Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Để học sinh tìm tòi kiến thức mới Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm Để học sinh tìm tòi kiến thức mới Lớp 5

doc2 trang | Chia sẻ: sangkien | Lượt xem: 2348 | Lượt tải: 2Download
Bạn đang xem tài liệu "Bìa Sáng kiến kinh nghiệm Để học sinh tìm tòi kiến thức mới Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vô b¶n
Tr­êng tiÓu häc hîp h­ng
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm
§Ó ph¸t triÓn kiÕn thøc míi 
m«n To¸n Líp 5
Ng­êi thùc hiÖn : NguyÔn Xu©n Tr­êng
N¨m häc : 2009 - 2010
Hîp H­ng, th¸ng 5 n¨m 2010
®Ó häc sinh t×m tßi kiÕn thøc míi - Líp 5

File đính kèm:

  • docSKKN_TOAN_5.doc
Sáng Kiến Liên Quan