Đề tài Một số biện pháp quản lý việc tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học ở Trường THPT Mường Kim

I. Lý do chọn đề tài:

Bước vào thế kỷ XXI, nước ta đang đứng trước những thách thức vô

cùng mạnh mẽ. Thế giới đang tiến như vũ bão trên mặt trận sản xuất vật chất

trong khi nước ta đang ở tình trạng lạc hậu về nhiều mặt. Để vượt qua được

những thách thức đó, phải phát huy được nguồn lực con người. Giáo dục và đào

tạo giữ vai trò quan trọng trong việc phát huy nguồn lực đó. Nghị quyết Hội

nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII khẳng định:“Tiếp

tục đổi mới phương pháp giáo dục - đào tạo và tăng cường cơ sở vật chất

trường học” và “Sử dụng một phần vốn vay và viện trợ của nước ngoài để xây

dựng cơ sở vật chất cho giáo dục - đào tạo”.

Theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, trước những yêu cầu cấp bách về

chất lượng giáo dục và đào tạo, Nhà nước đã, đang và sẽ tăng cường đầu tư cho

các trường học nhằm chấm dứt tình trạng trường lớp nghèo nàn, thiếu những

thiết bị dạy học tối thiểu, bằng mọi cách xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất

để trường học trở thành một hệ thống hữu hiệu, một yếu tố chủ yếu nhằm đổi

mới phương pháp, đưa việc dạy học đến một tầm cao mới, đáp ứng đòi hỏi

trước mắt và lâu dài của sự nghiệp đất nước. Việc hiện đại hoá trường lớp, cơ

sở vật chất và thiết bị dạy học là công việc thiết thực nhưng phải thực hiện lâu

dài. Để đổi mới phương pháp dạy học, trước mắt các nhà trường cần phải sử

dụng có hiệu quả và bảo quản tốt cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện có, tự

làm thiết bị dạy học, huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất và

thiết bị dạy học.

Nhận thức được vai trò của thiết bị dạy học trong việc nâng cao chất

lượng giáo dục, trong những năm qua, Trường THPT Mường Kim đã có nhiều

cố gắng để việc tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học đáp ứng được mục

tiêu giáo dục. Tuy vậy, do chưa có biện pháp quản lý hữu hiệu nên chất lượng

của công tác này chưa đạt hiệu quả cao.

Xuất phát từ những lý do như trên, là một cán bộ quản lý, tôi luôn trăn trở2

suy nghĩ làm thế nào tìm ra những biện pháp quản lý cụ thể để nâng cao chất

lượng dạy học của trường. Một trong những vấn đề tôi chú trọng quan tâm

nhiều năm nay là vấn đề thiết bị dạy học. Do vậy tôi chọn và nghiên cứu đề tài:

“Một số biện pháp quản lý việc tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học ở

Trường THPT Mường Kim”.

