Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hóa học THCS

Trắc nghiệm khách quan là phương pháp kiểm tra kiến thức chính xác và khách quan trong thi cử. Trong các bài kiểm tra định kỳ và kiểm tra thường xuyên ở cấp trung học cơ sở đều có từ 30 đến 40% hoặc 100% câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Bắt đầu từ năm học 2006 – 2007 Bộ GD – ĐT có chủ trương sử dụng nhiều hơn phương pháp trắc nghiệm khách quan để tuyển sinh đại học. Đây cũng là xu thế tất yếu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá, một phần quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

Bài thi trắc nghiệm khách quan thường gồm số lượng câu hỏi lớn, thời gian dành cho việc trả lời một câu hỏi rất ít. Vì vậy đòi hỏi học sinh phải được tập cho mình tính nhạy cảm để loại trừ nhanh các phương án không phù hợp với câu hỏi. Muốn có được điều đó học sinh phải biết một số phương pháp tìm nhanh đáp án câu hỏi trắc nghiệm và phải tự vận dụng để làm bài tập. Có một số câu hỏi trắc nghiệm có dạng bài tập tính toán (bài tập trắc nghiệm), nếu học sinh cứ làm bình thường để chọn đáp án đúng, thì sẽ mất nhiều thời gian nhưng để ý kỹ vào các dữ kiện cho sẵn thì sẽ dễ dàng suy luận được đáp án đúng, tiết kiệm thời gian làm bài, tránh sai sót khi tính toán.

 

doc20 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 07/08/2015 | Lượt xem: 726 | Lượt tải: 8Download
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Hóa học THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y. Do thời gian áp dụng ngắn nên kinh nghiệm này vẫn còn nhiều thiếu sót. Rất mong được sự góp ý của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp.
Xin trân trọng cảm ơn! 
gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
	I. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT.
	Trong khuôn khổ kinh nghiệm này, tôi nêu ra phương pháp giúp tìm nhanh đáp án, một số bài tập trắc nghiệm (dạng tính toán) như:
- Dựa vào đặc điểm đặc biệt về nguyên tử khối hoặc phân tử khối.
- Dựa vào phân tử khối bằng nhau.
- Cách giải đặc biệt của một số bài toán hoá học.
Với mỗi phương pháp nêu trên có một số bài tập minh hoạ và các bài tập tương tự để vận dụng.
	II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
	Để có thể tìm nhanh đáp án cho bài tập trắc nghiệm khách quan, giáo viên cần lưu ý học sinh dựa vào những đặc điểm đặc biệt về nguyên tử khối, phân tử khối, tỷ lệ số mol giữa các chất trong PTHH.
	1. Tìm nhanh đáp án bài tập trắc nhiệm dựa vào đặc điểm đặc biệt về nguyên tử khối (NTK) hoặc phân tử khối (PTK). 
Xin minh hoạ một sô bài tập thuộc dạng này như sau:
	 Bài tập 1: Cho các chất sau FeS; FeS2; FeO; Fe2O3; Fe3O4; FeSO3; FeSO4; Fe2(SO4)3. Các chất có % về khối lượng của Fe giảm dần là:
A. FeO; FeS2; Fe2O3; FeS; Fe3O4; FeSO4; Fe2(SO4)3
B. FeS2; FeO; Fe2O3; Fe3O4; FeSO4; FeSO3; Fe2(SO4)3; FeS; FeSO4.
C. FeO; Fe3O4; Fe2O3; FeS; FeS2; FeSO3; FeSO4; Fe2(SO4)3.
D. Fe3O4; Fe2O3; FeO; FeS; FeS2; FeSO3; FeSO4; Fe2(SO4)3.
	Thông thường khi gặp bài tập này, học sinh thường áp dụng cách làm một là tính % Fe trong từng chất. Sau đó so sánh các kết quả và tìm ra đáp án lời giải cụ thể như sau: 
	Cách 1:
	Trong FeS: %Fe = = 63,64%.
