Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên & xã hội lớp 3

1. Lí do chọn đề tài:

Sử dụngphương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tự

nhiên & xã hội lớp 3.

2. Đối tượng nghiên cứu:

HS khối lớp 3.

 Tài liệu:

- Thế giới trong ta.

- Tập san Giáo dục và thời đại.

- Trò chơi trong Tự nhiên & xã hội lớp 3.

- Tâm lí tuổi học sinh Tiểu học.

- Sách giáo viên và sách giáo khoa Tự nhiên & xã h ội lớp 3.

- Dạy dự giờ, dự giờ.

- Thống kê, so sánh kết quả.

3. Đ ề tài đưa ra giải pháp mới:

Tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với học sinh, các em tự lĩnh hội tri thức

sống động về cuộc sống xung quanh.

4. Hiệu quả áp dụng:

Kết quả vận dụng phương pháp trò chơi vào môn Tự nhiên & xã hội học sinh

rất hứng thú, say mê học tập.

pdf26 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 25/12/2015 | Lượt xem: 3099 | Lượt tải: 161Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên & xã hội lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 qu¶...
(tuú néi dung mçi bµi).
* C¸ch ch¬i:
- Gi¸o viªn nªu vÊn ®Ò: Nhuþ hoa nãi g× lµ trß ch¬i yªu cÇu c¸c em
dùa vµo lêi gîi ý cña gi¸o viªn h·y ®o¸n tõ Èn trong mçi c¸nh hoa vµ nhÞ hoa.
- LuËt ch¬i: Gi¸o viªn ®­a b«ng hoa, häc sinh chän c¸nh hoa ®Ó gi¸o
viªn ®­a c©u gîi ý. Sau khi cã c©u gîi ý häc sinh nãi c¸nh hoa Èn chøa tõ g×. §óng
c¸nh hoa më - sai c¸nh hoa vÉn khÐp kÝn. B¹n kh¸c l¹i tiÕp tôc ®o¸n ... Cø thÕ tiÕp
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Ở LỚP 3 –
Trường Tiểu học Trường Đông B
Người thực hiện :Trần Thị Huệ Trang 15
tôc cho ®Õn hÕt. Häc sinh chØ ®­îc yªu cÇu më nhuþ hoa khi ®· më hÕt c¸nh hoÆc
më ®­îc h¬n
5
3 sè c¸nh.
KÕt qu¶ cuéc ch¬i: Häc sinh sÏ ®­îc 1 b«ng hoa víi toµn thÓ néi dung kiÕn
thøc träng t©m cña bµi.
* Trß ch¬i nµy ¸p dông cho c¸c bµi:
Bµi 1: Ho¹t ®éng thë vµ c¬ quan h« hÊp.
Bµi 6: M¸u vµ c¬ quan tuÇn hoµn.
Bµi 7: Ho¹t ®éng tuÇn hoµn.
Bµi 10: Ho¹t ®éng bµi tiÕt n­íc tiÓu.
Bµi 12: C¬ quan thÇn kinh.
Bµi 24, 25: Mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng.
Bµi 26: Kh«ng ch¬i c¸c trß ch¬i nguy hiÓm.
Bµi 27, 28: TØnh (T.phè) n¬i b¹n ®ang sèng.
Bµi 29: C¸c ho¹t ®éng th«ng tin liªn l¹c.
Bµi 30: Ho¹t ®éng n«ng nghiÖp.
Bµi 31: Ho¹t ®éng c«ng nghiÖp vµ th­¬ng m¹i.
Bµi 40: Thùc vËt.
Bµi 45: L¸ c©y.
Bµi 47: Hoa.
Bµi 48: Qu¶.
Bµi 52: C¸.
Bµi 53: Chim.
Bµi 54, 55: Thó.
VÝ dô: Khi d¹y bµi: "Mét sè ho¹t ®éng ë nhµ tr­êng" (tiÕt 2)
