhiều hạn chế: Do trình độ chuyện môn, tay nghề còn non; Đa số giáo viên vừa đi học vừa đi làm việc. Bên cạnh đó một số phụ huynh thiếu quan tâm, chăm sóc giáo dục con cái, cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục. Vì vậy việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm thực hiện tốt chất lượng giáo dục phát triển, tiếp cận đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục trẻ một cách toàn diện góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tao
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của bậc học mầm non. Trường mầm non Liên Thủy quyết tâm phấn đấu, duy trì trường đạt chuẩn Quốc gia. Vì vậy, ngoài việc mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Cần phải có nhiều biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Song việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ có những thuận lợi và khó khăn sau:
*. Thuận lợi:
- Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ, khỏe, nhiệt tình, tận tụy, yêu thương các cháu. Tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực sư phạm cho bản thân.
- Cơ sở vật chất trang thiết bị, đồ dùng dạy học có sự tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.
- Hội phụ huynh quan tâm, chăm lo đến việc học tập của các cháu, tích cực tham gia vào các hoạt động của Nhà trường.
- Tỷ lệ huy động trẻ đạt kế hoạch 100%. Cụ thể: Trong năm học 2010-2011 Trường mầm non Liên Thủy có 330 cháu và 11 nhóm, lớp. Trong đó: 9 lớp mẫu giáo và 02 nhóm trẻ. Tất cả các lớp đều thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới .
*. Khó khăn:
- §éi ngò gi¸o viªn cã n¨ng lùc sù ph¹m kh«ng ®ång ®Òu, mét sè gi¸o viªn míi ch­a cã kinh nghiÖm trong gi¶ng d¹y.
- NhiÒu gi¸o viªn ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng c«ng t¸c.
- ChÊt l­îng kh¶o s¸t ®Çu vµo qu¸ thÊp. Cô thÓ nh­ sau:
TT
Khối, lớp
Khá - Giỏi
Trung bình trở lên
Yếu
Ghi chú
1
Nhà trẻ
14,7%
50,0%
50,0%
2
Mẫu giáo
29,7%
80,7%
19,3%
Qua khảo sát chất lượng quá thấp, so với yêu cầu thì chưa đảm bảo. Trước tình hình thực trạng về chất lượng của Nhà trường, tôi suy nghĩ tìm ra một số biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tốt:
3. Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục trong Trường mầm non Liên Thủy:
* Biện pháp 1: Nâng cao hoạt động chuyên môn:
Muốn nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường thì phải tổ chức mọi hoạt động của hội đồng chuyên môn vì hội đồng chuyên môn là nơi thực hiện chuyên môn tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm học.
Trường tôi có tổng số là 25 giáo viên thì có 4 giáo viên nằm trong hội đồng chuyên môn, hội đồng chuyên môn là những đồng chí giáo viên giảng dạy giỏi cấp Tỉnh, cấp Huyện, những đồng chí tổ trưởng chuyên môn và ban giám hiệu. Vào đầu năm học chúng tôi tổ chức họp hội đồng chuyên môn dự thảo kế hoạch hoạt động của hội đồng chuyên môn một năm học.
Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn hàng tháng dựa trên kế hoạch nhà trường.
Hội đồng chuyên môn có trách nhiệm xây dựng các tiết dạy mẩu và dạy mẩu cho giáo viên xem, bồi dưỡng dìu dắt những giáo viên còn hạn chế về chuyên môn. Làm đồ dùng đồ chơi cho và hướng dẫn cho giáo viên cùng làm đồ dùng, đồ chơi. Mỗi tháng hội đồng chuyên môn sinh hoạt một lần để rút kinh nghiệm trao đổi những vướng mắc của giáo viên để tìm ra những biện pháp hay phổ biển cho giáo viên, nh»m n©ng cao chÊt l­îng giaã dôc trÎ. Cụ thể 
Giao chỉ tiêu chất lượng cho từng khối, lớp:
Dựa vào chất lượng của vùng và chất lượng giáo dục của các lớp, giao chỉ tiêu chất lượng cho các khối cụ thể:
	+ Mẫu giáo Lớn: TB trở lên: 98%. Trong đó Khá-Giỏi: 73%.