	Tương tự tính được: Trong FeS2 có % Fe = 46,67%; 
FeO có %Fe = 77,7%;
 Fe2O3 có % Fe = 70 %.
 Fe3O4 có %Fe = 72,4%;
 FeSO3 cã %Fe = 41, 2%;
 FeSO4 cã %Fe = 36,8%;
 Fe2(SO4)3 cã %Fe = 28%.
	Tõ ®ã so s¸nh c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn nhËn thÊy ®¸p ¸n C ®óng.
	Bµi tËp 1 cßn cã thÓ gi¶i nhanh dùa vµo viÖc ph¸t hiÖn ®iÓm ®Æc biÖt vÒ NTK cña c¸c nguyªn tè S vµ O nh­ sau:
	 C¸ch 2: 
Ta thÊy c¸c chÊt trong bµi lµ nh÷ng hîp chÊt chøa 2 hoÆc 3 nguyªn tè lµ Fe; S; O.
	MÆt kh¸c NTK cña S = 2 lÇn NTK cña O, do ®ã cã thÓ quy c¸c hîp chÊt trªn thµnh hîp chÊt chØ chøa nguyªn tè Fe vµ nguyªn tè O. KÕt qu¶ thu ®­îc nh­ sau:
	Trong FeS gåm 1Fe; 2O; 
FeS2 gåm 1 Fe; 4O;
FeO gåm 1Fe; 1O;
Fe2O3 gåm 1 Fe ; 1,33 O ; 
FeSO3 gåm 1Fe; 5O;
 	FeSO4 gåm 1Fe; 6O.
	Sau ®ã so s¸nh tØ lÖ gi÷a sè nguyªn tö Fe víi sè nguyªn tö O sÏ ®­îc kÕt qu¶: §¸p ¸n C.
	NhËn xÐt: Qua 2 c¸ch lµm ®­îc nªu ë trªn cho thÊy, ë c¸ch 1 häc sinh cã thÓ lµm ra kÕt qu¶, tuy nhiªn mÊt nhiÒu thêi gian vµ hay sai sãt h¬n do ph¶i tÝnh to¸n nhiÒu. C¸ch 2 ng¾n gän vµ nhanh h¬n, gi¶m bít ®­îc viÖc tÝnh to¸n nªn mÊt Ýt thêi gian h¬n. Trong qu¸ tr×nh lµm bµi tËp gi¸o viªn cã thÓ cho häc sinh ph¸t hiÖn hoÆc gîi më ®Ó häc sinh nhËn xÐt ®iÓm ®Æc biÖt vÒ NTK cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt ®Ó lµm theo c¸ch nµy.
	Víi c¸ch lµm nªu trªn, häc sinh cã thÓ gi¶i quyÕt mét sè bµi tËp t­¬ng tù:
	Bµi tËp 2: D·y chÊt nµo sau ®©y ®­îc s¾p xÕp theo thø tù % khèi l­îng Fe t¨ng dÇn:
A. FeO; FeS2; Fe2O3; FeS; Fe3O4; FeSO4; Fe2(SO4)3
B. FeS2; FeO; Fe2O3; Fe3O4; FeSO4; FeSO3; Fe2(SO4)3; FeS.
C. Fe2(SO4)3; FeSO4; FeSO3; FeS2;FeS; Fe2O3; ; Fe3O4; FeO.
D. Fe3O4; Fe2O3; FeO; FeS; FeS2; FeSO3; FeSO4; Fe2(SO4)3.
 Đáp án C
	Bµi tËp 3: Trong sè c¸c chÊt sau: Fe2(SO4)3; Fe3O4; FeSO4; FeO chÊt cã % vÒ khèi l­îng Fe giµu nhÊt lµ:
A. Fe2(SO4)3 C. FeSO4
B. Fe3O4 D. FeO
 §¸p ¸n D.