* ChuÈn bÞ:
. Mét b«ng hoa 5 c¸nh (c¸c tõ ®­îc che l¹i bëi 5 mµu)
Xanh - C¸nh 1: §ång diÔn thÓ dôc.
§á - C¸nh 2: Tham quan.
TÝm - C¸nh 3: BiÓu diÔn v¨n nghÖ.
Vµng - C¸nh 4: Trång c©y.
Tr¾ng - C¸nh 5: Ch¨m sãc nghÜa trang
.Mét nhÞ hoa ghi: Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸
* C¸ch ch¬i:
- Cuèi tiÕt häc gi¸o viªn ®­a b«ng hoa
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Ở LỚP 3 –
Trường Tiểu học Trường Đông B
Người thực hiện :Trần Thị Huệ Trang 16
 B«ng hoa gåm mÊy c¸nh?
- Gi¸o viªn nªu yªu cÇu: Trß ch¬i Nhuþ hoa nãi g× yªu cÇu c¸c em
chän c¸nh hoa. Sau c©u gîi ý cña c« c¸c em sÏ ®o¸n tõ Èn chøa ë mçi c¸nh hoa:
C¸nh hoa chØ ®­îc më ra khi c¸c em ®o¸n ®óng. NÕu c¸nh hoa ch­a më c¸c em
kh¸c cã quyÒn ®o¸n tiÕp. Khi sè c¸nh më ®­îc lín h¬n 3 c¸c em cã quyÒn ®o¸n
nhÞ hoa. Trß ch¬i b¾t ®Çu:
- Häc sinh chän c¸nh hoa
VÝ dô: C¸nh mµu xanh.
Gi¸o viªn gîi ý: Vµo c¸c buæi sáng hµng tuÇn trong giê ra ch¬i c¸c em
th­êng lµm c«ng viÖc nµy.
Häc sinh tr¶ lêi: §ång diÔn thÓ dôc c¸nh hoa më.
Sau khi ®· më hÕt 5 c¸nh hoa.
- Gi¸o viªn gîi ý nhÞ hoa: §©y lµ mét ng÷ chØ c¸c ho¹t ®éng do nhµ
tr­êng tæ chøc cã ë trong c¸c c¸nh hoa.
- Häc sinh tr¶ lêi: Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸. Häc sinh ®äc ®ång thanh:
"Ho¹t ®éng ngo¹i kho¸". Gi¸o viªn kÕt thóc bµi.
b4: GhÐp ch÷ vµo h×nh
* Môc tiªu: Cñng cè kiÕn thøc ®· häc trong bµi vÒ mét sè hÖ c¬ quan trong
c¬ thÓ hoÆc c¸c miÒn khÝ hËu trªn Tr¸i ®Êt ...
* ChuÈn bÞ:
- S¬ ®å câm bé vÒ c¬ quan võa häc hoÆc l­îc ®å c©m cña Tr¸i ®Êt,
thÒm lôc ®Þa, §¹i d­¬ng ...
- C¸c tÊm phiÕu rêi ghi tªn c¸c bé phËn cña c¬ quan hoÆc c¸c ®íi khÝ
hËu, c¸c Ch©u lôc, §¹i d­¬ng ...
* C¸ch ch¬i:
- Gi¸o viªn yªu cÇu: Thi ghÐp ch÷ vµo h×nh.
- LuËt ch¬i:
+ Gi¸o viªn treo s¬ ®å (l­îc ®å) c©m lªn b¶ng
+ Ph¸t mỗi nhãm mét bé phiÕu rêi (sè l­îng häc sinh ch¬i phô
thuéc tõng bµi cã sè bé phËn c¬ quan nhiÒu hay Ýt).
+ Gi¸o viªn chia líp thµnh 3 nhãm. Khi cã hiÖu lÖnh b¾t ®Çu
häc sinh ghÐp nhanh ch÷ vµo s¬ ®å c©m. §éi nµo nhanh lµ ®éi th¾ng cuéc.
* Trß ch¬i ®­îc ¸p dông cho c¸c bµi sau:
Bµi 6: M¸u vµ c¬ quan tuÇn hoµn.
Bµi 7: Ho¹t ®éng tuÇn hoµn.
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Ở LỚP 3 –
Trường Tiểu học Trường Đông B
Người thực hiện :Trần Thị Huệ Trang 17
Bµi 10: Ho¹t ®éng bµi tiÕt n­íc tiÓu.
Bµi 12: C¬ quan thÇn kinh.
Bµi 59: Tr¸i ®Êt vµ qu¶ ®Þa cÇu.
Bµi 65: C¸c ®íi khÝ hËu.
Bµi 66: BÒ mÆt Tr¸i §Êt.
