Sáng kiến kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh Lớp 9 chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

1. Lý do chọn đề tài:

Tiếng Anh, ngày nay giữ một vai trò quan trọng đối với cách mạng khoa học kỹ thuật. Tiếng Anh ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều người đối với việc học một ngoại ngữ và kích thích sự ham muốn của nhiều ngưới ở mọi lứa tuổi. Nắm bắt được nhu cầu đó, luật giáo dục 2005 (điều 5) qui định “phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy, sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và có ý chí vươn lên”.

Trong quá trình giảng dạy học sinh chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, bản thân nhận thấy đa phần học sinh chưa làm được dạng bài tập này . Do vậy, để giúp học sinh biết cách chuyển đổi câu như thế nào là tốt nhất và hiệu quả nhất, đó là mối quan tâm hàng đầu của tôi khiến tôi quyết định thực hiện đề tài: “Kinh nghiệm “Hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu Trực tiếp sang câu Gián tiếp.”

2. Đối TƯỢNG phương pháp nghiên cứu:

a) Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 9 trường THCS Thị Trấn.

b) Phương pháp nghiên cứu:

- Đọc, nghiên cứu tài liệu.

- Dự giờ đồng nghiệ.

- Kiểm tra, đối chiếu, so sánh kết quả của học sinh.

 