	+ Mẫu giáo Nhỡ: TB trở lên: 96%. Trong đó Khá-Giỏi: 65%.
	+ MG Bé + Nhóm trẻ: TB trở lên: 95%. Trong đó Khá-Giỏi: 60%.
Đối với trẻ 5 tuổi, bàn giao chất lượng đạt TB 100% trở lên. Trong đó các môn phải đạt Khá - Giỏi theo quy định trên thì lớp đó mới được lớp tiên tiến. Chất lượng giao khoán gắn với chỉ tiêu thi đua của lớp, của cá nhân vào cuối năm. Với biện pháp này giáo viên trăn trở, tìm tòi có nhiều biện pháp trong việc giáo dục trẻ, trong kế hoạch, phương pháp ôn luyện kiến thức cho trẻ thêm vào các thời điểm trong ngày.
Từ khi trường chúng tôi có hội đồng chuyên môn thì chất lượng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ trong nhà trường được nâng lên hẳn mỗi đồng chí trong hội đồng chuyên môn đều tự nhận thấy mình có trách nhiệm hơn. Việc nắm bắt mọi hoạt động chuyên môn ở các nhóm lớp nhanh nhạy hơn. Và mỗi đồng chí trong hội đồng chuyên môn chúng tôi đều phân công trách nhiệm kèm một giáo viên cã chÊt l­îng gi¸o dôc yếu hay mới ra trường vì vậy năng lực chuyên môn chúng tôi rất đồng đều. Chất lượng thao giảng hàng tháng đạt kết quả tương đối cao không có tiết dạy không đạt yêu cầu, kiến thức trẻ nắm chắc và rất hướng thú tham gia vào hoạt động.
 * Biện pháp 2: Chỉ đạo giáo viên thực hiện chương trình.
Nói đến việc giáo dục ở trường thì không thể nào không nói đến việc thực hiện chương trình, chương trình là phương tiện cơ bản để giáo dục toàn diện.
Muốn chỉ đạo tốt chương trình thì trước hết bản thân người quản lý phải nắm được nội dung chương trình giáo dục mần non, như Lênin đã nói “Không thể nào quản lý nếu không có tri thức và khoa học quản lý, muốn quản lý phải am hiểu và thành thạo công việc”.
Để việc thực hiện chương trình giáo dục có hiệu quả, không bị gián đoạn trước tiên phải ổn định công tác nhân sự. Ngay từ đầu hè trước khi bước vào năm học mới, sắp xếp lớp học. Bố trí giáo viên phải có trẻ, có già, người có kinh nghiêm đi kèm với người còn ít kinh nghiệm, sắp xếp phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và năng lực chuyên môn của từng giáo viên.
Vào đầu năm học tôi lên kế hoạch cụ thể cho hoạt động chuyên môn, kế hoạch tháng, năm, tuần. Sau khi lên kế hoạch xong tôi tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với hội đồng giáo viên để thông qua kế hoạch cho toàn thể giáo viên nắm rõ và góp ý kiến xây dựng kế hoạch.
Thống nhất cách xây dựng chương trình giảng dạy. Chỉ đạo 100% các lớp thực hiên chương trình giáo dục mầm non mới. Hướng dẫn cho giáo viên soạn bài phù hợp với kế hoạch đã lên. Tôi duyệt kế hoạch bài soạn các lớp theo chủ đÒ (góp ý kiến cụ thể.)
Để tổ chức một tiết dạy phải tùy nội dung và mục đích cụ thể của bài dạy để xác định cách tổ chức hoạt động cho trẻ làm thế nào để có kết quả cao nhất.
VD: Nêu mục đích của bài dạy chủ yếu rèn kỹ năng thì coi trọng cách học cá nhân của trẻ. 
