Sáng kiến kinh nghiệm Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy môn Vật lý THCS

* Thầy (cô) giảng dạy cho học sinh làm thí nghiệm Vật lý bằng cách nào ?

* Thầy (cô) thấy có những thuận lợi và khó khăn gì khi cho học sinh làm thí nghiệm?

* Thầy (cô) có cho học sinh làm thí nghiệm thường xuyên không?

* Thầy (cô) chuẩn bị như thế nào trước khi cho học sinh làm thí nghiệm?

* Thầy (cô) thường chú ý điều gì khi cho học sinh làm thí nghiệm trong phần Điện học ?

* Thầy (cô) bố trí hệ thống điện như thế nào để an toàn cho cả lớp học ?

* Các em có dễ dàng thực hiện các bước làm thí nghiệm theo hướng dẫn của thầy(cô) không ?

* Thầy (cô) cho biết để đạt hiệu quả tốt khi cho học sinh làm thí nghiệm cần những yếu tố cơ bản nào ?

*Chất lượng học tập của học sinh qua các tiết có làm thí nghiệm như thếnào?

 

doc20 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 30/07/2015 | Lượt xem: 952 | Lượt tải: 14Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy môn Vật lý THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
röôùc khi höôùng daãn thaûo luaän vì neáu phaùt tröôùc hoïc sinh seõ tieán haønh hoaït ñoäng chöù khoâng nghe höôùng daãn
Trong thôøi gian caùc nhoùm thaûo luaän, giaùo vieân nhaát thieát khoâng ñöôïc laøm vieäc khaùc maø phaûi thöôøng xuyeân ñi kieåm tra hoaït ñoäng cuûa töøng nhoùm ñeå naém ñöôïc em naøo hoaït ñoäng, em naøo khoâng, em naøo giaønh noùi suoát vaø laéng nghe caùc em trao ñoåi coù ñuùng höôùng khoâng . Neáu phaùt hieän coù thaønh vieân trong nhoùm khoâng tham gia hoaït ñoäng, giaùo vieân coù theå tröïc tieáp yeâu caàu hoïc sinh ñoù tham gia phaùt bieåu .
-Ví duï : “ em A, em haõy neâu yù kieán cuûa em cho caû nhoùm nghe veà vaán ñeà maø nhoùm em ñang thaûo luaän” .Neáu thaáy nhoùm naøo gaëp khoù khaên giaùo vieân khoâng giaûi ñaùp thaéc maéc ngay, maø chæ giuùp hoïc sinh höôùng tö duy hoaëc cung caáp caùc nguoàn döõ lieäu , tö lieäu caàn thieát cho vieäc laøm saùng toû vaán ñeà .
-Ví duï 1: Neáu hoïc sinh chöa tieáp caän ñöôïc vaán ñeà , giaùo veân coù theå ñöa ra moät vaøi gôïi yù tieáp theo . Giaùo vieân neân daønh söï giuùp ñôõ cho caùc nhoùm nhö nhau, khoâng daønh thôøi gian quaù nhieàu cho moät nhoùm hay moät caù nhaân naøo.
Giaùo vieân neân coù lôøi caûnh baùo tröôùc khi heát thôøi gian thaûo luaän .
- Ví duï2 : “chuùng ta chæ coøn 2 phuùt, caùc em thoáng nhaát yù kieán ñi”
Khi heát thôøi gian thaûo luaän, giaùo vieân yeâu caàu moät em thay maët nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän . Tuyø noäi dung caâïu hoûi, tuyø ñieàu kieän töøng tröôøng, hoïc sinh coù theå trình baøy baèng nhieàu caùch khaùc nhau ( duøng ñeøn chieáu, baûng phuï, giaáy khoå to). Khi hoïc sinh caùc nhoùm leân trình baøy, giaùo vieân khoâng neân ñöa ra caùc caâu hoûi chaát vaán laøm hoïc sinh luùng tuùng hoaëc ñöa ra caâu traû lôøi ñuùng, sai laäp töùc maø phaûi ñeå ngoû cho caû lôùp thaûo luaän .