DÔ thÊy, dùa theo c¸ch 2 cña bµi tËp1 cã thÓ chän ngay ®¸p ¸n bµi tËp 2 vµ 3. Còng suy luËn t­¬ng tù ®Ó chän ®¸p ¸n bµi tËp sè 4 d­íi ®©y:
Bµi tËp 4. Cho c¸c chÊt Cu2S; CuS; CuO; Cu2O. Hai chÊt cã % khèi l­îng Cu nh­ nhau lµ:
A. CuO vµ CuS C. CuS vµ Cu2O
B. Cu2S vµ CuO D. Cu2S vµ Cu2O
 §¸p ¸n B.
Còng d¹ng bµi tËp nh­ trªn nh­ng víi tr­êng hîp c¸c hîp chÊt cïng chøa mét nguyªn tè th× cã thÓ nhËn xÐt ®Ó lµm nhanh nh­ bµi tËp 5 sau:
Bµi tËp 5: Oxit nµo d­íi ®©y giµu oxi nhÊt (hµm l­îng % cña oxi lín nhÊt):
 Al2O3; P2O5; Fe2O3; Cl2O7; N2O3; MgO; MnO2.
Lêi gi¶i:
	Cã thÓ tÝnh % oxi trong tõng oxit råi so s¸nh vµ t×m kÕt qu¶ ®óng. Nh­ng lµm nh­ vËy sÏ mÊt nhiÒu thêi gian. V× chØ cÇn tr¶ lêi oxit nµo giµu oxi nhÊt kh«ng ph¶i tÝnh % khèi l­îng cô thÓ. Vµ cã thÓ t×m c¸ch lµm bµi to¸n nh­ sau:
	NÕu mét nguyªn tö oxi kÕt hîp víi mét sè ®¬n vÞ khèi l­îng cµng nhá cña nguyªn tè kia th× hµm l­îng % cña oxi cµng lín.
VÝ dô: Trong MgO mét nguyªn tö oxi kÕt hîp víi 24 ®¬n vÞ cña Mg sÏ cã hµm l­îng % lín h¬n CaO, v× trong CaO mét nguyªn tö O kÕt hîp víi 40 ®¬n vÞ cña Ca.
 ThËt vËy:
	%O trong MgO = = 40%
	%O trong MgO = = 28,57%
	Nh­ vËy trong c©u hái trªn bá qua c¸c oxit Al2O3; Fe2O3; MgO vµ MnO2, chØ cÇn tÝnh mét nguyªn tö oxi kÕt hîp víi mÊy ®¬n vÞ nguyªn tö kia:
	Trong N2O3 = 
	P2O5 = 
	Cl2O7 = 
	VËy N2O3 giµu oxi nhÊt: %O = 
C¸ch lµm dùa vµo ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt vÒ ph©n tö khèi cßn gióp lµm mét sè bµi tËp tr¾c nghiÖm mét c¸ch dÔ dµng h¬n nh­ lµm bµi tËp 6 sau:
	Bµi tËp 6: Cho m gam hçn hîp A gåm CuO vµ Fe2O3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thu ®­îc 2 muèi cã sè mol b»ng nhau. % khèi l­îng cña CuO vµ Fe2O3 lÇn l­ît lµ:
A. 20% - 80% C. 40% - 60%
B. 30% - 70% D. 50% - 50%
 Lêi gi¶i cña bµi to¸n cã thÓ thùc hiÖn theo 2 c¸ch sau:
 C¸ch 1 (c¸ch th«ng th­êng):
	PTHH: CuO + 2HCl CuCl2 + H2O (1)
 	 Fe2O3 + 6HCl FeCl3 + 3H2O (2)
	Gäi x, y lÇn l­ît lµ sè mol CuO; Fe2O3 trong hçn hîp A.