VÝ dô: Bµi 7: Ho¹t ®éng tuÇn hoµn.
* Môc tiªu: Cñng cè kiÕn thøc ®· häc vÒ 2 vßng tuÇn hoµn.
* ChuÈn bÞ:
. S¬ ®å c©m vÒ 2 vßng tuÇn hoµn (2 s¬ ®å)
. 2 bé phiÕu rêi ghi tªn c¸c l¹i m¹ch m¸u cña 2 vßng tuÇn hoµn.
* C¸ch ch¬i:
. Gi¸o viªn chia líp thµnh 3 nhãm. Mỗi nhãm cã mét sè ng­êi ch¬i
phô thuéc vµo sè l­îng c¸c phiÕu rêi sÏ d¸n vµo s¬ ®å c©m.
. Gi¸o viªn nªu yªu cÇu: GhÐp ch÷ vµo h×nh lµ trß ch¬i yªu cÇu c¸c
em ghÐp tªn vµo ®óng vÞ trÝ trong s¬ ®å.
. Gi¸o viªn phæ biÕn luËt ch¬i: Mỗi häc sinh trong mét nhãm ch¬i
®­îc ph¸t mét tÊm phiÕu. Khi gi¸o viªn h« b¾t ®Çu khi häc sinh 1 lªn g¾n phiÕu
cña m×nh vµo s¬ ®å. G¾n xong häc sinh ®ã trë l¹i vÞ trÝ cuèi hµng ®Ó häc sinh 2 lªn
g¾n. Cø thÕ cho ®Õn khi g¾n xong. §éi nµo g¾n ®Ñp nhanh ®óng lµ ®éi th¾ng cuéc.
. Häc sinh ch¬i g¾n ch÷ vµo h×nh.
Sau cuéc ch¬i gi¸o viªn cho häc sinh nh¾c l¹i tªn c¸c lo¹i m¹ch m¸u cña 2
vßng tuÇn hoµn vµ kÕt thóc bµi.
b5: Trß ch¬i: Ph©n nhãm nhanh.
* Môc tiªu: NhËn ra c¸c lo¹i c©y (hoa, qu¶, c¸ ...) cïng ®Æc ®iÓm gièng nhau
hoÆc ph©n ®­îc ®óng ng­êi hä néi, hä ngo¹i.
* ChuÈn bÞ:
. PhiÕu ghi s½n lªn c¸c c©y (hoa, qu¶ ...) hoÆc chøc danh ng­êi trong
cïng dßng hä cã g¾n s½n b¨ng dÝnh hoÆc nam ch©m.
. KÎ s½n b¶ng ghi ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, chøc phËn cÇn ph©n lo¹i.
* C¸ch ch¬i:
. Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 nhãm. Ph¸t phiÕu cho mçi nhãm, sè
l­îng häc sinh ch¬i b»ng sè l­îng phiÕu.
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Ở LỚP 3 –
Trường Tiểu học Trường Đông B
Người thực hiện :Trần Thị Huệ Trang 18
. Gi¸o viªn nªu yªu cÇu: Ph©n nhãm nhanh lµ trß ch¬i yªu cÇu c¸c em
ph©n lo¹i c©y (hoa, qu¶ ...) theo c¸ch mäc, cÊu t¹o cña th©n (mµu s¾c, h­¬ng vÞ cña
hoa...) hoÆc chøc phËn cña ng­êi trong hä néi, ngo¹i.
. LuËt ch¬i: Khi gi¸o viªn h« b¾t ®Çu häc sinh 1 lªn g¾n phiÕu vµo
b¶ng kÎ s½n, häc sinh 1 g¾n xong vÒ cuèi hµng ®Ó häc sinh 2 g¾n ... cø thÕ tiÕp tôc
cho ®Õn hÕt ...
. Gi¸o viªn lµm träng tµi ®Ó ph©n nhãm th¾ng thua. Nhãm nµo g¾n
nhanh, chÝnh x¸c lµ nhãm th¾ng cuéc.
* Trß ch¬i nµy ®­îc vËn dông d¹y ë c¸c bµi.
Bµi 40: Thùc vËt.
Bµi 41, 42: Th©n c©y.
Bµi 43, 44: RÔ c©y.
Bµi 45: L¸ c©y.
Bµi 46: Hoa.
Bµi 47: Qu¶.
Bµi 52: C¸.
Bµi 53: Chim.
Bµi 56, 57: Thùc hµnh ®i th¨m thiªn nhiªn.
VÝ dô ë bµi 41: Th©n c©y.
* Môc tiªu: Ph©n lo¹i theo cÊu t¹o vµ c¸ch mäc cña c©y.
* ChuÈn bÞ:
- Gi¸o viªn kÎ b¶ng sau lªn b¶ng líp
CÊu t¹o
C¸ch mäc Th©n gç Th©n th¶o
§øng