Ñeå tieát kieäm thôøi gian, moãi caâu hoûi giaùo vieân coù theå chæ yeâu caàu moät vaøi nhoùm trình baøy keát quaû ( neáu caùc nhoùm cuøng thaûo luaän moät caâu hoûi ) , caùc nhoùm khoâng ñöôïc yeâu caàu trình baøy keát quaû thì coù nhieäm vuï nhaän xeùt, boå sung phaàn trình baøy cuûa nhoùm baïn nhaèm ñaûm baûo taát caû ñeàu coù cô hoäi ñoùng goùp yù kieán, qua ñoù giaùo vieân cuõng ñaùnh giaù ñöôïc keát quaû thaûo luaän cuûa caùc nhoùm naøy . Khi hoïc sinh caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt boå sung, giaùo vieân phaûi laéng nghe caån thaän vaø ghi toùm taét leân baûng nhöõng ñieåm cô baûn cuûa moãi yù kieán phaùt bieåu ñeå phaùt hieän nhöõng maâu thuaån giöõa caùc yù kieán , neáu coù yù kieán khaùc nhau thì kòp thôøi neâu vaán ñeà cho hoïc sinh tieáp tuïc giaûi quyeát, tuy nhieân khoâng neân ñeå cuoäc thaûo luaän cheäch höôùng hoaëc keùo daøi vì moät vaán ñeà nhoû.
Khi caùc nhoùm khoâng coøn yù kieán boå sung, giaùo vieân phaûi daønh ñuû moät khoaûng thôøi gian thích ñaùng trong giôø giaûng ñeå nhaän xeùt caùc yù kieán cuûa hoïc sinh vaø thöïc hieïân moät quaù trình phaûn hoài ñaày ñuû vaø hoaøn chænh caùc thoâng tin hoïc sinh caàn ghi nhôù maø giaùo vieân ñaõ chuaån bò tröôùc trong baûng phuï hay phim trong. Sau ñoù giaùo vieân ñaët caâu hoûi kieåm tra moät soá em xem caùc em ñaõ naém ñöôïc vaán ñeà chöa. Cuoái cuøng giaùo vieân cuõng neân khuyeán khích, ñoäng vieân hoïc sinh tieáp tuïc tham gia phaùt bieåu trong nhöõng laàn sau baèng caùch toû thaùi ñoä haøi loøng, thích thuù , khen ngôïi kòp thôøi nhöõng caâu traû lôøi cuûa hoïc sinh, hoaëc cho ñieåm nhöõng hoïc sinh xuaát saéc.
5/ Bieän phaùp khuyeán khích moïi thaønh vieân trong nhoùm tham gia thaûo luaän :
Trong caùc taøi lieäu höôùng daãn yeâu caàu giaùo vieân cho moãi nhoùm töï baàu nhoùm tröôûng, thö kyù . Tuy nhieân qua thöïc teá aùp duïng toâi thaáy khoâng hieäu quaû baèng vieäc giaùo vieân chæ ñònh vaø boài döôõng laàn löôït töøng hoïc sinh trong nhoùm luaân phieân theo thöù töï laøm nhoùm tröôûng hoaëc thö kyù . Laøm nhö vaäy ñeå moãi hoïc sinh ñeàu coù khaû naêng höôùng daãn thaûo luaän trong nhoùm mình . Kinh nghieäm naøy theo toâi laø coù theå chaáp nhaän ñöôïc vì noù giuùp cho moïi hoïc sinh ñeàu coù ñieàu kieän ñeå boài döôõng cho mình naêng löïc toå chöùc, ñieàu khieån hoaït ñoäng hoïc taäp vaø naâng cao höùng thuù tìm toøi, nghieân cöùu, traùnh ñöôïc thoùi quen caû nhoùm chæ troâng chôø, yû laïi vaøo moät vaøi thaønh vieân noåi troäi trong nhoùm mình .