Cần phải giúp giáo viên hiểu được đổi mới phương pháp không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn phương pháp cũ mà về cơ bản vẫn phải tuân thủ các bước trong suôt tiến trình của tiết học, vẫn phải dựa trên phương pháp dạy đặc trưng của các bộ môn. Đổi mới phương pháp là cách họ “ Lấy trẻ làm trung tâm”, dựa trên sự hiểu biết, hứng thú, nhu cầu của trẻ mà ta đưa ra nội dung bài dạy, kiến thức cho phù hợp với trẻ. Hình thức tổ chức tiết học đa dạng, phong phú tùy vào sự sáng tạo của mỗi giáo viên để tiết học trở nên nhẹ nhàng, không gò bó áp đặt trẻ theo đúng tính nhất định “ Học mà chơi, chơi mà học” của trẻ mầm non.
* Đối với trẻ:
Phải khuyến khích trẻ mạnh dạn tham gia các hoạt động cũng cố, giúp trẻ tự tin trong giao tiếp, tạo sự gần gủi giữa cô và trẻ, tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi bước vào giờ hoạt động.
Giúp trẻ chủ động, tích cực trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, tạo cơ hội cho tất cả các trẻ đều được tham gia vào quá trình nhận thức, tìm tòi khám phá tri thức. Trẻ được thể hiện sự hiểu biết, suy nghĩ của trẻ thông qua các hoạt động cụ thể.
Vì vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ tốt góp một phần vào việc thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”. Đưa chất lượng giáo dục trẻ ngang tầm với yêu cầu giáo dục trong thời kỳ đổi mới.
* Biện pháp 3: Chỉ đạo chuyên môn
- Chỉ đạo điểm là đòn bẩy phong trào, là cơ sở để nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Từ đó để nhân ra diện rộng về chất lượng giáo dục trong toàn trường. Trong năm học 2010 - 2011đã chỉ đạo được 1 cụm điểm (Quy Hậu), điểm toàn diện về chất lượng giáo dục: lớp cô Hương (MG Lớn), Cô Nguyễn Phương (MG Nhỡ); Điểm về từng mặt: Lớp cô Hoài Thu (MG bé); Điểm về nề nếp, thói quen vệ sinh, học tập: Lớp cô Diệc (lớp MGL). Với các lớp chỉ đạo điểm Nhà trường đã có kế hoạch chỉ đạo ngay từ đầu năm học, chỉ đạo về công tác tăng trưởng về CSVC, đồ dùng trang thiết bị dạy học, đồ chơi. Công tác chỉ đạo trang trí lớp, tạo môi trường giáo dục. Chỉ đạo việc thực hiện tổ chức các hoạt động, xây dựng bộ hồ sơ, giáo án tốt (Lớp cô Hương, cô Thảo).
Qua chỉ đạo điểm, giáo viên đã học tập thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Chất lượng giáo dục trẻ được nâng lên.
- Đánh giá chất lượng giáo dục cuối độ tuổi, khảo sát chất lượng: Đánh giá đúng, thực chất kết quả giáo dục của trẻ cụ thể.
- Qua đánh giá kết quả của giáo viên, bản thân tôi phải có sự kiểm tra, xác suất, thực chất kết quả. Từ đó có biện pháp chỉ đạo tích cực, bổ sung những thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh, bồi dưỡng cho giáo viên, năng lực đánh giá, phát hiện những cháu có kiến thức còn hạn chế để bồi dưỡng, ôn luyện thêm cho trẻ.
- Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi: Đối với trẻ, đồ chơi là công cụ quan trọng không thể thiếu được. Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ đối với việc học mà chơi, chơi mà học giúp cho trẻ nắm được những kiến thức cơ bản, ôn luyện củng cố kiến thúc cho trẻ qua hoạt động vui chơi. Vì vậy, việc phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi là một việc làm thường xuyên, mỗi tháng mỗi giáo viên làm 3-4 loại đồ chơi/trẻ và ai củng tham gia hội thi làm đồ dùng, đồ chơi cấp trường. Do đó, số lượng đồ chơi, đồ dùng đã được tăng lên rất nhiều.