pdf24 trang | Chia sẻ: myhoa95 | Lượt xem: 1021 | Lượt tải: 6Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề tài Một số biện pháp quản lý việc tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học ở Trường THPT Mường Kim", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ăng ký các thiết bị tự làm hoặc cải tiến. 
Dựa vào các căn cứ trên, tôi đã chia kế hoạch chung thành các kế hoạch 
từng phần như sau: 
1. Kế hoạch tự làm đồ dùng dạy học. 
 2. Kế hoạch sửa chữa, cải tiến đồ dùng, thiết bị. 
 3. Kế hoạch mua bổ sung đồ dùng, thiết bị. 
Các kế hoạch trên được xây dựng và tiến hành ngay từ đầu năm học. 
Ngoài ra, trong quá trình tổ chức, kiểm tra việc thực hiện, có thể điều chỉnh kế 
hoạch phù hợp với khả năng kinh phí, điều kiện lao động, kỹ thuật. 
Nhờ dựa trên các căn cứ khoa học và điều kiện cụ thể của nhà trường mà 
bản kế hoạch tôi xây dựng chặt chẽ, khoa học, sát với thực tế, có tính khả thi 
cao. 
 3.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch: 
Trong buổi họp hội đồng đầu năm học, tôi đã triển khai kế hoạch đến 
toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và yêu cầu thực hiện nghiêm 
túc theo kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phải báo 
cáo kịp thời để có hướng khắc phục. 
Nhằm khuyến khích công tác tự làm đồ dùng dạy học, dựa trên nguồn 
kinh phí của nhà trường, tôi cùng các đồng chí trong Ban liên tịch và nhân viên 
kế toán bàn bạc và đưa ra cơ chế hỗ trợ như sau: các thiết bị tự làm hoặc sửa 
chữa đơn giản: tranh vẽ, nối dây điện... giáo viên tự lo nguyên vật liệu; các thiết 
bị có chất lượng được nhà trường đánh giá cao hoặc các thiết bị được giải trong 
Hội thi thiết bị dạy học tự làm cấp trường, ngoài tiền thưởng, nhà trường hỗ trợ 
100% vật liệu của thiết bị. 
 13
Để có căn cứ chính xác cho việc đánh giá chất lượng đồ dùng, tôi cùng 
các tổ chuyên môn bàn bạc và thống nhất xây dựng tiêu chuẩn của đồ dùng tự 
làm hoặc cải tiến như sau: 
Đảm bảo tính thẩm mỹ: Là những đồ dùng có kích thước phù hợp, hình 
dáng và màu sắc đẹp, hài hoà. 
Đảm bảo sư phạm: Là những đồ dùng an toàn, phù hợp với lứa tuổi, có 
tác dụng giáo dục học sinh. 
Hiệu quả, thiết thực: Là đồ dùng dễ sử dụng, phải phục vụ hiệu quả cho 
một hoặc nhiều bài dạy, là thiết bị nhà trường chưa có hoặc đã hỏng, không phù 
hợp, bền, dễ vận chuyển, dễ sửa chữa và cải tiến, sử dụng các vật liệu rẻ tiền, 
sẵn có, có khả năng làm mẫu để làm các thiết bị khác. 
Khi đã xây dựng xong, tôi thông qua tiêu chuẩn của đồ dùng đến cán bộ, 
giáo viên nhà trường và yêu cầu khi đánh giá về đồ dùng, phải căn cứ vào các 
tiêu chuẩn đã đưa ra. Tôi cũng đã chỉ đạo các đoàn thể trong nhà trường và các 
tổ chuyên môn bố trí thời gian thích hợp thích hợp để giáo viên có thể thực hiện 
được kế hoạch, tạo điều kiện cho giáo viên liên hệ với các cơ sở kinh tế, các 
đơn vị bạn để tranh thủ nguồn vật tư, kỹ thuật, kinh nghiệm ... giúp giáo viên có 
điều kiện tốt nhất để thực hiện việc làm đồ dùng có hiệu quả. 
 3.3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch: 
Tôi đã chỉ đạo các tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch chung của trường 
để xây dựng kế hoạch tuần, tháng trong việc tự làm và cải tiến thiết bị dạy học, 
tôi cũng thu nhập các thông tin phản hồi từ tổ chuyên môn đến từng cá nhân để 
có biện pháp điều chỉnh kế hoạch của nhà trường. 
Tôi đã đề ra thời gian nghiệm thu thiết bị: cấp tổ: 1 lần/ tháng, cấp 
trường: 1 lần/ học kỳ. Trước khi nghiệm thu, các thiết bị phải được kiểm tra qua 