Bß
Leo
- Gi¸o viªn chuÈn bÞ 2 bé thÎ ghi: Xoµi, ng«, trÇu kh«ng, h­íng
d­¬ng, d­a hÊu, bÝ ng«, k¬ nia, cau, tÝa t«, hå tiªu, bµng, rau ngãt, d­a chuét, m©y,
b­ëi, cµ rèt, rau m¸, l¸ lèt, ph­îng vÜ, hoa cóc.
* C¸ch ch¬i:
- Gi¸o viªn chia líp thµnh 2 nhãm ph¸t cho häc sinh mçi em mét thÎ.
- Gi¸o viªn phæ biÕn luËt ch¬i.
- Gi¸o viªn lµm träng tµi ®iÒu khiÓn cuéc ch¬i.
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Ở LỚP 3 –
Trường Tiểu học Trường Đông B
Người thực hiện :Trần Thị Huệ Trang 19
- Häc sinh c¸c nhãm g¾n xong gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ch÷a bµi
theo ®¸p ¸n sau:
CÊu t¹o
C¸ch mäc Th©n gç Th©n th¶o
§øng Xoµi, k¬ nia, cau, bµng, rau ngãt,ph­îng vÜ, b­ëi.
Ng«, h­íng d­¬ng, tÝa t«,
hoa cóc.
Bß BÝ ng«, rau m¸, l¸ lèt, d­ahÊu
Leo M©y TrÇu kh«ng, hå tiªu, d­achuét.
b6: Trß ch¬i "Lµm theo c« nãi kh«ng lµm theo c« lµm".
* Môc tiªu:
- Häc sinh ph¶n øng nhanh.
- RÌn sù nhanh tay nhanh m¾t.
* TiÕn hµnh:
- Gi¸o viªn nªu yªu cÇu: Lµm theo c« nãi kh«ng lµm theo c« lµm lµ:
Khi c« nãi A c« lµm B c¸c em ph¶i lµm lµ A ai lµm theo B lµ thua cuéc.
- LuËt ch¬i: Khi gi¸o viªn h« b¾t ®Çu th× häc sinh lµm theo hiÖu lÖnh
cña gi¸o viªn kh«ng ®­îc b¾t ch­íc hµnh ®éng cña gi¸o viªn. Ai lµm sai sÏ thua
cuéc.
* Trß ch¬i nµy ®­îc ¸p dông cho c¸c bµi sau:
Bµi 1: Ho¹t ®éng thë vµ c¬ quan h« hÊp.
Bµi 14: Ho¹t ®éng thÇn kinh.
VÝ dô víi bµi 14: Ho¹t ®éng thÇn kinh
- Sau khi häc sinh häc xong bµi gi¸o viªn cho häc sinh ch¬i trß ch¬i: Lµm
theo t«i nãi kh«ng lµm theo t«i lµm.
- Gi¸o viªn quy ­íc:
+ Gi¸o viªn nãi "con thá" gi¬ 2 tay lªn ®Çu.
+ Gi¸o viªn nãi "¨n cá" ®Ó tay miÖng.
+ Gi¸o viªn nãi "uèng n­íc" lÊy tay c¸i ®Æt lßng bµn tay tr¸i.
+ Gi¸o viªn nãi "chui hang" ®Ó tay vµo vµnh tai.
. Gi¸o viªn cho häc sinh thùc hµnh thao t¸c con thá, ¨n cá, uèng n­íc, chui
hang.
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Ở LỚP 3 –
Trường Tiểu học Trường Đông B
Người thực hiện :Trần Thị Huệ Trang 20
. Gi¸o viªn cho häc sinh ch¬i: Gi¸o viªn h« con thá - thao t¸c cña gi¸o viªn
cho tay lªn vµnh tai ai lµm theo gi¸o viªn lµ thua cuéc. Cø thÕ trß ch¬i tiÕp tôc
kho¶ng 2 phót th× dõng.
c. Mét sè ®iÒu l­u ý khi vËn dông d¹y ph­¬ng ph¸p trß ch¬i vµo d¹y
m«n Tù nhiªn - X· héi ë líp 3
* §Ó ph­¬ng ph¸p trß ch¬i thùc sù cã hiÖu qu¶ trong tiết häc Tù nhiªn - X·
héi. Gi¸o viªn cÇn lùa chän trß ch¬i hay vµ hiÖu qu¶ nhÊt cho mỗi bµi d¹y. Trong