	Ñoái vôùi nhöõng lôùp chöa coù phong traøo vaø thoùi quen hoïc taäp toát, giaùo vieân cuõng khoâng neân ñeå cho nhoùm töï cöû ñaïi dieän baùo caùo keát quaû thaûo luaän maø giaùo vieân chæ ñònh baát kì moät thaønh vieân trong nhoùm ( chuù yù nhöõng hoïc sinh coù thaùi ñoä lô laø ) ñöùng leân baùo caùo keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm vaø giaùo vieân coù theå ñaët theâm moät soá caâu hoûi phuï yeâu caàu hoïc sinh ñoù lí giaûi nhöõng noäi dung vöøa trình baøy ñeå kieåm tra xem hoïc sinh ñoù coù tham gia thaûo luaän khoâng, coù hieåu vaán ñeà khoâng, qua ñoù giaùo vieân coù theå cho ñieåm tuyø theo möùc ñoä. Coù nhö vaäy thì moïi thaønh vieân trong nhoùm môùi taäp trung tham gia thaûo luaän, khaéc phuïc ñöôïc tình traïng chæ coù nhoùm tröôûng vaø thö kí laøm vieäc, coøn caùc hoïc sinh khaùc (ña soá laø nhöõng hoïc sinh yeáu hoaëc löôøi bieáng) cöù ngoài laøm vieäc rieâng hoaëc coù thaùi ñoä yû laïi, baát hôïp taùc, chôø ñeán khi naøo giaùo vieân ñöa keát quaû chuaån xaùc roài ghi vaøo vôõ maø khoâng hieåu gì caû .
Ñeå phaàn naøo laøm roõ hôn phaàn trình baøy ôû treân, toâi xin neâu moät vaøi ví duï cuï theå nhö sau :
Ví duï : 
+ ÔÛ böôùc chuaån bò :
	+Toâi choïn caâu hoûi môû ñaàu laø“Baèng kieán thöùc ñaõ hoïc ôû baøi 13 (SGK VAÄT LYÙ 6) haõy nhaéc laïi maùy cô ñôn giaûn giuùp con ngöôøi laøm vieäc deã daøng hôn nhö theá naøo ? Co ùnhöõng loaïi maùy cô naøo?”
+Choïn caâu hoûi thaûo luaän laø “Döïa vaøo hình13.2haõy nhaän xeùt vaø giaûi thích vì sao chuùng hoaït ñoäng deå daøng hôn?
	+Döï kieán thôøi gian cho hoaït ñoäng naøy laø 6 phuùt.
	+Phöông tieän thöïc hieän laø baûng xeáp (daønh cho giaùo vieân ) vaø phieáu hoïc taäp in saün
( daønh cho hoïc sinh ) coù noäi dung nhö sau :
PHIEÁU HOÏC TAÄP
Nhoùm :.
Loaïi maùy cô .
Taùc duïng löïc: .
Giaûi thích : ..
.
+Toå chöùc nhoùm : Do phoøng hoïc toâi ñang daïy coù phoøng thì 2 daõy baøn, moãi daõy 6 baøn neân toâi döï kieán chia laøm 6 nhoùm, moãi nhoùm 2 baøn ( 8 HS/nhoùm ),vaø coù phoøng thì 4 daõy baøn, moãi daõy 6 baøn neân toâi döï kieán chia laøm 12 nhoùm, moãi nhoùm 2 baøn ( 4 HS/nhoùm ).tuyø vaøo soá baøn ñöôïc saép xeáp maø
* Tieán haønh hoaït ñoäng :
	+Giaùo vieân môû trang ñaàu baûng phuï coù ghi saün noäi dung caâu hoûi môû ñaàu, goïi moät hoïc sinh traû lôøi, sau ñoù giaùo vieân ñaët vaán ñeà ñeå gaây söï chuù yù cho hoïc sinh
	+Giaùo vieân môû trang 2 cuûa baûng xeáp coù ghi saün noäi dung thaûo luaän.
	+Giaùo vieân phaân nhoùm theo döï kieán, cöû nhoùm tröôûng, thö kí.
	+Giaùo vieân treo löïôc ñoà hình phoùng to neáu coù.
	+Giaùo vieân döïa vaøo löôïc ñoà giao nhieäm vuï cuï theå cho töøng nhoùm ( Moät ñòa ñieåm coù 2 nhoùm nhaän xeùt vaø giaûi thích ).