việc sử dụng trong bài dạy có đại diện nhà trường, giáo viên bộ môn dự giờ, lấy 
ý kiến của cán bộ, giáo viên để đưa ra các quyết định điều chỉnh, thay đổi phù 
hợp để có thể sử dụng rộng rãi. Các thiết bị sau khi nghiệm thu được coi là tài 
sản của nhà trường, được bảo quản và bố trí sử dụng như các thiết bị khác. 
Nhằm vận động, thu hút giáo viên vào việc làm và sử dụng đồ dùng dạy 
 14
học, nhà trường đã tổ chức cuộc thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trường và các 
đợt hội giảng để tạo phong trào, động viên khích lệ giáo viên và khen thưởng 
bằng vật chất đối với những thiết bị hiệu quả, chất lượng. 
Ảnh 1: Đồ dùng tự tạo của giáo viên môn Hoá học 
Ngoài ra, tôi là người chủ đạo trong việc tổ chức các chuyên đề gắn với 
việc tự làm thiết bị để tạo động cơ, nhu cầu cũng như kỹ năng cho giáo viên. 
Nhà trường dự kiến tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tự làm, sử 
dụng và bảo quản thiết bị dạy học vào tháng 5/2013 để điều chỉnh, thay đổi hợp 
lý cho công tác lập kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện cho những năm học 
sau. 
 3.4. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch: 
Kế hoạch hóa việc tự làm thiết bị dạy học sẽ đảm bảo cho công tác tự làm 
thiết bị dạy học trở thành một nhu cầu của giáo viên, một yêu cầu đối với việc 
đổi mới phương pháp dạy học trong tình hình cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 
còn thiếu hiện nay. Làm tốt công tác tự làm thiết bị dạy học không những bổ 
sung cho nhà trường qua các năm học các thiết bị dạy học để ngày càng đảm 
bảo hơn yêu cầu về thiết bị mà quan trọng hơn là rèn luyện cho giáo viên kỹ 
 15
năng, thói quen sử dụng thiết bị, thực hành. 
Kiểm tra cũng là biện pháp quan trọng trong công tác quản lý bằng kế 
hoạch. Vì vậy, tôi chỉ đạo các tổ chuyên môn kiểm tra công tác tự làm thiết bị 
dạy học phải tập trung vào các nội dung sau: 
Kiểm tra chủng loại đồ dùng tự làm. 
Kiểm tra thời gian hoàn thành đồ dùng: Việc kiểm tra này đảm bảo cho 
thiết bị tự làm phục vụ trực tiếp cho bài giảng. Với những đồ dùng này, thời 
gian hoàn thành phải trước thời gian giáo viên giảng bài đó. 
Kiểm tra về chất lượng, hiệu quả của đồ dùng: Đây là việc kiểm tra tương 
đối phức tạp, cần phải có thời gian để thử nghiệm thiết bị qua việc sử dụng 
trong giảng dạy và tranh thủ ý kiến của giáo viên, học sinh. 
Kiểm tra các tiêu chuẩn của thiết bị, có những ý kiến kịp thời cho việc 
điều chỉnh về cách bố trí, màu sắc, kích thước đảm bảo cho thiết bị mang tính 
sư phạm cao vì tôi thấy đây là vấn đề mà một bộ phận không nhỏ giáo viên còn 
hạn chế. 
 Để trách việc đánh giá không đúng thực chất của các tổ chuyên môn, 
ngoài việc kiểm tra định kỳ, tôi còn tiến hành kiểm tra đột xuất xem tổ chuyên 
môn có đánh giá đúng thực chất hay không. 
Việc kiểm tra vấn đề bảo quản thiết bị cũng được tôi thường xuyên quan 
tâm. Tôi thường xuyên chỉ đạo tổ chuyên môn kiểm tra, nhắc nhở giáo viên, 
nhân viên bảo quản đồ dùng. Với nhân viên thiết bị, tôi trực tiếp kiểm tra nhân 
xem sắp xếp đồ dùng có ngăn nắp và khoa học không, cách lập sổ ghi chép và 
theo dõi việc mượn và trả đồ dùng của giáo viên như thế nào, có trách nhiệm 
trong việc bảo quản thiết bị hay không. Thấy nhân viên thiết bị còn lúng túng và 
trong công việc, tôi tận tình hướng dẫn, chỉ bảo kịp thời. Khi nhân viên chưa có 
trách nhiệm trong công việc, tôi nhắc nhở và có hình thức kỷ luật phù hợp nếu 