mét tiÕt gi¸o viªn chØ nªn tæ chøc mét trß ch¬i. §Æc biÖt ®èi víi trß ch¬i kh¸m ph¸
kiÕn thøc gi¸o viªn cÇn tæ chøc cho tèi thiÓu
4
3 häc sinh ®­îc tham gia. CÇn phèi
hîp linh ho¹t liªn hoµn gi÷a ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng hiÖn ®¹i vµ trß ch¬i ®Ó tiÕt
häc s«i næi sinh ®éng vµ s©u s¾c.
VI – KẾT QUẢ
Sau khi ¸p dông vµo d¹y, t«i nhËn thÊy häc sinh rÊt høng thó say mª häc tËp,
häc sinh b­íc vµo tiết häc víi t©m tr¹ng tho¶i m¸i, thÝch thó.
- §Ó kiÓm tra kÕt qu¶ thùc nghiÖm t«i ®· tiÕn hµnh tr¾c nghiÖm c¶ vÒ t©m lÝ
sù c¶m nhËn vÒ tiết häc vµ chÊt l­îng ®¹t ®­îc khi häc ph©n m«n nµy.
1. KÕt qu¶ tr¾c nghiÖm t©m lÝ
PhiÕu tr¾c nghiÖm t©m lÝ
§¸nh dÊu "x" vµo tr­íc ý em cho lµ ®óng.
1. Em cã thÝch häc m«n Tù nhiªn - X· héi kh«ng?
Cã Kh«ng
2. Giê häc Tù nhiªn - X· héi lµ.
Mét giê häc s«i næi.
Mét giê häc tÎ nh¹t v× ph¶i thùc hiÖn tuÇn tù c¸c lÖnh theo yªu cÇu SGK.
Mét giê häc mµ em thÝch nhÊt v× em c¶m thÊy tho¶i m¸i (häc mµ ch¬i, ch¬i
mµ häc).
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Ở LỚP 3 –
Trường Tiểu học Trường Đông B
Người thực hiện :Trần Thị Huệ Trang 21
KÕt qu¶ thu ®­îc:
KÕt qu¶
3ANéi dung
SL %
1. Cã thÝch häc m«n Tù nhiªn - X· héi
 Kh«ng thÝch häc m«n Tù nhiªn - X· héi
34
0
100
0
2. Giê häc Tù nhiªn - X· héi lµ
 Mét giê häc s«i næi.
 Mét giê tÎ nh¹t v× ph¶i thùc hiÖn tuÇn tù c¸c lÖnh trong
s¸ch gi¸o khoa.
 Mét giê mµ em thÝch nhÊt v× em c¶m thÊy tho¶i m¸i
häc mµ ch¬i, ch¬i mµ häc
34
0
34
100
0
100
2. KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng
 Thêi gian: 5 phót
§Ò bµi:
1. Chän c¸c tõ trong ngoÆc ®¬n ®iÒn vµo chç trèng cho phï hîp.
(Trung ­¬ng thÇn kinh, ph¶n x¹, tù ®éng, bÊt ngê)
Khi gÆp mét kÝch thÝch ....................., c¬ thÓ ..............ph¶n øng rÊt nhanh.
Nh÷ng ph¶n øng nh­ vËy ®­îc gäi lµ .............. Tuû sèng lµ ................... ®iÒu khiÓn
ho¹t ®éng cña lo¹i ph¶n x¹ nµy.
2. ViÕt ch÷ § vµo tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng, ch÷ S vµo tr­íc c©u tr¶ lêi
sai.
Nguyªn nh©n dÉn ®Õn bÖnh thÊp tim lµ:
Do viªm häng, viªm a-mi-®an kÐo dµi.
Do ¨n uèng kh«ng vÖ sinh.
Do biÕn chøng cña c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm (cóm, sëi).
Do thÊp khíp cÊp kh«ng ®­îc ch÷a trÞ kÞp thêi, døt ®iÓm.
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Ở LỚP 3 –
Trường Tiểu học Trường Đông B
Người thực hiện :Trần Thị Huệ Trang 22
KÕt qu¶ thu ®­îc
Sè HS tr¶ lêi ®óng
90-100% sè c©u
hái
Sè HS tr¶ lêi
®óng tõ 70-80%
sè c©u hái