doc35 trang | Chia sẻ: sangkien | Ngày: 05/08/2015 | Lượt xem: 6175 | Lượt tải: 8Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm Hướng dẫn học sinh Lớp 9 chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 do you think of the flat?” Mrs. Smith asked.
 -> She asked me _____________________________________.
“How far is it to the school?” Nam asked.
 -> I asked her _______________________________________.
“ How do you go to school?” Mrs. Smith asked.
 -> She asked me _____________________________________.
“ How much is the rent?” Nam asked.
 -> I asked her _______________________________________.
“ How often do you want the rent?”
 -> I asked her _______________________________________.
“ When are you moving in?”
 -> She asked me _____________________________________.
Report all the questions. (3/p29 - Workbook – Tiếng Anh 9)
“ Is there a phone?”
 -> I asked her ______________________________________.
“ Do you have many friends?”
 ->She asked me _____________________________________.
“ Is there a fridge in the kitchen?”
 -> I asked her ______________________________________.
“ Do you smoke?”
 -> She asked me _____________________________________.
“Does the flat have central heating?”
 -> I asked her ______________________________________.
“Do you sometimes have a party?”
 -> She asked me _____________________________________.
“ Can I move the furniture around?”
 -> I asked her ______________________________________.
“ Do you often get home after 10.30?”
 -> She asked me _____________________________________.
“Is there a TV in the bedroom?”
 -> I asked her ______________________________________.
Report all the questions. (4/p29 - Workbook – Tiếng Anh 9)
“Can you speak English?” said Ann.
-> Ann ____________________________________________________.
“How long are you staying here?” asked Peter.
-> Peter ___________________________________________________.
“Are you working as well as studying?” said Linda.
-> Linda ___________________________________________________.
“What are you going to study?” asked Ann.
-> Ann ____________________________________________________.
“ Do you want to buy any second-hand books?” said Bill.
-> Bill _____________________________________________________.
“ What kind of sports do you like best?” asked Peter.
-> Peter ____________________________________________________.
“ What do you think of the canteen coffee?” asked Ann.
-> Ann _____________________________________________________.
“ What soft drinks do you like?” said Bill.
-> Bill _____________________________________________________.
More exercises
Use reported speech.
 1. Sarah was driving too fast, so I asked _______________________________.
 2. Sue was pessimistic about the situation, so I told _______________________.
 3. The foremen walked towards the children and warned __________________.
 4. It was time for dinner, so I invited ___________________________________.
 5. They apologized for the crash and offered ____________________________.
 6. We were going to take part in a poetry contest, so Susan suggested ________.
 7. The doctor made out a prescription for me, then he advised ______________.
Put the following commands and requests into reported speech.
The teacher said to Tim, “Come into my office, please”
Their mother said to them, “ Don’t make so much noise.”
The traffic policeman said, “ Show me your driving licence, please.”
Mrs. Jackson said to Tim, “ Could you give me a hand, please?”
Nam said to the taxi driver, “ Please turn left at the first trafic light.”
She said to her son, “Go straight upstairs and get into bed.”
Mary said to John, “Can you carry my suitcase, please?”
Mr. Atkins said to David, “ You mustn’t leave the door unlocked.”
I said to my neighbors, “ Would you mind turning the music down?”
The lifeguard said, “Don’t swim out too far, boys.”
Put the following advice into reported speech.
The doctor said to Mr. John :
“ You should stay in bed for a few days”
“ You ought to keep your body warm.”
“ You shouldn’t stay up late at night.”
“ You ought not to eat fatty food.”
“ You should stop smoking right now.”
3.3.2 Giáo viên ôn lại cách chuyển đổi câu trực tiếp sang gián tiếp
Giáo viên yêu cầu học sinh nhận biết dạng câu, chủ ngữ, thì, tân ngữ, các trạng từ chỉ thỡi gian và nơi chốn.
Giáo viên nhắc lại cách chuyển đổi của từng loại câu .
3.3.3 Học sinh tiến hành chuyển đổi câu:
Complete the table (Language focus 2/p38 (Unit 4 – Tiếng Anh 9)
Direct speech
Reported speech
present simple tense
past simple tense
present progressive tense
past progressive tense
future simple tense
future in the past (would)
can / may
could / might
must
had to
Direct speech
Reported speech
this
that
these
those
here
there
now
then
today
that day
tomorrow
the following day
Rewrite these sentenses into reported speech 
Language focus 3/p39 (Unit 4 – Tiếng Anh 9)
“ This birthday cake is delicious.” ( Uncle Hung)
-> Uncle Hung said that birthday cake was delicious.