- Tổ chức hội thi: Hội thi là đỉnh cao của phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Vì vậy, phải có kế hoạch chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc và khoa học. Trong năm qua đã tổ chức tốt các hội thi như: Hội thi làm đồ dùng đồ chơi; Hội thi BK - BN, Hội thi ứng dụng công nghệ thông tinh vào dạy học; Dự hội thi "Cô chế biến giỏi" cấp Huyện, cấp Tỉnh đều đạt giải cao. Qua hội thi rút ra được nhiều kinh nghiệm về nâng cao chất lượng giáo dục và là dịp để giáo viên, các cháu thể hiện những tài năng của mình và có sự học hỏi lẫn nhau; Năng lực sư phạm được nâng lên rõ rệt.
* Biện pháp 4: Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học.
Công tác kiểm tra, đánh giá, kiểm định chất lượng là một hoạt động không thể thiếu trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trong nhà trường. Đây là một biện pháp giúp các nhà quản lý nắm bắt được thực trạng chất lượng dạy và học để từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục những yếu kém, tìm ra những hạn chế và còn tồn tại và có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra bằng nhiều hình thức, kiểm tra toàn diện, chuyên đề, kiểm tra theo định kỳ, kiểm tra đột xuất. Kiểm tra toàn diện được 80% giáo viên; Kiểm tra chuyên đề mỗi giáo viên kiểm tra 2 lần/năm. 
Việc kiểm tra đột xuất một số nội dung: Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kiểm tra hồ sơ, giáo án, kiểm tra thực hiện chế độ sinh hoạt, kiểm tra việc đánh giá chất lượng. Kiểm tra kỹ năng của trẻ: vỡ tập tô, làm quen toán, tạo hình
Qua kiểm tra, đã uốn nắn một số sai lệch của giáo viên trong công tác giáo dục. Từ đó có biện pháp chỉ đạo cụ thể giúp cho giáo viên ôn luyện kiến thức, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giúp cho trẻ có chất lượng giáo dục tốt hơn.
* Biện pháp 5: Phối kết hợp với gia đình.
Việc phụ huynh phối hợp với nhà trường trong công tác GD trẻ cũng góp phần nâng cao chất lượng GD trong nhà trường. Để làm tốt được công tác này tôi luôn nhắc nhở GV phải tâm niệm một điều rằng “Làm sao cho mỗi phụ hunh có tin thần hợp tác GD trẻ hơn là chỉ trích, phản bác chúng ta”.
Ngay từ đầu năm học tôi chỉ đạo nội dung phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong các công tác chăm sóc giáo dục trẻ như sau:
* Phối hợp thực hiện chương trình GD trẻ.
- Tham gia xây dựng kế hoạch GD của nhà trường, của lớp.
- Phối kết hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc, GD trẻ của trường, của lớp.
- Theo dỏi và phát hiện những tiến bộ, thay đổi những biểu hiện của trẻ diễn ra hàng ngày, trao đổi kịp thời với GV điều chỉnh nội dung và phương pháp chăm sóc trẻ.
- Tham gia đống góp ý kiến với nhà trường về chương trình và phương pháp chăm sóc, GD trẻ. Đề xuất với nhà trường, với cô giáo hướng dẫn các bậc cha mẹ thực hiện việc chăm sóc, giáo dục trẻ ở gia đình có hiệu quả hơn.
- Đóng góp ý kiến về các mặt như: Môi trường học tập, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi của lớp, thái độ, tác phong, hành vi ứng xử của GV của trẻ và phụ huynh.
* Hình thức phối hợp:
- Qua bảng thông báo hoặc qua góc Tuyên truyền: Thông tin tuyên truyền với phụ huynh các kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ hoặc thông báo nội dung mà gia đình phối hợp với cô giáo.
- Tổ chức họp phụ huynh định kỳ.
- Trao đổi với GV trong giờ đón trẻ.
- Thông qua các hội thi, ngày hội, ngày lễ, hoạt động văn hóa văn nghệ.
- Phụ huynh tham quan dự giờ hoạt động của lớp.
- Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng...
Nhờ sự phối hợp mà giúp cho phụ huynh nắm được một số kiến thức giáo dục, rèn luyện cho trẻ có thói quen, hành vi văn minh trong giao tiếp, biết yêu thương quý trọng cô giáo, bố mẹ, người lớn. Có thói quen nề nếp trong học tập, trong các hoạt động, từ đó chất lượng giáo dục được tăng lên, trẻ nắm vững các kiến thức, kỹ năng, trả lời nhanh, mạnh dạn, tự tin.
