Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhằm giúp học sinh Lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học

Quá trình phát triển kinh tếtrong thời kì hội nhập ởnước ta hiện nay đòi hỏi

người lao động Việt Nam không chỉcần có trình độcao vềmặt kiến thức và những kĩ

năng chuyên môn mà họcòn phải là những người lao động biết hợp tác và sởhữu

những kĩnăng giao tiếp xã hội.

Đáp ứng yêu cầu trên, giáo dục phổthông hiện nay đã đưa việc phát triển các kĩ

năng xã hội cho học sinh là mục tiêu đào tạo. Luật giáo dục chương II, Mục 2, điều 28

quy định: “Phương pháp dạy học (PPDH) phổthông phải phát huy tính tích cực, chủ

động, tưduy sáng tạo của học sinh, bồi dưỡng phương pháp tựhọc, khảnăng làm việc

theo nhóm, rèn luyện kĩnăng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm,

đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh”.

Định hướng đổi mới giáo dục được vạch rõ tại Nghịquyết TW Đảng khóa VIII:

“Đổi mới mạnh mẽphương pháp giáo dục và đào tạo, khắc phục lối truyền thụmột

chiều, rèn luyện lối tưduy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp

tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học. Đảm bảo điều kiện và thời gian

tựhọc, tựnghiên cứu của học sinh”.