“ I love these roses.” ( Miss Nga)
-> Miss Nga said she loved those roses.
“ I’m having a wonderful time here.” (Cousin Mai)
-> Cousin Mai said she was having a wonderful time there.
“ I will go to Hue tomorrow.” (Mr. Chi)
-> Mr. Chi said he would go to Hue the following day.
“I may have a new job.” (Mrs. Hoa)
-> Mrs. Hoa said she might have a new job.
“ I must leave now.” (Mr. Quang) 
-> Mr. Quang said he had to leave then.
Language focus 4 /p39 (Unit 4 – Tiếng Anh 9)
She asked me_________________________________ .
“How old are you?”
-> She asked me how old I was.
“ Is your school near here?”
-> She asked me if (whether) my school was near there.
“ What is the name of your school?”
 -> She asked me what the name of my school was.
 “ Do you go to school by bicycle?”
-> She asked me if (whether) I went to school by bicycle.
 “ Which grade are you in?”
-> She asked me which grade I was in.
 “ Can you use a computer?”
-> She asked me if (whether) I could use a computer.
 “ Why do you want this job?”
-> She asked me why I wanted that job.
“ When does your school vacation start?”
-> She asked me when my school vacation started.
Use reported speech. You told another friend what Nam said. Here are some of things he said to you (1/p27 - Workbook – Tiếng Anh 9)
“ I live here with my parents”
 -> He said (that) he lived there with his parents.
“Our new house is beautiful”
 -> He said (that) their new house was beautiful.
“ I want to be a teacher of English”
 -> He said (that) he wanted to be a teacher of English.
 “I’m thinking of going to study English in Australia”
 -> He said (that) he was thinking of going to study English in Australia.
“I can’t speak Chinese”
 -> He said (that) he couldn’t speak Chinese.
 “My sister is now having a wonderful time in Nha Trang”
 -> He said (that) his sister was then having a wonderful time in Nha Trang.
“I’ll be very busy today”
 -> He said (that) he wouldl be very busy that day.
 “ I must come to the meeting tomorrow”
 -> He said (that) he had to come to the meeting the next day.
“These roses are for you”
 -> He said (that) those roses were for me.
 “I’m going away for a few days. I’ll phone you later”
 -> He said (that) he was going away for a few days. He would phone me later.
Report all the questions. (2/p28 - Workbook – Tiếng Anh 9)
“What sort of heating is there?” Nam asked.
 -> I asked her what sort of heating there was.
“ What do you think of the flat?” Mrs. Smith asked.
 -> She asked me what I thought of the flat.
“How far is it to the school?” Nam asked.
 -> I asked her how far it was to the school.
“ How do you go to school?” Mrs. Smith asked.
 -> She asked me how I went to school.
“ How much is the rent?” Nam asked.
 -> I asked her how much the rent was.
“ How often do you want the rent?”
 -> I asked her how often she wanted the rent.
“ When are you moving in?”
 -> She asked me when I was moving in.
Report all the questions. (3/p29 - Workbook – Tiếng Anh 9)
“ Is there a phone?”
 - > I asked her if (whether) there was a phone.
“ Do you have many friends?”
 -> She asked me if (whether) I had many friends.
“ Is there a fridge in the kitchen?”
-> I asked her if (whether) there was a fridge in the kitchen.
“ Do you smoke?”
-> She asked me if (whether) I smoked.
“Does the flat have central heating?”
 -> I asked her if (whether) the flat had central heating.
“Do you sometimes have a party?”
-> She asked me if (whether) I sometimes had a party.
“ Can I move the furniture around?”
-> I asked her if (whether) I could move the furniture around.
“ Do you often get home after 10.30?”
-> She asked me if (whether) I often got home after 10.30.
“Is there a TV in the bedroom?”
-> I asked her if (whether) there was a TV in the bedroom.
Report all the questions. (4/p29 - Workbook – Tiếng Anh 9)
“Can you speak English?” said Ann.
-> Ann asked if (whether) I could speak English .
“How long are you staying here?” asked Peter.
-> Peter asked how long I was staying there.
 “Are you working as well as studying?” said Linda.
-> Linda asked if (whether) I was working as well as studying.
“ What are you going to study?” asked Ann.
-> Ann asked what I was going to study .
 “ Do you want to buy any second-hand books?” said Bill.
-> Bill asked if (whether) I wanted to buy any second-hand books .
“ What kind of sports do you like best?” asked Peter.
-> Peter asked what kind of sports I liked best.
“ What do you think of the canteen coffee?” asked Ann.
 -> Ann asked what I thought of the canteen coffee.
“ What soft drinks do you like?” said Bill.
 -> Bill asked what soft drinks I liked.
More exercises
Use reported speech.
 1. Sarah was driving too fast, so I asked her to slow down.
 2. Sue was pessimistic about the situation, so I told her not to worry.
 3. The foremen walked towards the children and warned them not to touch the electric wares.
 4. It was time for dinner, so I invited Claire to stay for dinner.
