Cấu trúc nội dung cơ bản của Đề tài Nghiên cứu khoa học hoặc Sáng kiến kinh nghiệm

I-PHẦN MỞ ĐẦU :

1. Lý do chọn đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

6. Nội dung của đề tài.

II-NỘI DUNG ĐỀ TÀI ( NỘI DUNG NGHIÊN CỨU):

 Chương 1: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu .

1. Cơ sở pháp lý: Nêu các hệ thống văn bản liên quan đến đề tài

2. Cơ sở lý luận : Nêu các khái niệm; Vai trò- vị trí- nhiệm vụ .của đề tài nghiên cứu.

3. Cơ sở thực tiễn ( Sự cần thiết của đề tài đang nghiên cứu).

Chương 2: Thực trạng của đề tài nghiên cứu.

1. Khái quát phạm vi (địa bàn nghiên cứu ).

2. Thực trạng của đề tài nghiên cứu.

3. Nguyên nhân của thực trạng.

Chương 3: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài

1. Cơ sở đề xuất các giải pháp.

2. Các giải pháp chủ yếu.

3. Tổ chức, triển khai thực hiện.

 

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 14706 | Lượt tải: 6Download
Bạn đang xem tài liệu "Cấu trúc nội dung cơ bản của Đề tài Nghiên cứu khoa học hoặc Sáng kiến kinh nghiệm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn cấu trúc nội dung cơ bản của :
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
HOẶC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
	A-TRANG BÌA NGOÀI: B-TRANG BÌA TRONG: 
Tên đơn vị
Tên tổ
(Viết in hoa- Giữa trang)
-------------
Tên Đề tài khoa học 
hoặc SKKN
(Viết in hoa- Giữa trang)
Họ và tên : ..........................
(Người thực hiện)
 Tên địa danh, tháng- năm
Tên đơn vị
Tên tổ
(Viết in hoa- Giữa trang)
-------------
Tên Đề tài khoa học 
hoặc SKKN
(Viết in hoa- Giữa trang)
Họ và tên : ..........................
(Người thực hiện)
 Tên địa danh, tháng- năm
C-TRANG TRONG ( Trang 3) : Mục lục
MỤC LỤC
Ghi nội dung Ghi số trang
I-....................................................1
 1-................................................3
 2-................................................5
II-..................................................8
 1-.................................................9
 2-...............................................12
.......................................................
D-NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI HOẶC SKKN:
	Cấu trúc nội dung cơ bản của đề tài Nghiên cứu khoa học hoặc Sáng kiến kinh nghiệm :
I-PHẦN MỞ ĐẦU :
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Nhiệm vụ nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Nội dung của đề tài.
II-NỘI DUNG ĐỀ TÀI ( NỘI DUNG NGHIÊN CỨU):
	Chương 1: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài nghiên cứu .
Cơ sở pháp lý: Nêu các hệ thống văn bản liên quan đến đề tài
Cơ sở lý luận : Nêu các khái niệm; Vai trò- vị trí- nhiệm vụ ...của đề tài nghiên cứu.
Cơ sở thực tiễn ( Sự cần thiết của đề tài đang nghiên cứu).
Chương 2: Thực trạng của đề tài nghiên cứu.
Khái quát phạm vi (địa bàn nghiên cứu ).
Thực trạng của đề tài nghiên cứu.
Nguyên nhân của thực trạng.
Chương 3: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài
Cơ sở đề xuất các giải pháp.
Các giải pháp chủ yếu.
Tổ chức, triển khai thực hiện.
III-KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ :
Kết luận.
Kiến nghị.
Kết thúc nội dung đề tài, người viết ghi tên địa danh- ngày tháng năm và ký tên.
Chừa một trang giấy trắng trước trang “Danh mục tài liệu tham khảo” và ghi : 
PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP
E-TRANG CUỐI :
	DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
	(Ghi tất cả tên danh mục các tài liệu tham khảo )

File đính kèm:

  • docskkn.doc
Sáng Kiến Liên Quan