Mẫu: Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm

BÁO CÁO

TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN

- Tên cá nhân thực hiện:.

- Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày: / / đến ngày: / /

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:.

.

2. Mô tả sáng kiến:. .

. . . .

3. Phạm vi triển khai thực hiện: . .

. .

.

4. Kết quả, hiệu quả mang lại:.

 

doc7 trang | Chia sẻ: thuhong87 | Lượt xem: 2180 | Lượt tải: 1Download
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu: Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 3
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
TRƯỜNG ...
TÊN SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Người (nhóm) thực hiện:
Họ và tên:, chức vụ:..; tác giả chính hay đồng tác giả
(Ghi đầy đủ các tác giả thực hiện)
Tây Ninh, ngày tháng năm 20..
Mẫu 4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[[
BÁO CÁO
TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN
- Tên cá nhân thực hiện:.........................................................................................................
- Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày: / / đến ngày: / / 
1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:........................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Mô tả sáng kiến:.. ..............................................................................................................
................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................... .................................................................................. .......................................................
3. Phạm vi triển khai thực hiện: ........................................ ...................................................
................................................................................................ ...............................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Kết quả, hiệu quả mang lại:...............................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: ...............................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
6. Kiến nghị, đề xuất:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chúng tôi cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật và không vi phạm pháp luật.
 Ý kiến xác nhận
của Thủ trưởng đơn vị
 Ngày tháng năm
 Tác giả
 (ký tên)
Mẫu 5
ĐỀ CƯƠNG SÁNG KIẾN
A. MỞ ĐẦU: 
1. Tên sáng kiến:
2. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến: 
Trình bày sự cần thiết.
Nêu ngắn gọn mục đích của việc thực hiện sáng kiến.
3. Đối tượng nghiên cứu (cần xác định rõ loại đối tượng)
Giáo viên, học sinh. 
Các vấn đề đặt ra (chủ thể, khách thể: đối tượng luôn nằm trong khách thể).
4. Phạm vi nghiên cứu:
Trong lớp, nhóm lớp, đơn vị, trường học.
Các đơn vị, trường học cùng loại hình nghiên cứu.
Nghiên cứu ngoài tỉnh.
5. Phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu tài liệu.
Điều tra (dự giờ, thực nghiệm, trắc nghiệm, đàm thoại, kiểm tra, đối chiếu).
B. NỘI DUNG:
1. Cơ sở lý luận:
Các văn bản chỉ đạo trung ương, địa phương, của ngành liên quan đến nội dung sáng kiến.
Các quan niệm khác về giáo dục.
2. Cơ sở thực tiễn:
Thực tiễn vấn đề nghiên cứu.
Sự cần thiết của sáng kiến.
3. Nội dung vấn đề:
- Vấn đề đặt ra.
- Giải pháp, chứng minh vấn đề được giải quyết.
- Kết quả so sánh, số liệu mang tính thuyết phục ngay thời điểm thực hiện sáng kiến.
4. Kết quả, hiệu quả mang lại:
5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến:
C. KẾT LUẬN:
Bài học kinh nghiệm.
Hướng nghiên cứu tiếp sáng kiến (nếu có).
D. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA:
Hội đồng sáng kiến đơn vị, trường học.
- Hội đồng sáng kiến phòng GDĐT, huyện hoặc Hội đồng sáng kiến ngành GDĐT đối với các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GDĐT.
- Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh (Đối với những sáng kiến phục vụ xét danh hiệu thi đua tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và các cá nhân đề nghị các hình thức khen thưởng Trung ương).
E. TÀI LIỆU THAM KHẢO, MỤC LỤC:
Ghi trình tự theo học vị của tác giả.
Ghi trình tự theo cấp phát hành.
F. TRÌNH BÀY BÌA ĐỀ TÀI: Trang bìa: yêu cầu trình bày sạch đẹp, đóng thành cuốn, in vi tính, có dán gáy.
Mẫu 6
ĐƠN VỊ....................................
HỘI ĐỒNG XÉT, CÔNG NHẬN
SÁNG KIẾN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU TỔNG ĐIỂM SÁNG KIẾN