	Theo PT(1): nCuCl = nCuO = x ( mol)
	Theo PT(2): nFeCl = 2nFeO = 2y ( mol)
	Theo ®Ò: x = 2y
	Tæng khèi l­îng hçn hîp A:
	m = 80a + 160b = 160a (g)
	Do ®ã %CuO = 
	% Fe2O3 = 50%.
 §¸p ¸n D.
C¸ch 2: (Dùa vµo nhËn xÐt PTK cña c¸c hîp chÊt kh¸c nhau nh­ng h¬n kÐm nhau1 sè lÇn . NÕu cã cïng 1khèi l­îng cña hai chÊt sÏ suy ra sè mol cña chóng sÏ h¬n kÐm nhau tõng Êy lÇn)
NhËn xÐt: PTK cña Fe2O3 = 2.PTK cña CuO 
Do ®ã theo PT(1) vµ (2) ta cã: a = 2b.
Khèi l­îng cña CuO = 80a.
	 Fe2O3 = 0,5a.160 = 80a
Suy ra ®¸p ¸n D ®óng.
	Qua c¸c vÝ dô trªn cho thÊy: râ rµng viÖc häc sinh vËn dông nh÷ng ®iÓm ®Æc biÖt vÒ nguyªn tö khèi hoÆc ph©n tö khèi gióp viÖc t×m ra ®¸p ¸n ®óng cña bµi tËp tr¾c nghiÖm rÊt dÔ dµng, nhanh chãng vµ h¹n chÕ ®­îc sai sãt .
2. T×m nhanh ®¸p ¸n bµi tËp tr¾c nghiÖm b»ng c¸ch dùa vµo NTK hoÆc PTK b»ng nhau cña c¸c chÊt.
	Cã mét sè bµi tËp tÝnh to¸n theo PTHH khi dùa vµo PTK hoÆc NTK b»ng nhau cã thÓ tÝnh to¸n rÊt nhanh ®Ó t×m ra ®¸p sè. Mét sè bµi tËp sau ®©y thuéc d¹ng nh­ vËy:
	Bµi tËp 7: §Ó hoµ tan hoµn toµn a gam hçn hîp gåm bét CaO vµ Fe cÇn võa ®ñ 250ml dung dÞch HCl 2M. Gi¸ trÞ cña a lµ:
A. 11g C. 13g
B. 12g D. 14g
Bµi tËp trªn thuéc d¹ng to¸n hçn hîp cã thÓ lµm th«ng th­êng nh­ sau:
C¸ch 1:
	PTHH: CaO +2HCl CaCl2 + H2O (1)
	 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2)
	Gäi x, y lÇn l­ît lµ sè mol CaO, Fe tham gia ph¶n øng.
Ta cã: nHCl = 0,25x2 = 0,5 (mol)
Theo PT(1): nHCl = 2nCaO = 2x (mol)
Theo PT(2): nHCl = 2nFe = 2y (mol).
	Do ®ã ta cã: 2x+2y= 0,5 => x + y = 0,25 (mol).
VËy a = 56x + 56y = 56 (x+y) = 56.0,25 = 14(g)
Tuy nhiªn khi ph¸t hiÖn ra ®Æc ®iÓm ®Æc biÖt cña bµi to¸n ®ã lµ NTK hoÆc PTK cña hai chÊt trong hçn hîp b»ng nhau nªn dùa theo PTHH tÝnh ®­îc sè mol hçn hîp vµ khèi l­îng hçn hîp th× sÏ cã c¸ch gi¶i rÊt nhanh nh­ sau:
	NhËn xÐt: Ta thÊy NTK cña Fe = PTK cña CaO = 56, vµ tû lÖ sè mol cña 2 ph¶n øng nh­ nhau. Nªn:
	 nhh = nHCl = 0,5:2 = 0,25 (mol).
	 Do vËy mhh= 0,25.56 = 14 (g)
 §¸p ¸n D.