	+Yeâu caàu caùc nhoùm ngoài vaøo vò trí ( töøng caëp baøn quay laïi vôùi nhau ).
	+Phaùt phieáu hoïc taäp vaø coâng boá thôøi gian thaûo luaän.
	+Giaùo vieân ñi quan saùt töøng nhoùm, nhaéc nhôõ hoïc sinh trong nhoùm taäp trung thaûo luaän, neáu nhoùm naøo khoâng bieát giaûi thích giaùo vieân gôïi yù töøng böôùc nhö “ caùc em haõy quan saùt xem soá ngöôøi trong hình 1 vaø hình 2,3 ra sao?, so vôùi khi khoâng söû duïng maùy cô thì nhö theá naøo?”,tuyø tình hình maø giaùo vieân coù gôïi yù giuùp hoïc sinh tö duy.
	+Coøn khoaûng 2 phuùt giaùo vieân nhaéc hoïc sinh thoáng nhaát yù kieán vaø ghi vaøo phieáu hoïc taäp
-Keát thuùc hoaït ñoäng :
	+Yeâu caàu hoïc sinh quay laïi vò trí ban ñaàu.
	+Giaùo vieân goïi hoïc sinh nhoùm moät baùo caùo keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm mình ôû ñòa ñieåm thöù nhaát vaø goïi nhoùm hai cuøng thaûo luaän ôû ñòa ñieåm thöù nhaát coù yù kieán nhaän xeùt boå sung ( hoaëc ngöôïc laïi ), giaùo vieân yeâu caàu caû lôùp coù theâm yù kieán neáu thaáy coøn chöa ñuû . Caùc yù kieán boå sung giaùo vieân ghi toùm taét nhanh leân baûng . Khi khoâng coøn yù kieán, giaùo vieân döïa vaøo löôïc ñoà ñeå chuaån xaùc kieán thöùc, sau ñoù giaùo vieân lieân heä laïi nhöõng yù kieán hoïc sinh vöøa phaùt bieåu ñeå ñaùnh giaù keát quaû thaûo luaän, khen ngôïi nhöõng yù kieán ñuùng.
	+Töông töï nhö vaäy, thaày-troø cuøng phaân tích, giaûi thích hai ñòa ñieåm coøn laïi .
	+Cuoái cuøng ñeå kieåm tra möùc ñoä nhaän thöùc cuõng nhö khaû naêng khaùi quaùt vaán ñeà, giaùo vieân ñaët theâm hai caâu hoûi vaø chæ ñònh baát kyø hoïc sinh naøo ñeå traû lôøi :
	? Em haõy ruùt ra keát luaän veà vieäc söû duïng maùy cô trong caùc tröôøng hôïp ?
	? Nguyeân nhaân sao coù söï khaùc bieät ñoù ?
	Neáu hoïc sinh traû lôøi ñöôïc hai caâu hoûi treân coi nhö ñaõ ñaït yeâu caàu .
	+Chuaån bò phöông tieän thöïc hieän goàm : baûng xeáp, ñeøn chieáu, phim trong in saün hai phieáu hoïc taäp ( moãi phieáu 7 baûn ) , buùt daï, hình SGK phoùng to.
	+Toå chöùc nhoùm : do ñaëc thuø phoøng hoïc chuùng toâi chia 12 nhoùm, moãi nhoùm 2 baøn
-Tieán haønh hoaït ñoäng 1 :( hoaøn thaønh phieáu hoïc taäp soá 1 ).
	+Giaùo vieân treo hình phoùng to vaø ñaët vaán ñeà.
	+Giaùo vieân trình chieáu maãu phieáu hoïc taäp soá 1 vaø höôùng daãn hoïc sinh thu thaäp thoâng tin töø hình vaø neâu vaán ñeà(muïc 2) SGK ñieàn vaøo caùc oâ troáng cuûa phieáu hoïc taäp
	+Giaùo vieân phaân nhoùm theo döï kieán, cöû nhoùm tröôûng, thö kí.