(Tại phiên họp ngày / / )
Hội đồng chuyên môn:............................................................................................
Họ và tên: ...............................................................................................................
Chức danh trong Hội đồng:.....................................................................................
Đơn vị: ....................................................................................................................
Điện thoại: ..............................................................................................................
TT
Tên sáng kiến
Tiêu chí chấm điểm
Tổng điểm
Đề nghị cấp trên công nhận
Tính mới
Phạm vi ảnh hưởng
Tính hiệu quả
1
2
3
4
5
6
Nhận xét:..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ghi chú: Cột 6: Các thành viên đề xuất, đề nghị công nhận sáng kiến nào thì đánh dấu [X] vào dòng ghi tên cá nhân có sáng kiến. 
 Thành viên 1 Thành viên 2
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu 7
HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 Thang điểm chấm sáng kiến
Tên sáng kiến:.............................................................................................................
.....................................................................................................................................
Tác giả:........................................................................................................................
Đơn vị:........................................................................................................................
STT
Tiêu chí
Điểm
I
Sáng kiến có tính mới (chỉ chọn 01 trong 06 nội dung)
1
Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên
40
2
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá
30 - 39
3
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá
25 - 29
4
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình
20 
5
Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình
10 - 15
6
Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây
0 - 9
II
Sáng kiến có khả năng áp dụng (chỉ chọn 01 trong 04 nội dung)
1
Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh hoặc ngoài tỉnh
20
2
Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh
15
3
Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị
5
4
Không khả năng áp dụng trong đơn vị
0
III
Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực 
(chỉ chọn 01 trong 05 nội dung)
1
Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ tốt
40
2
Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ khá
30
3
Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ trung bình
20
4
Có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình 
10
5
Không có hiệu quả kinh tế hoặc lợi ích xã hội 
0
Tổng cộng (là điểm cộng của 03 mục: I, II và III)
 Thành viên 1 Thành viên 2 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
ĐƠN VỊ............................................
HỘI ĐỒNG XÉT, CÔNG NHẬN
SÁNG KIẾN
Số: /BB-HĐSK
Mẫu 8
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày.....tháng......năm 20.....
BIÊN BẢN
Họp Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp.........
	Ngày.....tháng .....năm 20......, Hội đồng xét, công nhận sáng kiến.................... đã tiến hành tổ chức họp xét, đánh giá các sáng kiến được đề nghị công nhận. Cuộc họp do đồng chí................................................- Chủ tịch Hội đồng chủ trì, thành phần dự họp có mặt...../....... thành viên Hội đồng.........(............thành viên vắng mặt có lý do).
	Sau khi Thư ký Hội đồng trình bày trước cuộc họp về danh sách các sáng kiến đề nghị công nhận; báo cáo tóm tắt nội dung, hiệu quả của từng sáng kiến; các thành viên Hội đồng đã thẩm định, trình bày ý kiến và chấm điểm theo phiếu đánh giá. Kết quả cụ thể như sau:
TT
Tên sáng kiến đề nghị công nhận
Tác giả
Chức vụ-
Đơn vị
Kết quả điểm bình quân
Ý kiến
Hội đồng
	- Số sáng kiến được Hội đồng xét công nhận sáng kiến đạt là: ..........
	- Số sáng kiến được Hội đồng cấp cơ sở đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét,công nhận là:................... 
	Biên bản đã được thông qua tại cuộc họp hồi giờ cùng ngày, các thành viên tham gia dự họp nhất trí ký tên./.
THƯ KÝ
( Ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ TRÌ
(Ký, ghi rõ họ tên)
CÁC THÀNH VIÊN
 (Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • dochuong dan viet sang kien_12355424.doc
Sáng Kiến Liên Quan