nhân viên vi phạm. Tôi chỉ đạo giáo viên thường xuyên giúp nhân viên thiết bị 
sắp xếp, lau chùi đồ dùng trong kho. 
 16
Ảnh 2: Hướng dẫn giáo viên sắp xếp đồ dùng trong phòng thiết bị 
 Qua việc kiểm tra sát sao của các tổ chuyên môn, của nhà trường, các cán 
bộ, giáo viên, nhân viên đều có ý thức hơn trong công việc. Các đồ dùng tự làm 
đều đảm bảo theo tiêu chuẩn mà nhà trường đã đưa ra. Các giáo viên và nhân 
viên đều có trách nhiệm cao trong việc bảo quản thiết bị. 
 4. Sử dụng biện pháp hành chính và biện pháp thi đua trong quản lý 
việc tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học. 
 4.1. Biện pháp hành chính: 
Việc xây dựng quy chế cụ thể về việc tự làm, sử dụng và bảo quản đồ 
dùng dạy học sẽ giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác này 
nghiêm túc, giúp người hiệu trưởng căn cứ vào nội dung của quy chế để quản lý 
vấn đề này chặt chẽ và hiệu quả hơn. Vì vậy, đầu năm, tôi đã xây dựng dự thảo 
quy chế và tổ chức một cuộc họp hội đồng để các cán bộ, giáo viên, nhân viên 
bàn bạc, góp ý kiến xây dựng. Sau khi đã chỉnh sửa, quy chế đã được thông qua 
toàn thể nhà trường. Quy chế có những nội dung cơ bản như sau: 
Nhân viên thiết bị phải sắp xếp đồ dùng khoa học, ngăn nắp, có trách 
nhiệm cao trong việc bảo quản thiết bị, có sổ theo dõi việc mượn và trả của giáo 
viên đầy đủ, rõ ràng. Nến để xảy ra tình trạng hư hỏng, mất mát do thiếu trách 
nhiệm sẽ phải đền và không được bình xét thi đua trong năm học. 
 17
Mỗi tổ chuyên môn cử ra một giáo viên hỗ trợ phụ trách thiết bị dạy học 
của bộ môn mình, giáo viên này có nhiệm vụ giúp nhân viên thiết bị kiểm tra 
việc sắp xếp, phân loại thiết bị theo lớp, bài, cùng với các giáo viên khác chuẩn 
bị thí nghiệm. 
Mỗi tổ bộ môn trong một năm học phải tổ chức được ít nhất một chuyên 
đề có bàn về các giải pháp và kinh nghiệm sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học, tự 
làm đồ dùng dạy học. Dành một lượng thời gian thích hợp trong các buổi sinh 
hoạt tổ chuyên môn để bàn về nội dung thiết bị dạy học. 
Trong các tiết dạy thao giảng, kiểm tra đánh giá chuyên môn, ngoài việc 
đánh giá các mặt khác nếu giáo viên đó không sử dụng thiết bị dạy học mà nhà 
trường có hoặc có thể tự làm được thì xếp loại yếu; có sử dụng nhưng không 
thành thạo, hiệu quả thí nghiệm không cao thì xếp loại trung bình; sử dụng 
tương đối thành thạo đồ dùng thì xếp loại khá; sử dụng thành thạo và hướng dẫn 
học sinh sử dụng tốt đồ dùng thì được xếp loại giỏi. Khuyến khích việc cải tiến, 
sưu tầm, huy động thiết bị dạy học phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và 
học tập của học sinh. Giáo viên mượn, trả thiết bị đúng quy định, tự bảo quản 
thiết bị trong khi mượn, tránh để mất hỏng. Việc sử dụng thiết bị dạy học là bắt 
buộc đối với tất cả các giáo viên. Mỗi giáo viên trong một năm học phải tự làm 
ít nhất bốn đồ dùng dạy học có chất lượng hoặc đề xuất sáng kiến cải tiến thiết 
bị dạy học nhằm tăng cường thiết bị dạy học cho nhà trường. Tăng cường việc 
hướng dẫn cho học sinh các kỹ năng sử dụng thiết bị thí nghiệm. Đảm bảo 
giảng dạy đúng yêu cầu các giờ thực hành, ngoại khoá. 
Để quy chế có hiệu lực và là công cụ hữu hiệu trong việc quản lý, Ban 
Giám hiệu nhà trường phối hợp với các tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra 
và thực hiện nghiêm túc theo quy chế trên. 
Do vậy, cán bộ, giáo viên và nhân viên có ý thức, trách nhiệm hơn trong 
công việc. Trong năm học, không có tình trạng mất mát đồ dùng. Các tiết dạy 