 5. They apologized for the crash and offered to pay for the damage.
 6. We were going to take part in a poetry contest, so Susan suggested jonning an poetry.
 7. The doctor made out a prescription for me, then he advised me to stay in bed for a few days.
Put the following commands and requests into reported speech.
The teacher said to Tim, “Come into my office, please”
 -> The teacher asked / told Tim to come into her office.
Their mother said to them, “ Don’t make so much noise.”
 ->Their mother asked / told them not to make so much noise.
The traffic policeman said, “ Show me your driving licence, please.”
 -> The traffic policeman asked / told me to show him my driving licence.
Mrs. Jackson said to Tim, “ Could you give me a hand, please?”
 -> Mrs. Jackson asked / told Tim to give her a hand.
Nam said to the taxi driver, “ Please turn left at the first trafic light.” 
-> Nam asked / told the taxi driver to turn left at the first trafic light. 
She said to her son, “Go straight upstairs and get into bed.”
 -> She asked / told her son to go straight upstairs and get into bed.
Mary said to John, “Can you carry my suitcase, please?”
->Mary asked / told John to carry her suitcase.
I said to my neighbors, “ Would you mind turning the music down?”
-> I asked / told my neighbors to turn the music down
Mr. Atkins said to David, “ You mustn’t leave the door unlocked.”
 -> Mr. Atkins asked / told David not to leave the door unlocked.
The lifeguard said, “Don’t swim out too far, boys.”
-> The lifeguard asked / told not to swim out too far.
Put the following advice into reported speech.
The doctor said to Mr. John :
 “ You should stay in bed for a few days” 
 -> The doctor said he should stay in bed for a few days.
“ You ought to keep your body warm.”
 -> The doctor said he ought to keep his body warm. 
 “ You shouldn’t stay up late at night.”
 -> The doctor said he shouldn’t stay up late at night.
 “ You ought not to eat fatty food.”
 -> The doctor said he ought not to eat fatty food .
 “ You should stop smoking right now.”
 -> The doctor said he should stop smoking right then.
3.3.4 Giáo viên sửa lỗi, củng cố, khắc sâu kiến thức:
Trong quá trình giảng dạy và cho học sinh luyện tập, tôi nhận thấy học sinh đã có tiến bộ hơn, các em đã nhận biết được dạng câu, các thành phần trong câu, các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. Tuy nhiên, các em vẫn còn vướng một số khuyết điểm sau: 
Các em thường xác định sai ngôi. Do đó , giáo viên phải ôn lại các đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu
Ex: 
“ Do you see new friends?”, he said to me.
 -> He asked me if I saw new friends.
Trong câu ví dụ trên, chủ từ của câu trực tiếp là “you” làm chủ ngữ ở ngôi thứ hai, tân ngữ của mệnh đề tường thuật là “me” nên khi chuyển sang câu nói gián tiếp, ngôi thứ hai ta phải chuyển theo ngôi của tân ngữ của mệnh đề tường thuật. Do đó, “you” được đổi thành “I “.
Do vậy, giáo viên nên khắc sâu cho các em 1 lần nữa về cách chuyển đổi ngôi cụ thể sau:
Ngôi thứ 1 -> ngôi thứ 3.
Ngôi thứ 2 -> đổi ra 1 ngôi hợp với tân ngữ trong câu trực tiếp.
Ngôi thứ 3 -> giữ nguyên không đổi
Ngoài ra, các em hay quên chuyển động từ chính câu trực tiếp sang quá khứ tương ứng trong câu gián tiếp.
 Ex:
1.“ I love these roses.”, Miss Nga said
 -> Miss Nga said she loved those roses.
2.“ What are you going to study?” asked Ann.
 -> Ann asked what I was going to study .
3. “ Do you want to buy any second-hand books?” said Bill.
 -> Bill asked if (whether) I wanted to buy any second-hand books. 
Mặt khác, các em thường không nhớ các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn. Do vậy, giáo viên phải yêu cầu học sinh học thuộc các trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn thường được sử dụng trong câu trực tiếp và từ thay thế tương ứng sử dụng trong câu gián tiếp.
Ex:
“ What are you doing now?”
-> She asked me what I was doing then.
Kết quả:
Sau đây là bảng thống kê chất lượng học tập Học kì I của học sinh ở lớp áp dụng đề tài và lớp học không áp dụng đề tài.
Lớp
TSHS
Điểm TBM trên 5
Điểm TBM dưới 5
9A3
33
 26 -> 78,8 %
 7 -> 21,2 %
9A4
35
 25 -> 71,4 %
 10 -> 28,6 %
9A6
31
 22 -> 71,0 %
 9 -> 29,0 %
Với kết quả cụ thể trên tuy chưa tuyệt đối, nhưng nó đã phần nào giúp học sinh hiểu và nắm vững cách đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Các em hứng thú và tích cực hơn trong việc giải bài tập trên lớp. Điều đó, cho thấy “ Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp ” mà tôi đang nghiên cứu, ít nhiều đã mang lại hiệu quả trong quá trình giảng dạy ở một trường THCS Thị Trấn Châu Thành.
Tự đánh giá kết quả đề tài:
Căn cứ vào kết quả đạt được, tôi nhận thấy rằng việc hướng dẫn học sinh cách đổi câu Trực tiếp sang câu Gián tiếp là một việc rất cần thiết, sau khi áp dụng ở ba lớp 9 tôi phụ trách, các em đã khắc ghi những gì tôi truyền đạt, uốn nắn đi vào nề nếp, mang lại sự chuyển biến có hiệu quả rõ rệt.