pdf31 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 29/07/2015 | Lượt xem: 3494 | Lượt tải: 141Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhằm giúp học sinh Lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 i,s: integer; 
Begin 
s:=0; 
For i:=1 to 1000 do 
if i mod 2 0 then s:=s+i; 
Writeln(s); 
End. 
=================================================================== 
 Ngưới thực hiện: Phan Quốc Thế - Trần Thị Trúc Phương Trường THPT Lộc Hưng 
20 
GPKH: “Sử dụng PPDH hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học 
================================================================================ 
III. BẢNG ĐIỂM
LỚP THỰC NGHIỆM 
STT Họ và tên Điểm KT trước tác động 
Điểm KT sau tác 
động 
1 Nguyễn Tấn An 8 9 
2 Lê Nguyễn Tuấn Anh 7 10 
3 Nguyễn Như Hải Đăng 6 6 
4 Vỏ Hoàng Hà 8 7 
5 Nguyễn Mai Hoàng Hão 7 9 
6 Nguyễn Phan Hồng Hậu 8 7 
7 Võ Quốc Huy 7 10 
8 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh 8 8 
9 Nguyễn Duy Khánh 7 7 
10 Ngô Vỉnh Khánh 8 9 
11 Võ Thị Diễm Kiều 7 8 
12 Phạm Thị Lài 7 8 
13 Lê Thị Mỹ Lệ 8 7 
14 Nguyễn Thị Ái Liên 8 7 
15 Hà Thị Mỹ Linh 9 7 
16 Nguyễn Hữu Lộc 6 9 
17 Trần Hoài Nam 6 9 
18 Trần Thị Thanh Ngân 7 6 
19 Nguyễn Thị Hải Nghi 8 9 
20 Bùi Thị Bích Ngọc 7 10 
21 Nguyễn Minh Nhân 6 9 
22 Nguyễn Thị Phi Nhung 7 6 
23 Đỗ Văn Niêu 6 9 
24 Trần Thị Tố Quyên 5 7 
25 Lê Thái Sang 7 8 
26 Phan Minh Tài 8 9 
27 Hồ Văn Thạch 6 9 
28 Lê Thị Kim Tho 7 7 
29 Võ Minh Thuận 5 6 
30 Nguyễn Minh Thư 7 10 
31 Nguyễn Quốc Toàn 7 7 
32 Lê Phạm Huỳnh Trang 6 7 
33 Phạm Thị Bích Trâm 5 9 
34 Trần Việt Trí 6 10 
35 Trần Đông Trúc 7 6 
36 Nguyễn Hoàng Tùng 6 7 
37 Võ Thị Cẩm Tú 6 8 
=================================================================== 
 Ngưới thực hiện: Phan Quốc Thế - Trần Thị Trúc Phương Trường THPT Lộc Hưng 
21 
GPKH: “Sử dụng PPDH hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học 
================================================================================ 
LỚP ĐỐI CHỨNG 
STT Họ và tên Điểm KT trước tác động 
Điểm KT sau 
tác động 
1 Nguyễn Thanh Bằng 7 6 
2 Lê Thị Lâm Bình 6 8 
3 Trần Thái Bình 8 7 
4 Đặng Minh Cường 9 8 
5 Huỳnh Thị Hồng Dân 8 7 
6 Phan Hoàng Tường Duy 7 8 
7 Nguyễn Thị Hoài Duyên 7 8 
8 Đặng Bình Định 8 7 
9 Phạm Thị Lệ Giang 6 8 
10 Trần Thị Hạnh 7 6 
11 Lê Văn Hiền 5 7 
12 Nguyễn Thị Phương Hiếu 8 7 
13 Trần Thị Cẩm Hồng 7 9 
14 Vũ Minh Huệ 9 8 
15 Phan Thái Huy 8 7 
16 Nguyễn Đoàn Hùng 8 7 
17 Nguyễn Quốc Khánh 8 5 
18 Trần Thị Tài Linh 5 7 
19 Trần Công Minh 7 8 
20 Phạm Thị Diễm My 7 7 
21 Trần Thị Trà My 8 8 
22 Lê Thị Yến Nhi 7 7 
23 Nguyễn Kim Nhung 7 8 
24 Lê Thị Quỳnh Như 6 6 
25 Trương Thị Phúc 8 7 
26 Nguyễn Thị Mỹ Phương 8 8 
27 Đinh Gia Qui 6 6 
28 Lương Huỳnh Quyên 6 7 
29 Trần Trung Tâm 6 6 
30 Phạm Thị Hồng Thắm 8 7 
31 Lê Thị Kim Thoa 5 8 
32 Lê Thị Thu 6 7 
33 Nguyễn Thị Huyền Trang 7 5 
34 Võ Ngọc Trà 7 8 
35 Nguyễn Lâm Khánh Tuấn 8 7 
36 Đặng Thanh Tuyến 6 6 
37 Trần Thị Yến 7 8 
=================================================================== 
 Ngưới thực hiện: Phan Quốc Thế - Trần Thị Trúc Phương Trường THPT Lộc Hưng 
22 
GPKH: “Sử dụng PPDH hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học 
================================================================================ 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
SƯ PHẠM ỨNG DỤNG CỦA TỔ 
 NĂM HỌC 2014-2015 
1. Tên đề tài: “Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 
11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học” 
2. Những người tham gia thực hiện: 
STT Họ và tên Cơ quan công tác Trình độ chuyên môn 
Môn học 
phụ trách 
1 Phan Quốc Thế THPT Lộc Hưng ĐH Tin học 
2 Trần Thị Trúc Phương THPT Lộc Hưng ĐH Tin học 
3. Họ tên người đánh giá 1: ............................................................................................. 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
Họ tên người đánh giá 2: ................................................................................................ 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
4. Ngày họp thống nhất: .................................................................................................. 
5. Địa điểm họp: Phòng Hội đồng trường THPT Lộc Hưng 