	+Giaùo vieân giao nhieäm vuï cho töøng nhoùm ( nhoùm 1+2 tìm hieåu ñôùi noùng, nhoùm 3,4 tìm hieåu ñôùi oân hoaø, nhoùm 5,6 tìm hieåu ñôùi laïnh ).
+Yeâu caàu caùc nhoùm ngoài vaøo vò trí ( töøng caëp baøn quay laïi vôùi nhau )
+Phaùt phieáu hoïc taäp, buùt, qui ñònh thôøi gian hoaøn thaønh phieáu 1 .
+Giaùo vieân ñi quan saùt hoaït ñoäng cuûa töøng nhoùm ñeå coù uoán naén kòp thôøi.
+Nhaéc saép heát thôøi gian.
-Keát thuùc hoaït ñoäng 1 :
+Giaùo vieân goïi hoïc sinh quay veà vò trí ban ñaàu vaø caùc nhoùm noäp phieáu hoïc taäp
+Giaùo vieân ñöa phieáu hoïc taäp cuûa nhoùm 1 vaøo ñeøn chieáu vaø chæ ñònh moät hoïc sinh cuûa nhoùm ñoïc to cho caû lôùp nghe (keát hôïp chæ treân hình phoùng to ), nhoùm 2 nhaän xeùt, boå sung (hoaëc ngöôïc laïi ) vaø goïi caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt theâm, nhöõng yù kieán môùi ñöôïc giaùo vieân ghi toùm taét treân baûng .
+Ñeán ñaây hoïc sinh môùi döøng laïi ôû möùc ñoä nhaän bieát vaø thu thaäp caùc thoâng tin töø saùch giaùo khoa maø chöa hieåu roõ vaán ñeà neân giaùo vieân phaûi duøng quaû ñòa caàu, hình 58 keát hôïp vôùi caâu hoûi phaùt vaán ñeå giuùp hoïc sinh giaûi thích laàn löôït töøng ñaëc ñieåm cuûa ñôùi noùng nhö : Vì sao ôû ñôùi noùng coù goùc chieáu cuûa maët trôøi lôùn ?, vì sao coù löôïng möa trung bình naêm ôû ñôùi noùng lôùn hôn caùc ñôùi khaùc ?
+Tieáp theo giaùo vieân môû trang ñaàu cuûa baûng xeáp ñaõ coù ghi saün noäi dung chuaån xaùc caàn ghi nhôù nhöõng ñaëc ñieåm cuûa ñôùi noùng , ñoàng thôøi ñoái chieáu vôùi keát quaû thu thaäp ñöôïc cuûa hoïc sinh ñeå nhaän xeùt veà keát quaû thaûo luaän cuûa nhoùm 1 vaø 2, khen ngôïi nhöõng yù kieán boå sung ñuùng.
+Töông töï nhö vaäy thaày-troø laàn löôït tìm hieåu ba loaïi maùy cô.
Ñeå reøn luyeän kyõ naêng vaän duïng kieán thöùc, giaùo vieân tieáp tuïc hoaït ñoäng hai .
-Tieán haønh hoaït ñoäng 2 :
+Giaùo vieân tieáp tuïc duy trì nhoùm nhö hoaït ñoäng 1 nhöng thay ñoåi nhoùm tröôûng vaø thö kí.
+Giaùo vieân trình chieáu maãu phieáu hoïc taäp soá 2 vaø höôùng daãn hoïc sinh thaûo luaän tìm noäi dung thích hôïp ñieàn vaøo choå troáng trong caùc oâ, ñoàng thôøi veõ muõi teân chæ moái quan heä giöõa caùc oâ ñoù.
+Tieán trình tieáp theo nhö ôû hoaït ñoäng 1.
-Keát thuùc hoaït ñoäng 2:
+Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh quay veà vò trí cuõ.
+Giaùo vieân thu laïi phieáu hoïc taäp cuûa 12 nhoùm .
+Phaàn baùo caùo vaø yù kieán boå sung cuûa hoïc sinh ñöôïc tieán haønh nhö hoaït ñoäng1.