KẾT LUẬN
Bài học kinh nghiệm:
Qua việc nghiên cứu hướng dẫn học sinh chuyển câu Trực tiếp sang câu Gián tiếp, tôi nhận thấy việc áp dụng kinh nghiệm này giúp học sinh yếu kém tiếp thu bài dễ hơn, có nhiều tiến bộ hơn, đồng thời học sinh khá giỏi cũng phát huy được khả năng sáng tạo của mình. Do đo,ù việc đổi mới phương pháp và có phương pháp giảng dạy một cách linh hoạt sao cho phù hợp với từng đối tượng là rất cần thiết. Ngoài ra, giáo viên cũng cần phải biết vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn một tiết học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy.
Chính vì vậy, giáo viên phải giảng dạy nhiệt tình, yêu nghề và yêu quí cả những học sinh của mình để có nhiều nhiệt huyết, nhiều kinh nghiệm đểø luôn được đổi mới , sáng tạo , đa dạng phong phú và đạt hiệu quả cao nhất.
Là một giáo viên, tôi mong muốn cũng được đóng góp những kinh nghiệm của mình cùng với các thầy cô và các bạn đồng nghiệp xây dựng tốt hơn, hoàn thiện hơn con đường “trồng người của mình” ngày một đi lên và có hiệu quả cao. 
Hướng phổ biến, áp dụng đề tài:
Sau gần một năm nghiên cứu và áp dụng thành công sáng kiến kinh nghiệm “hướng dẫn học sinh lớp 9 chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp” vào thực tế giảng dạy bộ môn Tiếng Anh, năm học 2009-2010 . tôi rất mong sáng kiến kinh nghiệm này có thể áp dụng dạy cho học sinh lớp 9, đồng thời cũng có thể áp dụng dạy cho học sinh lớp 8 để các em nắm được kiến thức cơ bản khi làm dạng bài tập này.
Hướng nghiên cứu tiếp:
Qua nghiên cứu hướng dẫn học sinh học sáng kiến kinh nghiệm này, tôi nhận thấy các em đã có sự chuyển biến tốt về khả năng tiếp thu bài. Do đó ,tiếp theo tôi sẽ vận dụng mở rộng, nâng cao hướng dẫn cho học sinh nắm tốt hơn.
Trên đây là những kinh nghiệm của tôi hướng dẫn cho học sinh lớp 9 trường THCS Thị Trấn Châu Thành biết cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Tôi xin trân trọng báo cáo trước ngành, trước Ban Giám Hiệu trường và các đồng nghiệp tham khảo. Rất mong được sự giúp đỡ, bổ sung đóng góp ý kiến quí báu để đề tài mang lại hiệu quả tốt hơn, thiết thực hơn, đồng thời cũng giúp tôi có cái nhìn toàn diện, hoàn chỉnh hơn về việc nghiên cứu đề tài tiếp theo.
 Thị trấn, Ngày10 tháng 4 năm 2010
	Người thực hiện
 (đã kí)
	Trần Thị Hồng Mai
Mục Lục
PHẦN I : BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI  01-02
PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI .. 03-28
A. MỞ ĐẦU	Trang
I. Lý do chọn đề tài  03
II. Đối tương nghiên cứu . 03
III.Phạm vi nghiên cứu  04
IV.Phương pháp nghiên cứu  04
B. NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận	05
II.Cơ sở thực tiễn	05
III. Nội dung vấn đề
Vấn đề đặt ra	06
Các giải pháp chủ yếu	06
Quá trình thực hiện	06
3.1 Khái niệm	06
3.2 Cách biến đổi câu trực tiếp sang câu gián tiếp
 07-17
3.3 Bài tập ứng dụng .. 17-26
4. Kết quả	27
 5. Tự đánh giá đề tài .28 
C. KẾT LUẬN
I. Bài học kinh nghiệm	29
II. Hướng phổ biến áp dụng đề tài	29
III.Hướng nghiên cứu tiếp đề tài	29
Tài Liệu Tham Khảo
1. Sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9	 Nhà xuất bản Giáo dục
2. Sách bài tập Tiếng Anh lớp 9	Nhà xuất bản Giáo dục
3. Sách giáo viên Tiếng Anh lớp 9	Nhà xuất bản Giáo dục
4. Tiếng Anh cơ bản và nâng cao lớp 9	NXB ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
5. Chuyên đề bồi dưỡng Tiếng Anh 9	NXB ĐHSP TP. Hồ Chí Minh
6. Ngữ pháp thực hành Tiếng Anh 9	NXB ĐH Quốc gia TP. HCM
7. Ngữ pháp Tiếng Anh	NXB Đà Nẵng
PHIẾU ĐIỂM
TIÊU CHUẨN
NHẬN XÉT
ĐIỂM
Tiêu chuẩn 1
(tối đa 25 điểm)
Tiêu chuẩn 2
(tối đa 50 điểm)
Tiêu chuẩn 3
(tối đa 25 điểm)
Tổng cộng:	điểm.
Xếp loại:	
Ngàythángnăm 2010.
	Họ tên, chữ ký giám khảo.
Giám khảo 1:	Chữ ký:	
Giám khảo 2	Chữ ký:	
Giám khảo 3	Chữ ký:	
Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Cấp trường:
Nhận xét:..........................
.
Xếp loại: 
 Chủ tịch HĐ khoa học
Cấp cơ sở (Phòng giáo dục):
Nhận xét:.
Xếp loại: 
 Chủ tịch HĐ khoa học
Cấp ngành (Sở GD – ĐT):
Nhận xét:.
.
Xếp loại: 
 Chủ tịch HĐ khoa học

File đính kèm:

  • docSKKN_REPORTED_SPEECH_E_9.doc
Sáng Kiến Liên Quan