4. Kết quả đạt được:
Trong năm học 2010 - 2011 nhờ có biện pháp chỉ đạo, xây dựng kế hoạch một cách khoa học, đã nâng cao được chất lượng giáo dục trẻ năm sau cao hơn năm trước. Phòng giáo dục thanh tra toàn diện kết quả trẻ đạt từ TB trở lên Nhà trẻ 100%, khá giỏi 80%; MG; 97.7%; KG 69.3%; Kết quả khảo sát chất lượng cuối năm, mặt bằng chất lượng từ Trung bình trở lên: Đối với Nhà trẻ đạt 98,3%, Khá - Giỏi đạt 70; Đối với Mẫu giáo TB trở lên đạt 98,5%, Khá - Giỏi đạt 75%.
Kết quả khảo sát cụ thể như sau:
TT
Khối
ĐẦU NĂM
HỌC KỲ I
CUỐI NĂM
KG
TB
Yếu
KG
TB
Yếu
KG
TB
Yếu
1
Nhà trẻ
14,7%
50,0%
50,0%
65,6%
92,4%
7,6%
70%
98,3%
1,7%
2
Mẫu giáo
29,7%
80,7%
19,3%
64,9%
94,9%
5,1%
75%
98,5%
1,5%
Qua khảo sát chất lượng cuối năm tỷ lệ Khá - Giỏi đối với Nhà trẻ tăng 55,5% so với đầu năm; MG tăng 45,3% so với đầu năm.
5. Bài học kinh nghiệm:
Giáo dục mầm non là một bậc học đòi hỏi có nghệ thuật khoa học khác với các bậc học khác. Vì vậy, trước hết người cán bộ quản lý phải có sự năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức lối sống, có tinh thần tự học, chủ động trong công tác chỉ đạo chuyên môn, chất lượng giáo dục trong Nhà trường:
- Xây dựng kế hoạch một cách khoa học và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch.
- Tham mưu tích cực với địa phương để mua sắm đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng dạy học.
- Chỉ đạo thực hiện đúng chương trình, chế độ sinh hoạt theo quy định từng độ tuổi phù hợp với chủ đề.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, khảo sát chất lượng trẻ đúng quy trình.
- Chỉ đạo tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ. 
- Chỉ đạo đội ngũ luôn học tập không ngừng nâng cao phẩm chất, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nắm bắt kịp thời các thông tin đổi mới về phương pháp giáo dục góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ trong Trường mầm non, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".
III. PHẦN KẾT LUẬN
Ngành học mầm non là nền tảng đầu tiên của ngành giáo dục và đào tạo, chất lượng giáo dục trẻ tốt góp phần vào việc xây dựng và phát triển trường học, đưa chất lượng giáo dục đảm bảo yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và yếu tố quan trọng trong việc hình thành và phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thê - Mỹ. Hình thành nhân cách con người mới XHCN, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ bước vào trường Tiểu học được tốt. Muốn đạt được điều điều đó, người cán bộ quản lý phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, học tập, nghiên cứu, chỉ đạo sát sao trong việc đánh giá chất lượng giáo dục góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" đưa chất lượng giáo dục ngày càng đi lên đáp ứng với yêu cầu đổi mới góp phần thực hiện Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ được áp dụng trong quá trình thực hiện ở Trường Mầm non Liên Thủy. Kính mong sự góp ý chân thành của Hội đồng khoa học để bản thân có thêm nhiều kinh nghiệm chỉ đạo tốt hơn.
Liên Thủy, ngày 20 tháng 5 năm 2011
XÁC NHẬN CỦA HĐKH NHÀ TRƯỜNG	NGƯỜI VIẾT
 Trương Thị Quyệt
XÁC NHẬN CỦA HĐKH PHÒNG GD &ĐT LỆ THỦY

File đính kèm:

  • docSang_kien_mot_so_bien_phap_quan_ly_o_truong_MN_Lien_Thuy.doc
Sáng Kiến Liên Quan