+Sau khi caùc nhoùm trình baøy xong vaø hoïc sinh khoâng coøn yù kieán, giaùo vieân laàn löôït môû ñaùp aùn vaø ñoái chieáu laïi caùc ñaùp aùn cuûa töøng nhoùm ñeå nhaän xeùt .
Neáu caû 12 nhoùm ñeàu thöïc hieän ñuùng caùc caâu traû lôøi nhö phaân coâng thì coi nhö hoaït ñoäng nhoùm ñaõ coù hieäu quaû .
	II.4- KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC.
	Qua vieäc thöïc hieän caùc bieän phaùp treân giuùp cho nhöõng laàn toå chöùc thaûo luaän nhoùm coù hieäu quaû roõ reät : 
	Caùc cuoäc thaûo luaän dieãn ra nhanh goïn, ñuùng theo thôøi gian döï kieán.
	Moïi thaønh vieân trong nhoùm ñeàu tích cöïc tham gia thaûo luaän vaø maïnh daïn tranh luaän vôùi caùc nhoùm khaùc .
 	Moãi thaønh vieân trong nhoùm ñeàu coù khaû naêng ñieàu khieån nhoùm thaûo luaän hoaëc toång hôïp yù kieán thaûo luaän cuûa nhoùm vôùi vai troø laø nhoùm tröôûng hay thö kí .
Ñaëc bieät laø khaû naêng tö duy cuûa hoïc sinh tieán boä roõ reät . Caùc em khoâng coøn thoùi quen cheùp laïi toaøn boä nhöõng noäi dung trong saùch, vôõ coù lieân quan ñeán caâu hoûi vaøo baøi kieåm tra, maëc duø ñoù laø caâu hoûi ñoøi hoûi hoïc sinh phaûi tö duy ( phaân tích, giaûi thích, so saùnh) 
 baûng thoáng keâ sau phaàn naøo ñöôïc minh chöùng cho hieäu quaû cuûa ñeà taøi:
( Soá lieäu ñöôïc thoáng keâ trong giaùo aùn vaø soå ñieåm cuõ )
Naêm hoïc
Khoái
Soá baøi daïy
Soá baøi coù HÑ nhoùm
Soá laàn
HÑ nhoùm
Soá laàn HÑ nhoùm coù hieäu quaû
Chaát löôïng boä moân
2006-2007
6
30
12 (40 % )
18 (60%)
10 (55 % )
77.6 %
2007-2008
6
30
16(53 % )
24 (80%)
16(67 % )
81.0 %
2008-2009
7
30
12 (40 % )
16 (53%)
11 (69 % )
80.0 %
2009 -2010
7
30
15 (50 % )
19 (63%)
15 (79 % )
83.2 %
2007-2008
8
29
10 (34 % )
14 (48%)
8 (57 % )
78.4 %
2008-2009
8
29
16 (55 % )
20 (69%)
13 (65 % )
80,3 %
2008-2009
9
62
31 (50 % )
36 (58%)
25 (69 % )
79.1 %
2009 -2010
9
62
38 (61 % )
41 (66%)
32 (78 % )
82,4 %
BAØI HOÏC RUÙT RA TÖØ SAÙNG KIEÁN .
 Qua nhöõng bieän phaùp, vieäc laøm cuï theå vaø keát quaû neâu treân, baûn thaân toâi ruùt ra ñöôïc moät soá kinh nghieäm böôùc ñaàu veà hoaït ñoäng thaûo luaän nhoùm nhö sau 
1/ ÔÛ böôùc chuaån bò :
	- Phaûi naém vöõng qui trình hoaït ñoäng nhoùm
	- Phaûi xaùc ñònh roõ muïc tieâu hoaït ñoäng trong baøi giaûng
	- Phaûi löïa choïn chuû ñeà thaûo luaän cho phuø hôïp muïc tieâu baøi hoïc vaø ñoái töôïng hoïc sinh
	- Phaûi döï kieán khaù chính xaùc thôøi gian hoaït ñoäng.