của giáo viên đều có đầy đủ đồ dùng trực quan, không có tiết dạy yếu kém do 
không có và không biết sử dụng đồ dùng và thiết bị dạy học. Các giờ dạy đạt 
khá giỏi cùng tăng hơn năm học trước. 
 18
 4.2. Biện pháp thi đua: 
Thi đua là một biện pháp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt 
động của nhà trường. Thi đua sẽ giúp các cán bộ, giáo viên, nhân viên phấn đấu 
hết mình để đạt hiệu quả cao hơn trong công việc. Vì vậy, đầu năm học, tôi đã 
cùng Ban liên tịch nhà trường thực hiện các biện pháp đẩy mạnh công tác thi 
đua. Trong đó, đưa nội dung thực hiện việc sử dụng, tự làm và bảo quản thiết bị 
dạy học là một trong những tiêu chí để xếp loại thi đua hàng tháng, học kỳ, năm 
học. 
Kết thúc các đợt thi đua, sơ kết học kỳ... Hội đồng thi đua khen thưởng 
nhà trường tiến hành bình xét và khen thưởng cho các tập thể, các cá nhân có 
thành tích, có trách nhiệm trong công tác tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị 
dạy học. Quá trình họp xét diễn ra công bằng, khánh quan, chính xác. Vì thế, tất 
cả các cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường đều thấy thoả đáng. Trong 
năm học không có tình trạng thắc mắc xảy ra. 
Nhờ sử dụng biện pháp hành chính và biện pháp động viên, khen thưởng 
kịp thời, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã nêu cao tinh 
thần trách nhiệm trong công tác bảo quản đồ dùng, có ý thức tự làm đồ dùng, số 
lượng và chất lượng của các đồ dùng cũng được nâng lên so với năm học trước. 
 5. Xã hội hoá công tác xây dựng thiết bị dạy học: 
Nhằm tăng cường thiết bị dạy học, chỉ huy động việc tự làm đồ dùng của 
giáo viên thì chưa đủ mà nhà trường cần phải làm tốt công tác xã hội hóa giáo 
dục. Mường Kim là một xã đặc biệt khó khăn của huyện, 99% phụ huynh trong 
trường là người dân tộc thiểu số, trong đó một số phụ huynh thuộc diện hộ 
nghèo. Làm thế nào để huy động được nguồn đóng góp của phụ huynh trong 
khi điều kiện kinh tế của họ còn gặp nhiều khó khăn, thói quen được nhà nước 
và nhân dân hỗ trợ từ lâu đã ăn sâu vào nhận thức của người dân nơi đây nên 
việc vận động họ hỗ trợ kinh phí để mua sắm đồ dùng là việc làm không hề đơn 
giản. 
Nhận thức được điều đó, trong các cuộc họp phụ huynh nhà trường, tôi 
tiến hành tuyên truyền về mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực nâng cao chất lượng 
 19
giáo dục đòi hỏi phải có đồ dùng dạy học đến toàn thể các bậc phụ huynh. Tôi 
chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tiếp tục tuyên truyền trong các cuộc họp phụ huynh 
ở các lớp. Ngoài ra, tôi còn nhờ chính quyền xã Mường Kim, trưởng bản tuyên 
truyền đến từng hộ dân. 
Do vậy, dần dần nhà trường cũng được các bậc phụ huynh ủng hộ. Điều 
đáng mừng có cả phụ huynh thuộc diện hộ nghèo cũng tham gia. Được sự nhất 
trí của các bậc phụ huynh, tôi cùng các đồng chí trong Ban Giám biệu đã phối 
hợp bàn bạc với Ban Đại diện cha mẹ học sinh để xây dựng kế hoạch thu chi 
phù hợp. Ban Đại diện cha mẹ học sinh sẽ đứng ra lập sổ ghi chép thu tiền, 
quản lý việc thu chi. Nhà trường chỉ tham mưu với phụ huynh về số lượng, 
chủng loại và chất lượng của những đồ dùng cần mua. Cuối học kỳ và cuối năm 
học, Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và phụ huynh các lớp có trách 
nhiệm quyết toán công khai đến tất cả các bậc phụ huynh trong trường. 
Nhờ việc thực hiện thu chi chặt chẽ mà năm học vừa qua không có 
trường hợp phụ huynh thắc mắc vấn đề thu và chi cho việc mua sắm đồ dùng 
của nhà trường. Nhà trường cũng đã trang bị thêm được một số đồ dùng thiết 