	Còng víi c¸ch nhËn xÐt nh­ trªn, cã thÓ ¸p dông lµm bµi tËp 8 sau ®©y:
Bµi tËp 8: §Ó hoµ tan hoµn toµn 12,345g Cu(OH)2 cÇn võa ®ñ dung dÞch chøa a(g) H2SO4 gi¸ trÞ cña a lµ:
A. 11,2345 g C. 13,2456 g
B. 12,2345 g D. 14,2345 g
Lêi gi¶i: 
PTHH: Cu(OH)2 + H2SO4	 CuSO4 + H2O
	NhËn xÐt: Ta thÊy PTK cña Cu(OH)2 = PTK cña H2SO4 = 98 
Vµ tû lÖ sè mol cña ph­¬ng tr×nh lµ 1:1.
Do ®ã tÝnh ngay ®­îc khèi l­îng H2SO4 tham gia ®óng b»ng khèi luîng Cu(OH)2 vµ b»ng 12,2345 g. 
 §¸p ¸n B.
So s¸nh c¸ch lµm trªn víi c¸ch lµm th«ng th­êng d­íi ®©y sÏ thÊy c¸ch lµm trªn gi¶m ®­îc nhiÒu b­íc tÝnh to¸n víi c¸c con sè kh¸ dµi phøc t¹p viÖc tÝnh to¸n nh­ vËy cã thÓ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn tÝnh to¸n sai kÕt qu¶ cña bµi to¸n:
C¸ch 2:
PTHH: Cu(OH)2 + H2SO4	 CuSO4 + H2O
Theo ®Ò: n Cu(OH) = 12,2345:98= 0,1248418 (mol)
Theo PT: n HSO = n Cu(OH) = 0,1248418 (mol)
 VËy m = 0,1248418.98 = 12,2345 (g)
 §¸p ¸n B.
VËn dông c¸ch nhËn xÐt dùa vµo NTK hoÆc PTK b»ng nhau cña c¸c chÊt cã thÓ vËn dông ®Ó lµm c¸c bµi tËp sau ®©y:
Bµi tËp 9: §Ó t¸c dông võa hÕt 5,6g Fe cÇn võa ®ñ V(ml) dung dÞch HCl. NÕu còng dïng V(ml) HCl trªn ®Ó hoµ tan hÕt CaO th× khèi l­îng CaO cÇn dïng lµ:
A. 5,4 g C. 5.6 g
B. 5,5 g D. 5,7 g.
PTHH: Fe + 2HCl FeCl2 +H2
CaO + 2HCl CaCl2 + H2O.
Tr­íc hÕt nhËn xÐt NTK Fe = PTK CaO nªn theo PTHH :
nHCl= 2nFe = 2nCaO
cïng 1thÓ tÝch HCl sÏ hoµ tan mét l­îng CaO vµ Fe nh­ nhau. §¸p ¸n C
Bµi tËp 10.	 Cho a gam hçn hîp KHCO3 vµ CaCO3 t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl. KhÝ tho¸t ra dÇn vµo dung dÞch Ba(OH)2 ®ñ ®­îc 1,97g kÕt tña. Gݸ trÞ cña a lµ:
 A. 1g C.3g
 B. 2g D. 4g 
	ë bµi tËp 10 còng nhËn xÐt t­¬ng tù PTK cña KHCO3= PTK cña CaCO3vµ lµm t­¬ng tù sÏ chän ®­îc ®¸p ¸n ®óng . 
 §¸p ¸n A. 