	- Thaày vaø troø phaûi chuaån bò ñuû ñieàu kieän, phöông tieän, thieát bò phuïc vuï cho hoaït ñoäng
	- Phaûi cho hoïc sinh naém ñöôïc nhöõng nhieäm vuï cuï theå khi laøm vieäc trong nhoùm vaø thaáy ñöôïc lôïi ích cuûa noù ñeå hoïc sinh coù höùng thuù tham gia hoaït ñoäng
2/ Trong quaù trình hoaït ñoäng :
Phaûi taïo khoâng khí lôùp hoïc thoaûi maùi, sinh ñoäng
Khuyeán khích nhöõng hoïc sinh keùm töï tin phaùt bieåu
Hoã trôï cho nhöõng hoïc sinh keùm khaû naêng dieãn ñaït coù theå dieãn ñaït ñöôïc yù kieán cuûa mình
Ñònh höôùng cho hoïc sinh thaûo luaän ñuùng höôùng, laøm saùng toû nhöõng ñieåm hoïc sinh coù theå hieåu sai vaán ñeà
Quan saùt caùc nhoùm ñeå nhaän bieát tình hình thaûo luaän maø kòp thôøi uoán naén
Ñònh laïi troïng taâm, ñaët caâu hoûi gôïi yù khi hoïc sinh bò luùng tuùng
Toân troïng taát caû caùc yù kieán, quan ñieåm, khuyeán khích hoïc sinh suy nghó vaø phaùt bieåu, khen ngôïi nhöõng noå löïc cuûa hoïc sinh
3/ Cuoái hoaït ñoäng :
-Toùm taét phaàn thaûo luaän
-Ñöa ra keát luaän ñuùng
-Nhaán maïnh troïng taâm vaán ñeà
-Lieân heä trôû laïi keát quaû thaûo luaän cuûa hoïc sinh ñeå ñaùnh giaù khaû naêng nhaän thöùc cuûa hoïc sinh
-Kieåm tra laàn cuoái xem caû lôùp hieåu vaán ñeà chöa. 
III. KEÁT LUAÄN
 	Trong phạm vi nghiên cứu về “TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG THCS” đã giúp cho đội ngũ giáo viên xác định đúng tầm quan trọng của công tác giáo dục, để có kế hoạch hoàn chỉnh, có sự quan tâm đúng mực trong việc giảng dạy. Từ đó giúp cho tập thể sư phạm của trường thấy được nhiệm vụ quan trọng này, giúp các em phát triển toàn diện cả tài lẫn đức. 
Thực tiễn cho thấy không “dễ gì” ta có thể lãnh đạo quản lí tốt được. Mà đòi hỏi rất nhiều ở sự cố gắng rèn luyện, ý chí vươn lên của người quản lí.  Theo GS. Phạm Minh Hạc “Quản lí nhà trường là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục để tiến tới mục đích giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với ngành giáo dục, với thế hệ trẻ và với từng học sinh”.
Chính vì thế với vai trò là người Tổ trưởng chuyên môn việc đưa hệ quản lí đến mục tiêu quản lí một cách thành công không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Đòi hỏi người Tổ trưởng bên cạnh cái tài của mình thì cần phải có cái tâm, tầm của người lãnh đạo. Đó là những yếu tố cấu thành giúp người lãnh đạo thành công.
Để đạt hiệu quả đòi hỏi công tác quản lí của người Tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn không phải một sớm một chiều mà có được phải trãi qua một thời gian thử thách. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, học hỏi. nhất là trong giai đoạn hiện nay thì việc học tập và trao dồi là điều không thể thiếu. Mỗi người cần đọc nhiều, học nhiều hơn nữa để làm việc tốt hơn và tránh mắc phải sai lầm trong quá trình quản lí. 