Sè HS tr¶ lêi
®óng 50-60% sè
c©u hái
D­íi 50%Líp
SL % SL % SL % SL %
3A 14 45.2 16 47.1 4 11.7 0 0
Tôi thực hiện ¸p dông ph­¬ng ph¸p trß ch¬i vµo d¹y häc ph©n m«n Tù
nhiªn - X· héi. T«i nhËn thÊy:
- Tiết häc mµ d¹y vËn dông ph­¬ng ph¸p trß ch¬i ®· ®em ®Õn cho häc sinh
sù say mª häc tËp. MÊt h¼n sù trÇm l¾ng.
- 100% sè häc sinh ®Òu thÝch häc m«n Tù nhiªn - X· héi.
- ChÊt l­îng líp thùc nghiÖm ®i lªn râ rÖt tõ ban ®Çu sè l­îng häc sinh tr¶
lêi ®óng d­íi 50% sè c©u hái lµ 6 em chiếm 17.6 % th× ®Õn lÇn kiÓm tra chÊt
l­îng sau khi ¸p dông ®­îc 8 tuÇn không cßn em nào. Sè l­îng häc sinh tr¶ lêi
®óng tõ 90 - 100% sè c©u hái t¨ng lªn 6 em chiÕm 17.6 % .
Tõ kÕt qu¶ trªn t«i cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng vËn dông ph­¬ng ph¸p trß ch¬i
vµo d¹y häc m«n Tù nhiªn - X· héi lµ mét h­íng ®óng më ra triÓn väng tèt ®Ñp
cho ph­¬ng ph¸p d¹y Tù nhiªn - X· héi nãi chung vµ d¹y c¸c m«n häc ë TiÓu häc
nãi riªng.
C. KẾT LUẬN
I. KẾT LUẬN:
Trong qu¸ tr×nh vËn dông ph­¬ng ph¸p trß ch¬i vµo d¹y m«n Tù nhiªn - X·
héi t«i nhËn thÊy ®©y lµ ph­¬ng ph¸p ®Æc biÖt quan träng bëi nã phï hîp víi t©m lÝ
cña häc sinh. Nã lµ con ®­êng gióp c¸c em ®Õn víi tri thøc ng¾n nhÊt. V× "ch¬i mµ
häc - häc mµ ch¬i" lµ mét ho¹t ®éng mang tÝnh tù nguyÖn kh«ng gß Ðp t¹o cho c¸c
em ®­îc sèng lµ chÝnh m×nh ®­îc t×m tßi, ®­îc kh¸m ph¸ ...... Vµ ®©y chÝnh lµ mét
nÐt míi - mét nÐt ®éc ®¸o trong qu¸ tr×nh d¹y häc cña mỗi gi¸o viªn.
Trªn ®©y lµ kinh nghiÖm cña t«i trong viÖc "Sö dông ph­¬ng ph¸p trß ch¬i
nh»m n©ng cao chÊt l­îng d¹y - häc m«n Tù nhiªn - X· héi ë líp 3". Víi thêi gian
vËn dông ch­a dµi nªn cã thÓ s¸ng kiÕn cña t«i ch­a thùc sù s©u réng. RÊt mong cã
sù ®ãng gãp ý kiÕn cña hội đồng khoa học trường ®Ó s¸ng kiÕn cña t«i ®­îc hoµn
h¶o h¬n vµ tõng b­íc ¸p dông vµo thùc tÕ.
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Ở LỚP 3 –
Trường Tiểu học Trường Đông B
Người thực hiện :Trần Thị Huệ Trang 23
 II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ vËn dông ph­¬ng ph¸p trß ch¬i vµo d¹y häc
m«n Tù nhiªn - X· héi t«i nhËn thÊy.
* §èi víi gi¸o viªn:
- Tr­íc hÕt ph¶i t©m huyÕt víi nghÒ lu«n t×m tßi häc hái cËp nhËt vÊn ®Ò míi
cña x· héi.
- Kh¬i dËy lßng say mª thÝch häc hái cña häc sinh lµm cho häc sinh c¶m
thÊy thùc sù yªu tr­êng, yªu thÝch häc tËp kh«ng nªn gß Ðp c¸c em theo mét khu«n
th­íc nhÊt ®Þnh. BiÕt tr©n träng sù s¸ng t¹o cña häc sinh.