6. Ý kiến đánh giá: 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 Xếp loại: ...................................................... 
=================================================================== 
 Ngưới thực hiện: Phan Quốc Thế - Trần Thị Trúc Phương Trường THPT Lộc Hưng 
23 
GPKH: “Sử dụng PPDH hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học 
================================================================================ 
Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đánh 
giá 
 Nhận xét 
1. Tên đề tài 
 Thể hiện rõ nội dung, đối tượng và giải pháp tác động và 
tính khả thi 
10 
2. Hiện trạng 
- Mô tả được hiện trạng chủ đề, hoạt động đang được thực 
hiện; 
- Xác định, liệt kê các nguyên nhân gây ra hiện trạng; 
- Chọn một nguyên nhân để tác động, giải quyết hiện 
trạng. 
12 
3. Giải pháp thay thế 
- Mô tả rõ ràng giải pháp thay thế; 
- Giải pháp khả thi và hiệu quả (tính thiết thực của giải 
pháp); 
- Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài. 
13 
4. Vấn đề nghiên cứu, giả thiết nghiên cứu, phương 
pháp nghiên cứu 
- Trình bày được rõ ràng vấn đề nghiên cứu dưới dạng câu 
hỏi; 
- Xác định được giả thiết nghiên cứu. 
- Xác định khách thể nghiên cứu, mô tả rõ ràng (đối tượng 
học sinh tham gia nghiên cứu); 
- Xác định được đối tượng nghiên cứu (mô tả rõ ràng giải 
pháp thực hiện). 
6 
5. Thiết kế, quy trình nghiên cứu 
- Lựa chọn thiết kế phù hợp, đảm bảo giá trị của nghiên 
cứu; 
- Mô tả các hoạt động NC được thực hiện đảm bảo tính 
logic, khoa học. 
4 
6. Đo lường 
- Xây dựng công cụ và thang đo phù hợp để thu thập dữ 
liệu; 
- Dữ liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị. 
- Cách kiểm tra độ tin cậy và độ giá trị 
10 
7. Phân tích kết quả và bàn luận 
- Lựa chọn phép kiểm chứng thống kê phù hợp với thiết 
kế; 
- Mô tả dữ liệu đã được xử lý bằng bảng và biểu đồ, tập 
trung trả lời cho các vấn đề nghiên cứu; 
- Nhận xét về các chỉ số phân tích dữ liệu theo các bảng 
tham chiếu. (Ttset, Khi bình phương, ES, Person...) 
10 
=================================================================== 
 Ngưới thực hiện: Phan Quốc Thế - Trần Thị Trúc Phương Trường THPT Lộc Hưng 
24 
GPKH: “Sử dụng PPDH hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học 
================================================================================ 
Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đánh 
giá 
 Nhận xét 
8. Kết quả, 
- Đã giải quyết được các vấn đề đặt ra trong đề tài đầy đủ, 
rõ ràng, có tính thuyết phục; 
- Những đóng góp của đề tài mang lại hiểu biết mới về 
thực trạng, nguyên nhân, giải pháp thay thế hiệu quả, lâu 
dài. 
- Khả năng áp dụng tại địa phương, cả nước, quốc tế. 
10 
9. Minh chứng cho đề tài nghiên cứu 
Kế hoạch bài học, bảng điểm, thang đo, kế hoạch nghiên 
cứu (đề kiểm tra, đáp án, thang đo), đĩa CD dữ liệu. 
15 
10. Trình bày báo cáo 
 Cấu trúc khoa học, hợp lý, diễn đạt mạch lạc, hình thức 
đẹp. 
10 
Tổng cộng 100 
Ghi chú: 
- Đề tài xếp loại A: từ 80 đến 100 điểm. 
- Đề tài xếp loại B: từ 65 đến 79 điểm. 
- Đề tài xếp loại C: từ 50 đến 64 điểm. 
- Đề tài xếp loại D: dưới 50 điểm. 
Đề tài có tiêu chí đánh giá bị không điểm thì sau khi cộng điểm xếp loại, đề tài 
bị hạ một mức. 
7. Kết quả xếp loại đề tài: ............................................................... 
Ngày 12 tháng 03 năm 2015 
 Người đánh giá thứ nhất 
Người đánh giá thứ hai 
=================================================================== 
 Ngưới thực hiện: Phan Quốc Thế - Trần Thị Trúc Phương Trường THPT Lộc Hưng 
25 
GPKH: “Sử dụng PPDH hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học 
================================================================================ 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
SƯ PHẠM ỨNG DỤNG CẤP TRƯỜNG 
 NĂM HỌC 2014-2015 
1. Tên đề tài: “Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 
11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học” 
2. Những người tham gia thực hiện: 
STT Họ và tên Cơ quan công tác Trình độ chuyên môn 
Môn học 
phụ trách 
1 Phan Quốc Thế THPT Lộc Hưng ĐH Tin học 
2 Trần Thị Trúc Phương THPT Lộc Hưng ĐH Tin học 
3. Họ tên người đánh giá 1: ............................................................................................. 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