yếu cho việc giảng dạy. 
IV. Hiệu quả của SKKN: 
 Qua việc áp dụng một số biện pháp quản lý việc tự làm, sử dụng và bảo 
quản thiết bị dạy học, nhà trường đã thu được một số kết quả như sau: 
 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường đã nhận thức được tầm 
quan trọng của công tác tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học. 
Nhân viên thư viện, thiết bị đã biết sắp xếp đồ dùng, thiết bị khoa học, 
ngăn nắp; có đầy đủ sổ theo dõi việc mượn và trả đồ dùng của giáo viên; có 
trách nhiệm cao trong việc bảo quản thiết bị và đồ dùng dạy học. 
Phong trào tự làm đồ dùng do nhà trường phát động được toàn thể giáo 
viên nhiệt tình hưởng ứng. 100% giáo viên trong trường đều tự làm đồ dùng 
dạy học. Các loại đồ dùng tự làm đều đảm bảo an toàn, có tính thẩm mỹ, tính sư 
phạm, sử dụng thuận tiện, có tác dụng hỗ trợ cho tiết dạy. Kết quả tổng hợp 
việc xếp loại đồ dùng năm học 2012 - 2013 như sau: 
 20
Xếp loại 
Tốt Khá Trung bình Kém Tổng số 
giáo viên 
Tổng số 
đồ dùng 
SL % SL % SL % SL % 
23 96 39 40,6 43 44,8 14 14,6 
Bảng thống kê trên cho ta thấy, số lượng giáo viên của 2 năm học như 
nhau nhưng số lượng đồ dùng tự làm của năm học này là 96 bộ, tăng 51 bộ so 
với năm học trước. Trong đó, đồ dùng xếp loại tốt tăng 20,6%, loại khá tăng 
20,4%, loại trung bình giảm 25,4%, không còn đồ dùng xếp loại kém. Cùng với 
việc tự làm đồ dùng, giáo viên có kỹ năng sử dụng đồ dùng trong giờ học đúng 
lúc, đúng chỗ. 
Tiết học có đồ dùng của giáo viên sinh động, gây được hứng thú cho học 
sinh. Tỉ lệ học sinh hiểu bài cũng tăng lên. Học sinh có một số kỹ năng tháo tác 
và thực hành với đồ dùng. Điều đó đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 
Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã nêu cao tinh thần 
trách nhiệm trong việc bảo quản đồ dùng. Tỉ lệ hư hỏng của các nhóm đồ dùng 
và thiết bị dạy học năm học này đã giảm so với năm học trước chỉ còn 4%. 
Với các trường đóng trên địa bàn thuận lợi, phụ huynh có điều kiện về 
kinh tế thì việc thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục là một việc hết sức đơn 
giản nhưng với trường THPT Mường Kim, mắc dù kinh tế còn gặp nhiều khó 
khăn, một số phụ huynh còn thuộc diện hộ nghèo nhưng các bậc phụ huynh đã 
đóng góp ủng hộ nhà trường 1.000.000 đồng để mua sắm đồ dùng dạy học. Số 
tiền tuy nhỏ nhưng đó là sự thành công bước đầu của nhà trường, là tiền đề cho 
công tác xã hội hoá giáo dục trong các năm học tiếp theo. 
Nhờ tất cả sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng với sự 
ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh mà công tác mua sắm, tự làm, sử dụng 
và bảo quản thiết bị dạy học của nhà trường năm học này đạt hiệu quả cao hơn 
nhiều so với năm học trước, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, 
tiết kiệm được một phần kinh phí để sử dụng vào các hoạt động giáo dục khác. 
 21
C - PHẦN KẾT LUẬN 
I. Những bài học kinh nghiệm: 
 Muốn quản lý việc sử dụng, tự làm và bảo quản đồ dùng dạy học ở nhà 
trường có hiệu quả, tôi thấy cần phải thực hiện tốt những nội dung sau: 
 Kiểm tra, thống kê số lượng, chất lượng của đồ dùng cũ, từ đó lập dự trù 
kinh phí mua sắm, sửa chữa phù hợp, có hiệu quả, tránh lãng phí. 
 Xây dựng kế hoạch phù hợp về việc dự trù kinh phí mua sắm đồ dùng và 
kế hoạch quản lý việc tự làm, sử dụng và bảo quản đồ dùng cụ thể cho cả năm 
học. 
Tích cực tuyên truyền về tầm quan trọng của việc tự làm, sử dụng và bảo 