- Phèi hîp tèt c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc hiÖn ®¹i vµ truyÒn thèng vµo d¹y
häc. ¦u tiªn cho ph­¬ng ph¸p trß ch¬i song khi sö dông ph­¬ng ph¸p nµy mỗi
gi¸o viªn cÇn l­u ý:
+ Trß ch¬i ph¶i gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu bµi d¹y
+ Trß ch¬i ph¶i ®­îc chuÈn bÞ kÜ phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh c¶ vÒ thÈm
mÜ vµ néi dung.
+ Kh«ng nªn tæ chøc kÐo dµi trß ch¬i sÏ ¶nh h­ëng tíi m¹ch kiÕn thøc. CÇn
biÕt tæ chøc cho khÐo trß ch¬i häc tËp cÇn mang ®óng nghÜa häc mµ ch¬i, ch¬i mµ
häc. Tr¸nh sù th¸i qu¸.
+ Trß ch¬i chØ ¸p dông víi mỗi bµi 1 lÇn. NÕu lµ trß ch¬i kh¸m ph¸ kiÕn thøc
néi dung bµi cÇn ®­îc
4
3 sè l­îng häc sinh tham gia.
+ Tr¸nh hiÖn t­îng chØ cã mét nhãm häc sinh kh¸ giái tham gia.
 Đối với học sinh:
 + Tích cực học tập, có óc tìm tòi, ý thức tự giác trong học tập .
+ Xem trước bài ở nhà.
III. HƯỚNG PHỔ BIẾN , ÁP DỤNG BIỆN PHÁP:
 Áp dụng cho học sinh khối 3 năm học 2014 -2015
IV . HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP GIẢI PHÁP :
 Nhgiên cứu, bổ sung và áp dụng cho từ lớp 1,2,3, năm tới.
Trường Đông, ngµy 15 th¸ng 2 n¨m 2014
Người thực hiện
Trần Thị Huệ
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Ở LỚP 3 –
Trường Tiểu học Trường Đông B
Người thực hiện :Trần Thị Huệ Trang 24
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Thế giới trong ta.
2. Tập san Giáo dục và thời đại.
3. Trò chơi trong Tự nhiên & xã hội lớp 3.
4. Tâm lí tuổi học sinh tiểu học.
5. Sách giáo viên và sách giáo khoa Tự nhiên & xã hội lớp 3.
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Ở LỚP 3 –
Trường Tiểu học Trường Đông B
Người thực hiện :Trần Thị Huệ Trang 25
môc lôc
Bản tóm tắt đề tài.1
A. MỞ ĐẦU
I. LÝ do chän ®Ò tµi ...................................................................................................2
II.Nhiệm vụ nghiªn cøu............................................................................................3
III. Đối tượng nghiên cứu .........................................................................................3
IV. Phạm vi nghiªn cøu...........................................................................................3
V.Phương pháp nghiên cứu..3
B. NỘI DUNG........................................................................................................3
I.§Æc ®iÓm néi dung s¸ch gi¸o khoa ph©n m«n Tù nhiªn - X· héi