Họ tên người đánh giá 2: ................................................................................................ 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
4. Ngày họp thống nhất: .................................................................................................. 
5. Địa điểm họp: Phòng Hội đồng trường THPT Lộc Hưng 
6. Ý kiến đánh giá: 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 Xếp loại: .................................................... 
=================================================================== 
 Ngưới thực hiện: Phan Quốc Thế - Trần Thị Trúc Phương Trường THPT Lộc Hưng 
26 
GPKH: “Sử dụng PPDH hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học 
================================================================================ 
Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đánh 
giá 
 Nhận xét 
1. Tên đề tài 
 Thể hiện rõ nội dung, đối tượng và giải pháp tác động và 
tính khả thi 
10 
2. Hiện trạng 
- Mô tả được hiện trạng chủ đề, hoạt động đang được thực 
hiện; 
- Xác định, liệt kê các nguyên nhân gây ra hiện trạng; 
- Chọn một nguyên nhân để tác động, giải quyết hiện 
trạng. 
12 
3. Giải pháp thay thế 
- Mô tả rõ ràng giải pháp thay thế; 
- Giải pháp khả thi và hiệu quả (tính thiết thực của giải 
pháp); 
- Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài. 
13 
4. Vấn đề nghiên cứu, giả thiết nghiên cứu, phương 
pháp nghiên cứu 
- Trình bày được rõ ràng vấn đề nghiên cứu dưới dạng câu 
hỏi; 
- Xác định được giả thiết nghiên cứu. 
- Xác định khách thể nghiên cứu, mô tả rõ ràng (đối tượng 
học sinh tham gia nghiên cứu); 
- Xác định được đối tượng nghiên cứu (mô tả rõ ràng giải 
pháp thực hiện). 
6 
5. Thiết kế, quy trình nghiên cứu 
- Lựa chọn thiết kế phù hợp, đảm bảo giá trị của nghiên 
cứu; 
- Mô tả các hoạt động NC được thực hiện đảm bảo tính 
logic, khoa học. 
4 
6. Đo lường 
- Xây dựng công cụ và thang đo phù hợp để thu thập dữ 
liệu; 
- Dữ liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị. 
- Cách kiểm tra độ tin cậy và độ giá trị 
10 
7. Phân tích kết quả và bàn luận 
- Lựa chọn phép kiểm chứng thống kê phù hợp với thiết 
kế; 
- Mô tả dữ liệu đã được xử lý bằng bảng và biểu đồ, tập 
trung trả lời cho các vấn đề nghiên cứu; 
- Nhận xét về các chỉ số phân tích dữ liệu theo các bảng 
tham chiếu. (Ttset, Khi bình phương, ES, Person...) 
10 
=================================================================== 
 Ngưới thực hiện: Phan Quốc Thế - Trần Thị Trúc Phương Trường THPT Lộc Hưng 
27 
GPKH: “Sử dụng PPDH hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học 
================================================================================ 
Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đánh 
giá 
 Nhận xét 
8. Kết quả, 
- Đã giải quyết được các vấn đề đặt ra trong đề tài đầy đủ, 
rõ ràng, có tính thuyết phục; 
- Những đóng góp của đề tài mang lại hiểu biết mới về 
thực trạng, nguyên nhân, giải pháp thay thế hiệu quả, lâu 
dài. 
- Khả năng áp dụng tại địa phương, cả nước, quốc tế. 
10 
9. Minh chứng cho đề tài nghiên cứu 
Kế hoạch bài học, bảng điểm, thang đo, kế hoạch nghiên 
cứu (đề kiểm tra, đáp án, thang đo), đĩa CD dữ liệu. 
15 
10. Trình bày báo cáo 
 Cấu trúc khoa học, hợp lý, diễn đạt mạch lạc, hình thức 
đẹp. 
10 
Tổng cộng 100 
Ghi chú: 
- Đề tài xếp loại A: từ 80 đến 100 điểm. 
- Đề tài xếp loại B: từ 65 đến 79 điểm. 
- Đề tài xếp loại C: từ 50 đến 64 điểm. 
- Đề tài xếp loại D: dưới 50 điểm. 
Đề tài có tiêu chí đánh giá bị không điểm thì sau khi cộng điểm xếp loại, đề tài 
bị hạ một mức. 
7. Kết quả xếp loại đề tài: ............................................................... 
Ngày 15 tháng 03 năm 2015 
 Người đánh giá thứ nhất 
Người đánh giá thứ hai 
=================================================================== 
 Ngưới thực hiện: Phan Quốc Thế - Trần Thị Trúc Phương Trường THPT Lộc Hưng 
28 
GPKH: “Sử dụng PPDH hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học 
================================================================================ 
 PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA 
HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG CẤP TỈNH 
 NĂM HỌC 2014-2015 
1. Tên đề tài: “Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 
11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học” 
2. Những người tham gia thực hiện: 