§Ó lµm ®­îc c¸c bµi tËp tr¾c nghiÖm nh­ trªn gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh chó ý ®Ó ph¸t hiÖn ®iÓm ®Æc biÖt cña bµi to¸n. §ã lµ cã nh÷ng chÊt nµo trong ph¶n øng cã NTK hoÆc PTK b»ng nhau vµ nÕu chóng cã tØ lÖ sè mol b»ng nhau sÏ suy ngay ra ®­îc khèi l­îng cña c¸c chÊt trong ph¶n øng sÏ b»ng nhau vµ chän ®­îc ®¸p ¸n ®óng mét c¸ch dÔ dµng. Khi ®ã võa tr¸nh ®­îc nh÷ng sai sãt khi tÝnh to¸n nÕu gi¶i b»ng c¸ch th«ng th­êng võa tiÕt kiÖm thêi giêi gian,
3. Mét sè bµi to¸n cã c¸ch gi¶i ®Æc biÖt kh¸c:
	Mét sè bµi tËp d­íi ®©y cßn cã thÓ ®­îc gi¶n b»ng c¸ch gi¶i ®Æc biÖt dùa vµo ph­¬ng ph¸p t¨ng, gi¶m khèi l­îng cña c¸c chÊt trong ph¶n øng...
Bµi tËp 11. Cho 1,68g mét kim lo¹i A (r¾n) ho¸ trÞ II vµo dung dÞch HCl d­. NhËn thÊy khèi l­îng dung dÞch sau ph¶n øng nÆng h¬n khèi l­îng dung dÞch ban ®Çu lµ 1,54g. Kim lo¹i A lµ:
 A.Fe C.Zn
 B.Mg D.Ca
 	NhËn xÐt: §iÓm cÇn l­u ý cña bµi to¸n ë chç:
CÇn thÊy ®­îc dung dÞch sau ph¶n øng lµ dung dÞch ACl2 vµ HCl d­, dung dich ban ®Çu lµ dung dÞch HCl (kim lo¹i A lµ chÊt r¾n). NÕu ph¶n øng kh«ng t¹o khÝ th× khèi l­îng dung dich ban ®Çu nµy nÆng h¬n khèi l­îng sau ph¶n øng lµ 1,68g. Thùc tÕ chØ nÆng h¬n 1,54g nªn khèi l­îng H2 t¹o thµnh lµ khèi l­îng chªnh lÖch.
	V× thÕ khèi l­îng H2 lµ: 1,68 – 1,54 = 0,14 (g)
Nªn cã sè mol H2 lµ: (mol)
PTHH: A + 2 HCl ACl2 + H2 
	Theo PT: nA = n H = 0,07 (mol)
Suy ra: MA = (Mg)
 §¸p ¸n B
Bµi tËp 12: Khö hoµn toµn 17,6g hçn hîp Fe; FeO; Fe2O3 cÇn võa ®ñ 4,48l (cã ®ktc). Khèi l­îng Fe thu ®­îc lµ:
A. 14,5 g C. 16,5 g
 B. 15,5 g D. 14,4 g
Lêi gi¶i :
PTHH: FeO + CO Fe + CO2 
	 Fe2O3 + 3CO 2 Fe + 3CO2 
Tæng sè mol CO cÇn dïng: 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol)
NhËn xÐt: Theo PT nhËn thÊy: nCO = nO cña oxit Fe = 0,2 (mol)
Nªn mFe = m hçn hîp – mO trong oxit Fe = 17,6 – 16.0,2 = 14,4 (g)
Cã thÓ nªu ra mét sè bµi tËp cïng cã c¸ch gi¶i ®Æc biÖt nh­ sau( Gi¸o viªn cã thÓ nªu ra cho häc sinh vËn dông).
 Bµi tËp 13: Cho 1g bét Fe tiÕp xóc víi oxi sau mét thêi gian thÊy khèi l­îng bét v­ît qu¸ 1,41g, nÕu chØ t¹o thµnh 1 oxit th× ®ã lµ oxit nµo?