 Töø lí luaân vaän duïng vaøo thöïc tieån ñaõ cho thaáy toå chöùc moät hoaït ñoäng thaûo luaïân nhoùm coù hieäu quaû seõ ñem laïi hieäu quaû raát lôùn cho moät tieát daïy . Tuy nhieân ñeå taïo moät hoaït ñoäng nhoùm coù keát quaû nhö mong muoán laø moät vieäc laøm töông ñoái khoù, lí do khaùch quan cuõng coù, chuû quan cuõng coù nhöng toâi nghó raèng ai cuõng laøm ñöôïc vôùi ñieàu kieän laø giaùo vieân phaûi coù nhaän thöùc ñuùng ñaén , phaûi daønh nhieàu thôøi gian ñaàu tö suy nghó, laäp keá hoaïch cuï theå, chuaån bò chu ñaùo vaø phaûi maïnh daïn thöïc haønh,
 Toùm laïi : Muoán naâng cao hieäu quaû thaûo luaän giaùo vieân phaûi doác heát nhieät tình, taâm hoàn cho ngheà nghieäp, phaûi tìm ra nhöõng giaûi phaùp toát nhaát phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá giaûng daïy ôû cô sôû, phaûi taïo cho hoïc sinh coù neà neáp, thoùi quen laøm vieäc theo nhoùm .
 Thaày toå chöùc hoaït ñoäng toát, troø hoïc toát, chaéc chaén laø hieäu quaû cuûa moät hoaït ñoäng thaûo luaän theo nhoùm seõ ñaït ñöïôc hieäu quaû cao .
 Hoaït ñoäng thaûo luaän nhoùm ñöôïc xem nhö laø moät phöông phaùp môùi maø thôøi gian thöïc hieän cuõng chöa nhieàu, do ñoù nhöõng gì maø toâi tích luyõ ñöôïc vaø trình baøy treân ñaây cuõng chæ laø kinh nghieäm böôùc ñaàu . Trong thôøi gian tôùi toâi seõ tieáp tuïc hoaøn thieän theâm vaø raát mong ñöôïc söï goùp yù cuûa ñoàng nghieäp .
*Ý kiến đề xuất:
Giáo viên muốn tổ chức việc làm thí nghiệm cho học sinh được tốt thì phải có sử chuẩn bị tốt trước khi lên lớp. Muốn vậy giáo viên phải không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức, kĩ năng, thao tác thực hành vững vàng  để nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
 Đối với nhà trường cần trang bị đầy đủ phương tiện cũng như những trang thiết bị dạy học đầy đủ hơn, phải có nhân viên thiết bị phòng thí nghiệm để giáo viên đở mất thời gian trong việc chuẩn bị trước khi lên lớp từ đó nâng cao chất lượng học tập của học sinh. 
 EaKar; ngaøy 25 thaùng 12 naêm 2009
 Giaùo vieân:
 	Phaïm Anh Tuaán
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Một số vấn đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS
(Bộ Giáo Dục và Đào Tạo)
Những bài tập hay về TN Vật lý (V.Langúe) 	(nhà xuất bản giáo dục)
Vật lý lớp 6 	(nhà xuất bản giáo dục)
Vật lý lớp 6	 	– sách giáo viên 	(nhà xuất bản giáo dục)
Vật lý lớp 7 	(nhà xuất bản giáo dục)
Vật lý lớp 7 	– sách giáo viên 	(nhà xuất bản giáo dục)
Vật lý lớp 8 	(nhà xuất bản giáo dục)
Vật lý lớp 8 	– sách giáo viên 	(nhà xuất bản giáo dục)
Vật lý lớp 9 	(nhà xuất bản giáo dục)
Vật lý lớp 9 	– sách giáo viên 	(nhà xuất bản giáo dục)
Luật Giáo Dục
MỤC LỤC
Phụ lục	 	trang 1	
	I-ĐẶT VẤN ĐỀ	trang 2
	II- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ	trang 3
	II.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ	trang 3
	II.2 CÁC THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ	trang 3
 	II.3 CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GQVĐ	trang 4
	II.4 HIỆU QUẢ VẤN ĐỀ	trang 10
	* BÀI HỌC RÚT RA TỪ SÁNG KIẾN	trang 10
	III KẾT LUẬN	trang 12
	Đề xuất ý kiến	trang 12
	Tài liệu tham khảo	trang 13
	Phụ lục	trang 14
	Mục lục	trang 15

File đính kèm:

  • docSANG_KIEN_KINH_NGHIEM_hay.doc
Sáng Kiến Liên Quan