quản đồ dùng, thiết bị dạy học để nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và 
nhân viên trong trường. 
Hướng dẫn cán bộ thiết bị về việc sắp xếp, theo dõi và bảo quản đồ dùng. 
Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học và bồi dưỡng về kỹ năng 
sử dụng đồ dùng, thiết bị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Chỉ đạo giáo viên sưu 
tầm và ứng dụng có chon lọc đồ dùng bằng flash trên mạng internet. Động viên 
giáo viên mạnh dạn thiết kế đồ dùng flash và ứng dụng vào giảng dạy. 
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc làm, sử dụng và bảo quản dạy học. 
Có hình thức khen thưởng kịp thời và có hình thức xử lý nghiêm minh khi cán 
bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm. 
Mạnh dạn tham mưu với cấp trên về việc cung cấp đồ dùng, thiết bị cho 
nhà trường. 
Tích cực phối hợp với phụ huynh trong việc mua sắm thêm một số đồ 
dùng còn thiếu cho nhà trường. 
II. Ý nghĩa của SKKN: 
 Phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. 
 Hiệu quả của công tác quản lý việc tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị 
dạy học ở nhà trường năm học này đạt hiệu quả cao hơn so với năm học trước. 
III. Khả năng ứng dụng, triển khai: 
 22
 Sáng kiến này đã được áp dụng có hiệu quả tại Trường THPT Mường 
Kim năm học 2012 - 2013 và có khả năng áp dụng trong các năm học tiếp theo. 
IV. Một số kiến nghị: 
 1. Đối với Bộ GD&ĐT: 
Chỉ đạo các cơ sở sản xuất thiết bị dạy học đảm bảo về chất lượng, đồng 
bộ về cơ cấu, đảm bảo tiêu chuẩn sư phạm, dễ sử dụng, nhiều tính năng tác 
dụng, phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy và học tập, có tài liệu 
hướng dẫn sử dụng kèm theo. 
 2. Đối với UBND tỉnh: 
Tạo nguồn kinh phí để nhà trường có thể trang bị bổ sung thiết bị, 
phương tiện kỹ thuật dạy học. 
 3. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo: 
Chỉ đạo Công ty sách - thiết bị trường học cung cấp kịp thời các thiết bị 
mà trường đặt mua. 
Mở các lớp bồi dưỡng về đổi mới phương pháp giảng dạy, kỹ năng sử 
dụng thiết bị trong dạy học. 
Liên kết với các công ty tin học để mở lớp tập huấn về việc thiết kế đồ 
dùng bằng flash trên máy vi tính cho giáo viên. 
 Than Uyên, ngày 01 tháng 4 năm 2013 
 NGƯỜI THỰC HIỆN 
 Vũ Thanh Thông 
 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá VIII 
2. Luật Giáo dục - Luật số 38/2005/QH11 
3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục - Luật số 
44/2009/QH12 
4. Điều lệ trường THPT - Quyết định số:07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 
02/4/2007 - Bộ Giáo dục và Đào tạo 
5. Các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Lai 
Châu hướng dẫn về việc tự làm, sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học trong 
nhà trường. 
 24
MỤC LỤC 
NỘI DUNG TRANG 
A - MỞ ĐẦU 
I. Lý do chọn đề tài 1 
II. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 2 
III. Mục đích nghiên cứu 2 
IV. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu 3 
B - NỘI DUNG 
I. Cơ sở lý luận và thực tiễn 4 
II. Thực trạng của vấn đề 6 
III. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 9 
IV. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 19 
C - KẾT LUẬN 
I. Những bài học kinh nghiệm 21 
II. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm 21 
III. Khả năng ứng dụng, triển khai 21 
IV. Những kiến nghị, đề xuất 22 

File đính kèm:

  • pdfmot_so_bien_phap_quan_ly_viec_tu_lam_su_dung_va_bao_quan_thiet_bi_day_hoc_o_truong_thpt_muong_kim_18.pdf
Sáng Kiến Liên Quan