 	A. FeO
B. Fe2O3
C. Fe3O4
Bµi tËp 14: Mét lo¹i ®¸ v«i chiÕm 80% CaCO3, phÇn cßn l¹i lµ chÊt tr¬. Nung m gam ®¸ sau mét thêi gian thu ®­îc chÊt r¾n cã khèi l­îng lµ 0,78m gam. BiÕt chÊt tr¬ kh«ng tham gia ph¶n øng ph©n huû. HiÖu suất cña ph¶n øng lµ:
A. 60 %
B. 62,5 %
C. 65 %
D. 67,5 %
Ngoµi c¸c bµi tËp ®­îc nªu trªn, trong c¸c tµi liÖu tham kh¶o , c¸c ®Ò thi... cßn cã nhiÒu bµi tËp tr¾c nghiÖm t­¬ng tù cã thÓ t×m nhanh ®¸p ¸n theo c¸c c¸ch võa thùc hiÖn .
KÕt qu¶
	T«i ®· tiÕn hµnh d¹y ph­¬ng ph¸p t×m nhanh ®¸p ¸n bµi tËp tr¾c nghiÖm ho¸ häc ®èi víi häc sinh líp 9A3, líp 9A1 lµm ®èi chøng. T«i tiÕn hµnh cho häc sinh 2 líp kiÓm tra b»ng hÖ thèng 30 c©u hái tr¾c nghiÖm kh¸ch quan cã thÓ t×m nhanh ®¸p ¸n trong cuèn “Bµi tËp tr¾c nghiÖm ho¸ häc 9” trong thêi gian 45 phót . KÕt qu¶ thu ®­îc nh­ sau:
Líp
SÜ sè
Giái
Kh¸
Trung b×nh
SL
%
SL
%
SL
%
9A1
40
08
20
16
40
16
40
9A3
40
28
70
10
25
02
5
Víi kÕt qña nh­ trªn t«i nhËn thÊy:
	ë 2 líp t«i chän sÜ sè häc sinh nh­ nhau, cã søc häc t­¬ng ®­¬ng. ë c¶ 2 líp ®Òu cã tÊt c¶ häc sinh ®¹t ®iÓm tõ trung b×nh trë lªn. Song tû lÖ häc sinh ®¹t ®iÓm giái líp 9A3 cao h¬n rÊt nhiÒu so víi líp 9A1, cßn sè l­îng häc sinh ®¹t ®iÓm trung b×nh gi¶m râ rÖt. §iÒu ®ã chøng tá kü n¨ng lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm cña häc sinh líp 9A3 tèt h¬n, viÖc lùa chän ®¸p ¸n cho c¸c c©u hái nhanh h¬n. §a sè häc sinh líp 9A3 lµm hÕt c¸c bµi tËp vµ ®é chÝnh x¸c cña c¸c ®¸p ¸n cao, thêi gian lµm bµi nhanh h¬n líp 9A1. V× vËy t«i nhËn thÊy viÖc ¸p dông kinh nghiÖm nµy vµo gi¶ng d¹y sÏ gióp Ých cho häc sinh nhiÒu khi lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm, ®Æc biÖt lµ nh÷ng bµi tËp cã d¹ng tÝnh to¸n.
KÕt luËn
I. Bµi häc kinh nghiÖm:
Trong qu¸ tr×nh h­íng dÉn häc sinh t×m nhanh ®¸p ¸n cho bµi tËp tr¾c nghiÖm t«i nhËn thÊy: 
	Gi¸o viªn cÇn s­u tÇm c¸c c©u hái, bµi tËp tr¾c nghiÖm ë S¸ch gi¸o khoa, s¸ch bµi tËp, c¸c tµi liÖu tham kh¶o, ®Ò thi.... Sau ®ã hÖ thèng l¹i thµnh c¸c d¹ng vµ ®Þnh h­íng c¸c bµi tËp d¹ng ®ã t×m ®¸p ¸n theo h­íng nµo nhanh nhÊt.