STT Họ và tên Cơ quan công tác Trình độ chuyên môn 
Môn học 
phụ trách 
1 Phan Quốc Thế THPT Lộc Hưng ĐH Tin học 
2 Trần Thị Trúc Phương THPT Lộc Hưng ĐH Tin học 
3. Họ tên người đánh giá 1: ............................................................................................. 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
Họ tên người đánh giá 2: ................................................................................................ 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
4. Ngày họp thống nhất: .................................................................................................. 
5. Địa điểm họp: Phòng Hội đồng trường THPT Lộc Hưng 
6. Ý kiến đánh giá: 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 
 Xếp loại: .................................................... 
=================================================================== 
 Ngưới thực hiện: Phan Quốc Thế - Trần Thị Trúc Phương Trường THPT Lộc Hưng 
29 
GPKH: “Sử dụng PPDH hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học 
================================================================================ 
Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đánh 
giá 
 Nhận xét 
1. Tên đề tài 
 Thể hiện rõ nội dung, đối tượng và giải pháp tác động 
và tính khả thi 
10 
2. Hiện trạng 
- Mô tả được hiện trạng chủ đề, hoạt động đang được 
thực hiện; 
- Xác định, liệt kê các nguyên nhân gây ra hiện trạng; 
- Chọn một nguyên nhân để tác động, giải quyết hiện 
trạng. 
12 
3. Giải pháp thay thế 
- Mô tả rõ ràng giải pháp thay thế; 
- Giải pháp khả thi và hiệu quả (tính thiết thực của giải 
pháp); 
- Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài. 
13 
4. Vấn đề nghiên cứu, giả thiết nghiên cứu, phương 
pháp nghiên cứu 
- Trình bày được rõ ràng vấn đề nghiên cứu dưới dạng 
câu hỏi; 
- Xác định được giả thiết nghiên cứu. 
- Xác định khách thể nghiên cứu, mô tả rõ ràng (đối 
tượng học sinh tham gia nghiên cứu); 
- Xác định được đối tượng nghiên cứu (mô tả rõ ràng 
giải pháp thực hiện). 
6 
5. Thiết kế, quy trình nghiên cứu 
- Lựa chọn thiết kế phù hợp, đảm bảo giá trị của nghiên 
cứu; 
- Mô tả các hoạt động NC được thực hiện đảm bảo tính 
logic, khoa học. 
4 
6. Đo lường 
- Xây dựng công cụ và thang đo phù hợp để thu thập dữ 
liệu; 
- Dữ liệu thu được đảm bảo độ tin cậy và độ giá trị. 
- Cách kiểm tra độ tin cậy và độ giá trị 
10 
7. Phân tích kết quả và bàn luận 
- Lựa chọn phép kiểm chứng thống kê phù hợp với thiết 
kế; 
- Mô tả dữ liệu đã được xử lý bằng bảng và biểu đồ, tập 
trung trả lời cho các vấn đề nghiên cứu; 
- Nhận xét về các chỉ số phân tích dữ liệu theo các bảng 
tham chiếu. (Ttset, Khi bình phương, ES, Person...) 
10 
=================================================================== 
 Ngưới thực hiện: Phan Quốc Thế - Trần Thị Trúc Phương Trường THPT Lộc Hưng 
30 
GPKH: “Sử dụng PPDH hợp tác nhằm giúp học sinh lớp 11 nâng cao kết quả học tập môn Tin học 
================================================================================ 
Tiêu chí đánh giá Điểm tối đa 
Điểm 
đánh 
giá 
 Nhận xét 
8. Kết quả, 
- Đã giải quyết được các vấn đề đặt ra trong đề tài đầy 
đủ, rõ ràng, có tính thuyết phục; 
- Những đóng góp của đề tài mang lại hiểu biết mới về 
thực trạng, nguyên nhân, giải pháp thay thế hiệu quả, lâu 
dài. 
- Khả năng áp dụng tại địa phương, cả nước, quốc tế. 
10 
9. Minh chứng cho đề tài nghiên cứu 
Kế hoạch bài học, bảng điểm, thang đo, kế hoạch nghiên 
cứu (đề kiểm tra, đáp án, thang đo), đĩa CD dữ liệu. 
15 
10. Trình bày báo cáo 
 Cấu trúc khoa học, hợp lý, diễn đạt mạch lạc, hình thức 
đẹp. 
10 
Tổng cộng 100 
Ghi chú: 
- Đề tài xếp loại A: từ 80 đến 100 điểm. 
- Đề tài xếp loại B: từ 65 đến 79 điểm. 
- Đề tài xếp loại C: từ 50 đến 64 điểm. 
- Đề tài xếp loại D: dưới 50 điểm. 
Đề tài có tiêu chí đánh giá bị không điểm thì sau khi cộng điểm xếp loại, đề tài 
bị hạ một mức. 
7. Kết quả xếp loại đề tài: ............................................................... 
Ngày 15 tháng 03 năm 2015 
 Người đánh giá thứ nhất 
Người đánh giá thứ hai 
=================================================================== 
 Ngưới thực hiện: Phan Quốc Thế - Trần Thị Trúc Phương Trường THPT Lộc Hưng 
31 

File đính kèm:

  • pdfskkn new (1).pdf
Sáng Kiến Liên Quan