líp 3........................................................................................................................3
II. C¬ së lÝ luËn.......................................................................................................4
III. C¬ së thùc tiễn ................................................................................................5
IV.Vấn đề đặt ra .....................................................................................................5
1. VÒ phÝa Gi¸o viªn...............................................................................................7
2. VÒ phÝa häc sinh................................................................................................,8
V. BiÖn ph¸p thùc hiÖn...........................................................................................8
1. VÒ nhËn thøc.......................................................................................................8
2. VÒ néi dung........................................................................................................8
VI. KÕt qu¶............................................................................................................20
1. KÕt qu¶ tr¾c nghiÖm t©m lÝ................................................................................20
2. KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng..............................................................................21
C. KÕt luËn ....................................................................................................22
I.Kết luận .............................................................................................................22
II.Bài học kinh nghiệm...........................................................................................23
III.Hướng phổ biến, áp dụng biện pháp ...23
IV. Hướng nghiên cứu tiếp giải pháp.23
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY – HỌC MÔN TỰ NHIÊN & XÃ HỘI Ở LỚP 3 –
Trường Tiểu học Trường Đông B
Người thực hiện :Trần Thị Huệ Trang 26
YÙ KIEÁN NHAÄN XEÙT VAØ ÑAÙNH GIAÙ CUÛA HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC
1. Hội đồng khoa học trường Tiểu học Trường Đông B
 Nhaän xeùt : ...................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
 Xeáp loaïi : ....................................................................................................

File đính kèm:

  • pdfSKKN_LOP_3.pdf
Sáng Kiến Liên Quan