	Häc sinh ph¶i cã kiÕn thøc v÷ng vµng, n¾m ch¾c lý thuyÕt vµ c¸c ph­¬ng ph¸p lµm bµi tËp ho¸ häc. Bëi cã nh­ vËy häc sinh míi dÔ dµng vËn dông kiÕn thøc ®Ó ®­a ra c¸c nhËn xÐt quan träng vµ ®iÓm mÊu chèt hoÆc ®iÓm ®Æc biÖt cña bµi to¸n.
	Häc sinh ph¶i th­êng xuyªn lµm quen víi bµi tËp tr¾c nghiÖm ®Ó rÌn luyÖn kh¶ n¨ng t­ duy linh ho¹t, s¾c bÐn v× ®Æc biÖt sù nhanh nh¹y khi cÇn lùa chän ph­¬ng ¸n ®óng trong sè c¸c ph­¬ng ¸n ®· cho.
II. §iÒu kiÖn ¸p dông:
	C¸c bµi tËp: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cã thÓ dµnh cho tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng häc sinh.
	C¸c bµi tËp: 10, 11, 12, 13 dµnh cho c¸c ®èi t­îng häc sinh kh¸, giái.
III. H¹n chÕ vµ h­íng tiÕp tôc ph¸t triÓn.
	V× thêi gian vµ kinh nghiÖm b¶n th©n cã h¹n nªn chØ dõng l¹i ë mét sè bµi tËp cã d¹ng ®· nªu trªn. Cã nhiÒu bµi tËp tr¾c nghiÖm ho¸ häc kh¸c cßn cã thÓ vËn dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p kh¸c ®Ó t×m nhanh ®¸p ¸n song t«i ch­a nªu ®­îc ë ®©y. Thêi gian tíi t«i sÏ tiÕp tôc s­u tÇm, nghiªn cøu tµi liÖu tÝch luü thªm ®Ó kinh nghiÖm hoµn chØnh h¬n.
	Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm cña t«i rót ra ®­îc qua gi¶ng d¹y thùc tÕ. Tuy vËy do thêi gian ¸p dông ng¾n nªn cßn nhiÒu h¹n chÕ. RÊt mong ®­îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó kinh nghiÖm hoµn chØnh h¬n.
	T«i xin tr©n träng c¶m ¬n!
V¨n Giang, ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2007
Ng­êi viÕt
Tµi liÖu tham kh¶o
1. 350 bµi tËp Ho¸ häc chän läc
§µo H÷u Vinh
2. Bµi tËp tr¾c nghiÖm Ho¸ häc 8 + 9
NguyÔn Xu©n Tr­êng
3. C©u hái vµ bµi tËp tr¾c nghiÖm Ho¸ häc THCS
Ng« Ngäc An
4. C¸c ®Ò thi HSG Ho¸ häc 9 vµ mét sè tµi liÖu kh¸c
môc lôc
§Æt vÊn ®Ò ..............................................................................................
1
Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ...............................................................................
2
I. C¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt................................................................
2
II. BiÖn ph¸p thùc hiÖn .......................................................................
2
KÕt qu¶ ..................................................................................................
13
KÕt luËn ..................................................................................................
14
I. Bµi häc kinh nghiÖm ........................................................................
14
II. §iÒu kiÖn ¸p dông ..........................................................................
14
III. H¹n chÕ vµ h­íng tiÕp tôc ph¸t triÓn. ..........................................
14
tµi liÖu tham kh¶o..............................................................................
16
ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña tæ KHTN.
 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
V¨n Giang, ngµy th¸ng n¨m 2007
T/M tæ KHTN
 Tæ tr­ëng
ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña tr­êng.
 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
V¨n Giang, ngµy th¸ng n¨m 2007
T/M H§ KH tr­êng
ý kiÕn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña H§KH phßng gd v¨n giang.
 . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .
V¨n Giang, ngµy th¸ng n¨m 2007
T/M H§ KH phßng gd v¨n giang

File đính kèm:

  • docPP GIAI BTTN HH THCS.doc
Sáng Kiến Liên Quan